regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo

Transkrypt

regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
SPORTOWO-REKREACYJNYCH JK SPORT
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby,
zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez
firmę JK SPORT zwanej dalej Organizatorem.
I. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Rodzic lub Opiekun prawny dziecka zobowiązany jest wypełnić deklarację uczestnictwa i podpisaną
oddać trenerowi/instruktorowi prowadzącemu zajęcia
2. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie
wybranego w ramach zajęć sportu.
3. Dokonanie opłaty za zajęcia z góry do ostatnich zajęć 1 miesiąca danego kwartału, za pomocą
przelewu bankowego Organizatorowi na wskazane konto.
4. Zapoznanie się z REGULAMINEM zajęć JK SPORT
5. Strój na zajęcia: Leginsy, koszulka przylegająca do ciała lub kostium, baletki,
włosy związane.
II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych
1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie biżuterii i
ozdób podczas zajęć jest wzbronione.
2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez trenera/instruktora.
3. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność, obowiązkowość i aktywny udział w zajęciach sportowych.
4. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez trenera/instruktora
odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza
możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to prowadzącemu
5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić
się do trenera/ instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika
wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi
zasadami sportowymi.
7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu,
bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć
dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z
wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć
włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć
nastąpiło z jego winy.
8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca
treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w
przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
9. Właściciel ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.
10. Trener/Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na
bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.
11. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jak
również stosowanie zasad korzystania z Sali gimnastycznej w szkole.
III. Regulamin zapisu i opłat
1. Zapisy na zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie
internetowej www.jksport.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Organizatorem.
2. Opłaty za zajęcia należy dokonać do ostatnich zajęć 1 miesiąca danego kwartału, od momentu rozpoczęcia zajęć za
pomocą przelewu bankowego Organizatorowi. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Uczestnika oraz kwartał
który Państwo opłacają. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
3. Obowiązuje opłata kwartalna. Koszt danego kwartału zależy od ilości faktycznie poprowadzonych zajęć, a także może się
różnić w zależności od miejsca prowadzenia.
4. Opłata za zajęcia pokrywa koszty wynajmu sali, przybory i sprzęt używany na zajęciach, pracę trenera oraz rezerwację
miejsca w grupie, dlatego rodzice nie mogą dobrowolnie modyfikować opłat w zależność od ilości obecności dziecka.
W przypadku dłuższej nieobecności prosimy o kontakt z trenerem w sprawie płatności.
5. W przypadku gdy osoba zapisana opłaci zajęcia po terminie od momentu rozpoczęcia zajęć, a grupa będzie miała już
komplet uczestników, osoba ta zostanie skreślona z listy uczestników, a wpłacona kwota zostanie jej zwrócona na rachunek
bankowy w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania organizacji zajęć w przypadku, gdy na daną grupę zgłosi się mniej niż 5
osób.
6. Zniżka dla rodzeństw: za drugie dziecko (młodsze) z rodzeństwa płaca Państwo 50% ustalonej ceny w danym kwartale
DANE do przelewu:
JK Sport Jakub Szczerba ; Ul. Jana III Sobieskiego 11 , 07-201 Wyszków
Nr. Konta 77 1090 1014 0000 0001 1538 4121
Tytuł przelewu : (Imię i Nazwisko uczestnika zajęć + rodzaj i dzień zajęć)
VI. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na
stronie internetowej.
4. Następstwem nie przestrzegania Regulaminów Firmy są:
- upomnienie słowne,
- niedopuszczenie przez Trenera Prowadzącego do zajęć,
- powiadomienie rodziców/opiekunów,