Zgłoszenie uczestnictwa PDF

Transkrypt

Zgłoszenie uczestnictwa PDF
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
al. J. Piłsudskiego 1, 59-220 Legnica
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Szkolenie Archiwalne
nt.: „Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w świetle Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. i aktów wykonawczych”,
Przesieka, 18-20 maja 2007 r.
DANE ADRESOWE
Imię i nazwisko
uczestnika/wykładowcy/gościa*
(stopień służbowy, tytuł naukowy)
Miejsce zamieszkania
Numer PESEL
Kontakt
Członkostwo w SAP
Telefon
E-mail
TAK*
NIE*
*) niepotrzebne skreślić
UWAGA: Dane z formularza będą wykorzystane jedynie dla celów organizacyjnych szkolenia
DANE DO FAKTURY
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej
Numer NIP
Telefon
Kontakt
Fax
E-mail
NOCLEGI I DOJAZD
NOCLEG
REZERWACJA**
DOJAZD**
17/18.05.2007***
Autokarem z Legnicy
Prywatnie
18/19.05.2007
19/20.05.2007
**) Prosimy wstawić „x” w wybranych polach
***) Nocleg w Legnicy dla wykładowców i zaproszonych gości
KOSZT
CAŁKOWITY KOSZT
UCZESTNICTWA OD OSOBY
KWOTA:****
****) Prosimy wpisać koszt: - dla osób należących do SAP kwota wynosi 530 zł.
- dla osób nie należących do SAP kwota wynosi 610 zł.
Forma i warunki płatności:
Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy
PKO BP I Oddział w Legnicy nr konta 63 1020 3017 0000 2702 0138 7752 z podaniem imienia
i nazwiska delegowanego pracownika oraz dopiskiem „Szkolenie archiwalne w Przesiece” w terminie do
30 kwietnia 2007 r. W związku z ograniczoną ilością miejsc uczestnictwo w szkoleniu wg kolejności zgłoszeń.
Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy, al. J. Piłsudskiego 1, 59-220 Legnica lub elektronicznie
(adres poczty elektronicznej: [email protected]) w terminie do 30 kwietnia 2007 r.
Ankieta dostępna na stronach: www.sap.waw.pl/Oddzialy.htm, www.archiwa.net/, www.ifar.lublin.ap.gov.pl
(w podforum "Co gdzie, kiedy").
________________________________________
data i podpis uczestnika/wykładowcy/gościa