Uchwała NR 16 z dnia 19-04 w sprawie wyróznienia osiągnięcia

Transkrypt

Uchwała NR 16 z dnia 19-04 w sprawie wyróznienia osiągnięcia
Uchwała Nr 16/2016
Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyróżnienia osiągnięcia habilitacyjnego
Rada Wydziału Matematyki i Informatyki uchwala, co następuje:
Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego Pana Dariusza
Biernackiego, opiniami recenzentów, uchwałą Komisji habilitacyjnej, w wyniku
głosowania tajnego uznaje się osiągnięcie habilitacyjne Pana Dariusza Buraczewskiego
Operatory sterowania w językach programowania wyższego rzędu: Struktura typów oraz
równoważność programów, za wyróżniające.
Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Piotr Biler

Podobne dokumenty