Sztuka pisania projektów Sztuka pisania projektów

Transkrypt

Sztuka pisania projektów Sztuka pisania projektów
DOSKONALENIE OTWARTE
Beata Pabian, Irena Poździech
Sztuka pisania projektów
Szkoły i placówki oświatowe i zbiorowe oraz szkolenia z zakresu i bezpośrednie projektu. Dzięki tym
w obecnych latach często sięgają po pozyskiwania funduszy unijnych działaniom wielu nauczycieli ze
środki z Unii Europejskiej. Najpopu- w ramach Priorytetu 9 PO KL szkół z naszego terenu napisało
larniejszym programem dla tego sek- „Rozwój wykształcenia i kompeten- i złoŜyło projekty do Urzędu Martora jest Program Operacyjny Kapitał cji w regionach”. W ramach tych szałkowskiego Województwa WarLudzki (PO KL),
który koncentruje
się na wsparciu
następujących obszarów: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna,
rozwój potencjału
adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a takŜe
na zagadnieniach
związanych z budową
sprawnej
i skutecznej administracji publicznej
wszystkich szczebli
i wdraŜaniem zasad
dobrego rządzenia.
Priorytetem Programu jest wzrost
zatrudnienia i spójności społecznej.
Cel zostanie osiągnięty, jeŜeli zrealizowane zostaną Realizacja projektu „Eurodemokracja Polska – Rosja” w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku
następujące zada- Warmińskim.
nia: zwiększenie
potencjału administracji publicznej szkoleń uczestnicy zapoznawali się mińsko-Mazurskiego, wygrywając
w zakresie opracowywania polityk z elementami projektu, definiowali konkursy.
Przykładem moŜe być projekt
i świadczenia usług wysokiej jakości problem, formułowali cele projektu,
oraz wzmocnienie mechanizmów konstruowali działania, przygotowy- zrealizowany w gminie Tolkmicko –
partnerstwa, wzrost spójności teryto- wali opis rezultatów, harmonogram „Edukacja Twoją Szansą na Przyprojektu, opracowywali schemat szłość”. Autorki – Jolanta Myszka
rialnej.
W-MODN w Elblągu od lat pro- Gantta oraz tworzyli budŜet, i GraŜyna Rybicka – poprzez organiwadzi konsultacje indywidualne uwzględniając koszty pośrednie zację popołudniowych, międzyprzed26
Z kroniki Ośrodka
miotowych zajęć edukacyjnych, integracyjnych i zawodoznawczych oraz
organizację wycieczek kulturalnooświatowych realizowały działania
priorytetu 9.5. „Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Celem projektu było wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty.
Grupą docelową była młodzieŜ gimnazjalna pochodząca z terenów wiejskich, której umoŜliwiono obcowanie
z kulturą, udział w warsztatach i innych zajęciach pozalekcyjnych. Projekt przyniósł oczekiwane rezultaty.
Nasz Ośrodek prowadził takŜe
nego „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy poprzez rozwijanie
zainteresowań i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego
czasu. Autorka i koordynatorka projektu Agnieszka Jurewicz umoŜliwiła
młodzieŜy z V LO w Elblągu udział
w profesjonalnych warsztatach związanych z teatrem. Rezultatem projektu było m.in. przygotowanie i wystawienie własnego spektaklu.
W roku 2009 W-MODN przystąpił do realizacji projektu „Bibliotekarz XXI wieku – kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa”. W ramach działania 9.4.
W wyniku realizacji tego projektu 25 nauczycieli uzyska kwalifikacje
do pracy w bibliotece. Poza tym
przygotowana zostanie publikacja
w formie poradnika zawierająca projekty czytelnicze, scenariusze zajęć
i propozycje ćwiczeń zachęcających
do czytania i analizowania róŜnych
tekstów kultury (poezji, prozy literackiej, tekstów publicystycznych
i popularnonaukowych), wskazówki,
jak napisać i przeprowadzić projekt
o charakterze proczytelniczym
w swojej szkole (miejscowości), jak
prowadzić interesujące lekcje biblioterapeutyczne, propozycje konkursów czytelniczych itp. Poradnik
Marlena Derlukiewicz (z kartką w dłoni) i konsultanci z W-MODN w Olsztynie – uczestnicy kursu edukatorskiego Kreator.
warsztaty „Zasady planowania projektów i wypełniania wniosków
o dotacje”, które przygotowują nauczycieli do pozyskiwania środków
z innych źródeł niŜ fundusze unijne.
Przykładem moŜe być projekt „śyj
z wyobraźnią”. Fundusze na to działanie pozyskano z programu społecz-
„Wysoko wykwalifikowane kadry
oświaty” Ośrodek wystąpił o środki,
które będą przeznaczone na zdobycie
przez nauczycieli kwalifikacji do
wykonywania „innego rodzaju prowadzonych zajęć – praca w bibliotece”. Autorkami projektu są Marlena
Derlukiewicz i Irena Poździech.
wzbogacony zostanie o płytę z zarejestrowanym materiałem filmowym.
Projekt przeszedł pozytywnie ocenę
formalną i merytoryczną, a jego inauguracja nastąpi w październiku
2009 r.
27