ZnxmA Powiatu POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr

Transkrypt

ZnxmA Powiatu POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr
ZnxmA
'fff;.
Załącznik nr 1
do uchwały nr 819/2014
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 13 maja 2014 roku
Powiatu
Wrześni
POWIAT WRZESIŃSKI
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 718/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 07 stycznia 2014 roku
WYDATKI
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI
!
Dział
750
^^k- .
80195
terytorialnego
4300
Zakup usług pozostałych
4380
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
j
9 890 169
1 000
1 000
143 400
1000
1000
143 400
105 800
0
1 000
104 800
0
1 000
0
1 000
4 500
3 477 526
39 700
4 500
4 500
39 700
7 600
4 500
0
12 100
16 900
0
4 500
12 400
23 529 530
257 758
257 758
23 529 530
487 184
3 200
3 200
487 184
Zakup usług pozostałych
54 646
0
3 200
51 446
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
21 400
3 200
0
24 600
508 790
254 558
254 558
508 790
280 000
254 558
254 558
280 000
2 424 493
3 500
3 500
2 424 493
8 334
3 500
3 500
8 334
1 234
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
Dokształcanie i doskonalenie
Pozostała
nauczycieli
działalność
OdP' s y n a zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Dokształcanie 1 doskonalenie
nauczycieli
4300
Zakup usług pozostałych
4 734
0
3 500
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000
700
0
1 700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
2 600
2 800
0
5 400
477 000
35 000
35 000
477 000
105 000
35 000
35 000
705 000
91 000
35 000
35 000
301 758
301 758
.7nf)
G o s p o d a r k a komunalna 1 ochrona środowiska
90004
Plan po
zmianach
Zmniejszenie
.
4 500
E d u k a c y j n a opieka w y c h o w a w c z a
85446
.
3 477 526
Pozostała działalność
4440
Zwiększenie
Plan
.
9 890 169
Promocja Jednostek samorządu
4300
900
Nazwa
Oświata i wychowanie
80146
854
yI-::. .-
Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa
75495
801
i
"
Administracja publiczna
75075
754
Rozdział
WRZESIŃSKIEGO
BUDŻETOWEJ
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
RAZEM WYDATKI
61 515 388
HTARO.(V|A
Dionizy 'Jaśnicwloz
91 000
61 515 388

Podobne dokumenty