Erasmus w Polsce

Transkrypt

Erasmus w Polsce
Erasmus
w Polsce
w roku akademickim 2010/11
2010
11
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Warszawa 2012
Erasmus
w Polsce
w roku akademickim 2010/11
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Warszawa 2012
Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną publikacji.
© Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Warszawa 2012
Teksty: Małgorzata Członkowska-Naumiuk, Renata Smolarczyk
Współpraca (statystyki dotyczące polskich uczelni): Renata Decewicz, Tomasz Jasiński
Redakcja: Małgorzata Członkowska-Naumiuk
Korekta: Agnieszka Pawłowiec
Opracowanie graficzne i skład: Eliza Goszczyńska
Fotografie na okładce: Krzysztof Kuczyk (archiwum FRSE), Andrzej Anielski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Druk: ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Szczecin
ISSN: 1734-9427
ISBN: 978-83-62634-85-9
Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie”
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.: 0 22 46 31 321
faks: 0 22 46 31 021
www.frse.org.pl
www.llp.org.pl
www.erasmus.org.pl
Spis treści
Wstęp
5
Informacje ogólne i terminologia
7
Erasmus 2010/11 w pigułce
9
Budżet programu w roku 2010/11
10
Działania typu „mobilność” w Polsce w roku 2010/11
12
Wymiana studentów w Europie
13
Wymiana studentów w Polsce
27
Wyjazdy
27
Wyjazdy na studia
32
Wyjazdy na praktyki
38
Przyjazdy studentów zagranicznych uczelni
45
Przyjazdy na studia
48
Przyjazdy na praktyki
49
Wymiana pracowników uczelni w Europie
50
Wymiana pracowników uczelni w Polsce
61
Wyjazdy
61
Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
64
Wyjazdy na szkolenia
67
Przyjazdy pracowników zagranicznych uczelni
71
Intensywne kursy językowe (EILC)
73
Projekty typu kurs intensywny (IP)
80
Information in English: Erasmus in Poland in 2010/11 – some statistics
87
3
Wstęp
W ostatnich latach liczba wyjazdów studentów w programie Erasmus rośnie wolniej niż liczba
wyjazdów pracowników uczelni. Polskich studentów wyjechało w ramach Erasmusa o 1,5 proc.
więcej niż rok wcześniej, podczas gdy liczba wyjazdów pracowników zwiększyła się aż o 17 proc.
I właśnie mobilność pracowników uczelni wyróżnia nas na tle innych krajów. W roku 2010/11
Polska nadal była niekwestionowanym liderem pod tym względem – kadra naszych uczelni okazała
się najliczniejszą w Europie grupą pracowników korzystającą z możliwości wyjazdowych programu.
Innym naszym sukcesem jest niewątpliwie wciąż zmniejszająca się dysproporcja między liczbą
studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających. W stosunku do poprzedniego roku przyjęliśmy
25 proc. więcej studentów zagranicznych. Możemy być również zadowoleni z wykorzystania
przyznanych środków, które i w tym roku zostały spożytkowane prawie w stu procentach.
W niniejszej publikacji znajdą Państwo szczegółowe zestawienia, wykresy i podsumowania
dotyczące realizacji programu Erasmus przez polskie uczelnie w roku 2010/11 na tle danych
pochodzących ze wszystkich krajów uczestniczących w programie. Statystyki zostały sporządzone
na podstawie zbiorczych danych opublikowanych przez Komisję Europejską oraz sprawozdań
końcowych składanych przez uczelnie do Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe
życie”.
Opracowanie „Erasmus w Polsce” zawiera ogólne dane statystyczne, natomiast szczegółowe
zestawienia pokazujące udział poszczególnych polskich uczelni w Erasmusie znajdują się
w materiałach dostępnych na stronie internetowej www.erasmus.org.pl.
Zespół programów Erasmus, Erasmus Mundus,
Tempus, Eksperci Bolońscy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
5
Informacje ogólne i terminologia
Erasmus w programie „Uczenie się przez całe życie”
Erasmus – program Unii Europejskiej będący częścią szerszego programu „Uczenie się przez całe życie” – wspiera
międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników uczelni, a także stwarza uczelniom możliwości udziału w międzynarodowych
projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Studenci są największą grupą docelową Erasmusa – w latach
1987/88 – 2010/11 z oferowanych w programie wyjazdów skorzystało ponad 2,5 mln studentów ze wszystkich
uczestniczących w programie krajów.
Kraje uczestniczące w programie Erasmus w roku 2010/11:
27 krajów członkowskich UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
2 kraje kandydujące – Chorwacja i Turcja.
Możliwości dla poszczególnych grup odbiorców
Uczelnie
W programie Erasmus mogą uczestniczyć szkoły wyższe, którym Komisja Europejska przyznała Kartę Uczelni
Erasmusa (Erasmus University Charter), uprawniającą do ubiegania się o fundusze na dofinansowanie konkretnych
działań przewidzianych w programie.
Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników, koordynować kursy intensywne Erasmusa (Intensive
Programmes) lub brać w nich udział jako partnerzy, a także organizować kursy językowe dla studentów zagranicznych (EILC). Mają również możliwość udziału w projektach wielostronnych Erasmusa dotyczących np. opracowywania nowych programów nauczania, rozwoju potencjału badawczego i dydaktycznego, współpracy z przemysłem
itp. Ponadto uczelnie mogą brać udział w sieciach akademickich Erasmusa oraz w tzw. działaniach horyzontalnych.
Studenci
W ramach Erasmusa studenci mogą wyjechać na uczelnię w innym kraju uczestniczącym w programie na część
studiów (na okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego) lub do zagranicznego przedsiębiorstwa na
praktykę (3-12 miesięcy). Obowiązuje zasada jednokrotnego wyjazdu – student może wyjechać jeden raz w celu
studiowania i jeden raz w celu odbycia praktyki, niezależnie od tego, na ilu kierunkach studiuje. Z wyjazdów mogą
korzystać studenci, których macierzyste uczelnie uczestniczą w programie Erasmus.
Studenci mogą też brać udział w kursach intensywnych Erasmusa, jeżeli w projektach tego typu uczestniczy ich
wydział, a kurs dotyczy ich dziedziny studiów. Studenci wyjeżdżający do krajów, w których używa się języków
rzadziej nauczanych, mogą wziąć udział w specjalnych kursach językowych Erasmusa – EILC. Ponadto wszyscy
studenci mają możliwość uczęszczania na zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców lub specjalistów
przyjeżdżających na ich uczelnię w ramach Erasmusa.
Projekty typu kurs intensywny
Kurs intensywny programu Erasmus to projekt realizowany przez grupę uczelni z różnych krajów,
polegający na opracowaniu i przeprowadzeniu intensywnego cyklu zajęć dotyczących specjalistycznego zagadnienia w danej dziedzinie albo tematyki interdyscyplinarnej. Kurs ma charakter
międzynarodowy – zarówno prowadzący go nauczyciele akademiccy, jak i uczestniczący w nim
studenci pochodzą z różnych krajów.
7
Pracownicy uczelni
Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do partnerskich uczelni za granicą w celu prowadzenia tam zajęć
dydaktycznych. Natomiast wszyscy pracownicy uczelni mogą się ubiegać o wyjazdy szkoleniowe do zagranicznych
uczelni lub instytucji. Inne możliwości udziału pracowników w Erasmusie to m.in. uczestnictwo w projektach typu
kursy intensywne oraz w projektach wielostronnych i sieciach, w które są zaangażowane macierzyste jednostki
pracowników.
Terminologia związana z programem Erasmus
Działania zdecentralizowane programu Erasmus – to działania koordynowane przez narodowe agencje programu
w poszczególnych krajach. Działania te obejmują:
 wymianę wymianę studentów i pracowników uczelni (działania typu mobilność),
 realizację projektów typu kursy intensywne Erasmusa (Intensive Programmes, IP),
 organizację kursów językowych Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses, EILC).
Działania (zdecentralizowane) typu mobilność:
 wyjazdy wyjazdy studentów na studia w zagranicznej uczelni (na okres do jednego roku akademickiego),
 wyjazdy studentów na zagraniczne praktyki,
 wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach
(oraz przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw/instytucji w celu prowadzenia zajęć dla studentów, finansowane z tej samej pozycji budżetowej),
 wyjazdy pracowników uczelni na szkolenia.
Działania scentralizowane podlegają bezpośredniemu nadzorowi Komisji Europejskiej; ich obsługę administracyjną zapewnia powołana przez Komisję Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Działania scentralizowane obejmują:
 projekty wielostronne (Multilateral Projects) dotyczące następujących zagadnień:
• rozwój współpracy między szkołami wyższymi i środowiskiem pozaakademickim – przedsiębiorstwami,
organizacjami, stowarzyszeniami zawodowymi, izbami handlowymi i przemysłowymi, partnerami
społecznymi, partnerami lokalnymi, regionalnymi, itp.;
• zwiększanie dostępności kształcenia w szkołach wyższych;
• rozwój mobilności, likwidowanie barier ograniczających mobilność;
• modernizacja programów kształcenia i rozwiązań instytucjonalnych w szkołach wyższych;
• rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zwiększanie innowacyjności i podnoszenie
jakości kształcenia, zacieśnianie związków między kształceniem i badaniami;
 sieci akademickie;
 działania towarzyszące (Accompanying Measures).
Kody państw uczestniczących w programie Erasmus
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
8 8
AT
BE
BG
HR
CY
CZ
DK
EE
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
FI
FR
GR
ES
NL
IE
IS
LI
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
LT
LU
LV
MT
DE
NO
PL
PT
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Turcja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
RO
SK
SI
SE
TR
HU
UK
IT
Erasmus 2010/11 w pigułce
Wszystkie kraje uczestniczące
4131 szkół wyższych z Kartą Uczelni Erasmusa
3174 uczelnie wysyłające studentów i pracowników na wyjazdy Erasmusa
231 408 wyjazdów studentów, w tym
190 495 wyjazdów na studia
40 913 wyjazdów na praktyki
42 817 wyjazdów pracowników uczelni, w tym
31 620 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć
11 197 wyjazdów pracowników uczelni na szkolenia
392 intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)
404 projekty typu kursy intensywne programu Erasmus (IP)
Polska
302 szkoły wyższe z Kartą Uczelni Erasmusa
255 uczelni realizujących konkretne działania programu Erasmus w ramach umowy
finansowej podpisanej z Narodową Agencją
14 234 wyjazdy studentów, w tym
11 572 wyjazdy na studia
2662 wyjazdy na praktyki
7583 przyjazdy zagranicznych studentów, w tym
6932 przyjazdy na studia
651 przyjazdów na praktyki
3381 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych
uczelniachh
1834 wyjazdy pracowników uczelni na szkolenia
2034 przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w polskich
uczelniach
342 przyjazdy pracowników zagranicznych uczelni na szkolenia w Polsce
Ogółem w latach 1998/99 – 2010/11:
108 041 wyjazdów polskich studentów w ramach Erasmusa
36 652 przyjazdy zagranicznych studentów
26 553 wyjazdy pracowników polskich uczelni
14 310 przyjazdów pracowników zagranicznych uczelni
9
Budżet programu w roku 2010/11
Na działania zarządzane przez Narodowe Agencje programu w poszczególnych krajach (działania
zdecentralizowane) przeznaczono w roku akademickim 2010/11 ogółem ponad 435 milionów
euro. Z funduszy tych wykorzystano 96 proc. Najwięcej środków przeznaczono i spożytkowano na
wyjazdy studentów na studia i na praktyki.
Wykorzystanie środków z budżetu programu Erasmus na poszczególne działania. The use of
Erasmus funds, by type of activity.
7,87%
6,88%
81,81%
2,89%
0,46%
0,05%
Mobilność studentów
Organizacja mobilności
Mobilność pracowników uczelni
Projekty typu kursy intensywne
Intensywne kursy jezykowe EILC
Wizyty przygotowawcze
W poniższej tabeli przedstawiono podział budżetu na poszczególne państwa.
Fundusze z budżetu programu Erasmus przyznane na działania zdecentralizowane poszczególnym krajom w roku akademickim 2010/11. Erasmus funds for decentralised actions allocated
to the participating countries in 2010/11.
Fundusze przyznane, w euro
Allocated funds (EUR)
1.
Niemcy
DE
48 585 000
2.
Francja
FR
46 829 000
3.
Hiszpania
ES
43 994 000
4.
Polska
PL
39 207 000
5.
Włochy
IT
38 667 000
6.
Wielka Brytania
UK
38 083 000
7.
Turcja
TR
27 194 000
8.
Rumunia
RO
13 348 000
9.
Holandia
NL
12 825 000
Grecja
GR
12 104 000
10.
10
11.
Portugalia
PT
11 154 000
12.
Belgia
BE
10 430 000
13.
Czechy
CZ
9 722 000
14.
Węgry
HU
9 534 000
15.
Szwecja
SE
8 933 000
16.
Finlandia
FI
8 611 000
17.
Austria
AT
7 696 000
18.
Litwa
LT
6 155 000
19.
Bułgaria
BG
6 105 000
20.
Dania
DK
5 514 000
21.
Irlandia
IRL
5 191 000
22
Norwegia
NO
5 144 000
23.
Słowacja
SK
5 109 000
24.
Łotwa
LV
4 059 000
25.
Słowenia
SI
3 826 000
26.
Estonia
EE
3 081 000
27.
Cypr
CY
1 282 000
28.
Islandia
IS
873 000
29.
Malta
MT
749 000
30.
Luksemburg
LU
641 000
31.
Liechtenstein
LI
188 000
Ogółem (Total)
434 833 000
Udział Chorwacji w programie był finansowany z osobnej pozycji budżetowej przeznaczonej na działania przygotowawcze (Preparatory Measures).
Polska dysponowała czwartym co do wysokości budżetem na realizację działań zdecentralizowanych programu Erasmus. Wysokość funduszy przyznawanych poszczególnym krajom zależy
od wielu czynników: liczby studentów w danym kraju, liczby nauczycieli akademickich w przeliczeniu na pełne etaty, lokalizacji kraju (średnio-ważona kwota ponoszona na finansowanie podróży),
liczby studentów i pracowników uczelni, którzy byli beneficjantami programu Erasmus w ostatnim
okresie sprawozdawczym, liczby projektów typu kurs intensywny koordynowanych przez uczelnie
z danego kraju oraz od liczby kursów EILC zorganizowanych w ostatnim okresie sprawozdawczym
i liczby uczestniczących w nich studentów.
Polska nadal wykorzystuje blisko 100 proc. przyznanego budżetu. W roku 2010/11 spożytkowaliśmy 38 883 113 euro, tj. 99,2 proc. środków przyznanych na realizację programu Erasmus.
11
Działania typu mobilność w Polsce
w roku akademickim 2010/11
Do Narodowej Agencji wpłynęło 260 wniosków z uczelni o dofinansowanie działań związanych
z mobilnością (liczba wniosków jest równa liczbie wnioskodawców) oraz 2 wnioski konsorcjów
instytucji o dofinansowanie organizacji zagranicznych praktyk dla studentów. Akceptację uzyskały
wszystkie wnioski uczelni oraz jeden wniosek konsorcjum, część instytucji zrezygnowała
jednak z realizacji działań typu mobilność i ostatecznie umowę z Narodową Agencją podpisało
256 beneficjentów – 255 uczelni oraz jedno konsorcjum organizujące wyjazdy na praktyki.
Spośród tych beneficjentów 248 faktycznie realizowało zaplanowane działania programu Erasmus
(247 uczelni i 1 konsorcjum).
We wniosku składanym do Narodowej Agencji uczelnie mogły planować realizację jednego, kilku
lub wszystkich wymienionych poniżej działań:
!! wyjazdy wyjazdy studentów na studia,
!! wyjazdy studentów na praktyki,
!! wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych
szkołach wyższych,
!! wyjazdy pracowników uczelni na szkolenia za granicą.
Analiza sprawozdań końcowych pozwoliła stwierdzić, że działania związane z mobilnością
realizowało ogółem 247 uczelni.
Liczba uczelni realizujących poszczególne działania typu mobilność w roku 2010/11.
Number of HEIs implementing mobility type activities in 2010/11.
Liczba uczelni
Number of HEIs
Wyjazdy studentów
na studia
Wyjazdy studentów
na praktyki
Wyjazdy nauczycieli akademickich
w celu prowadzenia zajęć
Wyjazdy pracowników
uczelni na szkolenia
Student mobility
for studies
Student mobility
for placements
Staff mobility – teaching
assignments
Staff mobility –training
210
159
215
189
Stopień realizacji planowanych działań Erasmusa typu mobilność przez polskie uczelnie –
zestawienie ogólne. Implementation of planned mobility type activities by Polish universities in
2010/11, an overview.
Ogółem
Total number
of HEIs
Publiczne
Public
HEIs
Niepubliczne
Non-public
HEIs
Liczba uczelni ubiegających się o dofinansowanie na realizację
mobilności. Number of HEIs which planned mobility activities
260
124
136
Liczba uczelni, które podpisały umowę finansową na realizację
mobilności. Number of HEIs which signed the Financial
Agreement with the NA
255
124
131
Liczba uczelni, które zorganizowały co najmniej jeden wyjazd.
Number of HEIs which organised at least one mobility flow
247
124
123
12
Wymiana studentów w Europie
SM – Student mobility
W roku akademickim 2010/11 na studia i na praktyki za granicą wyjechało łącznie 231 408 studentów, tj. o 8,5 proc. więcej niż w roku poprzednim. Od początku istnienia programu z wyjazdów
Erasmusa skorzystało 2 509 867 studentów ze wszystkich krajów uczestniczących w programie.
154 421
159 324
2006/07
144 037
115 432
2001/02
135 586
111 092
2000/01
123 957
107 666
97 601
1996/97
85 999
84 642
79 874
1995/96
73 407
51 694
36 314
27 906
9914
3244
50 000
19 456
100 000
62 362
150 000
1999/2000
200 000
2005/06
231 408
213 266
Liczba wyjazdów studentów w ramach Erasmusa
(Number of Erasmus students)
182 697
250 000
198 568
Liczba wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus w latach 1987/88 – 2010/11.
Erasmus student mobility 1987/88 – 2010/11.
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2004/05
2003/04
2002/03
1998/99
1997/98
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
0
Podobnie jak w poprzednim roku, najwięcej studentów wysłała w ramach programu Hiszpania
(ponad 36 tys.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Francja, Niemcy, Włochy i Polska.
Liczba studentów Erasmusa w stosunku do populacji studentów w danym kraju była najwyższa
w Luksemburgu, Liechtensteinie, Hiszpanii, na Łotwie i na Litwie.
Najpopularniejszymi krajami docelowymi były: Hiszpania (która przyjęła ponad 37 tys. zagranicznych studentów), Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Polska po raz pierwszy znalazła się
w dziesiątce krajów przyjmujących najwięcej studentów zagranicznych.
Średnie miesięczne stypendium wynosiło 250 euro, czyli nieco mniej niż w roku poprzednim
(254 euro), a średnia długość pobytu za granicą wynosiła – podobnie jak w ubiegłych latach –
6 miesięcy.
13
Mobilność studentów w programie Erasmus w roku 2010/11 – zestawienie ogólne. Student
mobility in 2010/11 – general information.
Mobilność studentów
– dane zbiorcze
Student mobility – total
Dane według typu mobilności
Wyjazdy na studia
Studies
Wyjazdy na praktyki
Placements
(traineeships)
231 408
190 495
40 913
Średnie miesięczne stypendium (w euro)
Average monthly grant (in EUR)
250
232
366
Średni czas trwania pobytu
za granicą (w miesiącach)
Average duration (in months)
6,0
6,4
4,3
Liczba studentów niepełnosprawnych
Number of students with special needs
255
227
28
Kraje, które wysłały w ramach
Erasmusa najwięcej studentów
Top sending countries
Hiszpania, Francja,
Niemcy, Włochy,
Polska
Hiszpania, Francja,
Niemcy, Włochy,
Polska
Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania,
Polska
Kraje, które przyjęły w ramach
Erasmusa najwięcej studentów
Top receiving countries
Hiszpania, Francja,
Niemcy, Wielka
Brytania, Włochy
Hiszpania, Francja,
Niemcy, Wielka
Brytania, Włochy
Wielka Brytania,
Hiszpania, Niemcy,
Francja, Włochy
Studia I stopnia 67%
Studia II stopnia 28%
Studia doktoranckie 1%
Krótki cykl 4%
Studia I stopnia 69,7%
Studia II stopnia 28,8%
Studia doktoranckie 0,9%
Krótki cykl 0,6%
Studia I stopnia 56,3%
Studia II stopnia 21,9%
Studia doktoranckie 2,35%
Krótki cykl 19,4%
Studenci z zerowym stypendium
Zero-grant students
6881
6322
559
Średni wiek studentów (w latach)
Average age of students (years)
22,5
22,4
22,8
Łączna liczba uczelni, których studenci
wyjeżdżali w ramach Erasmusa w roku
2009/10
Total number of HEIs sendiong students
in 2009/10
3040
2229
2413
Procent kobiet
Gender balance (% of women)
61,0%
60,9%
61,8%
Łączna liczba studentów Erasmusa
Total number of Erasmus students
Studia I/II/III stopnia
Level of studies (% share)
Źródło: Erasmus – facts, figures and trends. The European Union support for student and staff exchanges and university
cooperation in 2010/11, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, 2012 (publikacja dostępna
na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus1011_en.pdf)
Prawie we wszystkich krajach uczestniczących w programie odnotowano wzrost liczby studentów
korzystających z wyjazdów Erasmusa. Liczba wyjazdów studentów wzrosła najbardziej w stosunku do poprzedniego roku w Chorwacji (aż 132 proc.), Liechtensteinie (52 proc.), na Cyprze
(22 proc.), w Irlandii (18 proc.), na Islandii (17 proc.) i w Hiszpanii (16 proc.). W Polsce wzrost
14
wyniósł 1,5 proc. Mniej studentów niż w poprzednim roku wyjechało na stypendia Erasmusa tylko
w Luksemburgu. Malta z przyczyn formalnych nie wysyłała studentów w ramach programu w roku
akademickim 2010/11.
Wyjazdy studentów w programie Erasmus w roku 2009/10 i 2010/11 – wzrost lub spadek
liczby wyjazdów. Outgoing Erasmus students in Europe in 2009/10 and in 2010/11 – increased
or decreased mobility.
Kraj
Country
2009/2010
2010/11
Wzrost lub spadek w stosunku
do roku 2008/09
Rate of increase as compared
with 2008/09
Austria
AT
5112
5216
2,0%
Belgia
BE
6347
6824
7,5%
Bułgaria
BG
1687
1837
8,9%
Chorwacja
HR
235
545
131,9%
Cypr
CY
216
264
22,2%
Czechy
CZ
5975
6433
7,7%
Dania
DK
2416
2768
14,6%
Estonia
EE
939
1028
9,5%
Finlandia
FI
4549
5081
11,7%
Francja
FR
30 213
31 747
5,1%
Grecja
GR
3179
3437
8,1%
Hiszpania
ES
31 158
36 183
16,1%
Holandia
NL
7678
8590
11,9%
Irlandia
IE
2128
2511
18,0%
Islandia
IS
225
263
16,9%
Liechtenstein
LI
25
38
52,0%
Litwa
LT
3002
3417
13,8%
Luksemburg
LU
468
441
-5,8%
Łotwa
LV
1736
1959
12,8%
Malta
MT
189
0
-
Niemcy
DE
28 854
30 274
4,9%
Norwegia
NO
1356
1529
12,8%
Polska
PL
14 021
14 234
1,5%
Portugalia
PT
5388
5964
10,7%
Rumunia
RO
3994
4604
15,3%
Słowacja
SK
2151
2458
14,3%
Słowenia
SI
1368
1480
8,2%
Szwecja
SE
2997
3160
5,4%
Turcja
TR
8758
10 095
15,3%
Węgry
HU
4140
4164
0,6%
Wielka Brytania
UK
11 723
12 833
9,5%
Włochy
IT
Ogółem (Total)
21 039
22 031
4,7%
213 266
231 408
8,5%
15
Wzrost lub spadek liczby wyjazdów studentów z poszczególnych krajów w roku 2010/11
w porównaniu z rokiem 2009/10. Student mobility growth rate between 2009/10 and 2010/11,
by country.
16
Wyjazdy studentów z poszczególnych krajów na studia i na praktyki w roku 2010/11. Student
mobility for studies and placements in 2010/11 – outgoing students per country.
Wyjazdy na studia
Number of outgoing
students – studies
Kraj
Country
Wyjazdy na praktyki
Number of outgoing
students – placements
Łączna liczba wyjazdów
na studia i na praktyki
Number of outgoing students
– studies and placements
Austria
AT
4241
975
5216
Belgia
BE
5653
1171
6824
Bułgaria
BG
1549
288
1837
Chorwacja
HR
462
83
545
Cypr
CY
249
15
264
Czechy
CZ
5589
844
6433
Dania
DK
1913
855
2768
Estonia
EE
787
241
1028
Finlandia
FI
3927
1154
5081
Francja
FR
25 789
5958
31 747
Grecja
GR
2899
538
3437
Hiszpania
ES
31 427
4756
36 183
Holandia
NL
5946
2644
8590
Irlandia
IE
1858
653
2511
Islandia
IS
247
16
263
Liechtenstein
LI
35
3
38
Litwa
LT
2580
837
3417
Luksemburg
LU
439
2
441
Łotwa
LV
1384
575
1959
Malta
MT
0
0
0
Niemcy
DE
25 178
5096
30 274
Norwegia
NO
1450
79
1529
Polska
PL
11 572
2662
14 234
Portugalia
PT
5031
933
5964
Rumunia
RO
3503
1101
4604
Słowacja
SK
2052
406
2458
Słowenia
SI
1199
281
1480
Szwecja
SE
2846
314
3160
Turcja
TR
8993
1102
10 095
Węgry
HU
3347
817
4164
Wielka Brytania
UK
8577
4256
12 833
Włochy
IT
19 773
2258
22 031
190 495
40 913
231 408
Ogółem (Total)
17
Liczba studentów wyjeżdżających na praktykę
(Number of outgoing students – placements)
264
CY
263
441
LU
IS
38
545
HR
DK
SE
LT
GR
NL
TR
UK
IT
PL
DE
ES
FR
0
LI
1480
1028
SI
EE
1837
1529
BG
LV
NO
2458
1959
SK
2768
3417
HU
3160
4604
4164
RO
3437
5216
5081
FI
PT
5000
AT
6433
5964
CZ
8590
6824
10 000
BE
15 000
12 833
14 234
20 000
10 095
22 031
25 000
2511
Liczba studentów wyjeżdżających na studia
(Number of outgoing students – studies)
30 000
IE
35 000
30 274
36 183
40 000
31 747
Wyjazdy studentów z poszczególnych krajów na studia i na praktyki w roku 2010/11. Student
mobility for studies and placements in 2010/11 – outgoing students per country.
Pierwsza piątka najpopularniejszych krajów docelowych nie zmieniła się od ubiegłego roku,
znacznie wzrosła natomiast liczba studentów, którzy do tych krajów przyjechali. Hiszpania przyjęła
rekordową liczbę ponad 37 tys. studentów zagranicznych, Francja – blisko 28 tys. studentów,
Niemcy – prawie 25 tys., Wielka Brytania – ponad 24 tys. i Włochy – 19 tys. Polska zajęła 10.
miejsce pod względem liczby przyjazdów studentów (prawie 7,6 tys. osób) i znalazła się w czołówce obok 9 „starych” krajów UE.
40 000
37 432
Przyjazdy studentów do poszczególnych krajów w roku 2010/11. Student mobility in 2010/11
– incoming students per country.
56
15
13
HR
408
LU
LI
532
IS
NL
SE
IT
ES
18
FR
0
CH
611
781
BG
LV
850
EE
CY
965
MT
650
1436
1181
SI
1540
LT
SK
1563
RO
2860
GR
4281
3211
HU
NO
5198
4288
CZ
TR
5381
IE
6688
DK
5383
FI
5000
AT
7583
6805
PL
8536
7837
10 000
PT
10 034
15 000
BE
20 000
9189
19 172
24 733
24 474
25 000
DE
30 000
UK
27 722
35 000
Erasmus aktywnie wspiera studentów niepełnosprawnych decydujących się na wyjazd na część
studiów lub praktykę za granicą. Ze specjalnego funduszu w budżecie programu wypłacane są
studentom niepełnosprawnym dodatkowe środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych
z ich specjalnymi potrzebami. Wśród stypendystów Erasmusa w roku 2010/11 było 255 studentów niepełnosprawnych.
Pod względem liczby studentów wyjeżdżających na studia i praktyki Erasmusa z poszczególnych
uczelni pierwsze miejsca w rankingu zajęły uczelnie hiszpańskie, włoskie i jedna polska – Uniwersytet Warszawski (1245 wyjazdów). Najwięcej studentów wysyłają – co zrozumiałe – duże uczelnie
o profilu ogólnym – uniwersytety i politechniki lub uniwersytety techniczne. Poza Uniwersytetem
Warszawskim na dobrych pozycjach utrzymały się dwie inne polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński (na 19. miejscu) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na 21. miejscu).
Pierwsze miejsca w rankingu najbardziej popularnych uczelni docelowych zajmują w większości
te same instytucje, które wysyłają najwięcej swoich studentów na wyjazdy erasmusowe. W tym
zestawieniu uczelnie polskie nadal zajmują niestety dość dalekie miejsca (Uniwersytet Jagielloński
53. pozycję, a Uniwersytet Warszawski – 56. pozycję).
Uczelnie, które wysłały najwięcej studentów w ramach Erasmusa w roku 2010/11. Universities
with the highest number of outgoing Erasmus students in 2010/11.
Uczelnia
University
Liczba studentów wysłanych
na studia i na praktyki
Erasmusa w roku 2010/11
Number of outgoing Erasmus
students
Kod Erasmusa
Erasmus code
Kraj
Country
1. Universidad de Granada
E GRANADA01
Hiszpania
2114
2. Universidad Complutense de Madrid
E MADRID03
Hiszpania
1842
3. Università di Bologna
I BOLOGNA01
Włochy
1587
4. Universidad de Sevilla
E SEVILLA01
Hiszpania
1453
5. Universidad Politécnica de Valencia
E VALENCI02
Hiszpania
1269
6. Universitat de Valencia (Estudi General) UVEG
E VALENCI01
Hiszpania
1267
7. Uniwersytet Warszawski
PL WARSZAW01
Polska
1245
8. Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'
I ROMA01
Włochy
1236
9. Univerzita Karlova v Praze
CZ PRAHA07
Czechy
1042
10. Universitat Politècnica de Cataluña
E BARCELO03
Hiszpania
1028
11. Universidad Politecnica de Madrid (UPM)
E MADRID05
Hiszpania
1013
12. Università degli Studi di Padova
I PADOVA01
Włochy
1010
13. Univerza v Ljubljani
SI LJUBLJA01
Słowenia
979
14. Universitaet Wien
A WIEN01
Austria
976
15. Universidad de Zaragoza
E ZARAGOZ01
Hiszpania
895
16. Universitat de Barcelona
E BARCELO01
Hiszpania
894
17. Universidad Autonoma de Madrid
E MADRID04
Hiszpania
890
19
Kod Erasmusa
Erasmus code
Kraj
Country
Liczba studentów wysłanych
na studia i na praktyki
Erasmusa w roku 2010/11
Number of outgoing Erasmus
students
18. Masarykova Univerzita
CZ BRNO05
Czechy
884
19. Uniwersytet Jagielloński
PL KRAKOW01
Polska
870
20. Universidad de Valladolid
E VALLADO01
Hiszpania
838
Uczelnia
University
Uczelnie, które przyjęły najwięcej zagranicznych studentów Erasmusa w roku 2010/11.
Universities with the highest number of incoming Erasmus students in 2010/11.
Uczelnia
University
Liczba studentów przyjętych
w roku 2010/11
Number of incoming
Erasmus students
Kod Erasmusa
Erasmus code
Kraj
Country
1. Universidad de Granada
E GRANADA01
Hiszpania
2. Universitat de Valencia (Estudi General) UVEG
E VALENCI01
3. Universidad Complutense de Madrid
E MADRID03
Hiszpania
1678
4. Università di Bologna
I BOLOGNA01
Włochy
1650
5. Universidad de Sevilla
E SEVILLA01
Hiszpania
1568
6. Universidad Politécnica de Valencia
E VALENCI02
Hiszpania
1500
7. Universidad de Salamanca
E SALAMAN02
Hiszpania
1166
8. Koebenhavns Universitet
DK KOBENHA01
Dania
1116
9. Universita' degli Studi di Roma 'La Sapienza'
I ROMA01
Włochy
1104
10. Universitat Autonoma de Barcelona
E BARCELO02
Hiszpania
1088
11. Univerzita Karlova v Praze
CZ PRAHA07
Czechy
1058
12. Universita' degli Studi di Firenze
I FIRENZE01
Włochy
1046
13. Universitat de Barcelona
E BARCELO01
Hiszpania
1044
14. Freie Universitaet Berlin
D BERLIN01
Niemcy
942
15. Kungliga Tekniska Högskolan
S STOCKHO04
Szwecja
892
16. Universitaet Wien
A WIEN01
Austria
849
17. Universidad de Alicante
E ALICANT01
Hiszpania
845
18. Univerza v Ljubljani
SI LJUBLJA01
Słowenia
839
19. Linköpings Universitet
S LINKOPI01
Szwecja
823
20. Universidad Autonoma de Madrid
E MADRID04
Hiszpania
818
PL KRAKOW01
Polska
557
PL WARSZAW01
Polska
543
Hiszpania
2019
1693
…
53. Uniwersytet Jagielloński
…
56. Uniwersytet Warszawski
20
8,20%
Studenci wyjeżdżający w ramach Erasmusa w roku 2010/11 jako procent populacji studentów
w danym kraju. Outgoing Erasmus students in 2010/11 as a share of student population.
8,00%
Procent studentów Erasmusa w danym
kraju, 010/11Share of Erasmus students
in student population per country
7,00%
4,83%
6,00%
5,00%
Średnia w roku (average in) 2010/11
(0,96%)
1,11%
IT
1,07%
0,52%
UK
0,29%
TR
HU
1,29%
1,05%
0,69%
SE
SI
SK
1,55%
0,46%
RO
0,66%
PL
PT
1,18%
0,68%
0,00%
DE
MT
LV
LU
LT
LI
ES
GR
FR
DK
CZ
HR
CY
BG
0,00%
NO
1,74%
1,46%
IS
1,70%
1,29%
IE
1,93%
1,32%
0,54%
1,67%
FI
1,41%
1,49%
EE
1,47%
1,15%
0,82%
0,39%
1,53%
1,00%
0,64%
1,49%
AT
2,00%
BE
3,00%
NL
4,00%
W roku 2010/11 średnio 0,96 proc. populacji studentów wyjeżdżało w ramach programu. Oprócz
dwóch niewielkich krajów – Luksemburga i Liechtensteinu – najwyższy procent studentów Erasmusa
odnotowały Hiszpania (prawie 2 proc.), Łotwa (1,74 proc.) i Litwa (1,7 proc.). Podobnie jak
w poprzednim roku powyżej średniej europejskiej znalazło się 21 krajów, a poniżej – 11 krajów,
w tym m.in. Polska, Wielka Brytania i Turcja, które mimo to należą do czołówki państw wysyłających najwięcej studentów w programie Erasmus – jeśli wziąć pod uwagę liczby bezwzględne.
Wyjazdy na studia
SMS – Student mobility for studies
W roku akademickim 2010/11 na kilkumiesięczny lub roczny okres studiów za granicą wyjechało
w ramach programu Erasmus 190 495 studentów, o 7,2 proc. więcej niż w roku poprzednim. Blisko
70 proc. wyjeżdżających stanowili studenci studiów I stopnia (lub niższych lat studiów jednolitych),
29 proc. studenci studiów II stopnia (lub wyższych lat studiów jednolitych), a 0,9 proc. – doktoranci.
Podobnie jak rok wcześniej najwięcej osób wyjechało na zagraniczny okres studiów z krajów
o najliczniejszej populacji studentów w Europie: z Hiszpanii (ponad 31 tys.), Francji (prawie 26 tys.),
Niemiec (25 tys.), Włoch (prawie 20 tys.) i Polski (ponad 11 tys.).
Średnia długość pobytu na studiach w zagranicznej uczelni wynosiła 6,4 miesiąca, a średnie miesięczne stypendium – 232 euro, o 1,7 proc. mniej niż w roku 2009/10.
21
Pod względem dziedzin najliczniejszą grupą stypendystów Erasmusa byli studenci nauk społecznych, biznesu i prawa (łącznie 34,7 proc.), następni w klasyfikacji byli studenci nauk humanistycznych i sztuki (31,5 proc.), nauk inżynieryjnych, technicznych i budownictwa (12,6 proc.),
a następnie nauk ścisłych, matematyki i informatyki (7,2 proc.).
Wyjazdy z poszczególnych krajów i przyjazdy do poszczególnych krajów na studia w roku
2010/11. Student mobility for studies in 2010/11 – outgoing and incoming students by country.
Kraj
Country
Liczba studentów
wyjeżdżających
Number of outgoing
students
Liczba studentów
przyjeżdżających
Number of incoming
students
Stosunek liczby przyjeżdżających do wyjeżdżających
Incoming/outgoing
students ratio (%)
Austria
AT
4241
4472
105,4%
Belgia
BE
5653
5958
105,4%
Bułgaria
BG
1549
497
32,1%
Chorwacja
HR
462
11
2,4%
Cypr
CY
249
399
160,2%
Czechy
CZ
5589
4596
82,2%
Dania
DK
1913
6175
322,8%
Estonia
EE
787
728
92,5%
Finlandia
FI
3927
6302
160,5%
Francja
FR
25 789
23 173
89,9%
Grecja
GR
2899
1981
68,3%
Hiszpania
ES
31 427
30 580
97,3%
Holandia
NL
5946
7620
128,2%
Irlandia
IE
1858
4103
220,8%
Islandia
IS
247
451
182,6%
Liechtenstein
LI
35
36
102,9%
Litwa
LT
2580
1328
51,5%
Luksemburg
LU
439
87
19,8%
Łotwa
LV
1384
536
38,7%
Malta
MT
0
453
–
Niemcy
DE
25 178
19 119
75,9%
Norwegia
NO
1450
3777
260,5%
Polska
PL
11 572
6932
59,9%
Portugalia
PT
5031
7582
150,7%
Rumunia
RO
3503
1245
35,5%
Słowacja
SK
2052
999
48,7%
Słowenia
SI
1199
1287
107,3%
Szwajcaria
CH
0
10
–
Szwecja
SE
2846
9194
323,0%
Turcja
TR
8993
3784
42,1%
Węgry
HU
3347
2839
84,8%
Wielka Brytania
UK
8577
17 504
204,1%
Włochy
IT
19 773
16 737
84,6%
190 495
190 495
Ogółem (Total)
22
Równowaga wymiany studentów jest w wielu krajach trudna do osiągnięcia, m.in. z uwagi na zbyt
ograniczoną ofertę studiów w językach obcych. Tylko cztery kraje przyjęły mniej więcej tylu zagranicznych studentów Erasmusa, ilu ich wysłały na uczelnie w innych krajach. Były to: Liechtenstein,
Belgia, Austria i Hiszpania. W 14 krajach liczba przyjazdów studentów przewyższyła liczbę wyjazdów. Największą przewagę tego typu odnotowano w krajach skandynawskich: w Szwecji i Danii
(przyjeżdżających ponad 3 razy więcej niż wyjeżdżających) oraz w Norwegii (2,7 razy więcej).
Studentów wyjeżdżających było natomiast więcej niż studentów przyjeżdżających w 17 krajach, do
których należały m.in. Francja, Włochy, Niemcy i Polska.
30 000
439
249
247
35
0
LU
CY
IS
LI
MT
787
462
EE
HR
1384
1199
SI
1450
NO
LV
1858
1549
BG
1913
IE
LT
DK
2580
SE
2052
2846
GR
SK
3347
2899
HU
3927
3503
FI
RO
5031
4241
PT
5000
AT
5653
5589
BE
CZ
10 000
8577
15 000
5946
11 572
20 000
8993
19 773
25 000
25 178
25 789
35 000
31 427
Wyjazdy z poszczególnych krajów na studia w ramach Erasmusa w roku 2010/11. Student
mobility for studies in 2010/11 – outgoing student, by country.
NL
UK
PL
TR
IT
DE
ES
FR
0
35 000
30 580
Przyjazdy do poszczególnych krajów na studia w ramach Erasmusa w roku 2010/11. Student
mobility for studies in 2010/11 – incoming students, by country.
16 737
20 000
19 119
25 000
17 504
23 173
30 000
11
10
HR
CH
399
CY
87
451
IS
36
453
MT
LI
497
BG
HU
IT
SE
DE
UK
ES
FR
0
LU
728
536
LV
SK
EE
1245
999
SI
RO
1328
1287
LT
1981
GR
3777
NO
2839
4103
3784
IE
4472
TR
4596
AT
BE
5000
CZ
6175
5958
DK
6932
PL
6302
7582
FI
7620
PT
10 000
NL
9194
15 000
23
Wyjazdy na praktyki
SMP – Student mobility for placements
W programie Erasmus student może wyjechać na 3 do 12 miesięcy na zagraniczną praktykę
odpowiadającą kierunkowi studiów. Praktyka jest zaliczana przez uczelnię studenta jako część
programu studiów (praktyka obowiązkowa lub nieobowiązkowa).
Wyjazdy na zagraniczne praktyki nadal cieszą się wśród studentów dużą popularnością, a ich
liczba dynamicznie rośnie z roku na rok. W roku 2010/11 odnotowano ponad 15 proc. więcej
wyjazdów niż w roku poprzednim. Ogółem z praktyk Erasmusa skorzystało 40 913 studentów,
tj. 17,7 proc. ogółu studentów Erasmusa. Od roku akademickiego 2007/08, w którym praktyki
wprowadzono do programu Erasmus, liczba tego typu wyjazdów wzrosła dwukrotnie.
Liderami pod względem liczby studentów wysłanych na praktyki były: Francja (5958 osób), Niemcy
(5096), Hiszpania (4756), Wielka Brytania (4256) i Polska (2662), a najpopularniejszymi krajami
docelowymi były: Wielka Brytania (5827 studentów), Hiszpania (6061), Niemcy (5482), Francja
(4108) i Włochy (2253). W obu tych rankingach sytuacja prawie nie zmieniła się w stosunku do
roku 2009/10.
Zagraniczna praktyka trwała średnio 4,3 miesiąca, a średnie miesięczne stypendium wynosiło
366 euro, było więc niższe niż w roku 2009/10 (386 euro).
Studentów Erasmusa przyjęły na praktyki 30 703 przedsiębiorstwa1, tj. o 13,8 proc. więcej niż
w roku poprzednim. Największą grupę praktykantów stanowili studenci nauki społecznych, biznesu i prawa (26,6 proc.).
1
Termin „przedsiębiorstwo” w przypadku praktyk ma szerokie znaczenie i może także oznaczać organizacje lub instytucje.
24
Wyjazdy studentów z poszczególnych krajów i przyjazdy do poszczególnych krajów na praktyki
w roku 2010/11. Student mobility for placements – Erasmus outgoing and incoming students
per country.
Liczba studentów
wyjeżdżających na praktyki
Number of outgoing
students
Kraj
Country
Liczba studentów
przyjeżdżających na praktyki
Number of incoming
students
Stosunek liczby przyjeżdżających do wyjeżdżających
Incoming/outgoing students ratio (%)
Austria
AT
975
911
93,4%
Belgia
BE
1171
1879
160,5%
Bułgaria
BG
288
284
98,6%
Chorwacja
HR
83
2
2,4%
Cypr
CY
15
212
1413,3%
Czechy
CZ
844
602
71,3%
Dania
DK
855
513
60,0%
Estonia
EE
241
122
50,6%
Finlandia
FI
1154
503
43,6%
Francja
FR
5958
4549
76,4%
Grecja
GR
538
879
163,4%
Hiszpania
ES
4756
6852
144,1%
Holandia
NL
2644
1569
59,3%
Irlandia
IE
653
1278
195,7%
Islandia
IS
16
81
506,3%
Liechtenstein
LI
3
20
666,7%
Litwa
LT
837
212
25,3%
Luksemburg
LU
2
321
16050,0%
Łotwa
LV
575
114
19,8%
Malta
MT
0
512
–
Niemcy
DE
5096
5614
110,2%
Norwegia
NO
Polska
PL
Portugalia
Rumunia
79
504
638,0%
2662
651
24,5%
PT
933
954
102,3%
RO
1101
318
28,9%
Słowacja
SK
406
182
44,8%
Słowenia
SI
281
149
53,0%
5
–
840
267,5%
Szwajcaria
CH
Szwecja
SE
314
Turcja
TR
1102
504
45,7%
Węgry
HU
817
372
45,5%
Wielka Brytania
UK
4256
6970
163,8%
Włochy
IT
2258
2435
107,8%
40 913
40 913
Ogółem (Total)
25
Wyjazdy studentów z poszczególnych krajów na praktyki Erasmusa w roku 2010/11. Student
mobility for placements in 2010/11 – outgoing students, by country.
4756
5000
4256
5096
6000
5958
7000
0
2
3
LI
MT
15
CY
IT
PL
NL
ES
UK
FR
DE
0
LU
79
16
EE
IS
SI
83
281
241
BG
HR
288
SE
NO
406
314
SK
575
538
LV
817
HU
GR
837
LT
653
844
CZ
IE
933
855
PT
DK
1101
975
AT
1000
RO
1154
1102
TR
1171
FI
2000
BE
2644
3000
2258
2662
4000
5614
6970
6852
7000
ES
8000
UK
Przyjazdy do poszczególnych krajów na praktyki w ramach Erasmusa w roku 2010/11. Student
mobility for placements in 2010/11 – incoming students, by country.
4549
6000
5000
114
81
20
5
2
LV
IS
LI
CH
HR
182
SK
149
212
LT
122
212
CY
EE
284
BG
SI
321
318
LU
RO
503
504
TR
372
504
NO
FI
512
HU
513
DK
MT
651
602
SE
PL
879
840
GR
CZ
911
AT
1278
954
1000
PT
2000
1569
2435
3000
1879
4000
IE
NL
IT
BE
FR
DE
0
Jedynie w dwóch krajach wymiana studentów odbywających praktyki osiągnęła względną równowagę – w Portugalii i Bułgarii; kraje te utrzymały stan równowagi wyjazdów i przyjazdów od zeszłego roku. W innych krajach przeważały wyjazdy albo przyjazdy na praktyki. Podobnie jak w roku
2009/10 przewaga przyjazdów na praktyki miała miejsce w 14 krajach, a przewaga wyjazdów
– w 17 krajach. Liczba wyjazdów znacznie przewyższała liczbę przyjazdów w Rumuni, na Litwie,
w Polsce, w Luksemburgu i w Chorwacji. Największą przewagę przyjazdów odnotowano natomiast
na Łotwie (321 przyjazdów/2 wyjazdy), na Cyprze (212/15), w Liechtensteinie (20/3) oraz w krajach skandynawskich – w Norwegii (504/79), na Islandii (81/16) i w Szwecji (840/314).
26
Wymiana studentów w Polsce
SM – Student mobility, Poland
Wyjazdy
Outgoing students
Od początku okresu, w którym Polska uczestniczy w programie Erasmus, z wyjazdów na studia
i na praktyki za granicą skorzystało już ponad 108 tys. polskich studentów. W roku 2010/11 na
kilkumiesięczne lub roczne stypendium Erasmusa wyjechało 14 234 studentów z 224 uczelni.
Wyjazdy studentów organizowały 122 uczelnie publiczne i 102 szkoły niepubliczne.
Liczba wyjazdów w roku 2010/11 wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 1,5 proc., trzeba
jednak zauważyć, że w ostatnich latach zwiększa się jedynie liczba wyjazdów na praktyki (w roku
2010/11 – o 10,5 proc.), nieco maleje natomiast liczba wyjazdów na studia (spadek o 0,4 proc.).
Nieznacznie wzrósł odsetek studentów Erasmusa z uczelni publicznych, którzy stanowili 89 proc.
ogółu wyjeżdżających (12 712 osób), podczas gdy rok wcześniej – 88 proc. Z uczelni niepublicznych wyjechało 1522 studentów, tj. 11 proc. stypendystów.
8388
12 000
2000
4322
2813
4000
1426
6000
3691
14 234
14 021
13 402
6278
8000
5419
10 000
9974
14 000
11 219
16 000
12 854
Liczba polskich studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus w kolejnych latach.
Polish outgoing Erasmus students, by year.
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
0
27
Polscy studenci Erasmusa w roku 2010/11
w podziale na kobiety i mężczyzn. Polish
outgoing Erasmus students, share of women
and men.
90
41
Polscy studenci Erasmusa w roku 2010/11
– poziomy studiów. Polish outgoing Erasmus
students, levels of studies.
4
10
04
Kobiety
50
7%
1,
,5
%
%
,8
47
Studia licencjackie lub niższe lata studiów jednolitych
(1st cycle studies)
Mężczyźni
Studia magisterskie lub wyższe lata studiów jednolitych
(2nd cycle studies)
Studia doktoranckie (Doctoral studies)
Środki przyznane uczelniom na mobilność studentów wynosiły 31 mln euro, z czego uczelnie
wykorzystały 30,8 mln, czyli 99,3 proc. Dodatkowo 97 szkół wyższych – 39 proc. uczelni organizujących wyjazdy studentów – przeznaczyło środki z własnych i innych źródeł na dofinansowanie
wyjazdów. Według szacunków pochodzących ze sprawozdań końcowych uczelni łącznie dofinansowanie to wyniosło około 1 229 970 euro, o 88 tys. euro mniej niż w roku poprzednim.
Fundusze z budżetu programu Erasmus na mobilność studentów w roku 2010/11 (kwoty
podane w euro). Erasmus funds for student mobility in Poland in 2010/11 (in euro).
Środki przekazane uczelniom
Funds allocated to HEIs
Środki wykorzystane
Funds used
Procent wykorzystania
Percent of used funds
Wyjazdy na studia
Studies
27 063 285
26 985 293
99,7%
Wyjazdy na praktyki
Placements
3 994 662
3 844 785
96,2%
Ogółem – wyjazdy studentów
Student mobility – total
31 057 947
30 830 078
99,3%
Najwyższe sumy na dofinansowanie wyjazdów erasmusowych wyasygnowały: Uniwersytet Warszawski (prawie 148 tys. euro), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (96 tys. euro),
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (93 tys. euro), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (92,6 tys. euro), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (90,5 tys. euro)
i Politechnika Łódzka (88,5 tys. euro).
28
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę wysokość dofinansowania wyjazdów studentów przez uczelnie w stosunku do wykorzystanej przez nie kwoty z budżetu programu, to procentowo najwyższe
dofinansowanie przyznały: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku i Akademia Teatralna im.
A. Zelwerowicza w Warszawie (100 proc. – kwota dofinansowania równa wysokości środków
z programu Erasmus), Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu (73 proc.) i Gdańska Wyższa
Szkoła Humanistyczna (53 proc.).
Wyjazdy studentów polskich uczelni do poszczególnych krajów od roku 2000/01 i łącznie
w okresie 1998/99 – 2010/11. Polish outgoing students from 2000 to 2011, and in the period
1998/99 – 2010/11, by country of destination.
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
1998-2011
Ogółem w latach
2001/02
AT
61
73
131
159
229
293
286
324
313
293
324
2554
Belgia
BE
218
230
294
358
436
475
520
561
486
468
466
4798
Bułgaria
BG
–
–
–
–
18
49
66
93
110
121
146
603
Cypr
CY
–
–
–
–
0
7
38
30
50
62
89
276
Czechy
CZ
–
–
–
–
84
247
353
423
483
516
555
2661
Dania
DK
159
197
241
362
480
541
629
710
696
577
576
5408
Estonia
EE
–
–
–
–
14
20
38
53
55
54
56
290
Finlandia
FI
174
188
280
310
376
423
459
482
412
390
313
3986
Francja
FR
529
624
745
857
1086
1116
1188
1210
1183
1226
1134
11 400
Grecja
GR
77
96
106
122
167
182
184
393
424
487
366
2665
Hiszpania
ES
245
319
442
546
764
968
1171
1521
1779
2164
2450
12 597
Holandia
NL
207
243
292
294
405
440
453
476
468
456
453
4544
Irlandia
IRL
35
50
51
74
98
136
167
161
111
127
100
1135
Islandia
IS
0
0
0
0
2
7
14
22
19
30
31
125
Liechtenstein
LI
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
4
12
Litwa
LT
–
–
–
–
42
84
120
137
152
122
155
812
Luksemburg
LU
1
0
0
0
1
0
0
3
3
2
8
18
Łotwa
LV
–
–
–
–
11
36
42
52
63
71
65
340
Malta
MT
–
–
–
–
3
4
9
11
17
57
53
154
Niemcy
DE
1190
1392
1682
1870
2235
2329
2384
2466
2237
2129
2023
23 409
Norwegia
NO
0
0
0
73
100
154
153
226
264
224
1194
Portugalia
PT
119
152
192
222
298
371
478
619
787
922
1057
5300
Rumunia
RO
–
–
–
–
2
22
24
34
55
66
73
276
Słowacja
SK
–
–
–
–
41
109
160
182
239
219
233
1183
Słowenia
SI
–
–
–
–
28
76
101
115
152
167
164
803
Szwecja
SE
143
192
246
286
336
375
373
362
395
332
311
3480
Turcja
TR
–
–
–
–
21
103
191
332
409
470
566
2092
2000/01
Austria
29
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
1998-2011
Ogółem w latach
2005/06
–
35
70
109
155
185
233
244
1031
Wielka Brytania
UK
337
475
567
627
727
742
782
783
6275
Włochy
IT
252
304
403
481
628
824
881
1047
1149
1208
1212
8620
3691
4322
5419
6278
8388
9974
Ogółem
2004/05
–
314
2003/04
–
262
2002/03
–
281
2001/02
HU
2000/01
Węgry
11 219 12 854 13 402 14 021 14 234 108 041
Dane od roku 2007/08 obejmują wyjazdy na studia i na praktyki łącznie.
Najwięcej polskich studentów wyjechało do Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Francji i Portugalii.
W stosunku do poprzedniego roku wzrosła liczba wyjazdów studentów do 15 krajów, m.in. na
Litwę (o 27 proc.), do Bułgarii (o 21 proc.), Turcji (o 20 proc.), Portugalii (o 15 proc.) i Hiszpanii
(o 13 proc.). Mniej studentów wyjechało do 14 krajów, w tym m.in. do Grecji (o 25 proc.), Irlandii
(o 21 proc.), Finlandii (o 19,7 proc.), Norwegii (o 15 proc.), Francji (o 7,5 proc.) oraz Niemiec
(o 5 proc).
Wyjazdy studentów polskich uczelni do poszczególnych krajów na studia i na praktyki Erasmusa
w roku 2010/11. Student mobility for studies and placements in 2010/11 – Polish outgoing
students, by country.
1100
900
2450
1000
Wyjazdy na praktyki
2023
800
700
Wyjazdy na studia
4
LI
MT
31
56
53
EE
8
65
LV
IS
73
RO
LU
100
89
IE
CY
155
146
LT
224
164
SI
BG
233
311
244
HU
SK
313
FI
SE
100
NO
324
AT
453
366
GR
466
BE
NL
566
555
TR
200
CZ
783
300
576
400
1057
1212
500
1134
600
UK
DK
PT
IT
FR
ES
30
DE
0
Wzrost lub spadek liczby wyjazdów polskich studentów do poszczególnych krajów w roku
2010/11 w porównaniu z rokiem 2009/10. Increase/decrease of the number of outgoing
students in 2010/11, by country.
31
Wyjazdy na studia
SMS – Student mobility for studies, Poland
Mimo niewielkiego spadku liczby wyjazdów, Polska jest nadal w czołówce państw wysyłających
w ramach Erasmusa najwięcej studentów na kilkumiesięczny lub roczny okres studiów za granicą. Pod względem liczby wyjazdów w roku 2010/11 zajmowaliśmy piąte miejsce za liderami –
Hiszpanią, Francją, Niemcami i Włochami. Z wyjazdów Erasmusa na studia skorzystało 11 572
studentów z 210 szkół wyższych. Średnia długość pobytu za granicą wynosiła prawie 6 miesięcy,
a średnie stypendium wzrosło w stosunku do roku ubiegłego i wyniosło 389 euro na miesiąc.
Uczelnie otrzymały łącznie ponad 27 milionów euro na wyjazdy studentów na studia, z czego wykorzystały 99,7 proc. Z własnego budżetu lub z innych źródeł dofinansowało wyjazdy studentów
88 uczelni, o 5 uczelni mniej niż w roku poprzednim. Łączna kwota dofinansowania ze strony
uczelni wyniosła około 1,1 miliona euro, czyli równowartość ok. 4 proc. wykorzystanych funduszy
z programu Erasmus.
Fundusze z budżetu programu Erasmus na wyjazdy studentów na studia w roku 2010/11 oraz
dofinansowanie z innych źródeł (kwoty podane w euro). Erasmus funds for student mobility for
studies in 2010/11 and co-financing from other sources (in euro).
Środki przekazane
uczelniom z funduszy
programu Erasmus
Total Erasmus grant
alllocated for student
mobility (studies)
Kwota wykorzystana
przez uczelnie, tj. wypłacona studentom
Total Erasmus grant
paid to students
Procent
wykorzystania
funduszy
Used funds/
allocated funds
ratio (%)
Szacunkowa wysokość
dofinansowania
z budżetu uczelni
i z innych źródeł
Co-funding from HEIs’
budget and other
sources
Procent, jaki stanowiło
dofinansowanie
w stosunku do
wykorzystanej kwoty
z programu Erasmus
HEIs co-funding/ Erasmus grant ratio
27 063 285
26 985 293
99,71%
1 090 127
4,04%
Na studia w ramach Erasmusa wyjechało prawie tyle samo studentów studiów I i II stopnia (w obu
przypadkach 49 proc.). Warto zauważyć, że liczba studentów I stopnia była w ostatnich latach
nieco niższa, ale jednocześnie systematycznie wzrastała. Podobnie jak w roku ubiegłym ponad
70 proc. stypendystów stanowiły kobiety.
32
Studenci studiów I, II i III stopnia wyjeżdżający na część studiów w roku 2010/11, w podziale
na kobiety i mężczyzn. Erasmus student mobility for studies in Poland (2010/11) – number of
students, by level of study and gender.
Kobiety
Women
Kobiety – procent
% of women
Mężczyźni
Men
Mężczyźni – procent
% of men
Łączna liczba wyjazdów
Total
Procent łącznej liczby
wyjazdów
% of the total number of
outgoing students
Studia I stopnia lub niższe lata studiów
jednolitych
First cycle students or students of the first 3
years of one-tier degrees
4027
70,4%
1694
29,6%
5721
49,44%
Studia II stopnia
Second cycle students or students of the
last years of one-tier degrees
4009
70,1%
1713
29,9%
5722
49,45%
90
69,8%
39
30,2%
129
1,1%
8126
70,2%
3446
29,8%
11 572
Doktoranci
Doctoral candidates
Ogółem (Total)
Najwięcej wyjeżdżających studentów reprezentowało nauki społeczne, biznesowe i prawne
(40,4 proc.), nauki humanistyczne i kierunki artystyczne (24,3 proc.), nauki techniczne oraz kierunki związane z produkcją i budownictwem (13,8 proc.) oraz nauki ścisłe, matematykę i informatykę (9,9 proc.).
Wyjazdy polskich studentów na studia według dziedzin. Student mobility for studies, by general
study area.
2,3%
5,5%
2,2%
1,4%
0,2%
Nauki społeczne, biznesowe i prawne
Nauki humanistyczne i artystyczne
9,9%
40,4%
Nauki techniczne, związane z produkcją
i budownictwem
Nauki ścisłe, matematyka i informatyka
Zdrowie i opieka społeczna
Usługi
13,8%
Pedagogika i kształcenie nauczycieli
Rolnictwo i weterynaria
Nieznane lub niezdefiniowane
24,3%
33
Uczelnie, które wysłały ponad 200 studentów do zagranicznych szkół wyższych. Polish universities
with the highest number of outgoing Erasmus students (studies).
Uczelnia
Higher education institution
Kod Erasmusa
Erasmus code
Liczba wyjazdów
studentów na studia
Number of mobility
flows – studies
1. Uniwersytet Warszawski
PL WARSZAW01
1067
2. Uniwersytet Jagielloński
PL KRAKOW01
774
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PL POZNAN01
715
4. Uniwersytet Wrocławski
PL WROCLAW01
512
5. Uniwersytet Łódzki
PL LODZ01
430
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
PL TORUN01
337
7. Politechnika Warszawska
PL WARSZAW02
300
8. Uniwersytet Gdański
PL GDANSK01
290
PL LODZ02
286
10. Uniwersytet Śląski w Katowicach
9. Politechnika Łódzka
PL KATOWIC01
258
11. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
PL WARSZAW03
241
12. Politechnika Wrocławska
PL WROCLAW02
237
13. Politechnika Śląska
PL GLIWICE01
227
14. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
PL KRAKOW04
225
15. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
PL POZNAN03
203
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę wyjazdów na studia z poszczególnych województw.
Dane obejmują wyjazdy osób studiujących w danym województwie, które nie zawsze są jego
mieszkańcami.
Wyjazdy studentów na studia w roku 2010/11 w podziale na województwa. Student mobility
for studies in 2010/11, by province.
Województwo
Province
Liczba uczelni wysyłających
studentów na studia
Number of HEIs
Łączna liczba wyjazdów na studia
Total number of students (mobility
for studies)
dolnośląskie
23
1313
kujawsko-pomorskie
9
459
lubelskie
12
421
lubuskie
3
48
łódzkie
10
833
małopolskie
23
1689
mazowieckie
39
2555
opolskie
3
223
34
podkarpackie
6
236
podlaskie
8
322
pomorskie
16
694
śląskie
21
826
świętokrzyskie
5
76
warmińsko-mazurskie
3
153
wielkopolskie
22
1462
zachodniopomorskie
8
262
Na studia w ramach Erasmusa wyjeżdżali studenci 120 uczelni publicznych i 90 niepublicznych;
podobnie jak rok wcześniej wyjazdy z uczelni publicznych stanowiły ogromną większość, co wynika
przede wszystkim z liczebności populacji ich studentów.
Wyjazdy na studia w ramach Erasmusa – studenci uczelni publicznych i niepublicznych. Student
mobility for studies – number of outgoing students from public and non-public universities.
911
7,9%
10 661
92,1%
Liczba wyjazdów na studia ze 120 uczelni publicznych
(120 public HEIs)
Liczba wyjazdów na studia z 90 uczelni niepublicznych
(90 non-public HEIs)
W stosunku do roku 2009/10 wzrosła liczba wyjazdów Erasmusa na studia do 15 krajów,
a zmalała – do 14 krajów. Więcej studentów niż w poprzednim roku wyjechało m.in. na Litwę
(o 27 proc.), do Bułgarii (o 24 proc.), Turcji (o 18 proc.), Austrii (o 10 proc.) i Hiszpanii
(o 6,4 proc.). Wśród krajów, do których na studia wyjechało mniej polskich studentów, znalazły
się m.in.: Irlandia (o 26 proc. polskich studentów mniej), Finlandia (o 21 proc. mniej), Norwegia
(prawie o 14 proc. mniej), Niemcy (o 10,5 proc. mniej) i Francja (o 9,2 proc. mniej).
Najwięcej studentów naszych uczelni wyjechało na studia do Hiszpanii (1865 osób), Niemiec
(1572), Włoch (1028), Francji (974) i Portugalii (944). W pierwszej dziesiątce popularnych krajów
docelowych znalazły się też m.in. Turcja i Czechy.
35
Wyjazdy polskich studentów do poszczególnych krajów na część studiów w roku 2010/11
– porównanie z rokiem 2009/10. Student mobility for studies – Polish outgoing students in
2010/11, by host country, as compared with 2009/10.
Kraj docelowy
Host country
Liczba wyjazdów na studia
w roku 2009/10
Outgoing students
in 2009/10 (studies)
Liczba wyjazdów na studia
w roku 2010/11
Outgoing students
in 2010/11 (studies)
Wzrost lub spadek
liczby wyjazdów
Increase/decrease of the
number of flows (studies)
275
10,0%
Austria
AT
250
Belgia
BE
417
417
0,0%
Bułgaria
BG
93
115
23,7%
Cypr
CY
49
65
32,7%
Czechy
CZ
463
488
5,4%
Dania
DK
544
532
-2,2%
Estonia
EE
52
53
1,9%
Finlandia
FI
365
288
-21,1%
Francja
FR
1073
974
-9,2%
Grecja
GR
194
183
-5,7%
Hiszpania
ES
1753
1865
6,4%
Holandia
NL
374
371
-0,8%
Irlandia
IE
89
66
-25,8%
Islandia
IS
24
25
4,2%
Liechtenstein
LI
4
3
-25,0%
Litwa
LT
112
142
26,8%
Luksemburg
LU
1
4
300,0%
Łotwa
LV
53
55
3,8%
Malta
MT
21
24
14,3%
Niemcy
DE
1756
1572
-10,5%
Norwegia
NO
214
185
-13,6%
Portugalia
PT
814
944
16,0%
Rumunia
RO
64
57
-10,9%
Słowacja
SK
193
180
-6,7%
Słowenia
SI
149
141
-5,4%
Szwecja
SE
300
286
-4,7%
Turcja
TR
436
513
17,7%
Węgry
HU
202
210
4,0%
Wielka Brytania
UK
529
511
-3,4%
Włochy
IT
1025
1028
0,3%
11 613
11 572
-0,4%
Ogółem (Total)
36
2000
1865
Wyjazdy polskich studentów do poszczególnych krajów na studia w roku 2010/11. Student
mobility for studies – Polish outgoing students in 2010/11, by host country.
1572
1800
1600
944
PT
1028
1000
974
1200
FR
1400
25
24
4
3
IS
LU
LI
53
EE
MT
55
65
57
RO
LV
66
IE
CY
141
LT
115
180
142
SK
SI
183
GR
BG
185
NO
275
210
286
SE
AT
200
HU
288
FI
417
400
371
511
488
UK
CZ
532
513
TR
600
DK
800
BE
NL
IT
ES
DE
0
W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych szkół wyższych, do których wyjeżdżali polscy studenci
Erasmusa w roku 2010/11, znalazły się trzy uczelnie hiszpańskie, dwie duńskie, dwie czeskie,
jedna włoska, jedna portugalska i jedna słoweńska. Najwięcej studentów z Polski (powyżej 110
osób) przyjęły: Via University College w Risskov w Danii, Universidad Politécnica de Valencia
w Hiszpanii i Uniwersytet Karola w Pradze.
Dwadzieścia zagranicznych uczelni, do których w roku 2010/11 wyjechało najwięcej polskich
studentów Erasmusa. Twenty HEIs which hosted the highest number of Polish Erasmus students
in 2010/11.
Nazwa uczelni
University
Liczba przyjętych
studentów z Polski
Number of received
Polish students
Kod Erasmusa
Erasmus code
Kraj
Country
1. Via University College
DK RISSKOV06
Dania
138
2. Universidad Politécnica de Valencia
E VALENCI02
Hiszpania
135
3. Univerzita Karlova v Praze
CZ PRAHA07
Czechy
112
4. Universidad de Granada
E GRANADA01
Hiszpania
106
5. Università degli Studi di Bari
I BARI01
Włochy
100
6. Universitat de Valencia (Estudi General) Uveg
E VALENCI01
Hiszpania
98
7. Universidade da Beira Interior
P COVILHA01
Portugalia
93
8. Koebenhavns Universitet
DK KOBENHA01
Dania
90
9. Univerza v Ljubljani
SI LJUBLJA01
Słowenia
82
10. Masarykova Univerzita
CZ BRNO05
Czechy
79
11. Freie Universitaet Berlin
D BERLIN01
Niemcy
76
12. Katholieke Universiteit Leuven
B LEUVEN01
Belgia
72
13. Universidade Tecnica de Lisboa
P LISBOA04
Portugalia
68
37
Nazwa uczelni
University
Liczba przyjętych
studentów z Polski
Number of received
Polish students
Kod Erasmusa
Erasmus code
Kraj
Country
14. Coventry University
UK COVENTR02
Wielka Brytania
68
15. Syddansk Universitet
DK ODENSE01
Dania
66
16. Instituto Politécnico de Bragança
P BRAGANC01
Portugalia
65
17. Universidad de Castilla-La Mancha
E CIUDA-R01
Hiszpania
64
18. Universidad Complutense de Madrid
E MADRID03
Hiszpania
63
19. Universität Wien
A WIEN01
Austria
62
20. Universidad de Santiago de Compostela
E SANTIAG01
Hiszpania
62
Średnie miesięczne stypendium na wyjazd na studia w ramach Erasmusa wyniosło w Polsce
389 euro i było wyższe niż w poprzednim roku (372 euro) oraz znacznie wyższe niż średnie stypendium obliczone na podstawie danych ze wszystkich krajów uczestniczących (232 euro)2.
264
266
350
200
372
354
148
250
170
208
300
281
323
334
400
338
375
450
389
Średnie miesięczne stypendium polskich studentów Erasmusa w kolejnych latach – wyjazdy na
studia. Average monthly Erasmus student grant in Poland, by year – mobility for studies.
150
100
50
0
1
9
99
/1
8
99
1
0
00
/2
9
99
2
1
00
/2
0
00
2
2
00
/2
1
00
2
3
00
/2
2
00
2
4
00
/2
3
00
2
5
00
/2
4
00
2
6
00
/2
5
00
2
7
00
/2
6
00
2
8
00
/2
7
00
2
9
00
/2
8
00
2
0
01
/2
9
00
2
1
01
/2
0
01
Wyjazdy na praktyki
SMP – Student mobility for placements, Poland
Pierwszych pięć miejsc w zestawieniu krajów wysyłających najwięcej studentów na praktyki
Erasmusa nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Polska plasowała się na piątym
2
Średnie stypendia wypłacane studentom wyjeżdżającym na studia z poszczególnych polskich uczelni są przedstawione
w zestawieniach statystycznych dostępnych na stronie www.erasmus.org.pl (zakładka „Statystyki”).
38
miejscu po Francji, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Z wyjazdów na praktyki Erasmusa
skorzystało ogółem 2662 polskich studentów. Ich pobyt na praktyce trwał średnio 3 miesiące i 10
dni, a średnie miesięczne stypendium wynosiło 434 euro.
Na wyjazdy studentów na praktyki przyznano uczelniom prawie 4 mln euro, z czego wykorzystano
96 proc. Szacunkowa kwota dofinansowania wyjazdów ze źródeł innych niż fundusze programu
Erasmus była o 14 tys. euro niższa niż w roku poprzednim i wyniosła około 140 tys. euro.
Fundusze z budżetu programu Erasmus na wyjazdy studentów na praktyki w roku 2010/11
oraz dofinansowanie z innych źródeł (kwoty podane w euro). Erasmus funds for student mobility
for placements in 2010/11 and co-financing from other sources (in euro).
Środki przekazane
uczelniom z funduszy
programu Erasmus
Total Erasmus grant
alllocated for student
mobility (placements)
Kwota wykorzystana
Procent wykorzystania
przez uczelnie, tj.
funduszy
wypłacona studentom
Used funds/ allocated
Total Erasmus grant
funds ratio (%)
paid to students
3 994 662
3 844 785
96,25%
Szacunkowa wysokość
dofinansowania
z budżetu uczelni
i z innych źródeł
Co-funding from HEIs’
budget and other
sources
Procent, jaki stanowiło
dofinansowanie
w stosunku do
wykorzystanej kwoty
z programu Erasmus
HEIs co-funding/ Erasmus grant ratio
139 846
3,64%
Zwiększyła się liczba szkół wyższych wysyłających studentów na zagraniczne praktyki – było ich
158, czyli o 25 więcej niż w roku poprzednim. Wśród nich było 89 uczelni publicznych i 69
niepublicznych. Z pośrednictwa firmy organizującej praktyki w ramach tzw. konsorcjum korzystał
tylko Uniwersytet Jagielloński, a ściślej – część jego wydziałów. Łącznie na praktyki organizowane
przez zewnętrzną firmę (Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa w Krakowie) wyjechało
21 studentów tej uczelni.
Na praktyki wyjeżdżali przede wszystkim studenci studiów II stopnia i starszych lat studiów jednolitych, którzy stanowili ponad 52 proc. praktykantów, ich udział był więc stosunkowo większy
niż w przypadku wyjazdów na studia. Również odsetek doktorantów (4,4 proc.) był wyższy niż
w przypadku wyjazdów na okres studiów za granicą (1,1 proc.).
Studenci studiów I, II i III stopnia wyjeżdżający na praktyki Erasmusa w roku 2010/11 w podziale na kobiety i mężczyzn. Erasmus student mobility for placements in Poland (2010/11)
– number of students, by level of study and gender.
Studia I stopnia lub niższe
lata studiów jednolitych
First cycle students or
students of the first 3 years
of one-tier degrees
Kobiety
Women
Kobiety
– procent
% of women
Mężczyźni
Men
Mężczyźni
– procent
% of men
Łączna liczba
wyjazdów
Total
Procent łącznej liczby
wyjazdów
% of the total number
of outgoing students
784
68,2%
365
31,8%
1149
43,2%
39
Studia II stopnia lub wyższe
lata studiów jednolitych
Second cycle students or
students of the last years
of one-tier degrees
Doktoranci
Doctoral students
Ogółem (Total)
Kobiety
Women
Kobiety
– procent
% of women
Mężczyźni
Men
Mężczyźni
– procent
% of men
Łączna liczba
wyjazdów
Total
Procent łącznej liczby
wyjazdów
% of the total number
of outgoing students
1053
75,4%
344
24,6%
1397
52,5%
81
69,8%
35
30,2%
116
4,4%
1918
72,1%
744
27,9%
2662
Studenci wyjeżdżali przede wszystkim do przedsiębiorstw i instytucji działających w sferze naukowej
i technicznej (19,7 proc.), hotelarsko-gastronomicznej (17 proc.) oraz edukacyjnej (15,9 proc.).
Dość duża grupa studentów odbywała również praktyki w placówkach zajmujących się sztuką, rozrywką i rekreacją (10,7 proc.), szeroko pojętymi usługami (9,8 proc.) oraz zdrowiem publicznym
i pracą socjalną (9,7 proc).
Wyjazdy polskich studentów na praktyki według sektora gospodarczego. Student mobility for
placements, by economic activity of the host enterprise.
1,2%
1,7%
1,8%
4,5%
1,1%
1,0%
0,8%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
Działalność w sferze zawodowej,
naukowej i technicznej
Hotelarstwo i gastronomia
Edukacja
Sztuka, rozrywka i rekreacja
Inne usługi
17,8%
Zdrowie publiczne i praca socjalna
Administracja i usługi
5,3%
Budownictwo
Informacja i komunikacja
Doradztwo finansowe i ubezpieczenia
6,5%
Transport i składowanie
15,4%
Handel; naprawa samochodów i motocykli
Produkcja
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Administracja publiczna i obrona;
obowiązkowe świadczenia społeczne
8,8%
Dostarczanie energii
Nieruchomości
8,9%
14,4%
9,7%
40
Zaopatrzenie w wodę; zanieczyszczenie
wody, gospodarka odpadami
Organizacje eksterytorialne
Najwięcej studentów wyjechało na praktyki Erasmusa z Uniwersytetu Warszawskiego i z Wyższej
Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, jedynej szkoły niepublicznej w czołówce uczelni wysyłających najwięcej studentów na praktyki. Na kolejnych miejscach dominowały duże
uczelnie publiczne – uniwersytety, politechniki oraz szkoły wyższe o profilu ekonomicznym
i medycznym.
Uczelnie, które wysłały ponad 30 studentów na praktyki Erasmusa w roku 2010/11. Polish
universities with the highest number of outgoing Erasmus students (placements) in 2010/11.
Uczelnia
University
Kod Erasmusa
Erasmus code
Liczba wyjazdów na praktyki
Number of outgoing
students – placements
1. Uniwersytet Warszawski
PL WARSZAW01
178
2. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
PL POZNAN10
136
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PL POZNAN01
110
4. Uniwersytet Wrocławski
PL WROCLAW01
107
5. Uniwersytet Jagielloński
PL KRAKOW01
96
6. Politechnika Wrocławska
PL WROCLAW02
73
7. Politechnika Śląska
PL GLIWICE01
69
8. Uniwersytet Łódzki
PL LODZ01
64
9. Politechnika Lubelska
PL LUBLIN03
63
10. Uniwersytet Śląski w Katowicach
PL KATOWIC01
61
11. Politechnika Łódzka
PL LODZ02
55
12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
PL TORUN01
55
13. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
PL KRAKOW02
51
14. Politechnika Gdańska
PL GDANSK02
48
15. Politechnika Poznańska
PL POZNAN02
46
16. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
PL WARSZAW03
43
17. Uniwersytet Gdański
PL GDANSK01
42
18. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
PL KRAKOW04
42
19. Uniwersytet Rzeszowski
PL RZESZOW02
37
20. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
PL WROCLAW05
37
21. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
PL OLSZTYN01
34
22. Warszawski Uniwersytet Medyczny
PL WARSZAW06
34
23. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
PL POZNAN03
32
41
Wyjazdy studentów na praktyki z podziałem na województwa. Student mobility for placements,
by province.
Województwo
Province
Liczba uczelni wysyłających
studentów na praktyki
Number of HEIs
Łączna liczba wyjazdów
na praktyki
Total number of outgoing students
dolnośląskie
16
332
kujawsko-pomorskie
6
75
lubelskie
11
175
lubuskie
2
13
łódzkie
7
158
małopolskie
21
352
mazowieckie
29
425
opolskie
3
47
podkarpackie
6
81
podlaskie
5
42
pomorskie
12
137
śląskie
12
221
świętokrzyskie
3
63
warmińsko-mazurskie
5
60
wielkopolskie
17
423
zachodniopomorskie
4
58
Odsetek studentów wyjeżdżających na praktyki w stosunku do ogółu studentów Erasmusa wzrósł
w uczelniach publicznych. W roku 2010/11 wyjazdy na praktyki stanowiły 16 proc. ogółu wyjazdów
z tych uczelni, a w roku 2009/10 – 14 proc. Jeśli chodzi o uczelnie niepubliczne, to odsetek wyjazdów na praktyki nieco zmalał: w roku 2010/11 wynosił 40 proc., a rok wcześniej – 41 proc.
Wyjazdy studentów na praktyki z uczelni publicznych i niepublicznych. Student mobility for
placements – number of outgoing students from public and non-public universities.
611
23,0%
Liczba wyjazdów na praktyki
z 89 uczelni publicznych
(89 public HEIs)
Liczba wyjazdów na praktyki
z 69 uczelni niepublicznych
(69 non-public HEIs)
42
2051
77,0%
Wyjazdy na studia i na praktyki z uczelni
publicznych. Student mobility for studies
and for placements – number of outgoing
students from public universities.
Wyjazdy na studia i na praktyki z uczelni
niepublicznych. Student mobility for studies
and for placements – number of outgoing
students from non-public universities.
611
40,1%
2051
16,1%
Wyjazdy na studia
10 661
83,9%
Wyjazdy na praktyki
911
59,9%
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Grecja przyjęły najwięcej polskich studentów.
W porównaniu z rokiem 2009/10 wzrosła liczba wyjazdów naszych studentów na praktyki do
22 krajów, m.in. do Rumunii, na Słowację, do Turcji, Estonii, Hiszpanii, Danii i na Litwę. Mniej
studentów wyjechało do 8 krajów, m.in. na Łotwę, do Grecji, Norwegii, Szwecji, Irlandii i Belgii.
Wyjazdy polskich studentów do poszczególnych krajów na praktyki Erasmusa w roku 2010/11
– porównanie z rokiem 2009/10. Student mobility for placements – Polish outgoing students
in 2010/11, by host country; as compared with the year 2009/10.
Kraj docelowy
Host country
Liczba wyjazdów na
praktyki w roku 2009/10
Outgoing students in
2009/10 (placements)
Liczba wyjazdów na
praktyki w roku 2010/11
Outgoing students in
2010/11 (placements)
Wzrost lub spadek
liczby wyjazdów
Increase/decrease of the
number of outgoing students
14,0%
Austria
AT
43
49
Belgia
BE
51
49
-3,9%
Bułgaria
BG
28
31
10,7%
Cypr
CY
13
24
84,6%
Czechy
CZ
53
67
26,4%
Dania
DK
33
44
33,3%
50,0%
Estonia
EE
2
3
Finlandia
FI
25
25
0,0%
Francja
FR
153
160
4,6%
Grecja
GR
293
183
-37,5%
Hiszpania
ES
411
585
42,3%
Holandia
NL
82
82
0,0%
Irlandia
IE
38
34
-10,5%
Islandia
IS
6
6
0,0%
43
Liczba wyjazdów na
praktyki w roku 2009/10
Outgoing students in
2009/10 (placements)
Liczba wyjazdów na
praktyki w roku 2010/11
Outgoing students in
2010/11 (placements)
Wzrost lub spadek
liczby wyjazdów
Increase/decrease of the
number of outgoing students
LI
2
1
-50,0%
Kraj docelowy
Host country
Liechtenstein
Litwa
LT
10
13
30,0%
Luksemburg
LU
1
4
300,0%
Łotwa
LV
18
10
-44,4%
-19,4%
Malta
MT
36
29
Niemcy
DE
373
451
20,9%
Norwegia
NO
50
39
-22,0%
Portugalia
PT
108
113
4,6%
Rumunia
RO
2
16
700,0%
Słowacja
SK
26
53
103,8%
Słowenia
SI
18
23
27,8%
Szwecja
SE
32
25
-21,9%
Turcja
TR
34
53
55,9%
Węgry
HU
31
34
9,7%
Wielka Brytania
UK
253
272
7,5%
Włochy
IT
183
184
0,5%
2408
2662
10,5%
Ogółem (Total)
Wyjazdy polskich studentów do poszczególnych krajów na praktyki Erasmusa w roku 2010/11.
Student mobility for placements – Polish outgoing students in 2009/10, by host country.
600
585
700
451
500
10
6
4
3
1
IS
LU
EE
LI
13
LT
LV
23
16
SE
CY
SI
25
24
FI
RO
29
25
MT
34
31
HU
IE
39
34
NO
BG
49
49
AT
44
53
TR
DK
53
SK
BE
67
CZ
113
82
100
NL
183
160
GR
200
184
300
IT
272
400
PT
FR
UK
ES
DE
0
Zarówno w skali całego programu, jak i w Polsce wysokość średniego stypendium spadła
w stosunku do poprzedniego roku. Średnie miesięczne stypendium obliczone na podstawie
44
danych ze wszystkich krajów uczestniczących wynosiło 366 euro (o 20 euro mniej niż rok
wcześniej), a w Polsce – 434 euro (o 34 euro mniej)3.
Przyjazdy studentów zagranicznych uczelni
Incoming students, Poland
Od początku udziału w Erasmusie Polska przyjęła łącznie ponad 36 tys. studentów z zagranicy.
W roku 2010/11 gościliśmy 7583 studentów z 29 krajów, czyli aż o 1513 osób (25 proc.) więcej
niż w roku 2009/10 (6070). Polska po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów
przyjmujących najwięcej studentów (zajęła 10. miejsce).
W stosunku do roku poprzedniego najbardziej wzrosła liczba przyjazdów z Rumunii (o ponad
60 proc.), Finlandii (o 51 proc.), Hiszpanii (o blisko 46 proc.) i z Chorwacji (o 38,5 proc.).
W liczbach bezwzględnych najbardziej zwiększyła się liczba przyjazdów Hiszpanów (o 598 osób)
i Turków (o 355 osób). Więcej studentów niż rok wcześniej przyjechało do Polski aż z 22 krajów.
7 583
Przyjazdy zagranicznych studentów Erasmusa do Polski w kolejnych latach. Incoming Erasmus
students in Poland, by year.
6 070
8000
466
614
750
1999/2000
2000/2001
2001/2002
1000
220
1 459
2000
996
3000
2 332
4000
3 063
4 446
5000
3 730
6000
4 923
7000
3
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
1998/1999
0
Średnie stypendia wypłacane studentom wyjeżdżającym na praktyki z poszczególnych polskich uczelni są przedstawione
w zestawieniach statystycznych dostępnych na stronie www.erasmus.org.pl (zakładka „Statystyki”).
45
Przyjazdy zagranicznych studentów Erasmusa z poszczególnych krajów do Polski w kolejnych
latach. Incoming Erasmus students in Poland, by home country and year.
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Łączna liczba przyjazdów
w latach 1998-2011
Incoming students in Poland
in the period 1998-2011
24
22
52
53
73
75
71
61
56
517
53
69
104
89
111
72
97
98
99
911
Bułgaria
BG
–
–
–
–
13
34
39
59
72
97
108
422
Chorwacja
HR
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13
18
31
Cypr
CY
–
–
–
–
0
0
0
1
0
0
1
2
Czechy
CZ
–
–
–
–
49
135
147
144
155
144
153
927
Dania
DK
11
7
13
12
25
16
23
33
22
36
39
248
Estonia
EE
–
–
–
–
2
8
5
12
5
10
11
53
Finlandia
FI
42
47
46
60
75
62
58
69
61
41
62
667
Francja
FR
98
95
201
314
378
459
514
571
594
656
752
4765
Grecja
GR
8
14
22
14
26
43
31
22
55
89
81
413
Hiszpania
ES
78
80
123
176
246
345
471
675
860
1312
1910
6318
Holandia
NL
27
26
25
21
62
71
56
55
51
85
83
599
Irlandia
IE
0
6
1
10
6
12
15
23
11
12
14
114
Islandia
IS
–
–
–
–
1
0
0
0
0
4
2
7
Liechtenstein
LI
–
–
–
–
0
0
2
0
0
0
0
2
Litwa
LT
–
–
–
–
42
84
111
118
117
146
178
796
Luksemburg
LU
0
0
1
1
2
1
0
1
0
4
2
13
Łotwa
LV
–
–
–
–
14
25
41
38
45
62
80
305
Malta
MT
–
–
–
–
0
0
1
3
4
3
0
11
Niemcy
DE
153
193
219
395
566
652
669
649
654
676
754
5750
Norwegia
NO
Portugalia
Rumunia
Kraj
Country
2003/04
13
44
2002/03
9
27
2001/02
AT
BE
2000/01
Austria
Belgia
–
–
–
–
19
10
20
14
12
11
15
101
PT
39
62
81
125
194
269
306
399
436
520
665
3123
RO
–
–
–
–
10
35
48
57
66
81
130
427
Słowacja
SK
–
–
–
–
31
59
81
83
95
110
113
572
Słowenia
SI
–
–
–
–
17
21
54
47
52
39
35
265
Szwecja
SE
21
19
24
24
41
35
47
28
32
37
27
366
Turcja
TR
–
–
–
–
72
224
434
770
891
1156
1511
5058
Węgry
HU
–
–
–
–
17
34
51
80
88
124
145
539
Wielka Brytania
UK
31
46
40
42
56
55
53
69
70
80
84
704
Włochy
IT
70
98
123
174
212
232
269
279
307
363
455
2626
614
750
996
Ogółem (Total)
1459 2332 3063 3730 4446 4923 6070 7583
Dane od roku 2007/08 obejmują przyjazdy na studia i na praktyki łącznie
46
36 652
1511
1500
przyjazdy na studia
2
1
0
0
CY
LI
MT
EE
2
14
11
IE
IS
15
NO
IT
LT
PT
ES
TR
0
LU
27
56
39
DK
18
62
AT
HR
80
FI
35
81
LV
SI
83
NL
GR
SE
99
84
BG
UK
108
SK
BE
130
113
RO
153
145
CZ
178
500
HU
455
752
665
754
1000
FR
przyjazdy na praktyki
DE
2000
1910
Przyjazdy zagranicznych studentów Erasmusa z poszczególnych krajów do Polski w roku
2010/11. Incoming Erasmus students in Poland in 2010/11, by home country.
Polska staje się jednym z bardziej popularnych krajów docelowych dla studentów Erasmusa z różnych państw, o czym świadczy dynamiczny wzrost liczby przyjazdów – w roku 2010/11 przyjechało
o 25 proc. studentów więcej niż w roku poprzednim. Ich liczba przekroczyła już 50 proc. liczby
studentów wyjeżdżających.
Wymiana studentów w Polsce w kolejnych latach; porównanie łącznej liczby wyjazdów i przyjazdów studentów. Exchange of students in Poland; compared number of outgoing and incoming
students, by year.
Rok akademicki
Academic year
1998/1999
Liczba wyjazdów
z Polski
Outgoing Polish
students
Liczba przyjazdów
do Polski
Incoming students
Różnica
Difference
Stosunek liczby przyjeżdżających
do liczby wyjeżdżających
Incoming/outgoing students rate
1426
220
1206
15,4%
1999/2000
2813
466
2347
16,6%
2000/2001
3691
614
3077
16,6%
2001/2002
4322
750
3572
17,3%
2002/2003
5419
996
4423
18,4%
2003/2004
6278
1459
4819
23,2%
2004/2005
8388
2332
6056
27,8%
2005/2006
9974
3063
6911
30,7%
2006/2007
11 219
3730
7489
33,2%
2007/2008
12 854
4446
8408
34,6%
2008/2009
13 402
4923
8479
36,7%
2009/2010
14 021
6070
7951
43,3%
2010/2011
Ogółem (Total)
14 234
7583
6 651
53,3%
108 041
36 652
71 389
33,9%
47
Przyjazdy na studia
Liczba zagranicznych studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus na kilka
miesięcy lub rok studiów nadal wzrasta. W roku 2010/11 w polskich szkołach wyższych studiowało 6932 studentów z 29 krajów – o 25 proc. więcej osób niż rok wcześniej.
Najliczniejszą grupę zagranicznych studentów Erasmusa w Polsce stanowili Hiszpanie (1750 osób),
a następni co do liczebności byli Turcy (1444), Francuzi (677), Niemcy (663) i Portugalczycy (637).
Przyjazdy zagranicznych studentów do Polski na studia w roku 2010/11. Student mobility for
studies – incoming students, Poland, 2010/11.
1750
ES
1444
TR
677
FR
663
DE
637
PT
430
IT
141
CZ
LT
139
RO
128
127
HU
103
SK
95
BG
BE
88
GR
76
75
UK
LV
64
NL
62
AT
55
53
FI
SI
25
SE
25
HR
18
NO
15
IE
14
DK
13
EE
10
LU
2
IS
2
CY
1
0
48
500
1000
1500
2000
Przyjazdy na praktyki
Polskie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje przyjęły na praktyki łącznie 651 studentów z 23
krajów. Liczba przyjazdów wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 21 proc. W zestawieniu
ogólnoeuropejskim Polska wypadła nieco lepiej niż w poprzednim roku i zajęła 13. pozycję pod
względem liczby przyjętych praktykantów Erasmusa.
Na praktyki w Polsce najwięcej studentów przyjechało z Hiszpanii (160 osób, aż o 48 proc. więcej
niż rok wcześniej), Niemiec (91), Francji (75), Turcji (67) i Litwy (39).
Przyjazdy zagranicznych studentów na praktyki do Polski w roku 2010/11. Student mobility for
placements – incoming students, Poland, 2010/11.
160
ES
91
DE
75
FR
67
TR
39
LT
28
PT
DK
26
IT
25
21
NL
18
HU
16
LV
BG
13
CZ
12
BE
11
SK
10
SI
10
UK
9
FI
9
5
GR
SE
2
RO
2
EE
1
AT
1
0
50
100
150
200
Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk
49
Wymiana pracowników uczelni
w Europie
ST – Staff mobility, Europe
Od roku 1997 program Erasmus dofinansowuje – jako odrębne działanie – wyjazdy nauczycieli
akademickich, których celem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznych szkołach
wyższych. Z kolei w roku 2007 uczelnie uzyskały również możliwość otrzymania środków na
wyjazdy szkoleniowe pracowników z różnych jednostek. Ogółem w ramach programu odbyło się
już ponad 300 tys. wyjazdów pracowników uczelni, na które rocznie przeznacza się ok. 7 proc.
budżetu Erasmusa.
W roku 2010/11 nastąpił bardzo wyraźny wzrost liczby wyjazdów w stosunku do roku poprzedniego
– aż o 13,3 proc. Wzrost ten był większy niż w przypadku wyjazdów studentów. Dofinansowano
42 817 wyjazdów pracowników, z czego 73,8 proc. stanowiły wyjazdy dydaktyczne nauczycieli
akademickich, a 26,2 proc. – wyjazdy na szkolenia.
Od trzech lat pierwsze miejsce pod względem liczby wyjazdów pracowników uczelni zajmuje
Polska (5215 wyjazdów) przed Hiszpanią (4506) i Niemcami (3674). Najbardziej popularnymi
krajami docelowymi były: Hiszpania (4304 przyjazdy), Niemcy (4195) i Włochy (3703). Polska
zajęła w tym zestawieniu szóste miejsce (2376 przyjazdów).
Średni czas pobytu pracownika uczelni za granicą wynosił niecałe 6 dni (5,7), a średnie stypendium na wyjazd – 662 euro. Z wyjazdów korzystali niemal w równym stopniu mężczyźni i kobiety
(48,8 proc.).
Mobilność pracowników uczelni w programie Erasmus w roku 2010/11 – zestawienie ogólne.
Erasmus staff mobility in 2010/11 – general information.
Mobilność
pracowników uczelni
– dane zbiorcze
Staff mobility – total
Dane według typu mobilności
Wyjazdy w celu
prowadzenia zajęć
dla studentów
Teaching assignments
Wyjazdy na szkolenia
Training
Łączna liczba pracowników uczelni,
którzy wyjeżdżali w ramach Erasmusa
Total number of staff
42 817
31 620
11 197
Średni czas trwania pobytu za granicą
(w dniach)
Average duration (in days)
5,7
5,6
6,2
Średnie stypendium (na wyjazd) w euro
Average grant (in EUR)
662
645
708
Liczba osób niepełnosprawnych
Number of staff with special needs
13
4
9
50
Kraje, które wysłały na stypendia
Erasmusa najwięcej pracowników
uczelni
Top sending countries
Polska, Hiszpania,
Niemcy, Francja,
Czechy
Polska, Hiszpania,
Niemcy, Francja,
Czechy
Polska, Hiszpania,
Finlandia, Niemcy,
Turcja
Kraje, które przyjęły najwięcej
pracowników zagranicznych uczelni
Top receiving countries
Niemcy, Hiszpania,
Włochy, Francja,
W. Brytania
Niemcy, Hiszpania,
Włochy, Francja,
Polska
Hiszpania, Niemcy,
W. Brytania, Włochy,
Francja
Łączna liczba uczelni, których
pracownicy wyjeżdżali w ramach
Erasmusa
Total number of HEIs sending staff
2262
2092
1666
Procent kobiet wśród osób
wyjeżdżających
Gender balance (% of women)
48,8%
42,1%
68%
Źródło: Erasmus – facts, figures and trends. The European Union support for student and staff exchanges and university
cooperation in 2010/2011, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, 2012 (publikacja dostępna na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm)
Wyjazdy pracowników uczelni z poszczególnych krajów w celu prowadzenia zajęć i na szkolenia.
Staff mobility for teaching assignments and for training – outgoing mobility, by country
(2010/11).
Kraj
Country
Liczba wyjazdów nauczycieli
akademickich w celu
prowadzenia zajęć
Outgoing mobility flows –
teaching assignments
Liczba wyjazdów pracowników
uczelni na szkolenia
Outgoing mobility flows –
training
Łączna liczba
wyjazdów
Outgoing mobility
flows – total number
Austria
AT
829
193
1022
Belgia
BE
1126
195
1321
Bułgaria
BG
719
202
921
Chorwacja
HR
70
56
126
Cypr
CY
52
44
96
Czechy
CZ
2046
609
2655
Dania
DK
344
125
469
Estonia
EE
261
170
431
Finlandia
FI
1111
782
1893
Francja
FR
2465
465
2930
Grecja
GR
562
212
774
Hiszpania
ES
3272
1234
4506
Holandia
NL
773
207
980
Irlandia
IE
181
43
224
Islandia
IS
61
30
91
Liechtenstein
LI
7
6
13
Litwa
LT
960
311
1271
51
Kraj
Country
Liczba wyjazdów nauczycieli
akademickich w celu
prowadzenia zajęć
Outgoing mobility flows –
teaching assignments
Liczba wyjazdów pracowników
uczelni na szkolenia
Outgoing mobility flows –
training
Łączna liczba
wyjazdów
Outgoing mobility
flows – total number
Luksemburg
LU
4
0
4
Łotwa
LV
518
519
1037
Malta
MT
1
0
1
Niemcy
DE
3006
668
3674
Norwegia
NO
405
211
616
Polska
PL
3381
1834
5215
Portugalia
PT
825
170
995
Rumunia
RO
1191
566
1757
Słowacja
SK
727
160
887
Słowenia
SI
306
176
482
Szwecja
SE
514
118
632
Turcja
TR
1505
654
2159
Węgry
HU
1062
395
1457
Wielka Brytania
UK
1722
385
2107
Włochy
IT
1619
457
2076
31 620
11 197
42 817
Ogółem (Total)
4506
91
13
4
1
LI
LU
MT
96
CY
IS
224
126
IE
469
431
EE
HR
482
SI
DK
632
616
SE
NO
887
774
SK
GR
980
921
NL
PT
1000
BG
1022
995
AT
1271
1037
BE
LV
1457
1 321
HU
1893
1757
FI
IT
2000
RO
2107
2076
UK
3000
2655
2930
4000
2159
3674
5000
TR
6000
5215
Wyjazdy pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć i na szkolenia. Staff mobility for teaching
assignments and for training – outgoing staff (2010/11).
LT
CZ
FR
DE
PL
52
ES
0
Uczelnie, które zorganizowały najwięcej wyjazdów pracowników w ramach Erasmusa w roku
2010/11. Universities with the highest number of outgoing staff members in 2010/11.
Uczelnia
Liczba wyjazdów
pracowników uczelni
w roku 2010/11
Kod Erasmusa
Kraj
1. Uniwersytet Wrocławski
PL WROCLAW01
Polska
311
2. Universitatea din Oradea
RO ORADEA01
Rumunia
306
3. Uniwersytet Warszawski
PL WARSZAW01
Polska
305
4. Universidad de Granada
E GRANADA01
Hiszpania
270
5. Universidad Politécnica de Valencia
E VALENCI02
Hiszpania
250
6. Masarykova Univerzita
CZ BRNO05
Czechy
243
7. Vysoké U ení Technické v Brn
CZ BRNO01
Czechy
241
8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PL POZNAN01
Polska
222
9. Szegedi Tudományegyetem (University of Szeged) HU SZEGED01
Węgry
218
10. Uniwersytet Łódzki
PL LODZ01
Polska
212
11. Západo eská Univerzita v Plzni
CZ PLZEN01
Czechy
196
12. Universidad de Valladolid
E VALLADO01
Hiszpania
193
13. Uniwersytet Śląski w Katowicach
PL KATOWIC01
Polska
186
14. Ostravská Univerzita v Ostrav
CZ OSTRAVA02
Czechy
184
15. Univerzita Palackeho v Olomouci
CZ OLOMOUC01
Czechy
181
16. Technická Univerzita Ostrava
CZ OSTRAVA01
Czechy
173
17. Universidad de Cádiz
E CADIZ01
Hiszpania
167
18. Univerzita Karlova v Praze
CZ PRAHA07
Czechy
154
19. Univerza v Mariboru
SI MARIBOR01
Słowenia
148
20. Universidad de Extremadura
E BADAJOZ01
Hiszpania
148
14
12
5
LU
CH
HR
189
30
CY
BE
PT
PL
UK
IT
FR
ES
DE
0
LI
229
191
IE
IS
490
426
EE
MT
544
515
SI
500
LV
660
573
BG
906
826
DK
NO
909
1137
1067
LT
SE
1157
SK
RO
1000
GR
1212
1181
AT
NL
1390
1228
1500
HU
1750
1649
FI
2000
TR
2050
2500
1773
3000
CZ
2630
3500
2376
3703
4000
3496
4500
4304
5000
4195
Przyjazdy pracowników uczelni do poszczególnych krajów w celu prowadzenia zajęć i na
szkolenia. Incoming staff in 2010/11, by country.
53
Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
STA – Staff teaching assignments
W roku 2010/11 w programie Erasmus odnotowano 31 620 wyjazdów nauczycieli akademickich, których celem było prowadzenie zajęć dla studentów zagranicznych szkół wyższych. Wzrost
liczby wyjazdów w stosunku do poprzedniego roku wynosił 8,9 proc.
Nauczyciele wyjeżdżają na coraz krótsze okresy: w roku 2000/01 pobyt za granicą trwał średnio
prawie 7 dni, a w roku 2010/11 – już tylko 5,6 dnia. Przeciętnie podczas pobytu w partnerskiej
szkole wyższej nauczyciel przeprowadzał 8,5 godziny wykładów lub innego rodzaju zajęć. Średnio
na wyjazd przyznawano 645 euro.
Najczęściej z wyjazdów korzystali nauczyciele reprezentujący nauki humanistyczne i artystyczne,
następnie specjaliści z dziedziny nauk społecznych, biznesowych, prawnych, technicznych, a także
zajmujący się produkcją i budownictwem.
Polska, Hiszpania, Niemcy, Francja i Czechy wysłały najwięcej nauczycieli akademickich do
zagranicznych instytucji partnerskich. Z kolei najwięcej nauczycieli z zagranicy gościły Niemcy,
Hiszpania, Włochy, Francja i Polska.
Z kategorii „wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych” finansowane są również przez kraje
przyjmujące przyjazdy zagranicznych specjalistów z przedsiębiorstw i innych instytucji nieakademickich na zaproszenie uczelni. Zagraniczni specjaliści zapraszani są w celu przeprowadzenia
zajęć dla studentów. Z wyjazdów tego typu skorzystało 328 pracowników przedsiębiorstw lub
organizacji z różnych krajów (o 69 osób więcej niż rok wcześniej).
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku 2010/11
w porównaniu z rokiem 2009/10. Staff mobility for teaching assignments – outgoing mobility
flows per country in 2010/11and 2009/10.
Kraj
Country
2009/10
2010/11
Wzrost lub spadek
Increase/decrease
Austria
AT
759
829
9,2%
Belgia
BE
1049
1126
7,3%
Bułgaria
BG
646
719
11,3%
Chorwacja
HR
26
70
169,2%
Cypr
CY
58
52
-10,3%
Czechy
CZ
1804
2046
13,4%
Dania
DK
319
344
7,8%
Estonia
EE
286
261
-8,7%
Finlandia
FI
1020
1111
8,9%
Francja
FR
2555
2465
-3,5%
Grecja
GR
422
562
33,2%
54
Hiszpania
ES
2914
3272
12,3%
Holandia
NL
709
773
9,0%
Irlandia
IE
189
181
-4,2%
Islandia
IS
60
61
1,7%
Liechtenstein
LI
5
7
40,0%
Litwa
LT
968
960
-0,8%
Łotwa
LU
2
4
100,0%
Luksemburg
LV
385
518
34,5%
Malta
MT
49
1
-98,0%
Niemcy
DE
2850
3006
5,5%
Norwegia
NO
362
405
11,9%
Polska
PL
2974
3381
13,7%
Portugalia
PT
777
825
6,2%
Rumunia
RO
1152
1191
3,4%
Słowacja
SK
641
727
13,4%
Słowenia
SI
277
306
10,5%
Szwecja
SE
521
514
-1,3%
Turcja
TR
1236
1505
21,8%
Węgry
HU
884
1062
20,1%
Wielka Brytania
UK
1513
1722
13,8%
Włochy
IT
1626
1619
-0,4%
29 031
31 620
8,9%
Ogółem (Total)
Wyjazdy z poszczególnych krajów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Staff mobility for
teaching assignments – outgoing mobility flows per country (2010/11).
61
52
7
4
1
CY
LI
LU
MT
IE
70
EE
IS
261
181
SI
HR
344
306
DK
514
405
NO
518
LV
500
SE
719
562
727
SK
BG
825
773
PT
NL
960
829
1000
AT
1111
1062
FI
HU
1191
1126
BE
1500
RO
1619
2000
1505
2046
2500
1722
2465
3000
3006
3381
3500
3272
4000
GR
LT
IT
TR
UK
CZ
FR
DE
PL
ES
0
55
Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Staff mobility for teaching assignments – outgoing and incoming mobility flows per country
(2010/11).
Kraj
Country
Liczba wyjazdów
z poszczególnych krajów
Outgoing mobility flows
– teaching assignments
Liczba przyjazdów do
poszczególnych krajów
Incoming mobility flows
– teaching assignments
Stosunek liczby
przyjeżdżających
do wyjeżdżających (%)
Incoming/outgoing staff
ratio (%)
104,8%
Austria
AT
829
869
Belgia
BE
1126
1035
91,9%
Bułgaria
BG
719
489
68,0%
Chorwacja
HR
70
3
4,3%
Cypr
CY
52
110
211,5%
Czechy
CZ
2046
1412
69,0%
Dania
DK
344
473
137,5%
Estonia
EE
261
367
140,6%
Finlandia
FI
1111
1303
117,3%
Francja
FR
2465
2721
110,4%
Grecja
GR
562
700
124,6%
Hiszpania
ES
3272
3017
92,2%
Holandia
NL
773
800
103,5%
Irlandia
IE
181
246
135,9%
Islandia
IS
61
105
172,1%
Liechtenstein
LI
7
5
71,4%
Litwa
LT
960
814
84,8%
Luksemburg
LU
4
9
225,0%
Łotwa
LV
518
455
87,8%
Malta
MT
1
94
9400,0%
Niemcy
DE
3006
3059
101,8%
Norwegia
NO
405
395
97,5%
Polska
PL
3381
2034
60,2%
Portugalia
PT
825
1502
182,1%
Rumunia
RO
1191
990
83,1%
Słowacja
SK
727
1018
140,0%
Słowenia
SI
306
384
125,5%
Szwajcaria
CH
0
2
–
Szwecja
SE
514
597
116,1%
Turcja
TR
1505
1307
86,8%
Węgry
HU
1062
937
88,2%
Wielka Brytania
UK
1722
1509
87,6%
Włochy
IT
1619
2859
176,6%
31 620
31 620
Ogółem (Total)
56
Wyjazdy na szkolenia
STT – Staff mobility for training
Wyjazdy na szkolenia zostały wprowadzone w programie Erasmus w roku 2007/08. Wszyscy
pracownicy uczelni uzyskali wówczas możliwość ubiegania się o wyjazd do zagranicznej instytucji,
uczelni lub przedsiębiorstwa na okres od 5 dni do 6 tygodni w celu podniesienia kwalifikacji.
Liczba wyjazdów szkoleniowych wzrosła aż o 28 proc. w stosunku do poprzedniego roku, co
świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym typem mobilności w środowisku akademickim. Ogółem
zarejestrowano 11 197 wyjazdów pracowników na szkolenia. Znacznie więcej pracowników niż
rok wcześniej (prawie o 49 proc.) skorzystało ze szkoleń w przedsiębiorstwach lub organizacjach
(2 727 wyjazdów, czyli 24 proc. ogółu wyjazdów na szkolenia).
Polska zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby wyjazdów (1834). Na kolejnych miejscach
znalazły się: Hiszpania (1234 wyjazdy), Finlandia (782), Niemcy (668) i Turcja (654). Największy
wzrost liczby wyjazdów w stosunku do roku poprzedniego nastąpił w Chorwacji (o 133 proc.)
i w Słowenii (o 122,3 proc.). Pracownicy uczelni z różnych państw szkolili się najczęściej w Hiszpanii,
Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i we Francji.
Średni czas pobytu w zagranicznej instytucji wynosił nieco ponad 6 dni (6,2), a średnie stypendium
na pobyt – 708 euro. Z wyjazdów korzystali przede wszystkim pracownicy naukowo-dydaktyczni (39,7 proc.), w mniejszym stopniu pracownicy działów finansowych (23,1 proc.), pracownicy
administracyjni i techniczni (19,2 proc.) oraz pracownicy biur współpracy z zagranicą (10,1 proc.).
Najwięcej osób wyjeżdżało na specjalistyczne szkolenia związane z dziedziną lub zakresem
ich pracy (45,3 proc.), w przypadku około 25 proc. wyjazdów celem był tzw. job shadowing,
a 18 proc. wyjazdów wykorzystano na udział w warsztatach.
Liczba wyjazdów pracowników uczelni na szkolenia w roku 2010/11 i 2009/10. Staff mobility
for training – outgoing mobility flows per country in 2010/11 and 2009/10.
Kraj
Country
Austria
AT
2009/10
2010/11
Wzrost lub spadek liczby wyjazdów
Increase/decrease
182
193
6,0%
Belgia
BE
102
195
91,2%
Bułgaria
BG
117
202
72,6%
Chorwacja
HR
24
56
133,3%
Cypr
CY
44
44
0%
Czechy
CZ
409
609
48,9%
Dania
DK
61
125
104,9%
Estonia
EE
167
170
1,8%
Finlandia
FI
656
782
19,2%
Francja
FR
456
465
2,0%
Grecja
GR
144
212
47,2%
Hiszpania
ES
883
1234
39,8%
57
Kraj
Country
2009/10
2010/11
Wzrost lub spadek liczby wyjazdów
Increase/decrease
81,6%
Holandia
NL
114
207
Irlandia
IE
38
43
13,2%
Islandia
IS
34
30
-11,8%
Liechtenstein
LI
4
6
50,0%
Litwa
LT
180
311
72,8%
Luksemburg
LU
0
0
0%
Łotwa
LV
393
519
32,1%
Malta
MT
18
0
–
Niemcy
DE
535
668
24,9%
Norwegia
NO
197
211
7,1%
Polska
PL
1476
1834
24,3%
Portugalia
PT
150
170
13,3%
Rumunia
RO
491
566
15,3%
Słowacja
SK
146
160
9,6%
Słowenia
SI
79
176
122,8%
Szwecja
SE
150
118
-21,3%
Turcja
TR
504
654
29,8%
Węgry
HU
284
395
39,1%
Wielka Brytania
UK
291
385
32,3%
Włochy
IT
416
457
9,9%
8745
11 197
28,0%
Ogółem (Total)
2000
1834
Wyjazdy pracowników uczelni z poszczególnych krajów na szkolenia. Staff mobility for training
– outgoing mobility flows per country (2010/11).
1800
1234
1600
1400
43
30
6
IS
LI
44
IE
CY
118
56
SE
HR
160
PT
125
170
EE
SK
170
SI
DK
193
176
AT
202
195
BE
207
NL
BG
212
211
GR
200
NO
385
311
UK
457
395
400
HU
465
566
519
654
600
609
668
800
TR
782
1000
DE
1200
LT
IT
FR
LV
RO
CZ
FI
PL
58
ES
0
Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni na szkolenia w roku akademickim 2010/11. Staff
mobility for training – outgoing and incoming mobility flows per country, 2010/11.
Kraj
Country
Liczba wyjazdów
Outgoing mobility
flows – training
Liczba przyjazdów
Incoming mobility
flows – training
Stosunek liczby przyjeżdżających
do wyjeżdżających (%)
Incoming/outgoing staff ratio (%)
Austria
AT
193
343
177,7%
Belgia
BE
195
355
182,1%
Bułgaria
BG
202
84
41,6%
Chorwacja
HR
56
2
3,6%
Cypr
CY
44
79
179,5%
Czechy
CZ
609
361
59,3%
Dania
DK
125
353
282,4%
Estonia
EE
170
123
72,4%
Finlandia
FI
782
447
57,2%
Francja
FR
465
775
166,7%
Grecja
GR
212
209
98,6%
Hiszpania
ES
1234
1287
104,3%
Holandia
NL
207
381
184,1%
Irlandia
IE
43
180
418,6%
Islandia
IS
30
124
413,3%
Liechtenstein
LI
6
25
416,7%
Litwa
LT
311
253
81,4%
Luksemburg
LU
0
5
–
Łotwa
LV
519
89
17,1%
Malta
MT
0
97
–
Niemcy
DE
668
1136
170,1%
Norwegia
NO
211
265
125,6%
Polska
PL
1834
342
18,6%
Portugalia
PT
170
548
322,4%
Rumunia
RO
566
147
26,0%
Słowacja
SK
160
139
86,9%
Słowenia
SI
176
131
74,4%
Szwecja
SE
118
309
261,9%
Turcja
TR
654
342
52,3%
Węgry
HU
395
291
73,7%
Wielka Brytania
UK
385
1121
291,2%
Włochy
IT
457
844
184,7%
11 197
11 197
Ogółem (Total)
59
W 17 krajach miała miejsce przewaga przyjazdów na szkolenia (największa w Irlandii,
Liechtensteinie i na Islandii), w 13 krajach – przewaga wyjazdów (największa w Chorwacji,
na Łotwie i w Polsce), a w Hiszpanii i Grecji bilans wyjazdów i przyjazdów był bliski równowagi.
1136
1121
UK
1200
DE
1400
1287
Przyjazdy pracowników uczelni do poszczególnych krajów na szkolenia. Staff mobility for
training – incoming mobility flows per country (2010/11).
5
2
LU
HR
79
25
CY
LI
89
84
LV
BG
123
97
MT
124
IS
SI
EE
139
131
SK
180
147
RO
253
200
209
291
342
265
342
PL
TR
309
353
343
AT
BE
DK
361
355
CZ
447
400
381
600
NL
548
800
775
844
1000
60
IE
LT
GR
HU
NO
SE
FI
PT
FR
IT
ES
0
Wymiana pracowników uczelni
w Polsce
ST – Staff mobility, Poland
Wyjazdy
Outgoing staff
Pracownicy polskich uczelni najbardziej aktywnie w Europie wykorzystują możliwości wyjazdowe
w programie Erasmus. Od kilku lat Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby wyjazdów
w celu prowadzenia zajęć dla studentów zagranicznych uczelni i na szkolenia. W roku 2010/11
pracownicy polskich uczelni odbyli 5215 wyjazdów – 3381 wyjazdów dydaktycznych i 1834
wyjazdy szkoleniowe.
Wyjazdy pracowników polskich uczelni w poszczególnych latach. Staff mobility in Poland –
outgoing staff, by year.
4341
4450
2009/2010
5000
2008/2009
5215
6000
3111
4000
605
678
800
884
946
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
1000
359
2030
1740
2000
1394
3000
2010/2011
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
1998/1999
0
*Do roku 2007/08 dane obejmują tylko wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich, a od
tego roku – łącznie wyjazdy dydaktyczne oraz wprowadzone wówczas wyjazdy na szkolenia.
61
Wyjazdy pracowników polskich uczelni do poszczególnych krajów w roku 2010/11. Staff
mobility in Poland in 2010/11, host countries.
Kraj
Country
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć
dydaktycznych
Outgoing teachers (teaching
assignments)
Przyjazdy specjalistów z zagranicy
w kategorii „wyjazdy
dydaktyczne”
Invited staff
Wyjazdy
pracowników uczelni
na szkolenia
Outgoing staff
(training)
Łączna liczba
wyjazdów
Total number
of mobility flows
Austria
AT
50
–
33
83
Belgia
BE
82
–
19
101
Bułgaria
BG
50
–
21
71
Chorwacja
HR
–
–
–
–
Cypr
CY
7
–
20
27
Czechy
CZ
298
1
109
408
Dania
DK
43
2
30
75
Estonia
EE
12
–
12
24
Finlandia
FI
81
–
44
125
Francja
FR
243
1
107
351
Grecja
GR
57
–
29
86
Hiszpania
ES
423
2
239
664
Holandia
NL
30
–
13
43
Irlandia
IE
12
–
28
40
Islandia
IS
22
–
68
90
Liechtenstein
LI
2
–
19
21
Litwa
LT
144
–
73
217
Luksemburg
LU
–
–
–
–
Łotwa
LV
57
–
27
84
Malta
MT
5
–
10
15
Niemcy
DE
453
2
205
660
Norwegia
NO
25
3
42
70
Portugalia
PT
192
2
114
308
Rumunia
RO
43
–
22
65
Słowacja
SK
278
2
44
324
Słowenia
SI
52
–
18
70
Szwecja
SE
35
1
34
70
Turcja
TR
209
–
62
271
Węgry
HU
70
–
39
109
Wielka Brytania
UK
106
3
192
301
Włochy
IT
281
–
161
442
3362
19
1834
5215
Ogółem (Total)
62
664
700
660
Wyjazdy pracowników polskich uczelni do poszczególnych krajów w roku 2010/11. Polish staff
mobility for teaching and training – outgoing mobility flows, 2010/11.
600
wyjazdy w celu prowadzenia zajęć
24
21
15
LI
MT
27
CY
EE
43
40
IE
65
RO
NL
70
70
70
NO
SI
71
BG
SE
83
75
DK
84
LV
AT
90
86
IS
100
GR
109
101
BE
125
200
HU
217
301
300
271
308
PT
351
324
SK
442
400
wyjazdy na szkolenia
408
500
FI
LT
TR
UK
FR
IT
CZ
ES
DE
0
Wyjazdy pracowników polskich uczelni w ujęciu dziedzinowym. Polish staff mobility for teaching
and training, subject areas (2010/11).
2,7%
3,2%
2,9%
0,1%
Nauki humanistyczne i artystyczne
5,3%
Nauki społeczne, biznesowe i prawne
31,4%
11,2%
Nauki techniczne, związane z produkcją
i budownictwem
Nauki ścisłe, matematyka i informatyka
Pedagogika i kształcenie nauczycieli
Zdrowie i opieka społeczna
Usługi
16,1%
Rolnictwo i nauki weterynaryjne
Nieznane lub niezdefiniowane
27,2%
63
Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
STA – Staff teaching assignments, Poland
Liczba wyjazdów polskich nauczycieli akademickich, których celem jest prowadzenie gościnnych
wykładów i zajęć za granicą wzrosła ponad dziewięciokrotnie z 359 w roku 1998/99 do 3362
w roku 2010/11. W roku tym polskie uczelnie gościły również 19 zagranicznych specjalistów
z przedsiębiorstw lub organizacji4. Przez trzy ostatnie lata Polska zajmowała pierwsze miejsce pod
względem liczby wyjazdów.
Na dofinansowanie wyjazdów dydaktycznych wykorzystano 2 480 118 euro z budżetu programu
Erasmus, co stanowiło 99 proc. funduszy przyznanych na ten typ mobilności. Dodatkowe dofinansowanie wyjazdów ze środków własnych uczelni oraz z innych źródeł zostało oszacowane na ok.
258 651 euro, tj. równowartość ok. 10 proc. kwoty pochodzącej ze środków Erasmusa.
Średnie stypendium przypadające na wyjazd nauczyciela akademickiego wynosiło w Polsce
733 euro. Stypendium wypłacane pracownikom obejmuje ryczałtową stawkę na utrzymanie,
której wysokość jest uzależniona od kraju docelowego i długości pobytu, oraz kwotę przeznaczoną na dofinansowanie podróży. Średni czas pobytu w uczelni przyjmującej wynosił 6,4 dnia.
Wyjazdy polskich nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku
2010/11 – procentowy udział kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem stażu zawodowego. Staff
mobility for training in Poland in 2010/11, by seniority and gender.
Kobiety
Women
Procent
kobiet
% of women
Mężczyźni
Men
Procent
mężczyzn
% of men
Junior
(młodsi stażem)
465
55,0%
381
45,0%
846
25,2%
Intermediate
(o średnim
stażu)
642
50,6%
626
49,4%
1268
37,7%
Senior
(starsi stażem)
436
34,9%
812
65,1%
1248
37,1%
1543
45,9%
1819
54,1%
3362
Ogółem
Łączna liczba Procent łącznej liczby wyjazdów
wyjazdów
% of the total number
Total
of outgoing students
W zestawieniu uwzględniono jedynie wyjazdy nauczycieli akademickich polskich uczelni, bez 19
przyjazdów specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, finansowanych z tej samej
pozycji budżetowej.
4
Przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji i instytucji nieakademickich na zaproszenie uczelni
w celu przeprowadzenia zajęć dla studentów finansowane są z budżetu kraju goszczącego w ramach kategorii „wyjazdy
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych”. Faktycznie odbyły się więc 3362 wyjazdy nauczycieli akademickich polskich
uczelni oraz 19 przyjazdów specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw na uczenie w naszym kraju, czyli razem w statystykach ogólnych – 3381 wyjazdów.
64
Uczelnie, w których odnotowano ponad 50 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Staff mobility for teaching assignments – Polish universities with
the highest number of outgoing staff (2010/11).
Uczelnia
Higher education institution
Kod Erasmusa
Erasmus code
Liczba wyjazdów
Number of flows
Uniwersytet Warszawski
PL WARSZAW01
197
Uniwersytet Łódzki
PL LODZ01
185
Uniwersytet Wrocławski
PL WROCLAW01
165
Uniwersytet Śląski w Katowicach
PL KATOWIC01
144
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PL POZNAN01
114
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PL KRAKOW05
103
Politechnika Wrocławska
PL WROCLAW02
101
Politechnika Gdańska
PL GDANSK02
100
Uniwersytet Jagielloński
PL KRAKOW01
97
Uniwersytet Rzeszowski
PL RZESZOW02
85
Politechnika Opolska
PL OPOLE02
72
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
PL WARSZAW05
65
Politechnika Śląska
PL GLIWICE01
59
Wyjazdy nauczycieli akademickich organizowało 215 szkół wyższych: 115 uczelni publicznych
i 100 niepublicznych. Z wyjazdów dydaktycznych korzystali w większości pracownicy uczelni
publicznych (2988, tj. 88 proc. wszystkich wyjazdów).
Wyjazdy dydaktyczne z uczelni publicznych i niepublicznych. Staff teaching assignments, data
from public and non-public universities (2010/11).
393
12%
Niczba wyjazdów ze 115 uczelni publicznych
(115 public HEIs – number of outgoing teachers)
Liczba wyjazdów ze 100 uczelni niepublicznych
(100 non-public HEIs – number of outgoing teachers)
2988
88%
W zestawieniu uwzględniono łącznie wyjazdy nauczycieli akademickich polskich uczelni oraz przyjazdy specjalistów
z zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, razem 3381.
65
450
423
500
453
Wyjazdy dydaktyczne pracowników polskich uczelni do poszczególnych krajów. Staff mobility
for teaching assignments – outgoing mobility flows, Poland (2010/11).
12
7
5
2
IE
CY
MT
LI
IS
12
25
22
NO
35
30
SE
43
RO
NL
50
43
DK
50
AT
50
BG
57
52
SI
57
LV
GR
81
100
70
106
150
82
144
200
192
243
250
209
281
278
300
IT
298
350
SK
400
EE
FI
HU
BE
UK
LT
PT
TR
FR
ES
CZ
DE
0
Podobnie jak w poprzednim roku najwięcej polskich nauczycieli akademickich gościły uczelnie
krajów sąsiednich – Czech, Słowacji, Litwy, ale także uczelnia hiszpańska (Uniwersytet w Granadzie), niemiecka (Uniwersytet Humboldta w Berlinie), słoweńska (Uniwersytet w Lublanie) i portugalska (Instituto Politécnico de Bragança).
Zagraniczne uczelnie, w których zajęcia prowadziło najwięcej polskich nauczycieli akademickich.
Universities which hosted the highest number of academic teachers from Polish universities
(2010/11).
Nazwa uczelni
University
Kod Erasmusa
Erasmus code
Kraj
Country
Liczba przyjazdów polskich
nauczycieli akademickich
Number of incoming
Polish academic teachers
1. Katolícka Univerzita v Ružomberku
SK RUZOMBE01
Słowacja
57
2. Universidad de Granada
E GRANADA01
Hiszpania
40
3. Presovska Univerzita v Presove
SK PRESOV01
Słowacja
39
CZ OSTRAVA01
Czechy
38
5. Ostravská Univerzita v Ostrav
CZ OSTRAVA02
Czechy
37
4.
Vysoká Škola Bá ská – Technická
Univerzita Ostrava
6. Humboldt-Universität zu Berlin
D BERLIN13
Niemcy
35
7. Univerzita Karlova v Praze
CZ PRAHA07
Czechy
34
8. Zilinska Univerzita v Ziline
SK ZILINA01
Słowacja
32
9. Vilniaus Universitetas
LT VILNIUS01
Litwa
31
10. Univerzita Palackeho v Olomouci
CZ OLOMOUC01
11. Univerza v Ljubljani
SI LJUBLJA01
66
Czechy
30
Słowenia
28
12.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyne
v Usti nad Labem
CZ USTINAD01
Czechy
27
13. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
SK NITRA01
Słowacja
27
14. Technicka Univerzita v Kosiciach
SK KOSICE03
Słowacja
25
15. Instituto Politécnico de Bragança
P BRAGANC01
Portugalia
25
Wyjazdy na szkolenia
STT – Staff mobility for training, Poland
W roku 2010/11 Polska była nadal krajem wysyłającym na szkolenia najwięcej pracowników
uczelni. Łącznie odbyły się 1834 wyjazdy, organizowane przez 189 uczelni. W przypadku 1513
wyjazdów szkolenia zorganizowane były w uczelniach, a w przypadku pozostałych 321 wyjazdów
– w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach nieakademickich. Na wyjazdy wykorzystano
1 383 977 euro z funduszy programu Erasmus, tj. prawie 99 proc. środków przyznanych na realizację tego typu mobilności. Dofinansowanie z budżetów uczelnianych i z innych źródeł wyniosło
ok. 137 423 euro, czyli równowartość ok. 10 proc. kwoty z budżetu Erasmusa.
Średnie stypendium, obejmujące ryczałtową stawkę na utrzymanie, zależną od kraju docelowego i długości pobytu, oraz dofinansowanie podróży, wynosiło 754,5 euro na wyjazd, a średnia
długość pobytu na zagranicznym szkoleniu – 6,5 dnia.
Z wyjazdów szkoleniowych korzystają w dużej mierze pracownicy jednostek administracyjnych,
zaangażowani w działania związane ze współpracą międzynarodową, ale także np. pracownicy
bibliotek akademickich. Celem wyjazdów może być m.in. zapoznanie się z pracą analogicznej
jednostki w innej uczelni, poznanie rozwiązań stosowanych za granicą, np. systemów informatycznych czy baz danych.
Wyjazdy pracowników polskich uczelni na szkolenia w roku 2010/11 – procentowy udział
kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem stażu zawodowego. Staff mobility for training in Poland
in 2010/11, by seniority and gender.
Kobiety
Women
Procent
kobiet
% of women
Mężczyźni
Men
Procent
mężczyzn
% of men
Junior
(młodsi stażem)
609
78,7%
165
21,3%
774
42,2%
Intermediate
(o średnim
stażu)
447
76,8%
135
23,2%
582
31,7%
Senior
(starsi stażem)
319
66,7%
159
33,3%
478
26,1%
1375
75%
459
25%
1834
Ogółem
Łączna liczba Procent łącznej liczby wyjazdów
wyjazdów
% of the total number
Total
of outgoing students
67
Najwięcej pracowników naszych uczelni wyjechało na szkolenia do Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Włoch i Portugalii. Nieco inaczej niż klasyfikacja krajów docelowych wygląda natomiast
ranking uczelni, które gościły najwięcej pracowników polskich szkół wyższych. Dane zmieniają
się tutaj dość znacznie każdego roku, m.in. ze względu na pojawiające się nowe zaproszenia na
organizowane przez różne uczelnie, coraz popularniejsze tygodnie szkoleniowe (Training weeks).
Jak pokazuje wykaz, na pierwszym miejscu pod względem liczby przyjazdów pracowników polskich szkół wyższych znalazła się uczelnia islandzka, a na kolejnych: brytyjska, litewska, hiszpańska
i portugalska. Co ciekawe, wysoko na liście pojawiła się również uczelnia z Liechtensteinu.
Wyjazdy pracowników polskich uczelni do poszczególnych krajów na szkolenia. Staff mobility
for training – outgoing mobility flows, Poland (2010/11).
205
161
200
192
250
239
300
114
109
107
PT
CZ
FR
150
18
13
12
10
SI
NL
EE
MT
19
LI
CY
19
21
20
BG
BE
27
22
IE
LV
29
28
GR
RO
33
30
SE
AT
39
34
HU
DK
44
42
SK
50
NO
62
IS
44
73
68
LT
100
FI
TR
IT
DE
UK
ES
0
Zagraniczne uczelnie, w których odbywało szkolenia najwięcej pracowników polskich uczelni
w roku 2010/11. Universities which hosted the highest number of staff members of Polish HEIs
in 2010/11.
Kod Erasmusa
Erasmus code
Kraj
Country
Liczba przyjazdów
pracowników polskich
uczelni
Number of incoming
Polish staff members
1. Háskólinn í Reykjavík
IS REYKJAV05
Islandia
61
The Grimsby Institute of Further & Higher
2.
Education
UK GRIMSBY01
Wielka Brytania
47
3. Vilniaus Pedagoginis Universitetas
LT VILNIUS04
Litwa
25
Nazwa uczelni
University
4. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
E LAS-PAL01
Hiszpania
24
5. Instituto Politécnico de Bragança
P BRAGANC01
Portugalia
20
6. Universidade do Porto
P PORTO02
Portugalia
20
7. Universität Liechtenstein
LI VADUZ01
Liechtenstein
19
68
8. Universitat de Barcelona
E BARCELO01
9. Universidad de Granada
10. Vilniaus Universitetas
Hiszpania
18
E GRANADA01
Hiszpania
16
LT VILNIUS01
Litwa
15
11. University of Cyprus
CY NICOSIA01
Cypr
13
12. Universidad de Sevilla
E SEVILLA01
Hiszpania
12
13. Universidad Miguel Hernandez de Elche
E ELCHE01
Hiszpania
12
14. Universidade de Vigo
E VIGO01
Hiszpania
12
HU BUDAPES01
Węgry
12
16. Università degli Studi di Milano Bicocca
I MILANO16
Włochy
12
17. “Sapienza” Università di Roma
I ROMA01
Włochy
12
15.
Eötvös Loránd University (Eötvös Loránd
Tudományegyetem)
Na zagraniczne szkolenia wyjeżdżali pracownicy 175 uczelni – 99 uczelni publicznych i 76 niepublicznych. 75 proc. wszystkich wyjazdów stanowiły wyjazdy pracowników uczelni publicznych.
Wyjazdy szkoleniowe pracowników uczelni publicznych i niepublicznych. Staff mobility for
training, data from public and non-public universities (2010/11).
382
21%
Liczba wyjazdów z 106 uczelni publicznych
(106 public HEIs – number of outgoing staff)
Liczba wyjazdów z 83 uczelni niepublicznych
(83 non-public HEIs – number of outgoing staff)
1452
79%
69
Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe
pracowników uczelni publicznych.
Staff mobility – teaching assignments
and training – number of outgoing
staff from public universities.
1452
33%
Wyjazdy dydaktyczne (Teaching)
Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe
pracowników uczelni niepublicznych.
Staff mobility – teaching assignments
and training – number of outgoing
staff from non-public universities.
382
49%
2988
67%
Wyjazdy szkoleniowe (Training)
Wyjazdy dydaktyczne (Teaching)
393
51%
Wyjazdy szkoleniowe (Training)
Uczelnie, które wysłały najwięcej pracowników na szkolenia w roku 2010/11. Staff mobility for
training – Polish universities with the highest number of outgoing staff in 2010/11.
Uczelnia
Higher Education Institution
Kod Erasmusa
Erasmus code
Liczba wyjazdów
Number of flows
Uniwersytet Wrocławski
PL WROCLAW01
146
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PL POZNAN01
108
Uniwersytet Warszawski
PL WARSZAW01
108
Uniwersytet Szczeciński
PL SZCZECI01
102
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
PL LUBLIN06
78
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
PL GLOGOW02
53
Politechnika Gdańska
PL GDANSK02
45
Uniwersytet Śląski w Katowicach
PL KATOWIC01
42
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
PL WARSZAW03
32
Uniwersytet Jagielloński
PL KRAKOW01
31
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
PL NYSA01
31
Oprócz dużych szkół publicznych, w czołówce znalazły się – podobnie jak w poprzednim roku
– dwie państwowe wyższe szkoły zawodowe, w Głogowie i w Nysie, oraz uczelnia niepubliczna,
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
70
Przyjazdy pracowników zagranicznych uczelni
Incoming staff
W roku 2010/11 w Polsce odnotowano 2376 przyjazdów pracowników uczelni zagranicznych –
2034 przyjazdy na uczelnie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów i 342 przyjazdy do różnego typu instytucji na szkolenia, z czego 38 przyjazdów do przedsiębiorstw lub instytucji
niebędących uczelniami.
Przyjazdy pracowników zagranicznych uczelni do Polski w celu prowadzenia zajęć i na szkolenia
w roku 2010/11. Staff mobility for teaching assignments and for training – incoming staff in 2010/11.
Kraj
Country
Przyjazdy nauczycieli
akademickich w celu
prowadzenia zajęć
Incoming teachers
(teaching assignments)
Przyjazdy pracowników
na szkolenia
Incoming staff (training)
Łączna liczba przyjazdów
Total number of mobility
flows
Austria
AT
30
2
32
Belgia
BE
67
2
69
Bułgaria
BG
68
9
77
Chorwacja
HR
2
1
3
Cypr
CY
–
1
1
Czechy
CZ
233
21
254
Dania
DK
14
1
15
Estonia
EE
11
3
14
Finlandia
FI
35
11
46
Francja
FR
200
20
220
Grecja
GR
18
9
27
Hiszpania
ES
155
41
196
Holandia
NL
19
3
22
Irlandia
IE
5
5
10
Islandia
IS
–
–
–
Liechtenstein
LI
–
–
–
Litwa
LT
88
15
103
Luksemburg
LU
–
–
–
Łotwa
LV
48
30
78
Malta
MT
–
–
–
Niemcy
DE
338
15
353
Norwegia
NO
17
7
24
Portugalia
PT
41
9
50
Rumunia
RO
24
20
44
Słowacja
SK
120
20
140
Słowenia
SI
24
4
28
Szwecja
SE
14
1
15
71
Kraj
Country
Przyjazdy nauczycieli
akademickich w celu
prowadzenia zajęć
Incoming teachers
(teaching assignments)
Przyjazdy pracowników
na szkolenia
Incoming staff (training)
Łączna liczba przyjazdów
Total number of mobility
flows
Turcja
TR
203
57
260
Węgry
HU
65
15
80
Wielka Brytania
UK
89
5
94
Włochy
IT
Ogółem (Total)
106
15
121
2034
342
2376
Przyjazdy nauczycieli akademickich z poszczególnych krajów do Polski w celu prowadzenia zajęć
dydaktycznych. Staff mobility for teaching assignments – incoming mobility flows (2010/11).
350
338
400
18
14
14
11
5
2
DK
SE
EE
IE
HR
19
NL
17
24
SI
GR
24
RO
NO
30
AT
41
35
PT
FI
48
65
50
LV
67
BE
HU
88
68
BG
100
89
120
150
106
155
200
203
250
200
233
300
LT
UK
IT
SK
ES
TR
FR
CZ
DE
0
60
57
Przyjazdy pracowników zagranicznych uczelni do Polski na szkolenia. Staff mobility for training
– incoming mobility flows (2010/11).
41
50
15
15
HU
DE
9
9
GR
BG
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
UK
IE
SI
NL
EE
BE
AT
SE
HR
DK
CY
7
9
10
PT
11
15
20
FR
15
20
RO
IT
20
SK
20
LT
21
30
CZ
30
40
NO
FI
LV
ES
TR
0
Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk
72
Intensywne kursy językowe Erasmusa
(EILC)
Erasmus Intensive Language Courses (EILC)
Studenci wyjeżdżający na studia lub praktyki Erasmusa za granicę powinni znać język, w którym
odbywają zajęcia na uczelni przyjmującej lub którego używa się w przedsiębiorstwie czy instytucji
oferującej praktykę. W przypadku wyjazdów do krajów, których języki należą do mniej znanych,
studenci mogą skorzystać z dodatkowego przygotowania językowego w ramach programu. Jedną
z możliwości jest udział w intensywnym kursie językowym Erasmusa (Erasmus Intensive Language
Courses – EILC). Kursy tego typu są organizowane dla przyjeżdżających studentów w krajach,
w których używa się języków rzadziej nauczanych, a więc z definicji nie obejmują angielskiego,
niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego (kastylijskiego). Ich celem jest przede wszystkim umożliwienie studentom posługiwania się danym językiem w życiu codziennym, program ukierunkowany jest więc szczególnie na praktyczną naukę języka.
W roku 2010/11 kursy EILC były organizowane w następujących krajach: Belgia (Region
Flamandzki), Bułgaria, Cypr (j. grecki), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania
(4 regiony, w których używa się języków: baskijskiego, galicyjskiego, katalońskiego i walońskiego),
Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.
Kursy EILC są prowadzone przez instytucje specjalizujące się w nauczaniu danego języka, wyłaniane w wyniku corocznego konkursu wniosków. Instytucja może organizować jeden lub kilka kursów,
z których każdy jest przeznaczony dla około 15-osobowej grupy. Kursy są oferowane na poziomie
podstawowym i średnio zaawansowanym. Ich program zawiera część kulturalną, pozwalającą
uczestnikom zdobyć podstawową wiedzę na temat historii, kultury i zwyczajów kraju, do którego
przyjechali, a także pozbyć się stereotypowych opinii o tym kraju i uniknąć szoku kulturowego.
Ogółem w 392 kursach EILC zorganizowanych w roku 2010/11 wzięło udział 5872 studentów
ze wszystkich krajów uczestniczących w Erasmusie, tj. około 2,5 proc. ogółu studentów korzystających z erasmusowych wyjazdów. Stosunkowo niezbyt wysoka liczba uczestników kursów EILC
w ogólnej skali programu wynika z bardzo ograniczonego budżetu na ten typ działania (co roku
około 0,5 proc. ogólnej kwoty na realizację działań zdecentralizowanych programu).
Najliczniejszą grupę uczestników kursów EILC stanowili studenci z Niemiec (1077 osób), na drugim miejscu znaleźli się studenci z Hiszpanii (685), a na trzecim – studenci z Polski (545).
Najwięcej zagranicznych studentów przyjechało na kursy EILC do: Włoch (aż 1006 uczestników),
Belgii (Region Flamandzki, 534 uczestników), Portugalii (468), Szwecji (412), Turcji (378) i Polski
(345). Proporcjonalnie najwięcej uczestników EILC w stosunku do ogółu przyjeżdżających studentów przyjęły: Słowenia (18,9 proc.), Islandia (13,9 proc.) i Estonia (12,7 proc.).
73
Wyjazdy na kursy EILC – liczba studentów z poszczególnych krajów, uczestniczących w kursach
w roku 2010/11. EILC participants in 2010/11, by home country.
Liczba wyjazdów na EILC
Number of students
participating in the EILC
abroad
Kraj
Home country
Liczba wyjazdów na EILC
Number of students
participating in the EILC
abroad
Kraj
Home country
Austria
AT
172
Litwa
LT
110
Belgia
BE
88
Luksemburg
LU
2
59
Bułgaria
BG
35
Łotwa
LV
Chorwacja
HR
8
Malta
MT
0
Cypr
CY
20
Niemcy
DE
1077
Czechy
CZ
402
Norwegia
NO
61
Dania
DK
27
Polska
PL
545
Estonia
EE
105
Portugalia
PT
169
Finlandia
FI
267
Rumunia
RO
28
Francja
FR
453
Słowacja
SK
77
Grecja
GR
87
Słowenia
SI
44
Hiszpania
ES
685
Szwecja
SE
76
Holandia
NL
185
Turcja
TR
288
Irlandia
IE
41
Węgry
HU
239
Islandia
IS
4
Wielka Brytania
UK
146
Liechtenstein
LI
0
Włochy
IT
372
Ogółem (Total): 5872
Wyjazdy na kursy EILC w roku 2010/11 – kraje, z których studenci najliczniej uczestniczyli
w kursach. EILC participants in 2010/11, top sending countries.
1200
1077
1000
800
685
545
600
453
400
402
372
200
0
Niemcy
1.
74
Hiszpania
2.
Polska
Francja
Czechy
Włochy
3.
4.
5.
6.
Przyjazdy na kursy EILC – liczba zagranicznych studentów uczestniczących w kursach EILC
organizowanych w krajach oferujących kursy w roku 2010/11. EILC participants in 2010/11,
by host country.
Kraj organizujący kursy
Liczba uczestników EILC
Organising country
Number of EILC participants
Kraj organizujący kursy
Liczba uczestników EILC
Organising country
Number of EILC participants
Belgia
BE
534
Łotwa
LV
Bułgaria
BG
68
Malta
MT
37
6
Cypr
CY
38
Norwegia
NO
159
Czechy
CZ
290
Polska
PL
345
Dania
DK
131
Portugalia
PT
468
Estonia
EE
108
Rumunia
RO
186
Finlandia
FI
287
Słowacja
SK
83
Grecja
GR
248
Słowenia
SI
271
Hiszpania
ES
235
Szwecja
SE
412
Holandia
NL
254
Turcja
TR
378
Islandia
IS
74
Węgry
HU
153
Litwa
LT
101
Włochy
IT
1006
Ogółem (Total): 5872
Przyjazdy na kursy EILC w roku 2010/11 – kraje, które przyjęły najwięcej studentów –
uczestników kursów. EILC participants in 2010/11, top receiving countries.
1200
1000
1006
800
600
534
468
400
412
378
345
200
0
Włochy
Belgia
Portugalia
Szwecja
Turcja
Polska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
75
fot. Krzysztof Kuczyk (archiwum FRSE)
Udział polskich studentów w kursach językowych EILC
organizowanych w innych krajach
Ogółem w kursach EILC w różnych krajach wzięło udział 545 polskich studentów Erasmusa,
którzy byli trzecią co do liczebności grupą uczestników w statystykach ogólnoeuropejskich. Studenci z polskich uczelni uczestniczyli w kursach EILC organizowanych w większości krajów oferujących tego typu przygotowanie językowe, zabrakło ich tylko na kursach EILC na Łotwie. Najwięcej
Polaków gościło na kursach EILC we Włoszech (128 studentów), w Portugalii (71), w Belgii
(Region Flamandzki; 58 studentów), w Czechach (52) i w Hiszpanii (w 4 regionach, w których
używa się języków: baskijskiego, galicyjskiego, katalońskiego i walońskiego; 30 studentów).
Liczba polskich studentów uczestniczących w kursach EILC w roku 2010/11. Polish Erasmus
students participating in the EILC courses in 2010/11.
Kraj organizujący kursy
Organising country
Liczba polskich studentów – uczestników EILC
Number of EILC participants from Poland
Belgia (część flamandzka)
BE (nl)
58
Bułgaria
BG
13
Cypr
CY
6
Czechy
CZ
52
Dania
DK
14
Estonia
EE
8
Finlandia
FI
13
Grecja
GR
17
Hiszpania
ES
30
Holandia
NL
18
Islandia
IS
1
Litwa
LT
3
Łotwa
LV
0
Malta
MT
2
Norwegia
NO
9
Portugalia
PT
71
76
Rumunia
RO
8
Słowacja
SK
15
Słowenia
SI
29
Szwecja
SE
7
Turcja
TR
30
Węgry
HU
13
Włochy
IT
Ogółem (Total)
128
545
Kursy EILC dla zagranicznych studentów w Polsce
Od roku 1998/99 w kursach EILC w Polsce wzięło udział ogółem 1731 zagranicznych studentów.
Na organizację kursów wykorzystano w tym okresie łącznie 525 005 euro z funduszy programu.
W roku 2010 kursy EILC dla zagranicznych studentów Erasmusa przyjeżdżających do Polski na
studia lub praktyki zorganizowało 10 uczelnianych ośrodków nauczania języka polskiego jako obcego. Wybrano je w wyniku konkursu wniosków ogłoszonego przez Narodową Agencję Programu
"Uczenie się przez całe życie" w lutym 2010 r., zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.
Łącznie w 24 kursach EILC (jeden kurs przeznaczony jest dla około 15-osobowej grupy), które
odbyły się w sierpniu i wrześniu 2010 roku, uczestniczyło 345 zagranicznych studentów Erasmusa
(o 142 osoby więcej niż w roku 2009, w którym w kursach wzięło udział 203 studentów).
Instytucje organizujące kursy EILC wykorzystały 124 800 euro, tj. 100 proc. przyznanego im dofinansowania z budżetu programu Erasmus.
Kursy prowadziły następujące instytucje:
• Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych;
• Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Języka i Kultury Polskiej;
• Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej;
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii
i Cudzoziemców;
• Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców;
• Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu;
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Kultury i Języka Polskiego
dla Cudzoziemców;
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Języka Polskiego
dla Cudzoziemców;
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej
dla Cudzoziemców;
• Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
Ogółem na kursach EILC w Polsce oferowano zagranicznym studentom 363 miejsc, o ponad 80
więcej niż w roku poprzednim. Na kursy zgłosiło się ponad 660 kandydatów, ale z uwagi na ogra-
77
niczony budżet niemożliwe było zwiększenie liczby miejsc. Ostatecznie w kursach uczestniczyło
345 studentów (kilkanaście osób było zmuszonych zrezygnować w ostatnim momencie z przyczyn
losowych lub nie pojawiło się na kursie).
Kursy EILC w Polsce w roku 2010 – dane ogólne. EILC organisers in Poland in 2010 – general
statistics.
Instytucja organizująca
kursy EILC
EILC organiser
Liczba kursów
Number of EILC
courses
Przyznane środki
z programu Erasmus
Allocated Erasmus
funds
Liczba uczestników
kursów EILC
Number of EILC
participants
Uniwersytet Gdański, Studium
Języków Obcych
PL GDANSK01
2
10 400
29
Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka
i Kultury Polskiej
PL KATOWIC01
3
15 600
42
Uniwersytet Jagielloński, Szkoła
Języka i Kultury Polskiej
PL KRAKOW01
4
20 800
55
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Centrum Języka i Kultury Polskiej
dla Polonii i Cudzoziemców
PL LUBLIN01
2
10 400
30
Uniwersytet Łódzki, Studium
Języka Polskiego dla Cudzoziemców
PL LODZ01
3
15 600
40
Wyższa Szkoła Biznesu –
National-Louis University
z siedzibą w Nowym Sączu,
Studium Językowe
PL NOWY SA01
2
10 400
28
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Centrum Kultury
PL OLSZTYN01
i Języka Polskiego dla Cudzoziemców
2
10 400
30
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Studium Języka
Polskiego dla Cudzoziemców
PL POZNAN01
2
10 400
30
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
dla Cudzoziemców
PL WARSZAW07
2
10 400
28
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Studium Języków Obcych
PL WARSZAW14
2
10 400
33
24
124 800
345
Ogółem (Total)
Wśród uczestników najliczniej reprezentowani byli studenci z Hiszpanii (72 osoby), Niemiec (62),
Turcji (56), Francji (38) i Włoch (34).
78
Liczba zagranicznych studentów – uczestników intensywnych kursów języka polskiego EILC
w roku 2010, w podziale na kraje. Participants of the EILC courses in Poland in 2010, by home
country.
Kraj
Coutry
Łączna liczba uczestników
Total number of participants
Austria
AT
4
Belgia
BE
2
Bułgaria
BG
1
Chorwacja
HR
3
Cypr
CY
–
Czechy
CZ
8
Dania
DK
–
Estonia
EE
2
Finlandia
FI
4
Francja
FR
38
Grecja
GR
–
Hiszpania
ES
72
Holandia
NL
5
Irlandia
IRL
4
Islandia
IS
–
Lichtenstein
LI
–
Litwa
LT
2
Luksemburg
LU
–
Łotwa
LV
1
Malta
MT
–
Niemcy
DE
62
Norwegia
NO
–
Portugalia
PT
18
Rumunia
RO
1
Słowacja
SK
6
Słowenia
SI
1
Szwecja
SE
4
Turcja
TR
56
Węgry
HU
11
Wielka Brytania
UK
6
Włochy
IT
34
Ogółem (Total)
fot. Andrzej Anielski,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
345
Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk
79
Projekty typu kurs intensywny
Intensive Programmes (IP)
Kurs intensywny jest to cykl zajęć dydaktycznych (moduł kształcenia o określonej tematyce) dla studentów, przygotowany i prowadzony przez nauczycieli akademickich z co najmniej trzech uczelni
z trzech różnych państw uczestniczących w programie. Przynajmniej jedna z uczestniczących szkół
wyższych musi być zlokalizowana w kraju członkowskim UE. Grupa uczelni realizujących projekt
samodzielnie wybiera zakres tematyczny i dziedzinowy kursu intensywnego, jego metodologię oraz
określa grupę docelową, czyli wybrane kierunki kształcenia, których studenci mogą uczestniczyć
w danym kursie, jak również kryteria wyboru uczestników.
Kurs musi trwać minimum 10 dni, podczas których odbywają się zajęcia dydaktyczne. Maksymalny
czas trwania kursu wynosi 6 tygodni. W projekcie może wziąć udział od 10 do 60 studentów i
maksymalnie 20 nauczycieli akademickich z uczestniczących uczelni. Tematyka kursu musi wykraczać poza zakres zajęć standardowo oferowanych w danej dziedzinie w szkołach wyższych,
będących partnerami w projekcie. Udział w kursie stwarza studentom i wykładowcom możliwość
doskonalenia umiejętności, poznania nowatorskich treści, metod pracy, jak również metod uczenia się i nauczania oraz nowych źródeł informacji5.
Kursy intensywne w Europie
W roku 2010/11 uczelnie z 30 krajów uczestniczących w programie Erasmus, w tym z Polski,
realizowały 404 projekty typu kurs intensywny, w których uczestniczyło ogółem 13 963 studentów
i 5010 wykładowców. Najwięcej kursów koordynowały uczelnie włoskie (51), niemieckie (38),
francuskie (32), holenderskie (29) i polskie (23), najmniej szkoły wyższe z Irlandii, Islandii, Lichtensteinu i Luksemburga (po jednym projekcie).
Najwięcej kursów intensywnych przeprowadzonych w roku 2010/11 dotyczyło zagadnień
z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych (26 proc. z 404 projektów), a najmniej –
z dziedziny rolnictwa i weterynarii (3 proc.).
5
Pełna charakterystyka projektów typu kurs intensywny programu Erasmus jest zamieszczona na stronie internetowej
www.erasmus.org.pl.
80
Liczba projektów typu kurs intensywny koordynowanych przez szkoły wyższe z poszczególnych
krajów w latach 2007/08, 2008/09, 2009/10 i 2010/2011. Number of IPs coordinated
by European higher education institutions in 2007/08, 2008/09, 2009/10 and 2010/11,
by country.
Liczba koordynowanych projektów
Kraj
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Austria
AT
26
30
23
19
Belgia
BE
22
23
18
19
Bułgaria
BG
3
4
4
2
Chorwacja
HR
–
–
–
0
Cypr
CY
0
0
0
2
Czechy
CZ
7
8
7
10
Dania
DK
4
6
6
10
Estonia
EE
3
6
6
5
Finlandia
FI
17
17
22
20
Francja
FR
30
37
31
32
Grecja
GR
5
13
15
21
Hiszpania
ES
14
15
16
15
Holandia
NL
16
15
24
29
Irlandia
IE
1
0
1
1
Islandia
IS
1
1
1
1
Lichtenstein
LI
1
1
2
1
Litwa
LT
4
5
9
10
Luksemburg
LU
0
0
0
1
Łotwa
LV
2
2
4
5
Malta
MT
2
0
1
0
Niemcy
DE
22
31
37
38
Norwegia
NO
2
4
8
8
Polska
PL
10
12
20
23
Portugalia
PT
13
15
15
13
Rumunia
RO
2
1
4
6
Słowacja
SK
5
6
7
9
Słowenia
SI
5
5
10
8
Szwecja
SE
8
8
12
10
Turcja
TR
5
11
11
12
Węgry
HU
5
7
9
8
Wielka Brytania
UK
10
13
14
15
Włochy
IT
12
23
47
51
257
319
384
404
Ogółem (Total)
81
Kursy intensywne koordynowane przez polskie uczelnie
26 polskich uczelni, pełniących rolę koordynatora, złożyło do Narodowej Agencji 38 wniosków
o dofinansowanie projektów typu kurs intensywny w roku 2010/11. Dofinansowanie otrzymały
23 projekty, w tym 9 nowych i 14 kontynuowanych. Informacje ogólne o kursach intensywnych
prowadzonych przez polskie szkoły wyższe przedstawia poniższa tabela.
Projekty typu kurs intensywny Erasmusa koordynowane przez polskie uczelnie w roku 2010/11.
Intensive Programmes coordinated by Polish higher education institutions in 2010/11
Uczelnia
koordynująca
projekt
Coordinating
higher education institution
Kod Erasmusa
Tytuł projektu
Project title
1 Politechnika
Białostocka
PL BIALYST01
WALT – An Interdisciplinary
and Holistic Approach to
Engineering Education –
Workshops on Advanced
Learning Technology in Design
and Practice of Embedded
Systems
2 Wyższa Szkoła
Administracji
Publicznej im.
Stanisława
Staszica
w Białymstoku
PL BIALYST05
Rok realizacji
projektu
w odniesieniu
Typ projektu
do czasu jego
New/renewed trwania (w latach)
Year of the
project’s
realisation
Czas trwania
kursu
intensywnego
(liczba dni zajęć
dydaktycznych)
Duration of IP’s
subject-related
activities in days
nowy
1/2
10
Summer School on Good
Governance in the Context
of European Integration:
Institutions-Rights-Societies
kontynuowany
2/3
10
3 Wyższa Szkoła
PL CZESTOC04
Zarządzania
w Częstochowie
The Use of Modern Printing
Technologies in Marketing
and Management
nowy
1/1
10
4 Politechnika
Gdańska
PL GDANSK02
CoNan – Computational
Nanotechnology
kontynuowany
3/3
12
5 Politechnika
Gdańska
PL GDANSK02
Sensing the City – Designing
Urban Experience
kontynuowany
2/3
10
6 Akademia
GórniczoHutnicza im.
Stanisława
Staszica
w Krakowie
PL KRAKOW02
Modern Data Transfer
Standards for Industrial
Automation
nowy
1/3
10
7 Politechnika
Krakowska
im. Tadeusza
Kościuszki
PL KRAKOW03
Facing Impact of the Second
World War: Urban Design
in Contemporary European
Cities
kontynuowany
2/3
12
8 Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa
w Krośnie
PL KROSNO01
Narration and Migration:
an Interdisciplinary Study
kontynuowany
2/3
10
9 Uniwersytet
Łódzki
PL LODZ01
Language and Culture Data:
Methods and Applications
nowy
1/3
10
10 Uniwersytet
Przyrodniczy
w Lublinie
PL LUBLIN04
Role of Agriculture in Territorial
Identity and Competitiveness
of Rural Areas
kontynuowany
3/3
11
82
11 Uniwersytet
im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
PL POZNAN01
Euromaster Summer School
“Measurement Science in
Chemistry” (MSC)
nowy
1/1
10
12 Uniwersytet
im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
PL POZNAN01
NANOSIZE – Nanosized
Particles as Building Blocs
for Creation of Nanostructures
kontynuowany
2/3
10
13 Uniwersytet
im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
PL POZNAN01
RESTLAKE – Summer School
– Ecological State of the Lake
during Restoration Measures
nowy
1/3
12
14 Politechnika
Radomska im.
Kazimierza
Pułaskiego
PL RADOM01
Energy Efficient and Ecological
Urban Transport of the Future
(EEE Urban Transport)
nowy
1/3
10
15 Uniwersytet
Szczeciński
PL SZCZECI01
kontynuowany
Polish Settlements in Europe
– the Directions of Development
of Contemporary Polish Culture
in the Region of Bucovina in
Romania
2/3
10
16 Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
PL TORUN01
ExHEGeT – The Expanding
Horizons in European
Geography Teaching
kontynuowany
3/3
10
17 Wyższa Szkoła
Bankowa
w Toruniu
PL TORUN02
Law and Economy in
a "Global Village" of
Financial Crisis
kontynuowany
2/3
10
18 Uniwersytet
Warszawski
PL WARSZAW01
International Workshop
on Acceleration and
Applications of Heavy Ions
nowy
1/3
10
19 Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
PL WARSZAW05
Organic Food Production
Chain (OFPC)
kontynuowany
3/3
10
20 Szkoła Wyższa
Psychologii
Społecznej
w Warszawie
PL WARSZAW37
MOBILE - Studies of Migration
and Mobility in Europe
nowy
1/3
10
21 Szkoła Wyższa
Psychologii
Społecznej
w Warszawie
PL WARSZAW37
REMICS - Research Methods
in Cognitive Studies –
an Interdisciplinary Winter
School
kontynuowany
3/3
10
22 Politechnika
Wrocławska
PL WROCLAW02
Reduction of CO2 Emission
kontynuowany
by Implementation of Renewable Resources in Central Europe
Regions in the Context of EU
Energy Policy
3/3
11
23 Uniwersytet
Zielonogórski
PL ZIELONA01
Qualität des Lebens und
Qualität der Schule (QLiS)
2/3
10
kontynuowany
nowy
W kursach intensywnych koordynowanych przez polskie uczelnie wzięło udział 95 partnerów
z 25 państw uczestniczących w programie, w tym 9 uczelni polskich, zaangażowanych w realizację
4 projektów.
Ogółem w kursach tych wzięło udział 1069 osób, o 98 osób więcej niż rok wcześniej (o 35 studentów i 63 nauczycieli akademickich więcej niż w 20 projektach w roku 2009/10). Uczestnikami
kursów byli studenci trzech stopni studiów (licencjackich/inżynierskich, magisterskich, doktoranc-
83
kich), łącznie 774 osób, w tym 414 kobiet i 360 mężczyzn. Kursy prowadziło 295 nauczycieli
akademickich, w tym 118 kobiet i 177 mężczyzn.
Liczba studentów z kraju, w którym
odbył się kurs
Local students
Liczba nauczycieli uczestniczących
w kursie ogółem
Number of participating teachers
Liczba nauczycieli z zagranicy w stosunku
do miejsca realizacji kursu
Teachers from abroad
Liczba nauczycieli z kraju, w którym
odbył się kurs
Local teachers
24
15
9
8
5
3
Białystok
3.07–16.07.2011
2 PL BIALYST05
25
20
5
6
4
2
Białystok
3.07–16.07.2011
3 PL CZESTOC04
25
21
4
7
5
2
Częstochowa
27.03–9.04.2011
4
PL GDANSK02
CoNan
67
38
29
30
15
15
Gdańsk
31.07–14.08.2011
5
PL GDANSK02
Sensing the City
34
30
4
13
11
2
Włochy, L'Aquila
12.09–25.09.2010
6 PL KRAKOW02
23
17
6
12
7
5
Kraków
13.02–26.02.2011
7 PL KRAKOW03
30
20
10
11
8
3
Holandia, Rotterdam
19.03–2.04.2011
8 PL KROSNO01
40
31
9
11
9
2
Krosno
17.07–30.07.2011
9 PL LODZ01
38
13
25
17
5
12
Łódź
6.09–18.09.2010
10 PL LUBLIN04
42
33
9
20
14
6
Włochy, San Vito di Cadore
3.04–16.04.2011
Kraj, miejscowość i termin realizacji
kursu
Country, city, dates of the course
Liczba studentów z zagranicy w stosunku
do miejsca realizacji kursu
Students from abroad
1 PL BIALYST01
Kod Erasmusa uczelni koordynującej
projekt
Coordinating university
Liczba studentów uczestniczących
w kursie ogółem
Number of participating students
Liczba studentów i nauczycieli akademickich uczestniczących w kursach intensywnych
koordynowanych przez polskie uczelnie w roku 2010/11. Number of students and teaching
staff – participants of the IPs coordinated by Polish higher education institutions in 2010/11.
11
PL POZNAN01
Euromaster
37
23
14
10
6
4
Poznań
10.07–23.07.2011
12
PL POZNAN01
NANOSIZE
36
32
4
10
8
2
Czechy, Praga
10.07–23.07.2011
13
PL POZNAN01
RESTLAKE
29
18
11
7
4
3
Wągrowiec i Poznań
3.07–17.07.2011
14 PL RADOM01
39
29
10
19
11
8
Radom
3.04–16.04.2011
15 PL SZCZECI01
45
40
5
10
9
1
Rumunia, Paltinoasa
4.06–17.06.2011
16 PL TORUN01
37
25
12
10
8
2
Słowenia, Ljubjana
3.04–16.04.2011
84
17 PL TORUN02
38
20
18
8
5
3
Słowacja, Bratysława
10.07–23.07.2011
18 PL WARSZAW01
16
15
1
16
2
14
Warszawa
27.02–12.03.2011
19 PL WARSZAW05
33
29
4
16
12
4
Warszawa, Brodnicki
Park Krajobrazowy
i Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
7.08–20.08.2011
20
PL WARSZAW37
MOBILE
24
12
12
14
7
7
Sopot
14.08–27.08.2011
21
PL WARSZAW37
REMICS
31
20
11
18
8
10
Zakopane
13.02–26.02.2011
22 PL WROCLAW02
26
16
10
6
3
3
Bielawa i Wrocław
1.09–12.09.2010
23 PL ZIELONA01
35
20
15
16
10
6
Czechy, Hradec Kralove
15.05–28.05.2011
774
537
237
295
176
119
Ogółem (Total)
Kursy intensywne koordynowane przez szkoły wyższe z Polski były poświęcone głównie tematyce
związanej z dziedzinami technicznymi i przyrodniczymi.
Środki z programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus przeznaczone były na dofinansowanie
następujących kategorii kosztów:
a) organizacji kursu intensywnego (w roku 2010/11 kwota ryczałtowa wynosiła 6750 euro dla
jednego projektu);
b) podróży uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli akademickich;
c) utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli akademickich.
Na przeprowadzenie 23 kursów intensywnych w roku 2010/11 polskie uczelnie wykorzystały
z budżetu programu Erasmus kwotę 767 110 euro (z zakontraktowanych ostatecznie 813 941
euro). Kwota ta stanowiła 1,97% ogólnej kwoty funduszy programu Erasmus wykorzystanych przez
Polskę na przeprowadzenie działań zdecentralizowanych w roku 2010/11 (38 883 113 euro).
Dofinansowanie kursów intensywnych koordynowanych przez polskie uczelnie w roku 2010/11
z budżetu programu Erasmus. LLP-Erasmus grants for IPs coordinated by Polish higher
education institutions in 2010/11.
Kod Erasmusa uczelni
koordynującej
Coordinating university
1 PL BIALYST01
Kwota przyznana na realizację
projektu w roku 2010/11, w euro*
Allocated funds in 2010/11
Kwota wykorzystana,
w euro**
Used funds
Kwota niewykorzystana,
w euro**
Not used funds
20 148
20 147
1
2 PL BIALYST05
25 522
25 522
0
3 PL CZESTOC04
24 236
23 536
700
4 PL GDANSK02
CoNan
69 430
67 452
1978
85
5 PL GDANSK02
Sensing the City
47 692
44 466
3226
6 PL KRAKOW02
25 170
20 228
4942
7 PL KRAKOW03
30 725
30 725
0
8 PL KROSNO01
45 550
40 245
5305
9 PL LODZ01
23 016
16 557
6459
10 PL LUBLIN04
72 014
71 732
282
11 PL POZNAN01
Euromaster
38 744
38 156
588
12 PL POZNAN01
NANOSIZE
31 272
30 137
1135
13 PL POZNAN01
RESTLAKE
29 708
29 708
0
14 PL RADOM01
35 670
34 778
892
15 PL SZCZECI01
44 496
44 496
0
16 PL TORUN01
35 050
34 846
204
17 PL TORUN02
22 770
21 658
1112
18 PL WARSZAW01
18 598
18 584
14
19 PL WARSZAW05
37 670
36 317
1353
20 PL WARSZAW37
MOBILE
40 818
32 623
8195
21 PL WARSZAW37
REMICS
57 910
47 465
10 445
22 PL WROCLAW02
16 428
16 428
0
23 PL ZIELONA01
Ogółem (Total)
21 304
21 304
0
813 941
767 110
46 831
*Kwota w umowie finansowej między Narodową Agencją a uczelnią lub w aneksie do umowy finansowej
**Kwota w sprawozdaniu z realizacji projektu
Opracowanie: Renata Smolarczyk
86
Erasmus in Poland in 2010/11
– selected statistics
302 higher education institutions (HEIs) holding an Erasmus University Charter
255 HEIs (including 124 public and 131 non-public institutions) signed the agreement
concerning mobility activities with the National Agency.
Student mobility
14,234 outgoing students, including
11,572 students who went abroad for a study period, and
2,662 students who went abroad for a placement in an enterprise.
7,583 incoming students, including
6,932 foreign students who came to Poland for a study period, and
651 foreign students who came for a placement.
30.8 million euro used for student mobility (99,3% of allocated funds).
Student mobility for studies
Number of outgoing students: 11,572, including
10,661 persons (92% of the total number) from 120 public higher education institutions,
911 persons (8% of the total number) from 90 non-public higher education institutions.
Average grant per month: 389 euro.
Most popular destinations of Polish students were Spain (2,865 persons), Germany (1,572),
Italy (1,028), France (974), and Portugal (944).
The largest number of students came to Polish universities from: Spain (1,750 persons),
Turkey (1,444), France (677), Germany (663), and Portugal (637).
Student mobility for placements
Number of outgoing students: 2,662, including
2,051 persons (77% of the total number) from 89 public higher education institutions,
611 persons (23% of the total number) from 69 non-public higher education institutions
Average grant per month: 434 euro.
Most popular destinations of Polish students were Spain (585 persons), Germany (451), United
Kingdom (272), Italy (184), and Greece (183).
The largest number of students came to Poland for a practical placement from: Spain (160
persons), Germany (91), France (75), Turkey (67), and Lithuania (39).
87
Staff mobility
5,215 outgoing staff mobility flows, including
3,381 teaching assignments of Polish academic staff at foreign universities,
1,834 training visits of Polish university staff to foreign institutions.
2,376 incoming staff mobility flows, including
2,034 teaching assignments of foreign academic staff at Polish universities,
342 training visits of foreign university staff to Polish institutions.
Teaching assignments
Number of mobility flows: 3,381, including
2,988 (88.4 % of the total number of mobility flows) from 115 public higher education institutions,
393 (11.6 % of the total number of mobility flows) from 100 non-public higher education institutions.
Average grant per teaching assignment: 733 euro.
Most popular destinations of Polish academic teachers were Germany (453 persons), Spain (423),
Czech Republic (298), Italy (281), and Slovakia (278).
The largest number of teachers came to teach at Polish universities from: Germany (338 teaching
assignments), Czech Republic (233), Turkey (203), France (200), and Spain (155).
Staff training
Number of mobility flows: 1,834, including
1,452 (79% of the total number of mobility flows) from 106 public higher education institutions,
382 (21% of the total number of mobility flows) from 83 non-public higher education institutions.
Average grant per training period: 754.5 euro.
Most popular destinations of Polish university staff were Spain (239 persons), Germany (205),
United Kingdom (192), Italy (161), and Portugal (114).
The largest number of staff came to Poland for a training from: Turkey (57 training visits), Spain
(41), Latvia (30), Czech Republic (21), and Slovakia (20).
In the period 19986-2011:
108,041 Polish students went abroad as Erasmus students,
36,652 foreign Erasmus students came to Poland,
26,553 visits of Polish university staff abroad were supported.
In the years 2000-2011 foreign university staff had 14,310 visits in Poland.
Detailed statistics are presented in the tables and graphs in the body of the publication. Each table
and graph contains its English translation.
6
In 1998 Poland joined the Erasmus programme.
88
Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie”
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
www.frse.org.pl
www.erasmus.org.pl
ISSN: 1734-9427
ISBN: 978-83-62634-85-9

Podobne dokumenty

Erasmus w Polsce

Erasmus w Polsce • rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zwiększanie innowacyjności i podnoszenie jakości kształcenia, zacieśnianie związków między kształceniem i badaniami;  Sieci akademickie  D...

Bardziej szczegółowo