REGULAMIN BALU PRZEBIERAŃCÓW „MAGIA

Transkrypt

REGULAMIN BALU PRZEBIERAŃCÓW „MAGIA
REGULAMIN BALU PRZEBIERAŃCÓW „MAGIA TEATRU”
dla dzieci 5 – 10 lat
w dniu 18 lutego 2016 w godz. 17.30 – 19.00
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się
Bal przebierańców „Magia Teatru”.
2. Organizatorem balu jest Teatr Ludowy.
3. Podczas Balu dzieci pozostają pod opieką dorosłych.
4. W trakcie trwania Balu odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice
lub opiekunowie prawni.
5. Uczestnicy Balu są zobowiązani do korzystania z szatni, dzieci mają
obowiązek korzystania z własnego obuwia zmiennego.
6. Zabrania się przynoszenia na Bal wszelkich niebezpiecznych
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice
lub opiekunowie prawni.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
posiadane przez dzieci ( telefony komórkowe i inne urządzenia
elektroniczne, pieniądze, biżuterie itp.)
9. Zakup biletu w cenie 10 zł / dziecko jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu.