Wniosek zmiany limitów i danych personalnych do kart

Transkrypt

Wniosek zmiany limitów i danych personalnych do kart
................................................
Pieczątka Oddziału
ZMIANA LIMITÓW I DANYCH PERSONALNYCH
Proszę o dokonanie zmian parametrów karty nr:
Wydanej do rachunku nr
Dane personalne Posiadacza/Użytkownika karty (aktualne)
Imię
ZMIANA LIMITÓW DO KARTY:
Nazwisko
zmiana limitu miesięcznego dla kart typu „charge”:
zmiana limitu dziennego dla operacji bezgotówkowych,
Dotychczasowy limit
Dotychczasowy limit
zł
Nowy limit
zł
zł
Nowy limit
zł
zmiana limitu dziennego dla wypłat gotówki:
Dotychczasowy limit
zł
Nowy limit
ZMIANA DANYCH PERSONALNYCH:
zmiana nazwiska
zł
Dotychczasowe dane personalne
Nowe dane personalne
Imię
Imię
Nazwisko
Nazwisko
zmiana dowodu tożsamości
Dotychczasowy numer dokumentu tożsamości
Nowy numer dokumentu tożsamości
ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH:
Adres stałego zameldowania/adres do korespondencji *:
Dotychczasowe dane:
Nowe dane:
Kod
-
poczta
Kod
-
Miejscowość
Miejscowość
Ulica
Ulica
nr domu/ mieszkania
poczta
/
nr domu/ mieszkania
ZMIANA numeru telefonu: dotychczasowy
...................................................
Miejscowość, data
Podjęto decyzję pozytywną dotyczącą zmiany limitów
/
nowy
...............................................................................
Podpis Posiadacza/Użytkownikakarty
...............................................................................................
Data i podpis pracownika/pracowników Banku
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty