malarstwo teofila ociepki w cieniu prl

Transkrypt

malarstwo teofila ociepki w cieniu prl
MALARSTWO TEOFILA OCIEPKI
W CIENIU PRL
Seweryn Wisłocki – antropolog kultury,
gionalna. Tkwi więc artysta między reżimem
krytyk sztuki był gościem Salonu Literakłamstwa, obcości, a tym, co własne, proste,
ckiego Jagiellonki 26 maja br. Podczas spotoswojone, co jest obce kłamstwu.
kania zaprezentował on książkę poświęconą
W książce zaprezentowane zostały źródTeofilowi Ociepce, śląskiemu malarzowi
ła i inspiracje artystyczne malarza, relacje
z kręgu Janowskiego – Mistrz Teofil Ociepze szkołą ezoteryczną, która kształtowała
ka. Między władzą a prawdą.
duchowość malarza, a także jego kontakty
Jak zauważa autor, Ociepka zaczynał
z zagranicznymi ośrodkami.
swoją publiczną działalność nie jako malarz
W rozdziale Wśród książek pana Teofila,
„naiwny”, lecz jako człowiek „głoszący
napisanym przez Jerzego Prokopiuka, omóprawdę Bożą”. Artysta czerpiący duchowione zostały dzieła teozoficzne z biblioteki
we inspiracje z tradycji ezoterycznej miał
Teofila Ociepki.
szczególne trudności w realiach PRL, gdzie
– To, że dzisiaj o Teofilu Ociepce wiemy
twórczość amatorska była istotnym elementak dużo i wiedza ta jest złożona, niejedtem walki ideologicznej.
noznaczna, jest wielką zasługą pasji baJak pisze w recenzji dr Marian G. Gerlich –
dawczych i wieloletniego uporu autora tej
postać Teofila Ociepki, jego twórczość i on
książki. Nie będzie chyba przesadą napisać,
sam jako człowiek są ukazani w szerokiej
że Seweryn toczył krucjatę w obronie albo
perspektywie manipulacji, w rena rzecz właściwego usytuowaaliach i w kontekście ówczesnej
nia Ociepki w światopoglądoPolski, to jest PRL-u; wreszcie
wym wymiarze jego dokonań,
w perspektywie rzeczywistości
że latami, skrupulatnie, zbierał
implikujących perypetie życiomateriały, organizował wystawe mistrza Teofila jako człowiewy, przeprowadzał wywiady
ka i twórcy. Ale to nie wszystko,
i pisał o swoim ukochanym
mistrz Ociepka umieszczony
artyście – podkreśla prof.
został w kontekście szczególnej
Wojciech Józef Burszta, opiopozycji. Autor określa ją nader
sując pasje badawcze autora
prosto: „między władzą a prawksiążki.
dą”. [...] I oto w tak pojętej
Kolejną ważną pozycją
opozycji zła i dobra, w której
prezentującą badania Sewezło kieruje władzą, a dobro jest
ryna Wisłockiego nad sztuką
związane z prawdą, ukazany jest
nieelitarną będzie monograon – Ociepka [...], artysta żyjący
fia poświęcona Nikiforowi –
Seweryn Aleksander Wisłocki i Anna Ula Pilśniak – redaktor książki
w przestrzeni wielokulturowej,
Epifaniuszowi Drowniakowi,
w przestrzeni o silnej identyfiw której znajdzie się wiele
kacji z własną kulturą.
nieznanych dotąd faktów rzucających światło na twórczość
A zatem do owej opozycji w opisywanych realiach PRL-u artysty z Krynicy.
należy dodać jeszcze kolejną: obca ideologia – własna kultura reRed.
POLSKIE ŚLADY W AFRYCE
O
d syberyjskich mrozów do słońca Afryki – Niezwykłe drogi
polskich Sybiraków do Ojczyzny w czasie i po II wojnie
światowej – to tytuł wystawy, którą można zwiedzać w holu Biblioteki Jagiellońskiej do końca czerwca br. Ekspozycja została
zorganizowana w ramach projektu Instytutu Historii i Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie przy współpracy Afrykańskiego Koła Naukowego
UJ oraz Fundacji Umoja Afryka. Na wystawę składają się zdjęcia
wielkoformatowe przedstawiające Polaków zesłanych na Syberię, którzy dotarli do Afryki Wschodniej, oraz unikalne w skali
całej Afryki współczesne zdjęcia cmentarzy polskich żołnierzy
walczących w Afryce.
ALMA MATER nr 126–127
73