Wzór odstąpienia od umowy

Transkrypt

Wzór odstąpienia od umowy
Miejscowość, data
Imię, nazwisko i adres konsumenta
Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Niniejszym, zawiadamiam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……….
………………………………………………………………………………...(przedmioty sprzedaży)
zawartej dnia …………..……………. .
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są
zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego
wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości …………….. zł.
na konto ……………………………………………………………..…../ przekazem pocztowym na mój
adres.
Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony w dniu ………………… w
stanie niezmienionym.
W załączeniu składam kopię paragonu.
Z poważaniem,