triathlon - AWF w Krakowie

Transkrypt

triathlon - AWF w Krakowie
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie
ZAPRASZA NA
KURS INSTRUKTORA SPORTU W DYSCYPLINIE TRIATHLON - część specjalistyczna na podstawie
porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz Polskiego Związku
Triathlonu zawarta w dniu 9 grudnia 2015 r. w Krakowie.
Warunki kwalifikacji:
minimum średnie wykształcenie ,posiadanie osiągnięć sportowych, czynne uprawianie
lub działalność społeczna
Charakterystyka:
W ramach kursu realizowane jest 90 godzin części specjalistycznej z triathlonu oraz
20 godzin praktyk instruktorskich.
Uwaga! Z części ogólnej instruktora sportu zwolnieni są absolwenci kierunków WF i Sport.
Formy zaliczenia:
Aktywne uczestnictwo w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Zaliczenie prac
seminaryjnych, zaliczenie egzaminu teoretycznego lub pracy teoretycznej, oraz
odbycie stażu wolontariackiego.
Kadra prowadząca:
Kierownik kursu mgr Marcin Błaszczyk
Czas trwania:
kwiecień-maj 2016 r.
Opłaty:
Koszt przy 10 osobach wynosi 1.550,00 złotych+ 50,00 złotych oplata rekrutacyjna
Koszt uzależniony jest od liczby uczestników
Dokument końcowy:
legitymacja instruktora sportu AWF z triathlonu , oraz zaświadczenie o ukończeniu
kursu /dokumenty uznawane przez PZTri w wydawaniu licencji /
Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie
Posiadacz tej legitymacji jest instruktorem sportu
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Godło
uczelni
Hologram
Data wydania
zdjęcie
LGOTYP PZTri
Imię
Nr legitymacji
Podpis wydającego
Nazwisko
Instruktor sportu – triathlon został przeszkolony zgodnie z Umową o współpracy z Polskim Związkiem
Triatlonu.
PESEL
W celu zabezpieczenia dokumentu na legitymacji umieszcza się hologram uczelni
Dokumenty na kurs przyjmuje Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie do dnia 03.04.2016 r.
1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
Druk zgłoszenia A do pobrania ze str. www.awf.krakow.pl/studium.html
potwierdzenie wykształcenia /minimum średnie/
badania lekarskie ważne na czas trwania kursu
polisa NNW na czas trwania kursu
zdjęcia 2 szt. (wym 3,5 cm x. 4,5 cm)
oświadczenie o niekaralności/ do pobrania ze str. www.awf.krakow.pl/studium.html
opłata rekrutacyjna w wysokości 50,00 złotych
na konto Centrum Edukacji Zawodowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Kontakt Centrum Edukacji Zawodowej 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78, tel./.fax 012/683-14-45, tel.012/683-14-46
Główny budynek Uczelni, pawilon A , IV piętro pok..411
nr konta CEZ: Bank Pekao S.A. w Krakowie 90 1240 4722 1111 0000 4859 4185