Informacja z otwarcia ofert - (PDF 303KB)

Transkrypt

Informacja z otwarcia ofert - (PDF 303KB)
Osrodek Pomocy Spotecznej Dzielnicy Bialof^ka m.st. Warszawy
•.•n '-*sro°e'<
ul. Marywilska 44C; 03-042 Warszawa, tel./fax: 022-614-70-00
Spolecznej
www.opsbialoleka.waw.pl: sekretariat(5>opsbialoleka.waw.pl
Dzielnicy Biaioteka m. st. Warszawy
REGON 0 1 075 1 9 1 6
NIP 524- 1 06-54-00
Warszawa 2016-12-16
DA-MCz-351-9/16
WYKONAWCY
biora_cy udziai w poste_powaniu Mr DA-MCz-351-9/16
informacja z otwarcia ofert
w post^powaniu o zamowienie publiczne pod nazwaj
,,Swiadczenie usiug opiekuriczych i specjalistycznych ustug opiekuriczych dla klientow Osrodka Pomocy
Spotecznej Dzielnicy Biatot^ka m.st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania".
1. Zamawiajgcy-Osrodek Pomocy Spoiecznej Dzielnicy Biatote_ka m.st Warszawy zsiedziba^ przy u!. Marywilskiej
44C, 03-042 Warszawa zawiadamia, ze w dniu 16 12. 2016 roku, o godz. 10:30 w siedzibie Osrodka odbyto siQ
otwarcie ofert ztozonych w przedmiotowym post^powaniu.
2. Kwota jak^ Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi:
w cze.sci I - 225 000,00 zt, w cze_sci II - 17 000,00 zi.
3. W niniejszym post^powaniu zfozono po dwie oferty na kazdg cz^sc zamowienia:
Cz^sc
Nr
oferty
1
Wykonawca
ta^czna cena ofertowa
brutto
Cena brutto za 1 godz.
zi
Nadzieja
Opieka
Pielejniarstwo
Rehabilitacja Sp. z o.o. ul. Vil Poprzeczna 13,
04-615 Warszawa.
202 878,00
19,89
,,CARE EXPERTS" Sp.z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
216 240,00
21,20
Wykonawca
tqczna cena ofertowa
brutto
Cena brutto za 1 godz.
zi
1
Nadzieja
Opieka
Pie!e_gniarstwo
Rehabilitacja Sp. z o.o. ui. VII Poprzeczna 13,
04-615 Warszawa.
20 750,40
28,82
2
,,CARE EXPERTS" Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
25 200,00
35,00
2
Cze^c
Nr
oferty
4. Termin wykonania zamowienia: 01 01. 2017 - 3112. 2017 roku.
5. Termin piatnosci -21 dnUod daty otrzymania przezZamawiajqcego prawidiowo wystawionej faktury.
OSRODKA TOMOCfY SWMLCZNEJ
Dzielniev BiaMikfiS m. / [ / r s