Azalia do pobrania - maj - Oficjalna strona Miasta i Gminy

Komentarze

Transkrypt

Azalia do pobrania - maj - Oficjalna strona Miasta i Gminy
nr 5 (103)
maj 2016
ISSN 1898-0333
egzemplarz
bezp³atny
azalia
Pismo mieszkañców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
W numerze:
- Dni Kwitn¹cej Azalii
- Dzieñ Stra¿aka
- II Bieg Konstytucji 3 Maja
www.nowasarzyna.eu
informacje i og³oszenia
INFORMACJE BURMISTRZA
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna podaje do publicznej
wiadomoœci, ¿e w Urzêdzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zosta³
wywieszony wykaz na dzier¿awê:
- czêœci nieruchomoœci gruntowych o nr ewid. 1127/3, 1128,
1127/4 oraz nieruchomoœci gruntowych o nr ewid. 1150
przeznaczonych pod u¿ytkowanie rolniczo-ogrodnicze; o nr ewid.
2/286, 2/26, 2/169 przeznaczonych pod ogródki przydomowe; o nr
ewid. 714/61, 227/9 przeznaczonych pod dzia³alnoœæ handlow¹,
po³o¿one w miejscowoœci Nowa Sarzyna,
- nieruchomoœci gruntowych o nr ewid. 2344, 2975, 2153, 2154
oraz czêœci nieruchomoœci gruntowych o nr ewid. 4252/51, 3953/2,
1514/2, przeznaczonych pod u¿ytkowanie rolnicze, po³o¿one
w miejscowoœci Sarzyna,
- nieruchomoœci gruntowych o nr ewid. 3091, 6502, 12399,
przeznaczonych pod u¿ytkowanie rolnicze, po³o¿one w miejscowoœci Wola Zarczycka,
- nieruchomoœci gruntowych o nr ewid. 711/4, 700/1,
przeznaczonych pod u¿ytkowanie rolnicze, po³o¿one w miejscowoœci Ruda £añcucka,
- nieruchomoœci gruntowych o nr ewid. 309/2, 576, 271,
przeznaczonych pod u¿ytkowanie rolnicze, po³o¿one w miejscowoœci £ukowa,
- czêœci nieruchomoœci gruntowych o nr ewid. 4346/2, 4358/2 oraz
nieruchomoœci gruntowej o nr ewid. 4002/6, przeznaczonych pod
u¿ytkowanie rolnicze, po³o¿one w miejscowoœci Jelna.
- czêœci nieruchomoœci gruntowej o nr ewid. 507/18,
przeznaczonej pod u¿ytkowanie rolnicze, po³o¿onej w miejscowoœci
£êtownia.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ww. nieruchomoœci mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, III piêtro, pokój
nr 314 lub pod nr tel. 17 2413 177, wew. 314.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuje, ¿e zosta³
wywieszony wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do zbycia
o nr ewid. 2998/2, po³o¿onej w Sarzynie, stanowi¹cej w³asnoœæ
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Szczegó³owe informacje dot. ww. nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ
w Urzêdzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, III piêtro, pokój nr 325
lub pod nr tel. 17 2413177, wew. 325.
Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie informuje, ¿e
w okresie od 1 maja do 30 wrzeœnia 2016 r. na ni¿ej wymienione us³ugi
obowi¹zuje sezonowa obni¿ka cen:
- wynajem hali sportowej - 35,00 / 25,00* z³ / 60 min,
- wynajem 1/2 hali sportowej - 25,00 / 20,00* z³ / 60 min,
- wynajem salki gimnastycznej - 15,00 z³ / 60 min,
- wynajem sto³u do tenisa - 3,00 z³ / 60 min.
*- bez oœwietlenia
Miesiêcznik „Azalia”
Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1,
37-310 Nowa Sarzyna.
Adres redakcji: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, tel. 17 24 13 177.
Redaktor naczelna: Gra¿yna Wadas.
Redakcja i sk³ad: Piotr Sowa.
Kolegium redakcyjne: Zbigniew Tworkowski, Bogus³aw Rup.
Wspó³praca: Andrzej Kusiak, Bo¿ena Kuœ, Miros³aw Marek, Marta Sobota,
Teresa Sarzyñska, Anna Hajder, Alicja Drapa³a, Dorota Smycz, Jan Sum,
El¿bieta Cieszyñska, Grzegorz Sroka.
Zdjêcia na ok³adce - Piotr Sowa, Jacek Bystrzyñski.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów.
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych.
Kontakt: [email protected], tel. 17 24 13 177, wew. 301.
Druk: Drukarnia „eMKa”, Wierzawice 874 , 37-300 Le¿ajsk, tel. 17 787 71 09.
azalia nr 5 (103) maj 2016
Zmiany nr wewnêtrznych UMiG
2 maja br. zosta³o otwarte nowe wejœcie do Urzêdu Miasta
i Gminy w Nowej Sarzynie, zlokalizowane od strony ul. 1 Maja. Na
parter budynku przeniesiono Kasê, Punkt Obs³ugi Interesanta,
Ewidencjê Ludnoœci i Dowody Osobiste. Zmieni³y siê równie¿
numery pokojów oraz wewnêtrzne nr telefonów. Aktualne dane kontaktowe do poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk:
Urz¹d Miasta i Gminy, tel. 17 241 31 77, 17 2413 251, fax: 17 2413 111,
e-mail: [email protected]
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik: Joanna Misiak-Krawczyk (pok. 207), tel. wew. 207
e-mail: [email protected]
Referat Bud¿etu i Finansów
Kierownik: Maria Polak (pok. 202), tel. wew. 202
e-mail: [email protected]
Referat Planowania i Gospodarki Komunalnej
Kierownik: Barbara Zaleska (pok. 326), tel. wew. 326
e-mail: [email protected]
Referat Inwestycji i Gospodarki Gruntami
Kierownik: Bo¿ena Jandziñska (pok. 313) tel. wew. 313
e-mail: [email protected]
Biuro Radców Prawnych (pok. 319)
Ryszard Kozub, Krzysztof Szczepankiewicz, tel. wew. 319, e-mail:
[email protected], [email protected]
Biuro Rady Miejskiej (pok. 320)
Ewa Paszek, tel. wew. 320, e-mail: [email protected]
Urz¹d Stanu Cywilnego (pok. 209)
Katarzyna Kuczek, tel. wew. 209, e-mail: [email protected]
Stanowisko ds. Kadr (pok. 317)
Barbara Kasperek, tel. wew. 317, e-mail: [email protected]
Informatyk (pok. 301)
Wies³aw Piechowski, tel. wew. 301
e-mail: [email protected]
Miejsko-Gminne Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
Franciszek Klocek (pok. 218), tel: 17 241 20 00
e-mail: [email protected]
Wieloos. Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Maria Majewska, Dorota Ci¹g³o (pok. 217), tel: 17 24 13 478
e-mail: [email protected], [email protected]
Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i OSP (pok. 303)
Ma³gorzata Partyka, tel. wew. 303, e-mail: [email protected]
Wieloosobowe Stanowisko ds. Promocji i RPA
Krystyna Dudek (pok. 316), tel. wew. 316
e-mail: [email protected]
Wieloosobowe Stanowisko ds. Promocji i Sportu, redakcja strony www
Piotr Sowa (pok. 301), tel. wew. 301, e-mail: [email protected]
2
miasto i gmina
Œwiêto Stra¿aków w Nowej Sarzynie
3 maja br. w Nowej Sarzynie odby³y siê Gminne Obchody Dnia
Stra¿aka, które ju¿ po raz dwudziesty po³¹czone by³y z uroczystoœciami odpustowymi w miejscowej Parafii pw. NMP Królowej Polski.
Mszy œw. w intencji Ojczyzny i stra¿aków przewodniczy³ i homiliê
wyg³osi³ by³y wikariusz parafii ks. Krzysztof Szczepañski, a koncelebransami byli: ks. £ukasz Sowa, ks. Marek Bacior i ks. £ukasz S³aby.
Nastêpnie stra¿acy oraz zaproszeni goœcie przemaszerowali na plac
przed Urzêdem Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, gdzie po raz
pierwszy odby³ siê uroczysty apel. Zebranych przywita³ dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej PSP w Nowej Sarzynie Józef Kludys,
który podziêkowa³ wszystkim stra¿akom za ca³oroczn¹ s³u¿bê oraz
w³adzom pañstwowym, samorz¹dowym i instytucjom za wspieranie
bie¿¹cej dzia³alnoœci PSP i OSP. Poinformowa³ równie¿, ¿e dziêki
staraniom pos³a Jerzego Paula oraz burmistrza Andrzeja Rychla przy
kierowanej przez niego jednostce w Nowej Sarzynie bêdzie wkrótce
pe³niæ dy¿ur karetka pogotowia wraz z zespo³em ratowników
medycznych.
Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego, wrêczono odznaczenia za
dzia³alnoœæ na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej oraz popularyzowanie ruchu stra¿ackiego. Z³oty Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”
otrzyma³ druh Krzysztof Zybura, srebrne medale przyznano
Stanis³awowi Wójcikowi, Franciszkowi Klockowi i £ukaszowi
Szymañskiemu, natomiast br¹zowe Kazimierzowi Dubielowi,
Adamowi Fleszarowi, Krzysztofowi Jakubowskiemu, Wojciechowi
Gnatkowi, Henrykowi Heleniakowi oraz Wies³awowi Sztabie.
Odznaki „Stra¿ak Wzorowy” trafi³y do Adama Madeja, Marka
Wêglarza i Romana Bieñkowskiego.
W dalszej kolejnoœci g³os zabierali pose³ Jerzy Paul i burmistrz
Andrzej Rychel, którzy z³o¿yli ¿yczenia stra¿akom oraz podziêkowali
im za poœwiêcenie w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych, doskonalenie umiejêtnoœci zawodowych oraz pracê na rzecz spo³ecznoœci
miasta i gminy. W swoich wyst¹pieniach nawi¹zali tak¿e do 225.
azalia nr 5 (103) maj 2016
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po dzieñ dzisiejszy stanowi ona
inspiracjê dla wspó³czesnych Polaków i niesie ze sob¹ wiele uniwersalnych
wartoœci. Najwa¿niejsz¹ z nich jest d³ugofalowe myœlenie i dzia³anie dla dobra
kraju, praca obliczona na lata, a nie jedn¹ kadencjê Sejmu - powiedzia³ Jerzy
Paul. Kompleksowe zmiany, które wprowadza³a pierwsza w Europie
konstytucja by³y dowodem na to, ¿e Polska wesz³a na drogê naprawy ustroju
oraz wzmocnienia w³adzy pañstwowej - doda³ w swoim wyst¹pieniu
burmistrz Andrzej Rychel. ¯yczenia i podziêkowania za wspó³pracê
z³o¿yli tak¿e Zastêpca Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Le¿ajsku Jerzy Matusz oraz Wiceprezes Zarz¹du
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Le¿ajsku Stanis³aw P³oszaj.
Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci zapewni³a M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta pod batut¹ Krzysztofa Barana, dzia³aj¹ca przy Oœrodku Kultury
w Nowej Sarzynie.
Dwa dni wczeœniej, 1 maja w Kalwarii Pac³awskiej odby³y siê
Wojewódzkie Obchody Dnia Stra¿aka, w trakcie których Komendant
Miejsko-Gminny ZOSP RP w Nowej Sarzynie Jan Pinderski zosta³
odznaczony Medalem Honorowym im. Boles³awa Chomicza,
a Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi otrzyma³ druh Stanis³aw Zieliñski. Natomiast
w trakcie powiatowych obchodów Dnia Stra¿aka w dniu 9 maja
w Le¿ajsku Srebrn¹ Odznakê „Zas³u¿ony dla Ochrony przeciwpo¿arowej” otrzyma³ bryg. Józef Kludys, a br¹zow¹ druh Andrzej
¯uczek.
Piotr Sowa
3
miasto i gmina
Dzieñ Flagi RP i Bieg Konstytucji 3 Maja
2 maja br. przed Urzêdem Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odby³a
siê uroczystoœæ z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W imprezie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy wziêli udzia³
wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkó³ podstawowych,
gimnazjaliœci oraz licznie zgromadzeni mieszkañcy gminy. Przed
rozpoczêciem II Ulicznego Biegu Konstytucji 3 Maja uczestnicy
odœpiewali „Mazurka D¹browskiego”. Jako pierwsi pobiegli goœcinnie
wychowankowie przedszkoli w Nowej Sarzynie, którzy pokonali ma³¹
pêtlê wokó³ ronda. Nastêpnie wystartowali uczniowie szkó³
podstawowych, którzy mieli do pokonania dystans 650 m. Wœród
dziewcz¹t zwyciê¿y³a, podobnie jak przed rokiem Malwina Mul z Woli
Zarczyckiej, która wyprzedzi³a swoj¹ szkoln¹ kole¿ankê Patrycjê
Potacza³ê oraz Sylwiê Gumieniak z £êtowni. W rywalizacji ch³opców
pierwszy na mecie zameldowa³ siê Sebastian ¯urawski z Nowej
Sarzyny, drugi by³ Dawid Kamiñski z tej samej szko³y, a trzeci Jakub
Olechowski z Woli Zarczyckiej.
Gimnazjaliœci mieli do pokonania trasê o d³ugoœci 1 400 m, biegn¹c¹
ulicami 1 Maja, KEN, B. Prusa i Azalii Pontyjskiej. Wœród dziewcz¹t,
tak jak w pierwszej edycji zawodów do mety najszybciej dotar³a
uczennica Gimnazjum w Nowej Sarzynie Katarzyna Iskra. Dwa
kolejne miejsca przypad³y Agnieszce Krok oraz Aleksandrze
Sarzyñskiej z Gimnazjum w Woli Zarczyckiej. W rywalizacji ch³opców
najlepsi byli gimnazjaliœci z Nowej Sarzyny, zwyciê¿y³ Rados³aw
Maczuga, a drugi by³ Kamil Filip. Trzecie miejsce zaj¹³ S³awomir
Misiak z Woli Zarczyckiej.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami¹tkowy medal oraz wzi¹³ udzia³
w losowaniu atrakcyjnych nagród. Puchary, dyplomy oraz bia³o-
azalia nr 5 (103) maj 2016
czerwone chor¹giewki wrêczyli zawodnikom pose³ Jerzy Paul oraz
burmistrz Andrzej Rychel.
Po zakoñczeniu zmagañ sportowych mia³y miejsce wystêpy
artystyczne przygotowane przez uczniów Szko³y Podstawowej
w Nowej Sarzynie pod kierunkiem Haliny Mryc-Nogi i Marzeny Paul.
M³odzi wykonawcy zaprezentowali, m.in. pieœni patriotyczne
zwi¹zane z obchodzonymi œwiêtami majowymi oraz uk³ady
choreograficzne zachêcaj¹ce do uprawiania sportu i aktywnoœci
fizycznej.
Organizatorami imprezy by³y nauczycielki wychowania fizycznego
Agata Zebzda i Izabela Morska, pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy
w Nowej Sarzynie oraz Biuro Poselskie Pos³a RP Jerzego Paula. Pomocy
udzielili tak¿e spo³ecznoœæ Gimnazjum w £êtowni, Szko³y
Podstawowej w Nowej Sarzynie, wolontariusze z Zespo³u Szkó³ im.
Ignacego £ukasiewicza w Nowej Sarzynie, stra¿acy z OSP w Rudzie
£añcuckiej oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Le¿ajsku.
Opiekê przedmedyczn¹ zapewni³a Grupa Pierwszej Pomocy PCK
Nowa Sarzyna, a nag³oœnienie Oœrodek Kultury w Nowej Sarzynie.
Sponsorami imprezy byli: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Œcieków w Sarzynie, Lokalna Grupa
Dzia³ania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy, Biuro Poselskie
Pos³a RP Jerzego Paula, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Nowej Sarzynie, Drogeria „Magnolia”, Nadsañski Bank Spó³dzielczy Oddzia³ w Nowej Sarzynie, Ksiêgarnia „Werset” oraz Biuro
Rachunkowe Anna Choina.
Wiêcej zdjêæ z uroczystoœci publikujemy na ostatniej stronie bie¿¹cego numeru ,,Azalii’’.
Piotr Sowa
4
miasto i gmina
XXVI sesja Rady Miejskiej
25 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta i Gminy
w Nowej Sarzynie odby³a siê XXVII sesja Rady Miejskiej. Po przyjêciu
protoko³u z obrad poprzedniej sesji burmistrz Andrzej Rychel z³o¿y³
sprawozdanie z dzia³alnoœci w okresie miêdzysesyjnym oraz z realizacji uchwa³. Nastêpnie przyjêto informacjê o stanie bezrobocia. Na
koniec ubieg³ego roku w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Le¿ajsku
by³o zarejestrowanych 1 618 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.
Oznacza to, ¿e nast¹pi³ spadek w porównaniu z rokiem poprzednim
o 123 osoby. Najwiêkszy odsetek tej liczby stanowi¹ osoby
z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym, a pod wzglêdem wieku
- mieszkañcy w przedziale 25-34 lata. 1042 osoby sklasyfikowano jako
d³ugotrwale bezrobotne, natomiast 665 osób nie posiada kwalifikacji
do wykonania jakiegokolwiek zawodu, poœwiadczonych dyplomem,
œwiadectwem lub innymi dokumentami. Z informacji PUP wynika, ¿e
najczêœciej poszukiwanymi pracownikami w naszym powiecie
w ubieg³ym roku byli: sprzedawcy, pracownicy biurowi, kierowcy
samochodów ciê¿arowych, spawacze, robotnicy gospodarczy,
budowlañcy, asystenci nauczycieli przedszkola, pomoc kuchenna,
technicy administracji, sprz¹taczki, fryzjerzy, kelnerzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy oraz œlusarze. Stopa bezrobocia
w powiecie le¿ajskim wynosi³a 17,3%, wobec 13,2% w województwie
podkarpackim i 9,8% w kraju.
W kolejnym punkcie przyjêto sprawozdanie z dzia³alnoœci
Komunalnego Zak³adu Remontowo-Budowlanego Korebud sp. z o.o.
W ubieg³ym roku spó³ka zrealizowa³a 44 zadania, zlecone przez
Miasto i Gminê Nowa Sarzyna, Zarz¹d Dróg Powiatowych w Le¿ajsku
czy wspólnoty mieszkaniowe. Najwiêkszym z nich by³a termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 1 w Nowej
Sarzynie.
Nastêpnie radni przyjêli sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie w 2015 roku, który
œwiadczy³ us³ugi z wykorzystaniem p³ywalni, hali i sal sportowych,
sauny, boisku asfaltowym si³owni, skate parku oraz kompleksie boisk
Orlik 2012. Pod koniec ubieg³ego roku MOSiR przyst¹pi³ do projektu
Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo” jako Miejsce Przyjazne
Rowerzystom, w którym mo¿na uzyskaæ pomoc w naprawie sprzêtu
rowerowego oraz informacje dotycz¹ce lokalnych atrakcji turystycznych i bazy noclegowej.
W dalszej kolejnoœci przyjêto informacje z realizacji zadañ z zakresu
kultury fizycznej i sportu. Na ten cel w ubieg³ym roku przeznaczono
z bud¿etu gminy 552 994 z³, z czego kwota 506 786 z³ stanowi³a dotacje
dla klubów sportowych, 36 308 z³ wydatkowano na organizacjê imprez
sportowych, a 9 900 z³ na zakupy inwestycyjne sprzêtu i wyposa¿enia.
Kolejna informacja dotyczy³a wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Na zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji
zdrowia przyznano podmiotom dotacje w kwocie blisko 171 132 z³,
natomiast na upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego niespe³na 19 253 z³.
Nastêpnie radni podjêli uchwa³y w sprawach:
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Dwie drogi wewnêtrzne w Woli Zarczyckiej w przysió³kach „Zagaje” oraz
„Ko³acznia” zosta³y zakwalifikowane jako drogi publiczne.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Le¿ajskiemu.
Przeznaczono 750 000 z³ na kolejny etap przebudowy drogi powiatowej
z Wólki £êtowskiej do Sarzyny, wraz z wykonaniem asfaltowej œcie¿ki rowerowej z Nowej Sarzyny do Majdanu £êtowskiego.
- uchylenia uchwa³y Nr XXVI/123/2016 Rady Miejskiej w Nowej
Sarzynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjêcia do realizacji
zadania publicznego nale¿¹cego do w³aœciwoœci Powiatu Le¿ajskiego
z zakresu zarz¹dzania publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 1238R Maleniska
- £êtownia.
- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Le¿ajskiemu.
Gmina Nowa Sarzyna udzieli pomocy rzeczowej Powiatowi Le¿ajskiemu na
wykonanie projektu i budowê chodnika w ci¹gu drogi powiatowej w £êtowni
i Woli Zarczyckiej.
- zaci¹gniêcia zobowi¹zania ponad bud¿et.
W zwi¹zku ze zwiêkszeniem œrodków na przebudowê drogi powiatowej z Wólki
£êtowskiej do Sarzyny z kwoty 460 000 na 750 000 z³, zaci¹gniêto dodatkowe
zobowi¹zania ponad bud¿et.
- zmian w bud¿ecie Gminy Nowa Sarzyna na 2016 rok.
Planowane dochody bud¿etu zwiêkszono o kwotê 237 240 z³, która pochodzi
z dotacji celowej na realizacjê inwestycji oraz z udzia³u w podatku
dochodowym od osób fizycznych. W planie wydatków zabezpieczono 20 000 z³,
jako wk³ad w³asny gminy na modernizacjê placu targowego w Nowej Sarzynie
w zwi¹zku z planowanym z³o¿eniem wniosku na realizacjê tego zadania
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Piotr Sowa
Wyprawa do Ÿród³a
Trzeboœnicy
Nauczyciele z Zespo³u Szkó³ im. I. £ukasiewicza w Nowej Sarzynie
zorganizowali ju¿ po raz pi¹ty Rajd Pieszy „Do Ÿród³a Trzeboœnicy”.
Uczestnicz¹ca w nim grupa m³odzie¿y wraz z opiekunami wyruszy³a
13 maja rano. Po po³udniu dotar³a do Wólki NiedŸwieckiej, gdzie
rozbi³a namioty w gospodarstwie Józefy Tabaki. Kolejnego dnia
uczestnicy osi¹gnêli cel wyprawy. Zaplanowany nocleg w Medyni
G³ogowskiej u Ÿróde³ Trzeboœnicy nie doszed³ jednak do skutku
z powodu ulewnych opadów deszczu i podtopienia terenu
biwakowego.
Realizacjê rajdu wspomogli: Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna,
Oœrodek Kszta³cenia Kierowców – Mariusz Kania, F.H.U. Cyprys II –
Andrzej Jêdrzejec, Pose³ na Sejm RP Jerzy Paul, Burmistrz Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, Jubiler Patryk Kwaœniak,
Komp Elektronik GSM – Tomasz Bernal, Pizzeria Rawiola – Ewelina
Krêcid³o.
Bo¿ena Kuœ
azalia nr 5 (103) maj 2016
5
miasto i gmina
Bieg na orientacjê w Nowej Sarzynie
7 maja w 27 miastach w Polsce odby³a siê akcja „Ca³a Polska biega
z map¹”. W Nowej Sarzynie impreza odbywa³a siê w lesie „Budzyñ”,
gdzie ojawi³y siê bia³o-pomarañczowe lampiony, które przy pomocy
mapy trzeba by³o odszukaæ w jak najkrótszym czasie.
Orientacja Sportowa – to dyscyplina dla wszystkich. £¹czy w sobie
aktywnoœæ fizyczn¹ z wysi³kiem intelektualnym. Jest sportem
rodzinnym, który na ca³ym œwiecie uprawiaj¹ setki tysiêcy ludzi.
Rozgrywane s¹ Mistrzostwa Œwiata, Europy i Polski. Podczas
zawodów startuj¹cy maj¹ kontakt z natur¹, a ka¿dy ze startów jest
niepowtarzalny. Uczestnicy biegu pos³uguj¹ siê map¹ i kompasem,
aby odszukaæ punkty kontrolne i potwierdziæ w nich sw¹ obecnoœæ za
pomoc¹ elektronicznego chipa.
Tegoroczn¹ akcjê zorganizowali Jacek Bystrzyñski i Andrzej Kusiak
z Klubu Turystycznego „Przygoda” oraz Marcin Szwedo i Stanis³aw
£uczak z Nowosarzyñskiej Grupy Biegowej. Elektroniczny pomiar
czasu dostarczy³a bezp³atnie firma „Harpersoft”. Ka¿dy uczestnik
dosta³ unikatowy i oryginalny medal ufundowany przez firmy
„Pamap” i Agencjê Reklamy „Ekspresja”. Wyniki, zdjêcia i relacjê
mo¿na znaleŸæ w portalu Facebook oraz na stronie akcji pod adresem
www.biegajzmapa.pl.
Miros³aw Marek, Andrzej Kusiak, fot. J. Bystrzyñski
kultura
£ukowa goœci³a skrzypków ludowych
Przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ zaprezentowa³y siê
tak¿e kapele ludowe: „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny, ,,Kurasie’’
z Lubziny, Zespó³ Œpiewaczy i kapela ,,Sarzynioki' z Sarzyny oraz
Zespó³ Œpiewaczy i kapela z Rudy £añcuckiej. Na koniec wszyscy
uczestnicy odegrali wspólnie hymn „Maj-danówki” i wziêli udzia³
w biesiadzie na ludow¹ nutê.
Sponsorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ,,Browar'' w Le¿ajsku, Nadsañski Bank Spó³dzielczy, Oœrodek
Kultury w Nowej Sarzynie.
Piotr Sowa
W dniu 1 maja 2016 roku w £ukowej odby³a siê XXIV edycja
Ogólnopolskich Spotkañ Skrzypków Graj¹cych Muzykê Ludow¹
,,Maj-danówka 2016”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Folklorystyczne ,,Majdaniarze” w Nowej Sarzynie, przy wspó³pracy
z so³tysem Edwardem Bajem. W tegorocznym spotkaniu konkursowym uczestniczy³o 14 muzyków, g³ównie z Podkarpacia
i Lubelszczyzny. Jury w sk³adzie: Bogus³aw Rup, Anna Kuranty,
Andrzej Stachula i Adam B³ajda pierwsze miejsce przyzna³o Lidii Bia³y,
drugie Albinie Kuraœ, a trzecie Grzegorzowi Sowie. Wyró¿nienia
trafi³y do Ferdynanda Ciasnochy, Jana Gumieniaka, Weroniki Zebzdy,
Justyny Bieniek, Aleksandry Kuraœ oraz Jolanty Bieniek.
Organizatorzy uhonorowali równie¿ najstarsz¹ uczestniczkê
Albinê Kuraœ oraz najm³odsze skrzypaczki – Judytê Zebzdê i Weronikê Rubachê.
azalia nr 5 (103) maj 2016
6
kultura
Dni Kwitn¹cej Azalii 2016
15 maja 2016 r. w Woli Zarczyckiej mia³ miejsce fina³ „XXXII Zlotu
do Azalii Pontyjskiej”zorganizowanego w ramach cyklicznej imprezy
Dni Kwitn¹cej Azalii. Do bazy zlotu, mieszcz¹cej siê w Oœrodku
Wypoczynkowym „Azalia”przybyli liczni turyœci piesi i rowerowi
oraz wycieczki autokarowe. G³ównym celem wydarzenia jest
popularyzacja jedynego w Europie, naturalnego stanowiska azalii
pontyjskiej, która w tym roku zakwit³a wyj¹tkowo obficie.
Imprezê rozpocz¹³ Konkurs Piosenki Turystycznej, w którym
udzia³ wziê³o 7 grup z ca³ego województwa, m.in.: harcerze z Le¿ajska
Tradycyjnie odby³ siê te¿ Konkurs Wiedzy o Regionie i Ochronie
Przyrody o Puchar Burmistrza. Zwyciê¿y³a w nim Paulina Ferenc
z Woli Zarczyckiej. Na zakoñczenie odby³a siê biesiada Kó³ Gospodyñ
Wiejskich z terenu naszej gminy.
Organizatorami tegorocznych Dni Kwitn¹cej Azalii byli: Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna, Oœrodek Kultury i Oddzia³ PTTK w Nowej
Sarzynie oraz Powiat Le¿ajski.
Dzieñ wczeœniej, w sobotê 14 maja w okolicy rezerwatu oko³o
100 uczestników z ca³ego Podkarpacia rywalizowa³o w marszach na
i Nowej Sarzyny, grupa uczniów Zespo³u Szkó³ im. I. £ukasiewicza
bior¹ca udzia³ w „Rajdzie do róde³ Trzeboœnicy”, Klub Seniora
w Nowej Sarzynie, zespó³ wokalno-instrumentalny „Per Viam”
dzia³aj¹cy przy filii Oœrodka Kultury w Woli Zarczyckiej, Oddzia³
PTTK w Przemyœlu oraz duet turystów z Krosna. Ze wzglêdu na
wyrównany poziom i wielkie zaanga¿owanie wszyscy otrzymali
równorzêdne nagrody. Dalszy ci¹g programu wype³ni³y wystêpy
dzieci, M³odzie¿owego Zespo³u Pieœni i Tañca „Azalia” z Woli
Zarczyckiej oraz zespo³u „Ma³y Folk Band” z filii Oœrodka Kultury
w £êtowni. By³y równie¿ konkurencje sprawnoœciowe dla dzieci.
orientacjê „Chononamarsze 3”. Organizatorem tego wydarzenia by³
Klub Imprez na Orientacjê „InOwcy” z Gimnazjum w £êtowni. Chêtni
turyœci mogli wzi¹æ udzia³ równie¿ w grze „TRInO”, przygotowanej
przez Klub Turystyczny „Przygoda” dzia³aj¹cy przy Gimnazjum
w Nowej Sarzynie.
Wœród 72 uczestników zabawy terenowej rozlosowano nagrody,
które wrêczy³ Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel.
Otrzymali je Katarzyna Pó³æwiartek, Maciej Czechowicz, S³awomir
Misiak, Ewa Bystrzyñska i Andrzej Siwy.
azalia nr 5 (103) maj 2016
Bogus³aw Rup
7
kultura
„Dobre, bo nasze” w Rudzie £añcuckiej
21 maja br. w Domu Stra¿aka w Rudzie £añcuckiej odby³a siê
kolejna edycja imprezy kulturalnej „Dobre, bo nasze”. Organizatorami
wydarzenia integruj¹cego lokaln¹ spo³ecznoœæ oraz promuj¹cego
regionalne potrawy i folklor by³o Stowarzyszenie „Gospodynie
Razem” wraz z Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Rudzie £añcuckiej.
Zaproszonych goœci oraz zgromadzon¹ publicznoœæ, w tym
delegacje z gminnych kó³ gospodyñ wiejskich powita³a przewodnicz¹ca ko³a Katarzyna Kamiñska. W dalszej kolejnoœci g³os
zabrali asystent pos³a Jerzego Paula - Rados³aw Wiatr, burmistrz
Andrzej Rychel oraz radny Edward Baj, którzy podziêkowali
organizatorkom za upowszechnianie kultury ludowej na terenie gminy
oraz ¿yczyli wszystkim uczestnikom owocnego spotkania i dalszych
sukcesów w dzia³alnoœci artystycznej.
Na scenie w kilkudziesiêciominutowym repertuarze zaprezentowa³y siê miejscowe gospodynie z towarzyszeniem kapeli ludowej.
Wykona³y one kilkanaœcie specjalnie przygotowanych na tê okazjê
utworów, porywaj¹c do wspólnego œpiewu spor¹ czêœæ widowni.
Wa¿nym elementem tego wydarzenia jest regionalna kuchnia, st¹d
mo¿na by³o skosztowaæ smacznych potraw przygotowanych przez
organizatorki. Wœród kulinarnych specja³ów by³y m.in. kapusta
z grochem, pierogi ruskie, z kasz¹ i kapust¹, sa³atki warzywne oraz
domowe wypieki. Na zakoñczenie odby³a siê zabawa taneczna przy
akompaniamencie zespo³u muzycznego.
Sponsorem imprezy byli Miasto i Gmina Nowa Sarzyna oraz
Oœrodek Kultury w Nowej Sarzynie.
Piotr Sowa
oœwiata
Sukcesy uczniów z Jelnej
W ostatnim czasie uczniowie Szko³y Podstawowej w Jelnej mog¹
poszczyciæ siê wieloma sukcesami. Jednym z nich jest zdobycie
pierwszego miejsca przez Milenê Pó³æwiartek i drugiego przez
Katarzynê Maruszak w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt.
„Œwiat, który razem tworzymy” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Integracja bez granic”. Wyró¿nione zosta³y tak¿e Karolina Ha³aj
i Zuzanna Kowal. Opiekunk¹ dziewczyn jest Marta Marczak.
Kolejnym sukcesem jest zdobycie drugiego miejsca w Dramie
Profilaktycznej pt. ,,TAK, ale NIE! Nic w nadmiarze: profilaktyka
uzale¿nieñ behawioralnych’’ w ramach XV Powiatowego Konkursu
zorganizowanego przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹
w Le¿ajsku. Uczennice klasy VI: Ola, Zuzia, Weronika i Roksana pod
kierunkiem pedagoga szkolnego Moniki Maczugi zaprezentowa³y
uzale¿nienie od komputera i zagro¿enia wyp³ywaj¹ce z sieci, st¹d te¿
tytu³ spektaklu „Uwiêzione w sieci”.
„Wiadomoœci” TVP
o Konstytucji 3 Maja
29 kwietnia br. spo³ecznoœæ Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popie³uszki
w £êtowni uczci³a 225. rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy III a wcielili siê w role prezenterów TVP i relacjonowali wydarzenia z 3 maja 1971 roku sprzed Zamku Królewskiego.
Wypowiedzi dziennikarzy, ekspertów, mieszkañców Warszawy czy
wreszcie samego króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego pokaza³y
nie tylko szeroki kontekst historyczny, ale pozwoli³y równie¿
wyobraziæ sobie emocje, nastrój i oczekiwania, jakie nios³o z sob¹
uchwalenie Ustawy Zasadniczej.
Akademia przygotowana przez nauczycielki Teresê Sarzyñsk¹
i Annê Hajder by³a poruszaj¹c¹ i oryginaln¹ lekcj¹ historii. Oprawê
muzyczn¹ zapewnili Kacper Piela, Anna Misiak, Katarzyna Wilk
i Ilona Kuraœ.
W drugiej czêœci uczniowie Mateusz Sa³êga i Sylwia Kolano
przeprowadzili quiz wiedzy o Konstytucji 3 Maja. Pierwsze miejsce
zajê³y ex aequo Faustyna Florek i Karolina Sarzyñska, drugiego
miejsca nie przyznano, trzecie natomiast przypad³o Micha³owi
Jêdrkowi.
Teresa Sarzyñska, Anna Hajder
SP w Jelnej
azalia nr 5 (103) maj 2016
8
oœwiata
„Szlachetne zdrowie…”- nie tylko s³owa, ale i dzia³anie
Jolant¹ Ziarko, by³ym mistrzem œwiata w biegach narciarskich Józefem
£uszczkiem, skoczkami narciarskimi KS „Wis³a” Zakopane –
£ukaszem Rutkowskim i Adamem Ni¿nikiem oraz trenerem Józefem
Jarz¹bkiem. Niew¹tpliw¹ atrakcjê stanowi³ trening skoczków,
w którym udzia³ wziêli równie¿ uczniowie. Do uprawiania sportu
zachêcali te¿ m³odzi karatecy – uczniowie ZS w Sarzynie, trenuj¹cy pod
kierunkiem Adama Tokarza. Spotkanie uœwietnili przedstawiciele
Agencji Rynku Rolnego oraz dyrektorzy szkó³ z gmin Nowa Sarzyna
i Le¿ajsk, którzy wraz z uczniami odebrali nagrody w konkursie
wiedzy o mleku pasteryzowanym.
Alicja Drapa³a
Nie od dziœ wiadomo, ¿e „W zdrowym ciele, zdrowy duch”
i niew¹tpliwie zdrowy umys³. Maj¹c to na uwadze dyrekcja
i nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Sarzynie wspólnie z firm¹ „£uknat”
oraz Fundacj¹ „Mleko dla Szkó³, Mleko dla Zdrowia” zorganizowali
10 maja br. prozdrowotny piknik. Rozpoczê³y go konkurencje
sportowe oraz przyrz¹dzanie zdrowych posi³ków. Dzieci przedszkolne uczestniczy³y w konkursie na najciekawsze „przebranie mleczne”,
a gimnazjaliœci wziêli udzia³ w terenowych marszach na orientacjê.
Nastêpnie odby³o siê spotkanie z przedstawicielk¹ firmy „£uknat”
Co nowego w Jedyneczce?
Moja wymyœlona bajeczka…
W kwietniu w Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 1 w Nowej Sarzynie zosta³ zorganizowany konkurs pt. „Moja wymyœlona
bajeczka”, którego celem by³o opracowanie ksi¹¿eczki przez dzieci
z pomoc¹ rodziców. Piêknie napisane i zilustrowane prace zosta³y
wyeksponowane w salach przedszkolnych oraz przedstawione
i odczytane w poszczególnych oddzia³ach. Wszyscy autorzy za swe
wspania³e prace otrzymali dyplomy i upominki.
Wyjazd do Szko³y Muzycznej
11 maja przedszkolaki uda³y siê na wycieczkê do Szko³y Muzycznej
w Le¿ajsku, której celem by³o rozwijanie zainteresowañ muzycznych
oraz wzbogacenie wiedzy na temat instrumentów. Dowiedzia³y siê
z czego s¹ wykonane i w jaki sposób wydobywa siê z nich dŸwiêk. Na
koniec gospodarze zaprezentowali im kilka utworów muzycznych.
Marta Sobota
Laureaci ze Szko³y Podstawowej w £êtowni
2 kwietnia br. w Rzeszowskim Domu
Kultury Pobitno odby³o siê rozstrzygniêcie
X edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wiosna w papierowym ogrodzie –
zwiastuny wiosny”. Do konkursu komisja
zakwalifikowa³a 305 prac. Wœród laureatów
azalia nr 5 (103) maj 2016
znalaz³a siê uczennica klasy pierwszej Szko³y
Podstawowej w £êtowni Wiktoria Koczot,
która otrzyma³a nagrodê i dyplom.
Micha³ Baran, uczeñ klasy szóstej, zwyciê¿y³
w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿
zapobiega po¿arom”, które odby³y siê 29
kwietnia br. w Le¿ajsku. Tym samym zakwalifikowa³ siê do etapu wojewódzkiego
konkursu OTWP, gdzie bêdzie reprezentowa³
m³odzie¿ z powiatu le¿ajskiego.
Dorota Smycz, El¿bieta Cieszyñska
9
sport
Jakub Olechowski zwyciêzc¹ Polish Indoor Kart Championship 2016!
Jakub Olechowski to dwunastoletni, pocz¹tkuj¹cy kierowca
wyœcigowy z Woli Zarczyckiej. Swoj¹ przygodê z kartingiem rozpocz¹³
w wieku oœmiu lat i od samego pocz¹tku uzyskiwa³ bardzo dobre
wyniki. Zadebiutowa³ w Podkarpackiej Lidze Kartingowej, w której
zaj¹³ trzecie miejsce. To zmotywowa³o go do dalszych treningów.
Uczestniczy³ w zawodach w Rzeszowie, Kolbuszowej, Kielcach,
Zamoœciu, Krakowie, Kroœnie i we Wroc³awiu, gdzie zdobywa³ miejsca
w czo³ówce. W 2014 roku pod okiem trenera Adriana Puca ,Kuba wraz
z Mi³oszem Wrzeœniem, Maciejem Wrzeœniem i Patrykiem Nierod¹
wywalczyli Mistrzostwo Polski Szkó³ek Kartingowych, reprezentuj¹c
zespó³ „MKarts” z Kolbuszowej. 2016 rok rozpocz¹³ siê bardzo
pomyœlnie. Kuba wygra³ Pierwsz¹ Rundê Kieleckiej Ligi Kartingowej.
Najwiêkszy sukces przyszed³ w dniach 5-8 maja, kiedy jako debiutant
zwyciê¿y³ w PolishIndoor Kart Chamionship w kategorii mini junior.
To najwiêksze zawody kartingowe w Polsce, rozgrywane w Szczecinie,
w których co roku startuje ponad 130 zawodników z ca³ej Europy
w kilku kategoriach wiekowych.
Jeszcze w tym roku mistrz z Woli Zarczyckiej weŸmie udzia³
w Pucharze Polski w Szczecinie, Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska we
Wroc³awiu, w zawodach na Stadionie Narodowym w Warszawie oraz
kolejnych rundach Kieleckiej Ligi Kartingowej.
Piotr Sowa, fot. RentalKart Photos
Wysokie lokaty m³odzików Arki na Mistrzostwach Polski
W rozgrywanych w dniach 5-8 maja w Kroœnie Mistrzostwach
Polski m³odzików dru¿ynê ,,Arki’’ £êtownia reprezentowali tenisiœci
Marcin Doktor i Krystian Ko³odziej.
W turnieju dru¿ynowym wygrali 3:2 z Limanow¹ i 3:0
z Bia³ymstokiem oraz ulegli 1:3 Kwidzyniowi. Te wyniki zapewni³y
dru¿ynie Arki wysokie 9 miejsce. W turnieju singlistów Krystian
odniós³ dwa zwyciêstwa i dwie pora¿ki, co da³o mu miejsce
w przedziale 25-32, a Marcin po dwóch pora¿kach zosta³ sklasyfikowany na pozycjach 49-64. W turnieju deblowym zanotowali
dwa zwyciêstwa z wy¿ej notowanymi rywalami, ale ostatecznie
przegrali pojedynek decyduj¹cy o medalu i zakoñczyli zmagania na
wysokim pi¹tym miejscu.
Przygotowania do zawodów i udzia³ w nich by³ mo¿liwy dziêki
wsparciu, jakie od wielu lat Arka otrzymuje od Gminy Nowa
Sarzyna, a tak¿e Powiatu Le¿ajskiego i FHB Janik.
Jan Sum
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
M³odzików i Juniorów M³odszych Karate Kyokushin
7 maja 2016 w £abuñkach pod Zamoœciem odby³y siê Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego M³odzików i Juniorów M³odszych
w Karate Kyokushin oraz Ogólnopolski Turniej o Puchar Wójta Gminy
£abunie w kategoriach wiekowych dzieci i kadetów. W zawodach
uczestniczy³o 306 zawodników z Lublina, Bia³ej Podlaskiej,
Tomaszowa Lubelskiego, Le¿ajska, Che³ma, Radzynia Podlaskiego,
Krosna, Zamoœcia oraz dwa Kluby z Ukrainy: Rawa Ruska i Zhovkva.
Turnieje odbywa³y siê formule kata i kumitefullcontact wed³ug
przepisów œwiatowej organizacji IKO. Ekipa Le¿ajskiego Klubu
Kyokusin Karate pokaza³a siê z bardzo dobrej strony, zdobywaj¹c
14 medali. Kierownikiem zespo³u by³ Dariusz Burda, sêdzi¹ Piotr
Jeziorowski. Zawodnikami opiekowali siê Zbigniew Zieliñski, Bogdan
Bogdanowicz, Izabela Dec i Jan Brzyski.
LKKK
azalia nr 5 (103) maj 2016
10
sport
Ryszard Dryps Mistrzem Polski na 3000 metrów
14 maja br. na stadionie lekkoatletycznym w P³ocku odby³ siê impreza
sportowa ,,III P³ocka Szybka Trójka’’, w ramach której zorganizowano
Mistrzostwa Polski Weteranów w biegu na dystansie 3000 metrów.
W rywalizacji wziê³o udzia³ blisko stu zawodników z ca³ego kraju.
Wœród nich nie mog³o zabrakn¹æ Ryszarda Drypsa z Jelnej.
Nasz mistrz w kategorii mê¿czyzn 55-59 lat nie mia³ sobie równych
i zwyciê¿y³ z czasem 10:20,45. To ju¿ jego drugi sukces tej rangi w 2016
roku. Dwa miesi¹ce wczeœniej zdoby³ dwa srebrne medale w Halowych
Mistrzostwach Polski w Toruniu - w biegach na dystansach 800 i 300
metrów. Jak podkreœla, nie zamierza jeszcze koñczyæ swojej przygody
z bieganiem. To ostatni rok moich startów w obecnej kategorii wiekowej.
W przysz³ym roku bêdê klasyfikowany wœród zawodników od 60 do 64 lat. Nie
oznacza to, ¿e bêdzie znacznie ³atwiej, dlatego ca³y czas bêdê siê stara³
przygotowywaæ optymaln¹ formê do najwa¿niejszych zawodów. Nie by³oby
tych wszystkich sukcesów, gdyby nie wsparcie finansowe ze strony Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna oraz Elektrociep³owni Nowa Sarzyna. Serdecznie
dziêkujê za okazan¹ pomoc, za któr¹ postaram siê odwdziêczaæ dobrymi
wynikami sportowymi - powiedzia³ Ryszard Dryps.
Piotr Sowa
Gimnazjum w Nowej Sarzynie
z Pucharem Burmistrza
23 maja na stadionie w £êtowni odby³y siê Mistrzostwa Miasta
i Gminy w Pi³ce No¿nej o Puchar Burmistrza. W rywalizacji udzia³
wziê³y dru¿yny ze szkó³ gimnazjalnych.
W pierwszym spotkaniu pó³fina³owym Wola Zarczycka pokona³a
4:0 gospodarza zawodów - Gimnazjum w £êtowni. W drugim
spotkaniu Gimnazjum w Nowej Sarzynie zwyciê¿y³o 5:0 z zespo³em
Sarzyny. W meczu o trzecie miejsce pad³ remis 2:2 i o tym kto stanie na
najni¿szym stopniu podium zadecydowa³y rzuty karne. Te lepiej
wykonywali zawodnicy z Sarzyny, zwyciê¿aj¹c 6:5. W finale Nowa
Sarzyna znów nie mia³a sobie równych, pokonuj¹c 6:1 swoich
rówieœników z Woli Zarczyckiej i bêdzie reprezentowa³a nasz¹ gminê
w mistrzostwach na szczeblu powiatowym.
Puchary i nagrody wrêczyli uczestnikom zastêpca burmistrza
Adam Madej oraz dyrektor Gimnazjum w £êtowni Andrzej Kusiak.
Grzegorz Sroka
azalia nr 5 (103) maj 2016
11
FOTOGALERIA Z II BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA

Podobne dokumenty