Rejestracja zwierząt egzotycznych

Transkrypt

Rejestracja zwierząt egzotycznych
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Kod procedury: UUOŚ-16.OŚ.9
Ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ
Wydział Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych
KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Rejestracja zwierząt egzotycznych
1. Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek (formularz OŚ-14).
2. Załączniki:
a) dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia – CITES,
b) potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia.
2. Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 26,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy
Targ, nr rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. Oddział w Nowym Targu.
3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, w godzinach pracy Urzędu:
pn.-pt. 730-1530,
2. Przesyłka pocztowa/przesyłka kurierska na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ,
3. Platforma e-PUAP.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
5. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, późn.
zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn.
zm.).
4. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
5. Informacje dodatkowe:
W celu zasięgnięcia informacji istnieje możliwość zarezerwowania wizyty indywidualnej
w systemie kolejkowym lub kontakt telefoniczny pod nr telefon 18 26 61 355 – osoba do kontaktu
Teresa Fałta.
Data sporządzenia:
14.03.2016 r.
Sporządził:
Teresa Fałta
Data zatwierdzenia:
18.03.2016 r.
Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Zasobów
Naturalnych –
Wojciech Krauzowicz

Podobne dokumenty