dr Tomasz Kaźmierczak przebieg kariery naukowej

Transkrypt

dr Tomasz Kaźmierczak przebieg kariery naukowej
dr Tomasz Kaźmierczak
przebieg kariery naukowej
Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW - studia ukończone w 1979 r.
Po okresie krótkiego zatrudnienia w charakterze pracownika socjalnego w jednej z dzielnic
Warszawy w 1982 r. podjął pracę w Zakładzie Teorii Pomocy Społecznej, Studium Medycyny
Społecznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W roku 1988 uczestniczył w
trzymiesięcznym stażu zorganizowanym przez School of Social Work, San Diego State
University. Od 1991 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w IPSiR, obecnie w
Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej. W 2002 r Rada Naukowa ISNS UW przyznała mu
tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii za dysertację: Praca socjalna:
między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Od 1998 r. współpracuje z Instytutem
Rozwoju Służb Społecznych (członek Rady Naukowej), a od 2002 r. także z Instytutem Spraw
Publicznych.
obszary zainteresowań
Podstawowy przedmiot zainteresowań naukowych stanowi problematyka służb społecznych
rozpatrywanych w rozmaitych ujęciach: jako instytucja społeczna (zwana w Polsce pomocą
społeczną) stanowiąca reakcję na klasę zjawisk określanych tradycyjnie
jako bieda,
współcześnie zaś jako wykluczenie społeczne; jako obszar aktywności zawodowej zwany pracą
socjalną; jako typ praktyki społecznej transformujący się wraz z transformacją współczesnego
świata; jako obszar studiów porównawczych pozwalających zidentyfikować specyfikę
trajektorii rozwojowej polskich służb społecznych. Pracom naukowym w tym zakresie
towarzyszą zaangażowania praktyczne, w szczególności mające na celu modernizację tych
służb.
najważniejsze publikacje
Publikacje pełniące funkcje podręczników akademickich:

Wprowadzenie do pomocy społecznej, Interart, Warszawa 1996 (wyd. I): Śląsk, Katowice
1998 (wyd. II) (z M. Łuczyńską) (w serii: Biblioteka Pracownika Socjalnego)

Praca socjalna: miedzy upośledzeniem społecznym a obywatelskością, Wydawnictwo
Naukowe „Śląsk”, Katowice 2006 (w serii: Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Publikacje odnoszące się do stanu i statusu służb społecznych w Polsce

Czy praca socjalna we współczesnej Polsce jest nowoczesna? w: W. Szymczak (red.)
Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, TN KUL, Lublin, 2009

W cieniu prawa ubogich; o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej, w:
T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) W stronę aktywnych służb społecznych, Prace
Laboratorium Innowacji Społecznych nr 2, Warszawa ISP/CAL , 2012,
Publikacje o charakterze teoretycznym

Czy nowy paradygmat służb społecznych? w: K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M.
Rymsza (red.) Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i
aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, 2012
zajęcia dydaktyczne
Wszystkie prowadzone zajęcia adresowane są do studentów zainteresowanych pracą socjalną:
w przeszłości były to osoby, które wybrały specjalizację z pracy socjalnej oferowaną studentom
jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, a obecnie są to studenci studiujący na kierunku
praca socjalna. Zajęcia te dotyczą następujących kwestii: teorii i metody pracy socjalnej,
społeczności lokalnej i jej rozwoju oraz - od niedawna - przedsiębiorczości społecznej.
prowadzone prace badawcze,
Główne kierunki prace studyjno-badawczych prowadzonych w ostatniej dekadzie:

przeszłość i stan obecny polskich służb społecznych,

organizowanie społeczności lokalnej jako instrument rozwoju lokalnego,

przedsiębiorstwo społeczne i przedsiębiorczość społeczna,

(re)integracja społeczna i zawodowa