Zaproszenie do składania ofert

Transkrypt

Zaproszenie do składania ofert
Wielowieś, dnia 3 kwietnia 2013 r.
BBG Alternatywne Systemy Paliwowe
Marta Maziarz
ul. Ogrodowa 16
44-187 Wielowieś
Zaproszenie do składania ofert
W związku z realizacją projektu „Poszerzenie oferty przedsiębiorstwa w zakresie dostawy
instalacji gazowych, ich montażu i strojenia w oparciu o innowacyjną technologię”, który
otrzymał dofinansowanie w ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Śląskiego
na
lata
2007
–
2013
projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i
przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3.
„Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP” zapraszamy do składania ofert na zakup
następujących nowych środków trwałych:
Nr Przedmiot zamówienia
1
2
3
Hamownia podwoziowa z analizatorem cząstek stałych - hamownia wyposażona w
dwa hamulce elektrowirowe każdy o mocy minimum 200 kW, hydrauliczny próg
podnoszący, możliwość najazdu na hamownię pojazdów o nacisku na oś do 15 ton,
prędkość pomiarowa w zakresie 150-200 km/h, analizator cząstek stałych pracujący w
zakresie0,01 - 700 mg/m3
Wentylator do hamowni podwoziowej dla samochodów ciężarowych - wydajność w
przedziale 27-32 tyś m3/h
Hamownia silnikowa z osprzętem - hamownia wyposażona w hamulec wodny,
możliwość pomiaru w zakresie 10-15 tyś obr/min, moc mierzona w zakresie 1500-200
kM
1. Zamówienie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert z zachowaniem
zasady konkurencyjności i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Kryteria wyboru ofert:
- cena - 80%
- warunki gwarancji – 20%
3. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki w Wielowsi
przy ul. Ogrodowej 16 od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 lub poprzez kontakt
mailowy [email protected], lub telefoniczny: 518 959 511
4. Złożony formularz ofertowy powinien zawierać:
 nazwę i adres oferenta,
 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 wycenę oferty (netto oraz brutto),
 termin ważności oferty.
 warunki gwarancji
 informacje czy oferta jest ważna jednostkowo czy w całości
 podpis osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu oferenta.
5. Miejsce oraz termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 18 kwietnia 2013 r. Dopuszcza się składania ofert
osobiście, pocztą, kurierem lub emailem na adres [email protected]