DZIEKAN WYDZIAŁU ADMINISTRACJI Wyższej Szkoły Policji w

Transkrypt

DZIEKAN WYDZIAŁU ADMINISTRACJI Wyższej Szkoły Policji w
ROZSTRZYGNIĘCIE DZIEKANA
DZIEKAN WYDZIAŁU ADMINISTRACJI
Data _____________________________
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Pan mł. insp. dr Janusz Bryk
Podanie o warunkowy wpis i warunkowe powtarzanie przedmiotu
Wydział: Administracji
Forma studiów: stacjonarny / niestacjonarny*
Kierunek: Administracja/ Kryminologia*
Nr albumu _________________
PESEL
Nazwisko_____________________________________ Imię ___________________________________________
Adres_________________________________________________________________________________________
Stopień: pierwszy
Studia: rok 1 / 2/ 3*
grupa szkoleniowa _________
Forma powiadomienia o rozstrzygnięciu sprawy: telefonicznie na numer tel. ________________________________
Zwracam się z uprzejmą prośbą o warunkowy wpis na semestr ______________ w roku
akademickim 20_____/20_____.
W semestrze___________ roku akademickiego__________________ nie uzyskałam/em*
zaliczenia z następujących przedmiotów:
1. ____________________________________________________________________________
nazwa przedmiotu wraz z liczbą punktów ECTS
2. ____________________________________________________________________________
nazwa przedmiotu wraz z liczbą punktów ECTS
3. ____________________________________________________________________________
nazwa przedmiotu wraz z liczbą punktów ECTS
4. ____________________________________________________________________________
nazwa przedmiotu wraz z liczbą punktów ECTS
Jednocześnie oświadczam, że w okresie studiów nie powtarzałam/em żadnego z ww.
przedmiotów*/powtarzałem przedmiot _______________________________________________*.
WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIEKANATU:
STUDENT/KA ZOSTAŁ/A POINFORMOWANY/A DNIA _________________ PODPIS_____________________
Szczytno, dnia __________________________
___________________________________
czytelny podpis studenta
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty