kryteria kwalifikacji - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Transkrypt

kryteria kwalifikacji - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Załącznik nr 1
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Kierunek/specjalność
Pedagogika
specjalności:
Forma i
poziom
studiów
Limit
Stacjonarne
I stopnia
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
30
pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną,
30
pedagogika zdrowia,
30
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
30
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i edukacja informatyczna
30
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i oligofrenopedagogika
Pedagogika
specjalności:
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
30
Kryterium – zakres kwalifikacji
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości – średnia arytmetyczna liczby punktów z przedmiotów
maturalnych:
- Język polski – część pisemna – wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego;
- Jeden przedmiot maturalny do wyboru z przedmiotów: biologia, historia, matematyka,
wiedza o społeczeństwie – część pisemna - wynik z poziomu podstawowego lub
rozszerzonego.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata
wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości – średnia arytmetyczna liczby punktów z przedmiotów
maturalnych:
- Język polski – część pisemna;
- Jeden przedmiot maturalny do wyboru przez kandydata spośród następujących:
biologia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie - część pisemna lub ustna
(decyduje wyższa ocena).
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje średnią ocen z dwóch wymienionych
przedmiotów.
Liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się „starą i nową maturą” zostanie ustalona
proporcjonalnie do udziału kandydatów ze „starą i nową maturą” w ogólnej liczbie
kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku.
Stacjonarne
II stopnia
Kryterium podstawowe: konkurs dyplomów licencjackich z kierunku pedagogika lub
kierunków humanistycznych i społecznych oraz średnia ocen ze studiów I stopnia bądź
nauki w Kolegium.
Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.
89
Załącznik nr 1
pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną,
30
pedagogika zdrowia,
30
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
30
Dla kierunków nie odpowiadających kontynuowanej specjalności na studiach II stopnia
przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą
realizować we własnym zakresie, jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.
W przypadku dwuspecjalnościowych studiów nauczycielskich (zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i
edukacja informatyczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika)
wymagana będzie bezpośrednia kontynuacja przynajmniej jednej ze specjalności.
30
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i edukacja informatyczna
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i oligofrenopedagogika
30
30
Pedagogika
Niestacjonarne
specjalności:
I stopnia
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
30
pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną,
30
pedagogika zdrowia,
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
30
30
zintegrowana edukacja
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości – średnia arytmetyczna liczby punktów z przedmiotów
maturalnych.
- Język polski – część pisemna – wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego;
- Jeden przedmiot maturalny do wyboru z przedmiotów: biologia, historia, matematyka,
wiedza o społeczeństwie – część pisemna - wynik z poziomu podstawowego lub
rozszerzonego.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata
wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości – średnia arytmetyczna liczby punktów z przedmiotów
maturalnych.
- Język polski – część pisemna;
- Jeden przedmiot maturalny do wyboru przez kandydata spośród następujących:
biologia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie - część pisemna lub ustna
90
Załącznik nr 1
(decyduje wyższa ocena).
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje średnią ocen z dwóch wymienionych
przedmiotów.
wczesnoszkolna
i edukacja informatyczna
30
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i oligofrenopedagogika
Liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się „starą i nową maturą” zostanie ustalona
proporcjonalnie do udziału kandydatów ze „starą i nową maturą” w ogólnej liczbie
kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku.
30
Pedagogika
Niestacjonarne
specjalności:
II stopnia
Kryterium podstawowe: konkurs dyplomów licencjackich z kierunku pedagogika lub
kierunków humanistycznych i społecznych oraz średnia ocen ze studiów I stopnia bądź
nauki w Kolegium.
90
Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.
pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną,
90
Dla kierunków nie odpowiadających kontynuowanej specjalności na studiach II stopnia
przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą
realizować we własnym zakresie, jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.
pedagogika zdrowia,
30
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
90
zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i edukacja informatyczna
30
zintegrowana
edukacja wczesnoszkolna
i oligofrenopedagogika
30
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Psychologia
Stacjonarne
jednolite
magisterskie
115
+ 10
miejsc
dla
W przypadku dwuspecjalnościowych studiów nauczycielskich (zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i
edukacja informatyczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika)
wymagana będzie bezpośrednia kontynuacja przynajmniej jednej ze specjalności.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wyniki uzyskane w części pisemnej ze
wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdawanych na egzaminie maturalnym oraz
z jednego przedmiotu maturalnego — innego niż obowiązkowy, wybranego spośród
91
Załącznik nr 1
studentów następujących: biologia, historia, matematyka, filozofia, geografia.
MISH
W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z danego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym, stosuje się przelicznik 1,5. Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik
egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje
się wariant korzystniejszy dla kandydata.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z
języka polskiego w części pisemnej oraz z jednego przedmiotu maturalnego
wybranego spośród następujących: biologia, historia, matematyka, geografia — część
pisemna lub ustna — pod uwagę bierze się ocenę korzystniejszą dla kandydata.
Liczba miejsc dla osób legitymujących się:
a) „starą” maturą,
b) „nową” maturą uzyskaną przed rokiem 2010,
c) „nową” maturą uzyskaną w 2010 roku
zostanie ustalona proporcjonalnie do ich udziału w ogólnej liczbie kandydatów
przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku.
Psychologia
Niestacjonarne
jednolite
magisterskie
125
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wyniki uzyskane w części pisemnej ze
wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdawanych na egzaminie maturalnym oraz
z jednego przedmiotu maturalnego — innego niż obowiązkowy, wybranego spośród
następujących: biologia, historia, matematyka, filozofia, geografia.
W przypadku, gdy kandydat zdał egzamin z danego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym, stosuje się przelicznik 1,5. Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik
egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje
się wariant korzystniejszy dla kandydata.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z
języka polskiego w części pisemnej oraz z jednego przedmiotu maturalnego
wybranego spośród następujących: biologia, historia, matematyka, geografia — część
pisemna lub ustna — pod uwagę bierze się ocenę korzystniejszą dla kandydata.
Liczba miejsc dla osób legitymujących się:
d) „starą” maturą,
92
Załącznik nr 1
e) „nową” maturą uzyskaną przed rokiem 2010,
f) „nową” maturą uzyskaną w 2010 roku
zostanie ustalona proporcjonalnie do ich udziału w ogólnej liczbie kandydatów
przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku.
93