Ubezpieczenia majątkowe

Transkrypt

Ubezpieczenia majątkowe
Ogólne warunki ubezpieczenia „Przedłużona gwarancja”
Elvia Travel zatwierdzonych uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance
Główny Oddział w Polsce U/011/2008 z dnia 9 czerwca 2008
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej o.w.u.,
ELVIA Travel Insurance Company Główny Oddział w Polsce, zwane dalej
Ubezpieczycielem, zawiera z osobami posiadającymi zdolność do czynności
prawnych, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowy Ubezpieczenia Przedłużonej
Gwarancji Elvia Travel.
2. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia (OWU Przedłużona Gwarancja Elvia Travel) złożonego przez
Ubezpieczającego za pośrednictwem strony internetowej www.megamedia.pl wraz z
zakupem sprzętu FOTO, RTV lub AGD.
3. Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych
od o.w.u. wymaga formy pisemnej i przyjęcia tych postanowień przez obie strony
umowy pod rygorem nieważności. Różnicę pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia
a o.w.u. Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem
umowy, za wyjątkiem tych sytuacji, w których do zawarcia umowy dochodzi w wyniku
negocjacji stron.
§ 2.
Definicje
Użyte w niniejszych o.w.u. określenia oznaczają:
Awaria sprzętu FOTO/RTV/AGD – uszkodzenie wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia sprzętu wywołane nagłym i nieprzewidzianym zaprzestaniem prawidłowej
pracy elementu lub zespołu sprzętu, powodujące przerwanie jego funkcji lub
unieruchomienie sprzętu wynikłe z przyczyn wewnętrznych pochodzenia:
mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego,
które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem
użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi. Za awarię nie uznaje się uszkodzeń
wynikających z normalnego zużycia sprzętu podczas jego eksploatacji.
Cena zakupu - wartość całkowita Sprzętu FOTO, RTV, AGD widniejąca na dowodzie
zakupu wystawionym przez sklep Megamedia.pl, w tym także z uwzględnieniem
podatku VAT (jeżeli podatek ten występuje) o ile nabywca Sprzętu nie jest uprawniony
do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu ubezpieczonego Sprzętu. W
przeciwnym razie Cena zakupu nie obejmuje podatku VAT.
Centrum operacyjne - Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Domaniewskiej 50B, której Ubezpieczający (lub inna osoba w jego imieniu)
zobowiązany jest zgłosić zaistniałe Zdarzenie ubezpieczeniowe pod nr: 0 prefix 22 522
27 82, 22 232 27 82.
Dokument ubezpieczenia – wydruk komputerowy, posiadający indywidualny numer
polisy, nadany przez Ubezpieczyciela wydawany jako potwierdzenie zawarcia umowy
ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji Elvia Travel.
Element lub zespół sprzętu – wewnętrzne elementy i zespoły umieszczone
w dokumentacji naprawczej producenta i w wykazie części zamiennych.
Gwarancja producenta –gwarancja udzielona przez producenta lub importera objętego
ochroną ubezpieczeniową Sprzętu FOTO, RTV lub AGD.
Kradzież z włamaniem – dokonanie zaboru ubezpieczonego sprzętu w celu
przywłaszczenia po:
a) uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy użyciu
narzędzi lub siły;
b) otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub innym narzędziem
albo/i kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do
innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku. Użycie podrobionego lub dopasowanego
klucza nie może zostać dowiedzione wyłącznie przez stwierdzenie, że doszło do
kradzieży ubezpieczonych ego sprzętu.
Kradzież zwykła – zabór w celu przywłaszczenia ubezpieczonego sprzętu bez
pokonania zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, lub groźby jej użycia bądź
doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
Miejsce ubezpieczenia - adres mieszkania lub domu na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej - w którym znajduje się objęty ubezpieczeniem Sprzęt FOTO, RTV, AGD podawany operatorowi Centrum operacyjnego przy zgłoszeniu po raz pierwszy
Zdarzenia ubezpieczeniowego. W sytuacji, kiedy Ubezpieczający w trakcie trwania
Okresu ochrony ubezpieczeniowej zmieni Miejsce ubezpieczenia, zobowiązany jest do
powiadomienia o tym fakcie Centrum operacyjnego, które zaakceptuje zmianę Miejsca
ubezpieczenia podanego przez Ubezpieczającego.
Okres ochrony ubezpieczeniowej - okres 12 miesięcy rozpoczynający się w dniu
następującym po dniu zakończenia okresu Gwarancji producenta. W przypadku gdy
dany sprzęt objęty jest więcej niż jedną Gwarancją, okres ochrony ubezpieczeniowej
rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zakończenia najkrótszego z okresów
Gwarancji producenta
Punkt naprawczy –mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
autoryzowany przez producenta lub importera sprzętu punkt obsługi i naprawy, właściwy
dla marki urządzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub inny zakład rzemieślniczy
obsługi i naprawy urządzeń uzgodniony z Centrum operacyjnym.
Sprzęt AGD - znajdujący się w miejscu ubezpieczenia sprzęt gospodarstwa domowego,
który został zakupiony przez Ubezpieczającego w działach AGD, AGD Zabudowa i AGD
Drobne sklepu Megamedia.pl i wykorzystywany jest wyłącznie do użytku domowego.
Sprzęt FOTO - znajdujący się w miejscu ubezpieczenia sprzęt FOTO, który został
zakupiony przez Ubezpieczającego w sklepie Megamedia.pl i wykorzystywany jest
wyłącznie do użytku domowego.
Sprzęt RTV - znajdujący się w miejscu ubezpieczenia domowy sprzęt audio-video który
został zakupiony przez Ubezpieczającego w dziale RTV sklepu Megamedia.pl i
wykorzystywany jest wyłącznie do użytku domowego.
Szkoda – awaria objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia Sprzętu FOTO, RTV, AGD.
Ubezpieczający – klient Megamedia.pl, zarejestrowany w systemie informatycznym
sklepu, który dokonał detalicznego zakupu Sprzętu FOTO, RTV, AGD oraz zawarł
umowę ubezpieczenia „Przedłużona gwarancja Elvia Travel”;
Uprawniony – Ubezpieczający oraz osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące i
prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, upoważnione do otrzymania świadczenia
w razie wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
Osoby bliskie – współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni, ojczym, macocha,
pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia i konkubinatu.
Wartość sprzętu – kwota brutto (wraz z podatkiem VAT) wynikającą z dowodu zakupu
sprzętu.
Zdarzenie ubezpieczeniowe - wystąpienie w Miejscu ubezpieczenia awarii Sprzętu
FOTO, RTV, AGD objętego ubezpieczeniem.
§ 3.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty usunięcia awarii objętego ochroną
ubezpieczeniową na podstawie niniejszych o.w.u. sprzętu FOTO, RTV lub AGD
którego cena zakupu wynosi co najmniej 100 PLN.
2. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu w okresie ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczyciel, za pośrednictwem Centrum operacyjnego, zorganizuje i pokryje
koszty naprawy ubezpieczonego Sprzętu. W razie niemożności naprawy Sprzętu w
Miejscu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu, jeśli
waga Sprzętu przekracza 10kg oraz pokrywa koszty naprawy Sprzętu w Punkcie
naprawczym. Jeśli waga Sprzętu nie przekracza 10kg Ubezpieczyciel pokrywa tylko
koszty naprawy Sprzętu, koszty transportu do Punktu naprawczego w takim
przypadku ponosi klient.
3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie mechaniczne i elektryczne elementy
oraz zespoły sprzętu wchodzące w skład oryginalnego wyposażenia fabrycznego lub
części zamienne zatwierdzone przez producenta, z wyjątkiem części, które
wymagają okresowej wymiany, takich jak:
1) rury i przewody giętkie, lampy, żarówki, bezpieczniki, taśmy uszczelniające i
uszczelki itp.
2) następujących akcesoriów i elementów wyposażenia urządzenia: powłoki
lakierniczej, zamków w drzwiach i pokrywach, klamek, zawiasów,
ograniczników otwarcia drzwi, wszystkich szyb – łącznie z elementami
grzewczymi, elementów ozdobnych.
3) paski napędowe są objęte ubezpieczeniem, jeśli ich ostatnia wymagana
wymiana nastąpiła zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje awarii:
1) spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa osób
użytkujących ubezpieczone urządzenie;
2) w urządzeniach używanych do testów, prób itp.;
3) w urządzeniach użytkowanych w celach zarobkowych;
4) powstałych wskutek kradzieży zwykłej oraz kradzieży z włamaniem;
5) powstałych wskutek zmian w oryginalnej konstrukcji urządzenia albo
wbudowania części i dodatków, które nie są dopuszczone przez producenta;
6) urządzenia, jego części lub jego wyposażenia powstałych w elementach lub
zespołach urządzenia, których naprawa lub wymiana została wykonana poza
Punktem naprawczym, a także pozostających w związku przyczynowym z taką
naprawą lub wymianą;
7) wynikających z uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania przez
Ubezpieczającego zaleceń zawartych w książce obsługowej urządzenia, a
także uszkodzeń będących skutkiem zaniedbań dokonywania przeglądów
okresowych urządzenia;
8) wynikających z normalnego zużycia lub zaniedbania w trakcie eksploatacji
urządzenia;
9) wynikających z zaniedbania obowiązku niezwłocznego zgłoszenia dostrzeżonej
usterki w Punkcie naprawczym;
10)powstałych na skutek wahań napięcia w sieci zasilającej, podłączenia
nadmiernego lub niewłaściwego napięcia;
11)będących następstwem oddziaływania na urządzenie czynników chemicznych
lub mechanicznych, takich jak agresywne działanie środowiska lub działania
energii jądrowej oraz powstałe wskutek działania sił przyrody (np. huraganu,
gradu, burzy, powodzi, trzęsienia ziemi);
12)powstałych wskutek pożaru lub wybuchu;
13)powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego,
zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów
terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub
zarekwirowania urządzenia przez władze;
14)które mogą być usunięte w ramach gwarancji producenta udzielonej w
odniesieniu do danego elementu lub zespołu urządzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową.
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje również:
1) strat pośrednich wszelkiego rodzaju, powstałych wskutek awarii urządzenia i
braku możliwości jego eksploatowania;
2) strat wynikających z unieruchomienia urządzenia w związku z jego
konserwacją lub naprawą;
3) czynności obsługowych związanych z eksploatacją urządzenia, takich jak:
a) przeglądy okresowe;
b) czyszczenie jakichkolwiek zespołów;
c) wymiany elementów filtrujących.
§ 4.
Objęcie ochroną ubezpieczeniową
1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia (OWU Przedłużona Gwarancja Elvia Travel) złożonego przez
Ubezpieczającego za pośrednictwem strony internetowej www.megamedia.pl wraz z
zakupem Sprzętu FOTO, RTV, AGD.
2. Ubezpieczający otrzymuje od Ubezpieczyciela, Dokument ubezpieczenia,
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Oprócz indywidualnego numeru
polisy zawiera on następujące informacje:
1) typ, marka i model Sprzętu (przedmiot ubezpieczenia),
2) data rozpoczęcia Okresu ochrony ubezpieczeniowej,
3) cena zakupu (suma ubezpieczenia),
4) wysokość składki ubezpieczeniowej, określonej w § 5 ust 5.
3. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą, zgodnie z terminem wskazanym we
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia pod warunkiem opłacenia składki
ubezpieczeniowej. W razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą w momencie
otrzymania przez Ubezpieczającego dokumentu ubezpieczenia.
§ 5.
Suma ubezpieczenia i składka
1. Suma ubezpieczenia odpowiada cenie zakupu sprzętu w sklepie Megamedia.pl.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w
odniesieniu do wszystkich awarii sprzętu zaistniałych w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia wyznacza maksymalny limit wysokości kosztów usunięcia
awarii sprzętu, z której Ubezpieczający może korzystać w celu usunięcia awarii.
4. Limit wysokości kosztów usunięcia awarii sprzętu ulega każdorazowemu
zmniejszeniu o kwotę świadczonej usługi, aż do jego całkowitego wyczerpania, kiedy
to okres ochrony ubezpieczeniowej wygasa.
5. Wysokość składki ubezpieczeniowej naliczana jest procentowo od Ceny zakupu
ubezpieczonego Sprzętu FOTO, RTV, AGD.
6. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego, przy zakupie
ubezpieczonego Sprzętu FOTO, RTV, AGD sklepie internetowym Megamedia.pl.
§ 6.
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres 12 miesięcy, tj. na kolejny rok
użytkowania sprzętu, po wygaśnięciu gwarancji udzielonej przez producenta i/lub
sprzedawcę sprzętu, ale nie dłużej niż do ostatniego dnia 36 miesiąca
następującego po dniu zakupu sprzętu.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w
dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł
przed tym terminem z innych przyczyn;
2) po wyczerpaniu się limitu kosztów usunięcia awarii określonego w dokumencie
ubezpieczenia wskutek realizacji przez Ubezpieczyciela roszczeń wynikających
z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej;
3) po wymianie urządzenia przez Ubezpieczającego w ramach gwarancji
udzielonej przez producenta bez powiadomienia Ubezpieczyciela o jej
dokonaniu;
4. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem utraty urządzenia w wyniku
zniszczenia, kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem lub zajęcia w toku
postępowania egzekucyjnego.
§ 7.
Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej
1. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający
będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od
daty jej zawarcia.
2. Zwrot składki następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego skierowany do
Ubezpieczyciela, po uprzednim otrzymaniu przez Ubezpieczyciela oryginału
dokumentu ubezpieczenia.
3. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem umówionego
okresu, na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki
za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
4. Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia w
wysokości różnicy pomiędzy składką opłaconą przez Ubezpieczającego a składką
należną za faktyczny okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość składki
podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu
ubezpieczenia.
§ 8.
Prawa i obowiązki stron umowy
1. Ubezpieczający lub Uprawniony mają prawo do zgłaszania w Centrum operacyjnym
roszczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową opisaną w niniejszych o.w.u. od
dnia wskazanego w Dokumencie ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia
odpowiedzialności.
2. W razie zbycia urządzenia uprawnienia Ubezpieczającego wynikające z objęcia
ochroną ubezpieczeniową przechodzą na nabywcę urządzenia z zastrzeżeniem ust.
3. niniejszego paragrafu.
3. Zbywający urządzenie zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o fakcie
zbycia praw do urządzenia na rzecz osoby trzeciej oraz podać dane umożliwiające
identyfikację nabywcy (imię i nazwisko lub nazwa nabywcy, adres korespondencyjny
lub siedziby).
4. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczający lub Uprawniony są
obowiązani niezwłocznie zgłaszać do Ubezpieczyciela wszelkie zmiany okoliczności,
które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia
objętego ubezpieczeniem.
5. W celu zachowania uprawnień wynikających z ubezpieczenia, Ubezpieczający lub
Uprawniony są obowiązani do:
1) zgłaszania do wskazanego przez Ubezpieczyciela Centrum operacyjnego
istotnych objawów nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz
postępowania zgodnie z jego zaleceniami;
2) natychmiastowego zatrzymania/wyłączenia sprzętu oraz postępowania
zgodnego z zaleceniami zawartymi w książce obsługowej i karcie gwarancyjnej
w razie sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczosygnalizacyjne lub kontrolno-pomiarowe sprzętu wystąpienia jakichkolwiek
usterek lub nieprawidłowości.
6. Jedynymi akceptowanymi dowodami prawidłowo wykonanego przeglądu
okresowego sprzętu są wpisy w karcie gwarancyjnej lub książce obsługowej
dokonane przez punkt naprawczy autoryzowany przez producenta lub importera
urządzenia.
7. W razie utracenia karty gwarancyjnej lub książki obsługowej sprzętu, ciężar
udowodnienia faktu terminowego wykonania przeglądów okresowych spoczywa na
Ubezpieczającym lub Uprawnionym.
8. W razie zajścia awarii Ubezpieczający lub Uprawniony są obowiązani użyć wszelkich
dostępnych środków mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się uszkodzeń
sprzętu.
9. Ponadto, w razie zajścia awarii, zabrania się Ubezpieczającemu lub Uprawnionemu
dokonywać w sprzęcie jakichkolwiek zmian oraz rozpoczynać naprawy sprzętu bez
uprzedniego uzyskania zgody (autoryzacji) Centrum operacyjnego.
§ 9.
Postępowanie w razie zaistnienia szkody
1. W razie zaistnienia szkody, w następstwie której zostanie dokonana naprawa
sprzętu, Ubezpieczający lub Uprawniony są obowiązani do:
1) niezwłocznego zgłoszenia awarii Sprzętu do Centrum operacyjnego;
2) zgłoszenia się wraz z urządzeniem do wskazanego przez Centrum operacyjne
Punktu naprawczego z zastrzeżeniem, że waga urządzenia nie przekracza 10
kg;
3) udostępnienia urządzenia w uzgodnionym z Centrum operacyjnym terminie
celem naprawy lub dostarczenia do Punktu naprawczego, jeżeli waga
urządzenia przekracza 10 kg;
4) okazania przedstawicielowi wskazanego przez Centrum operacyjne punktu
naprawczego dowodu zakupu sprzętu w sklepie Megamedia.pl,
5) okazania przedstawicielowi wskazanego przez Centrum operacyjne punktu
naprawczego dokumentu gwarancji potwierdzającego fakt terminowego
wykonywania przeglądów okresowych wymaganych przez producenta
urządzenia;
6) okazania Dokumentu ubezpieczenia przedstawicielowi wskazanego przez
Centrum operacyjne Punktu naprawczego.
§ 10.
Ustalenie wysokości kosztów usunięcia awarii
1. Wysokość kosztów usługi usunięcia awarii jest ustalana przez Ubezpieczyciela na
podstawie norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta
urządzenia oraz uzgodnionych z Punktem naprawczym dokonującym naprawy:
1) kosztów transportu urządzenia do punktu naprawczego i z powrotem, o ile
niemożliwe było usunięcie awarii w miejscu, w którym znajduje się
ubezpieczone urządzenie, z zastrzeżeniem, że jest to teren Rzeczpospolitej
Polskiej;
2) ceny części zamiennych i materiałów;
3) stawki za jedną roboczogodzinę.
2. Koszty naprawy lub wymiany obudowy sprzętu są pokrywane wyłącznie wówczas,
gdy ich uszkodzenie nastąpiło w wyniku awarii elementu lub zespołu sprzętu
objętego ochroną ubezpieczeniową.
3. Przy ustalaniu kosztów usługi usunięcia awarii nie uwzględnia się kosztów
wynikających z braku części zamiennych oraz kosztów ich dostawy do punktu
naprawczego.
4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli naprawy sprzętu na każdym jej etapie;
2) dokonania oględzin sprzętu po naprawie.
5. Ubezpieczyciel pokrywa koszty usunięcia awarii maksymalnie do wysokości sumy
ubezpieczenia określonej w §5 punkcie 1 z zastrzeżeniem §5 punktów 2-4.
6. Punkt naprawczy na zlecenie Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień o.w.u., doprowadza urządzenie do stanu używalności poprzez
przywrócenie mu sprawności technicznej.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela, z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 9. o.w.u., powinny być składane na piśmie za
pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.
2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo
Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczającego wywiera
skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczający nie
zmienił adresu.
3. Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy
ubezpieczenia Ubezpieczający, będący osobą fizyczną lub Uprawniony z umowy
ubezpieczenia, może zgłaszać do Dyrekcji Generalnej ELVIA Travel Insurance
Company Główny Oddział w Polsce, ul.Domaniewska 50B, 02-467 Warszawa lub do
Rzecznika Ubezpieczonych.
4. Do realizacji postanowień niniejszych o.w.u. w imieniu i na rachunek
Ubezpieczyciela uprawnione jest Centrum operacyjne.
5. W kwestiach nie unormowanych niniejszymi o.w.u. oraz umową ubezpieczenia mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej
z dnia 22 maja 2003 r. oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo
według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczyciela
w Warszawie), albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, lub Uprawnionego na podstawie umowy ubezpieczenia.
6.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Przedłużona Gwarancja Elvia Travel
przyjęte zostały Uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance Company Główny
Oddział w Polsce Nr U/011/2008 z dnia 9 czerwca 2008 wchodzą w życie z dniem 30
czerwca 2008 r.
Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Infolinia: 0 801 10 20 30
www.allianz.pl
TU Allianz Polska S.A.
MIPG-O01 07/07