Załącznik Nr 9 do SIWZ

Transkrypt

Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
PODWYKONAWCY
( pieczęć Wykonawcy)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Szkół Podstawowych i
Gimnazjum z terenu Gminy Łęczyca” oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia:
L.p
Części zamówienia, które zamierzam powierzyć podwykonawcom
.........................................
/miejscowość, data/
......................................................................................
/podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/
UWAGA: W przypadku braku w ofercie niniejszego załącznika, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ŁĘCZYCA

Podobne dokumenty