D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Chełmnie

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Chełmnie
Sygn. akt II K 199/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 12 października 2016 roku
Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade - Plaskacz
Protokolant – sekr. sądowyN. M.
przy udziale Oskarżyciela skarbowego – W. W.
po rozpoznaniu w dniu 12/10/2016 roku
sprawy w postępowaniu w stosunku do nieobecnego
M. R.
s. L. i E. z/d K.,
ur. (...) w C.
oskarżonego o to, że:
będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych uchylał się od opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób fizycznych poprzez nie złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2010 wg ustalonego wzoru PIT-39 z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w lokalu
mieszkalnym nr (...) w (...) położonym w C. przy ul. (...), objętą (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmnie
nabytym w drodze dziedziczenia na podstawie postępowania spadkowego, przed upływem 5 lat, przez co uszczuplił
Skarb Państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14.630,00zł
to jest o popełnienie przestępstwa skarbowego określonego w art. 54 § 2 ustawy z dnia 10 września
1999 r. Kodeks karny skarbowy ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 186 ).
Orzeka:
1. uznaje oskarżonego M. R. za winnego zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 54 § 2 k.k.s. i za to na
podstawie art. 54 § 2 k.k.s. wymierza mu karę 25 (dwadzieścia pięć) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość
stawki dziennej na kwotę 65 zł (sześćdziesiąt pięć złotych),
2. zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Chełmnie na rzecz adw. A. M. kwotę 720 zł /siedemset
dwadzieścia złotych/ wraz z należnym podatkiem Vat z tytułu udzielonej obrony z urzędu.
5. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postepowania przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.
Sygn. akt II k 199/16
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 12 października 2016 r. Sąd uznał oskarżonego M. R. za winnego popełnienia czynu wskazanego w
akcie oskarżenia, to jest występku
z art. 54 § 2 kks i za to wymierzył mu karę 25 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę
65 zł.
Z uwagi na to, iż nie można ustalić miejsca pobytu M. R. w kraju, Sąd zastosował tryb postępowania w stosunku do
nieobecnych ze względu na zaistnienie przesłanek określonych w art. 173 § 1 kks.
M. R. ma 40 lat. Jego aktualny stan majątkowy nie jest możliwy do ustalenia. Nie posiada jednak majątku w kraju. Stałe
miejsce pobytu nie jest znane. Skazany nie przebywa w dotychczasowym miejscu zamieszkania, najprawdopodobniej
nie przebywa w Polsce. Z informacji wskazanych w karcie karnej (k. 19 akt) wynika, że skazany popełniał przestępstwa
we Francji i w Niemczech. Jest rozwodnikiem, posiada jedno dziecko.
Odnosząc się do wymiaru kary Sad, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu zarzucanego oskarżonemu
uznał, iż jest on szkodliwy społecznie na poziomie średnim. Na taką ocenę wpływ miało działanie oskarżonego
charakteryzujące się winą umyślną (o zobowiązaniach podatkowych wiedział, został bowiem o nich pouczony
przez notariusza) oraz skutkujące uszczupleniem należności publicznoprawnych. Sąd potraktował jako okoliczności
obciążające wobec oskarżonego rozmiary wyrządzonej szkody z powodu uszczuplenia należności podatkowych –
kwotę 14.630,00 zł. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował jego uprzednią niekaralność za przestępstwa
skarbowe.
Mając na uwadze stopień zawinienia M. R. i społeczną szkodliwość jego czynu oraz powołane okoliczności łagodzące,
Sąd uznał, iż sprawiedliwą, wyważoną i uwzględniającą elementy przedmiotowe, jak też podmiotowe charakteryzujące
czyn oskarżonego, a nadto cele ogólno- oraz indywidualno-prewencyjne (art. 12 kks, art. 13 kks), jest kara grzywny
w wysokości 25 stawek dziennych.
Grzywna za przestępstwa skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych a liczba stawek odpowiadać winna wadze
czynu. Minimalna możliwa liczba stawek dziennych grzywny wynosi 10. Orzeczona przez Sąd liczba stawek kształtuje
się na najniższym pułapie ( górna granica kary określona w art. 54 §2 kks to 720 stawek dziennych). Ustalając zaś
wysokość stawki dziennej grzywny (65 zł) Sąd uwzględnił jego sytuację rodzinną (obowiązki alimentacyjne względem
dziecka) oraz nieposiadanie przez oskarżonego majątku w Polsce.
SSR Agnieszka Knade-Plaskacz
(...)/10/2015 r

Podobne dokumenty