Regulamin Konkursu

Transkrypt

Regulamin Konkursu
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu
„Ekonomia komiksem opowiadana”
Konkurs jest organizowany przy współudziale Wydziału Oświaty w Dąbrowie Górniczej oraz Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Jerzego Borkowskiego
Posła na Sejm RP.
1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest zespół nauczycieli pod przewodnictwem doradcy metodycznego mgr Anny Łukasik
zwany Komitetem Organizacyjnym z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej.
2. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie.
2.1 Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej województwa śląskiego, przy czym jedna
szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace konkursowe (wyłonione w eliminacjach w ramach danej
szkoły).
2.2 Szkołę reprezentować mogą również zespoły 2-osobowe, zachowując warunek z punktu 2.1.
2.3 Konkurs I-szego stopnia polega na samodzielnym zaprojektowaniu jednej ilustracji, wykonanej dowolną
techniką komputerową, której tematem jest: „Innowacyjna gospodarka”.
2.4 Wszelkie materiały wykorzystywane w swoim projekcie muszą być autorskie.
2.5 Prace zawierające obiekty graficzne, teksty lub inne elementy nie będące autorskimi zostaną
zdyskwalifikowane w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich osób trzecich.
2.6 Do etapu II-giego zostaną zakwalifikowane prace najwyżej ocenione pod względem trafności przekazu oraz
jakości wykonania przez jury, które powołał Komitet Organizacyjny Konkursu.
2.7 W II-etapie uczestnicy będą wykonywać metodą grafiki komputerowej opowiadanie na temat ekonomicznogospodarczy zadany przez Organizatora Konkursu w formie krótkiego komiksu.
2.8 Temat prac II-giego etapu oraz wytyczne dotyczące terminów oraz tworzenia prac finałowych zostaną
podane po rozstrzygnięciu I-szego etapu konkursu.
3. Wymagania dotyczące przesłania prac konkursowych.
3.1 Prace konkursowe proszę przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego lub pocztą e-mail:
[email protected]
3.2 Dopuszcza się następujące formaty plików: jpg, gif, png, bmp.
3.3 Wielkość pliku pracy konkursowej I-szego etapu nie powinna przekraczać 4MB.
3.4 Wraz z pracą konkursową przesłać formularz zgłoszeniowy zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Terminarz konkursu:
I-szy etap - zgłoszenia uczestników wraz z pracą konkursową należy przesłać do 8 listopada 2013 r..
- ogłoszenie wyników 15 listopada 2013 r.
II-gi etap - dokładny termin zostanie podany finalistom I-szego etapu.
5. Nagrody.
 Wszyscy uczestnicy II-go etapu konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe podpisane przez Komitet
Organizacyjny.
Dla zwycięzców II-ego etapu przewidziano następujące nagrody:
 certyfikaty potwierdzające umiejętności ucznia,
 dyplomy dla nauczycieli nadzorujących pracę ucznia,
 nagrody rzeczowe:
I miejsce - tablet 9 cali 1,2 Ghz 8GB
II miejsce - aparat cyfrowy Fuji lub Sony
III miejsce - odtwarzacz audio mp3 Sansa Clip
Dla uczestników etapu finałowego Komisja przewiduje również przyznanie wyróżnień, nagród książkowych
i upominków.
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
2. Załącznik nr 2 - Regulamin Konkursu