Zapytanie ofertowe

Transkrypt

Zapytanie ofertowe
uNrAEUnosPErsKA
KAPITAI LUDZKI
NARODOWASTRATECIA
SPOINOSCI
FUNDUSZ
SPOIECZNY
Zapytanie ofertowe
z dnia13.11.2012
r.
W roiq.zku z art 4 pkt 8 ustawy z dria 29 slycnia 2004 roku Prawo m6wieir publicmych lDz. IJ 2007r,Nr 223, poz 1655 z pot nl
propozycjicenowej(ofertowej)na wykonaniedostawy/uslugi/rob6tbudowla:rychbgdqcychpzedmiotem zam6wienia
zaprxm
do rf,oireila
- 14-195/0g-00
w ramachrealizacjizadanianr I projektuPOKL.07.01.01
pt.:
,,Noweumiejetnoflciperspektywamina przyszloit" w ramachPriorytetuVII Promocjaintegracji spolecznej,
ProgramuOperacyjnego
Kapital Ludzki.
l.Zamawiajqcy
GminnyOSrodekPomocySpolecznejw Magnuszewie
ul. Saper6w24
26-914Magnuszew
Tel.48621-71-05
Fax48 621-70-25
e-mail: [email protected],wp.pl
2. Przedmiotzam6wienia:
Gminny O6rodekPomocySpolecznejw Magnuszewiezwraca sig z zapytaniemo cengbrutto
kamery cyfrowej:
Minimalne parametry:
Kamera cyfrowa HD zprzetwomikiem MOS zrozmiaremmatrycy 112.33cala. Posiadaj4ca
3-calowy dotykowy, panoramiczny monitor LCD (460 000 punkt6w). MoZliwoS6instalacji
kart pamiqci SD, SDHC lub SDXC. Posiadajqcawbudowany stabilizator obrazu orazzlqcza
USB, HDMI oraz AV.
Optyka
Ogniskowaminimalna [mm]: 28
Ogniskowamaksymalna[mm]: 717.4
Zblizernl.eoptyczne: x2l
Zblizenie cyfrowe : x I 500
Stabilizatorobrazu: TAK
Ekran
Rodzaj ekranu:Dotykowy, Panoramiczny
DZwipk
Mikrofon: 2-kanatov,ryMikrofon z zoomem
Nagrywanie dzwigku: Stereo
OSwietlenie
Wbudowaneir6dlo Swiatla:Lampa blyskowa, Lampa LED
Minimalne oSwietleniefilmowania: 4 luksv
No6nikdanych:Karta SD. Karta SDHC.KartaSDXC
Dodatkowezl1czaz
AV Gniazdomikrofonowe
HDMI: mini
USB:2.0High Speed
ZaNqczone
wyposaienie
Akumulator 2 srt.
KabelAC
KabelAV
KabelDC
KabelUSB
Oprogramowanie
Zasilacz
KartaPamipci:SDHC16GBlub 32GB,prEdkoS6
zapisu:do 90 MB/s prpdkoS6
odczytu:do
95 MB/s
Pokrowiecna kamerg
Statvw:
DtugoSd
po zloZeniu[cm]:
60
WysokoSd
maks.[cm]:
153
Waga[kg]:
1.22
Maksymalneobci4Zenie
3
[kg]:
Materialwykonania:
aluminium
Liczbasekcji:
3
Srednicapierwszejsekcjinogi [mm]:
20
Typblokadyn6g:
zacisk
Stopki:
gumowane
Glowica:
3D
Szybkazl4czka:
tak
3. Termin rcalizacji zam6wienia: do 30listopad 2012r
4. Kryterium oceny oferty: cena- I00y.
5. Inne istotnewarunki zan6wieria
6. Spos6bprzygotowaniaoferty:
Ofertg naleirysporz4dzi6w jgzyku polskim, w formie pisemnej.Poczt4,osobiScielub droga email.
7. Miejscei termin zLoheruaoferty:
mo'n
oferts
a'"ru
;illjil"dJ;;k'ffi ilTJ:1ffil
r'opoczt4
naadres
:
w Magnuszewie
ul. Saper6w 24.26-910 Magnuszew
lub pocztQe.mail na adres Zamawiajecego: [email protected]
Ofertg naleiy zloiv6 do dnia 20.11.2012r: do godz.1000
Oferty zloircne po terminie lub niekompletne moge pozostaf.bezrozpatrzenia.

Podobne dokumenty