szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego

Komentarze

Transkrypt

szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI
PROJEKTU EDUKACYJNEGO
REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2
im. Adama Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim
USTALENIA OGÓLNE:
1. Projekty edukacyjne realizowane są zespołowo przez uczniów w klasie drugiej, w szczególnych
wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta do zakończenia pierwszego
okresu nauki w klasie trzeciej.
2. Temat projektu wpisywany jest na świadectwie ukończenia szkoły.
3. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
4. Kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym:
o Wzorowe – uczeń bierze aktywny udział w realizacji projektu – inicjuje pracę w zespole,
wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań;
o Bardzo dobre – uczeń bierze aktywny udział w realizacji projektu – wykonuje przydzielone
działania, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i
nacechowana życzliwością;
o Dobre – uczeń wykonuje konkretne, wskazane działania podczas realizacji projektu;
o Poprawne – uczeń wykonuje działania w projekcie po upomnieniach;
o Nieodpowiednie – uczeń nie wykonuje działań, co utrudnia pracę zespołu;
o Naganne – uczeń, pomimo upomnień, nie uczestniczy w realizacji projektu.
Szczegółowe kryteria
w Statucie Szkoły.
oceny
znajdują
się
w Wewnątrzszkolnych
Zasadach
Oceniania
5. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku uczeń lub
jego rodzice wskazują temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły –
w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu
gimnazjalnego.
6. Zakończeniem projektu edukacyjnego jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona
od tematyki realizowanego projektu.
7. Jeśli projekt lub jego część jest związana z programem danego przedmiotu, dopuszcza się
wpisanie oceny cząstkowej do dziennika lekcyjnego. Ocenę ustala i wpisuje opiekun, jeśli jest
jednocześnie nauczycielem przedmiotu. Jeśli nie jest nauczycielem – w porozumieniu z
nauczycielem danego przedmiotu.
8. Ostateczna ocena projektu kończy się stwierdzeniem uogólniającym – uczestniczył / nie
uczestniczył w realizacji projektu.
9. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie
środków.
ZADANIA OPIEKUNA I WYCHOWAWCY KLASY:
10. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu, którego zadaniem jest:
o
o
o
o
o
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
pomoc w prezentacji projektu;
o ocena projektu;
o komunikacja z wychowawcą ucznia w sprawie jego udziału w projekcie;
11. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
o poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego;
o prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich
uczniów klasy, w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia
klasy, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem
zespołu, przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
o komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
o prowadzenia w dzienniku klasowym ewidencji udziału uczniów danej klasy w projektach
edukacyjnych, uwzględniając w niej temat projektu, nazwisko opiekuna projektu, ocenę
(zapis uogólniający) udziału w projekcie oraz prowadzenia odpowiednich zapisów w
dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego
(arkusze ocen, świadectwa).
USTALENIA ORGANIZACYJNE:
12. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach
i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
13. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II.
14. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę
tematów z celami projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez
uczniów.
15. Wykaz tematów wraz z opiekunami projektu udostępnia się uczniom na stronie internetowej
gimnazjum i w czytelni szkolnej.
16. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października, składając deklarację do
opiekuna projektu.
17. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów
uczniowskich.
18. W przypadku gdy uczeń: nie zdecyduje o wyborze tematu, nie złoży deklaracji – wychowawca
w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając
zainteresowania i zdolności ucznia.
19. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem
uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
o
o
o
o
o
czas realizacji projektu,
formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
podział zadań w zespole i zasady współpracy,
kryteria oceny projektu,
sposób prezentacji i podsumowania projektu.
USTALENIA KOŃCOWE:
20. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
21. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na
jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie
indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
22. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji
projektów edukacyjnych.
23. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego
regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Podobne dokumenty