Komunikat z 26 września 2016 r. dotyczący omyłki w treści

Transkrypt

Komunikat z 26 września 2016 r. dotyczący omyłki w treści
Komunikat z 26 września 2016 r. dotyczący omyłki w treści ogłoszenia opublikowanego na stronie
internetowej
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 informuje, iż dokonała modyfikacji treści ogłoszenia w części „Kto może składać
wnioski?”. Zmiana dotyczy błędnego zapisu o treści: „O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się
tylko te podmioty, które prowadzą lub utworzą, w czasie trwania projektu, CIS lub KIS na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego”. Powyższy zapis został usunięty ze strony internetowej,
ponieważ nie wynikał z zapisów Regulaminu konkursu.
Regulamin konkursu opublikowany 26 sierpnia 2016 r. i wytyczne, którymi wnioskodawca musi się
kierować na etapie tworzenia i składania wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs
pozostają bez zmian.
Powyższa omyłka nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Podobne dokumenty