PROJEKT ZJAZDU INYWIDUALNEGO

Transkrypt

PROJEKT ZJAZDU INYWIDUALNEGO
REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 264
W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW
KM 0+000 - 0 + 840
PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY
Inwestycja:
Remont drogi gminnej dz. nr 264 w m. Ostrów
Gmina Celestynów m. Ostrów
Adres :
Stadium:
projekt budowlany uproszczony
Branża:
Inwestor:
Projektant:
drogowa
Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3
Zdzisław Błaszczyński , uprawnienia 894/BP/98
Sporządził: Mirosław Bancerz , uprawnienia LUB/0087/OHOD/03
Maj 2013r
SPIS ZAWARTOŚCI
I.
Podstawa opracowania projektu
II.
Zakres opracowania projektu
III.
Opis techniczny projektu
IV.
Część rysunkowa projektu







Przekrój normalny km 0+000 – 0+840 rysunek nr2
Profil podłużny km 0+000 – 0+840 rysunek nr 4
Szczegół A-A rysunek nr 2
Przekroje poprzeczne km 0+100 – 0+840 rysunek nr 5
Schemat włączenia rysunek nr 1
Plan sytuacyjny rysunek nr 3
Projekt zagospodarowania terenu
I.
PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
1. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie Warunków
Technicznych jakim, powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430)
2. Obowiązujące przepisy i normy
3. Mapa poglądowa w skali 1:1000
4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez projektanta w
terenie
II.
ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej dz.nr 264 położonej w
m.Ostrów,gmina Celestynów w km 0+000-0+840.
W zakres robót wchodzi wykonanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
roboty pomiarowe
wycinka drzew z karczowanie
rozbiórka nawierzchni bitumicznej
koryto pod konstrukcję podbudowy
w-wa odsączająca
wykonanie podbudowy
łączenie międzywarstwowe- spryskanie emulsją
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
10. pobocze z kruszywa kamiennego łamanego
11. zjazdy na posesje z kruszywa łamanym
12. znaki ostrzegawcze o pow. do 0,3m2 szt2
13. regulacja zaworów –szt.40
OPIS TECHNICZNY
D O P R O J E K T U B U D O W L A N E G O - UPROSZCZONEGO
Branża: drogowa
Inwestor: URZĄD GMINY W CELESTYNOWIE
Adres budowy: 05 – 430 Celestynów m. Ostrów
I. DANE OGÓLNE
I.1. Charakterystyka projektowanego obiektu.
REMONT DROGI GMINNEJ GRUNTOWEJ W M. OSTRÓW W KM 0+000
– 0+840
Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Droga gminna w m.Ostrów.dz.nr 264
- kategoria terenu
- klasa drogi
- prędkość projektowa
- kategoria ruchu
- szerokość pasa drogi
- szerokość poboczy
- nawierzchnia
- zjazdy na posesje
- równinny
-D
- 30km/h
- KR1
- zmienna
- zmienna
- gruntowa
- gruntowe
Infrastruktura techniczna
- linia NN napowietrzna słupy betonowe przy krawędzi jezdni strona lewa
- sieć wodociągowa w pasie drogi z zaworami do regulacji
- sieć telekomunikacyjna
- sieć gazowa
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
WYKONANIE REMONTU DROGI GMINNEJ W M.OSTRÓW DZ. NR 264.
Dane techniczne:












klasa drogi
prędkość projektowa
kategoria ruchu
podłoże typu
szerokość nawierzchni
przekrój szlakowy
długość drogi
spadek daszkowy
spadki podłużne
pobocze
zjazdy na posesje
dojścia do bramek
-D
- 30km/h
- KR1i KR2
- G1
- 5,0m
- km 0+000 – 0+840
- 840m
- 2%
- pobrać z profilu rys.nr 4
- gruntowe 0,5m
- nawierzchnia z kruszywa
- nawierzchnia z kruszywa
Konstrukcję nawierzchni przyjęto dla kategorii ruchu KR1 i KR na podłożu
G1 o module sprężystości –wtórnym nie mniejszym niż 120 MPa.
Brak negatywnego działania na środowisko ( hałas, wibracje, itp.)
Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia projektowanych obiektów.
Na konstrukcję nawierzchni składa się:
1. w-wa ścieralna –nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego
2. w-wa wiążąca – nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/32mm
4. warstwa odsączająca z pospółki
RAZEM KONSTRUKCJA
Konstrukcja zjazdu:
1.podbudowa z kruszywa kamiennego mieszanka 0/32 - 10cm
Konstrukcja pobocza:
1. podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/32 – 10,0cm
- 4,0cm
- 4,0cm
- gr. 25 cm
- 10,0cm
- 43,0CM
Do wyliczeń rzędnych projektowych przyjęto repery robocze:
1. Rp nr 1 H=136,00m/km 0+000 /góra ogrodzenia przy
skrzynce elektrycznej osi projektowanej drogi/
2. Rp nr 2 H=135,51m / km 0+193 strona lewa ,góra murku
przy lewym słupku bramy wjazdowej do garażu/
3. Rp nr3 H=135,65m / km 0+385 strona lewa , słupek
betonowy góra zasuwy wodociągu/
4. Rp nr 4 H=135,01m / km 0+600 strona prawa, góra murku
ogrodzenia dom nr 81a/
Opis stanu istniejącego
Opracowaniem objęto istniejącą drogę gruntową w m. Ostrów na odcinku 840m . Droga
posiada przekrój szlakowy. Szerokość pasa drogowego zmienna.
Opis elementów projektowanych.
1. Plan sytuacyjny
Początek opracowania przyjęto - krawędź istniejącej drogi powiatowej. Projekt włączeniarysunek nr 1. Koniec opracowania to km 0+840 –granica gminy Celestynów
2.Profil podłużny.
Pochylenie niwelety w profilu podłużnym dostosowano do istniejących rzędnych terenu
minimalizując maksymalnie roboty ziemne. Pochylenie niwelety wynosi:
w km 0+000 – 0+50 i = 0,0038, km 0+050 – 0+100 i= 0,007, km 0+100 – 0+400 i=
0,00156,km 0+400 – 0+600 i = 0,0019, km 0+600-0+700 i = 0,0014, km0+700 – 0+774 i =
0,0065 , km 0+774 – 0+840 i = 0,012
3.Przekroje normalne
Przekroje normalne opracowano przy uwzględnieniu następujących parametrów:
- Kategoria ruch – KR 1-2
- prędkość projektowa Vp =30
- grunt podłoża G1
4.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcję nawierzchni ulicy zaprojektowano w oparciu o kategorię ruchu KR1 i KR-2 na
projektowanej ulicy w oparciu o kategorię gruntu G1
5. Konstrukcja zjazdów
Konstrukcję zjazdu zaprojektowano dla postoju pojazdu o ciężarze całkowitym nie większym
niż 2500kg na podłożu G1 o module sprężystości nie mniejszym niż 80 Mpa.
5.Odwodnienie
Zastosowano odwodnienie powierzchniowe. Spadek daszkowy jezdni odprowadza wodę na
pobocza. Utwardzone pobocza z mieszanki kruszywa łamanego częściowo powodują
wchłanianie wód powierzchniowych a częściowo odprowadzają wody opadowe
powierzchniowe poza koronę drogi.
5.Urządzenia obce
Wodociąg w pasie drogi /zasuwy wodne/
Linia NN przy krawędzi jezdni.
Kanalizacja sanitarna w pasie drogi.
Sieć gazowa w pasie drogi.
Linia telekomunikacyjna w pasie drogi.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej. Użyte materiały powinny posiadać certyfikaty jakości lub
deklarację zgodności potwierdzające stosowanie w budownictwie. Kierowanie robotami
przy utwardzeniu drogi powierzyć osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystąpieniem do robót
wyznaczyć położenie obiektu na gruncie przez geodetę z uprawnieniami.
Przedmiar robót droga gminna w m. Ostrów
1. Roboty pomiarowe
Km 0+000 – 0+840
- 0,84km
2. Wycinka drzew z usunięciem karp
a/ dąb w km 0+774 str lewa -średnicy 60cm
b/ jesion w km 0+135 str lewa - średnica 80cm
- 2 szt
3. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej w km0+000
/11m x 4/ + / 0,21 x 42/ x 2 = 44m2 + 6,72( rozjazd)
- 50,72m2
4. Koryto pod konstrukcję podbudowy gr. Średia 32cm
840m x 5,66m + 6,72m2
- 4761,12m2
5. w-wa odsączająca grubości 10cm
- 4761,12m2
Obmiar j/w
6. podbudowa z kruszywa kamienne łamanego 0/32mm
- 4341,12m2
/ 840 x 5,16 / + 6,72
7. w-wa wiążąca betonu asfaltowego 4cm/100kg/m2
- 4273,92m2
/ 840 x 5,08/ + 6,72
8. w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm 100kg/m2
-4206,72m2
/ 840 x 5 / + 6,72
9 łączenia międzywarstwowe emulsją K-65 w ilości 0,3kg/m2 - 8480,64m2
4341,12 + 4206,72m2
10 pobocza z kruszywa łamanego 0/32mm gr 10cm
- 84m3
840 x /0,5 +0,5/ x 0,10 = 84m3 x 2, 24 188,16Mg
11 zjazdy na posesje z kruszywa łamanego 0/32mm
- 16,2m3
162m x 1,0m = 162m2 x 0,10 = 16,2m2x 2,24 =36,29Mg
12 znaki ostrzegawcze o pow. do 0,3m2
- szt2
13 regulacja zaworów wodnych
- 40szt
/ wartość szacunkowa , gdyż w terenie zawory przysypane ziemią/
Sporządził:

Podobne dokumenty