Treść ogłoszenia

Transkrypt

Treść ogłoszenia
OGŁOSZENIE O NABORZE DO UCZESTNICTWA W WYJAZDOWYCH SESJACH
TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY WRODZINIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w ramach podpisanego porozumienia
o współpracy ze Stowarzyszeniem „Barwy Tęczy” w Puławach zaprasza do udziału
w „Wyjazdowych sesjach terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”
realizowanych w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy
ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014.
Osoby zainteresowane w ramach projektu mają zagwarantowane (nieodpłatnie):





zakwaterowanie na czas szkolenia,
pełne wyżywienie,
transport (do miejsca szkolenia i z powrotem),
ubezpieczenie NNW,
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.
Szkolenie będzie odbywać się od piątku do niedzieli - jeden zjazd w miesiącu.
Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje:





trening asertywności,
grupę wsparcia,
poradnictwo prawne,
całodobową opiekę psychologa,
zajęcia socjoterapeutyczne (dla dzieci).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do osobistego kontaktu w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100
Lubartów. Osoba do kontaktu Milena Kozak tel. (81) 854-33-29 wew. 30 od poniedziałku do
piątku od 7:30 do 15:30.