Regulamin Promocji - ASUS N-Series

Transkrypt

Regulamin Promocji - ASUS N-Series
Regulamin promocji
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Promocja organizowany jest pod nazwą „ASUS Seria N" i zwany jest dalej
"Promocją".
2. Promocja trwa od dnia 1 października do dnia 14 listopada 2012 roku lub do
wyczerpania zapasu nagród.
3. Organizatorem promocji jest firma
Tomasz Sieroń Netkata,
NIP: 712-274-73-01
ul. Młodej Polski 32/28
20-863 Lublin
zwana dalej Organizatorem.
4. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski, za pośrednictwem strony
internetowej http://serian.pl
5. Regulamin ustala zasady Promocji oraz określa prawa i obowiązki uczestników.
§2 WARUNKI PROMOCJI
1. Z promocj może skorzystać każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące
warunki:
a. zakupi lapotpa ASUS Serii N. Modele objęte promocją to N46, N56 i N76;
b. za pośrednictwem strony internetowej http://serian.pl poda swoje imię i
nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania oraz numer seryjny wraz z
obrazem dowodu zakupu laptopa objętego promocją.
c. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem strony
internetowej serian.pl;
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2. Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj.
m.in. osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Promocji pod
warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na
udział w Promocji oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z
obsługą promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Jeden zakupiony laptop objęty promocją uprawnia do odbioru tylko jednej nagrody .
§3 NAGRODY
1. Nagrodą w promocji jest bezprzewodowa myszka optyczna ASUS WT460
2. Wysyłka nagród zostanie dokonana w ciągu 14 dni od zakończenia promocji.
3. W przypadku wygrania nagrody przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do
czynności prawnych nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny
takiej osoby, po wykazaniu przez niego swego umocowania.
4. Przekazanie Nagrody zwycięzcy odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną.
6. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, a prawo do Nagrody przysługujące
Osobom Nagrodzonym nie jest zbywalne. Wykorzystanie Nagrody może nastąpić
jedynie przez Osobę Nagrodzoną.
7. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
a. nie odbierze Nagrody on lub jego przedstawiciel ustawowy, lub jego opiekun
prawny;
b. nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny
obowiązków przewidzianych w § 2 Regulaminu;
c. nie dokona odpowiednich czynności wskazanych w procedurze odbioru
nagrody;
d. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Fundatorem nagród jest Organizator.
9. Przychód uzyskany przez Zwycięzcę z tytułu przyznania w Konkursie nagrody podlega
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991
r., z zastrzeżeniem § 4 pkt 11. Organizator zobowiązuje się do uiszczenia w imieniu
zwycięzcy podatku od nagrody w wysokości 10% jego wartości.
§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI
1. Warunkiem udziału w Promocji jest zgoda na podanie prawdziwych danych
osobowych przez uczestnika: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej,
telefonu, adresu zamieszkania wyrażenie zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych uczestnika do celów przeprowadzenia Promocji.
2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w
ogóle bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
przeprowadzenia Promocji jest jednoznaczne z wykluczeniem z Promocji.
3. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Administrator zbioru
danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć
warunkuje możliwość udziału w Promocji oraz że uczestnikowi Promocji przysługuje
prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
4. Do zakończenia Promocji uczestnik Promocji może cofnąć zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji
wysyłając na adres: [email protected] e-maila o temacie „Cofnięcie zgody
na przetwarzanie danych”, w treści maila musi zostać zawarte imię i nazwisko oraz
adres e-mail uczestnika Promocji. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Promocji oraz utratą prawa do Nagrody.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Zgłoszenie się do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą
uniemożliwić udział w promocji
4. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik
zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serian.pl oraz w wersji papierowej w
siedzibie Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub
innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora
nagród w promocji.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie nagrody osobie trzeciej,
która bez wiedzy Uczestnika uzyskała dostęp do jego danych, a w szczególności
dostęp do konta e-mail podanego przez Uczestnika podczas rejestracji w zgłoszenia
w Promocji.
9. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Promocji wskutek problemów
technicznych niezależnych od niego.
11. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji
dotyczących Promocji, informacje te nie stanowią w szczególności informacji
handlowej.
12. Organizator ustanawia adres korespondencyjny:
Tomasz Sieroń Netkata,
ul. Młodej Polski 32/28
20-863 Lublin

Podobne dokumenty