karta usługi publicznej

Transkrypt

karta usługi publicznej
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
w drodze decyzji administracyjnej
Kod procesu nadrzędnego:
PPRO135
Kod procedury:
PPRO135.UP.19
Komórka merytoryczna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
tel.: (018) 26 10 780
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Kubik, Teresa Pilch - pok. 1.25 tel. wew. 783
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
Pisemny wniosek o ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości zawierający
następujące informacje określające:
- nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi
wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru
nieruchomości,
- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość
jest niezbędna,
- powierzchnię nieruchomości określoną w m2
oraz powierzchnię nieruchomości przeznaczoną do
zajęcia,
- dotychczasowy sposób korzystania
z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
- właściciela lub użytkownika wieczystego
nieruchomości, a w razie braku danych
umożliwiających określenie tych osób - władającego
nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze
gruntów.
Do wniosku należy dołączyć :
1. Dokumenty z rokowań przeprowadzonych
przez wnioskodawcę z właścicielem
nieruchomości,
2. Wypis i wyrys z planu miejscowego, a w
przypadku braku planu miejscowego decyzję
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
3. Mapę z rejestrem nieruchomości objętych
wnioskiem z wrysowanym planowanym
przebiegiem infrastruktury,
4. Pełny odpis księgi wieczystej założonej dla
nieruchomości objętej wnioskiem
o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie
prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
5. W przypadku braku dokumentów, o których
mowa w pkt. 5 zaświadczenie właściwego
sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma
założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla
niej prowadzony zbiór dokumentów.
6. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja,
która dokument wydała, notariusz lub występujący
w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem,
radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub
doradcą podatkowym.
Formularze/wnioski do pobrania:
brak
Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1
lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)
Miejsce składania dokumentów/ godziny
przyjmowania:
 Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu przy:
- ul. Bolesława Wstydliwego 14
w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 Platforma e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 i 36 KPA.
Podstawa prawna:
1. Art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r. poz. 518).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 267)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie
odwołanie do Wojewody Małopolskiego za
pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego w związku z art. 9a
ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Usługi/dodatkowe informacje:
Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób
korzystania z nieruchomości przez udzielenie
zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na
nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i
urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz
urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także
innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z
tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to
zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem
miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z
decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. W przypadkach określonych w art. 108
Kodeksu postępowania administracyjnego lub
uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym
starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie
realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji,
zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po
wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
Produkty procedury:
Data sporządzenia: 22.07.2014 r.
Sporządził: Grażyna Kubik
1) Decyzja administracyjna w sprawie ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości.
2) Wniosek do Wojewody Małopolskiego
o wyłączenie Starosty Nowotarskiego od załatwienia
sprawy w przypadku, gdy stroną postępowania jest
Powiat Nowotarski.

Podobne dokumenty