P r o t o k ó ł Nr XXI/2012 z XXI sesji VI Kadencji Rady Gminy

Transkrypt

P r o t o k ó ł Nr XXI/2012 z XXI sesji VI Kadencji Rady Gminy
P r o t o k ó ł Nr XXI/2012
z XXI sesji VI Kadencji Rady Gminy Brzeżno
odbytej 27 czerwca 2012r.
(sala obrad Rady Gminy w Brzeżnie )
Początek obrad w dniu 27 czerwca 2012r.
Godz. 13 30
Zakończenie
Godz. 15 30
W dniu 27 czerwca 2012 roku w sesji uczestniczyło 12 radnych
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu
Ponadto w sesji udział wzięli :
-osoby zaproszone – lista obecności stanowi załącznik Nr 2
- sołtysi – lista obecności stanowi załącznik Nr 3
Ad.1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Janas otworzył XXI sesję Rady Gminy
Brzeżno. W oparciu o przedłożoną listę obecności stwierdził ,że w sesji uczestniczy 12
radnych , zatem sesja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
Powitał radnych, osoby zaproszone i sołtysów.
Zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić pkt. 10. Sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011r.
Porządek ze zmianą przyjęto jednogłośnie.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
Ad.4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011
rok.
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu było omawiane
5 czerwca 2012r.
Pani Bożena Cymbała przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do
sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok. Uchwała podjęta została jednogłośnie.
Ad.5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Leokadia Nieścieronek przedstawiła wniosek
Komisji o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
oraz opinię RIO do wniosku.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
P. Jerzy Anielski Wójt Gminy podziękował radnym za udzielone absolutorium
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie, powiedziała że budżet zwiększa się o kwotę
244.557,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
Ad.7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Brzeżno na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Wójt wyjaśnił, że w następnych wyborach do rady gminy będą okręgi jednomandatowe
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Sabina Strenk z zapytaniem odnośnie mierzenia działek koło komórek?
Pani Julita Kozera w sprawie chodnika w Więcławiu - kiedy będzie budowany?
Radny Janusz Raducki z zapytaniem, że zapraszamy na sesję z Wodociągów ale nikt nie
przyjechał?
Wójt powiedział, że nie ma prezesa i dlatego nikt nie przyjechał, na następną sesję wyślemy
zaproszenie.
Radny Janusz Raducki zapytał w sprawie stołówki?
Wójt powiedział, że w chwili obecnej trwają prace na oddzieleniu mieszkania, postawienie
ścianki działowej, która będzie zabezpieczała mieszkanie.
Ad.9.Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował o swoje działalności, co było realizowane i co będzie .
-rozpoczęto budowę świetlicy w Przyrzeczu i remont świetlicy w Rzepczynie,
- budowa drogi, chodnika i parkingu w Brzeżnie,
- przeprowadzony został przetarg na budowę orlika,
- zakończono budowę chodnika w Rzepczynie,
- wyłoniono firmę na usuwanie azbestu,
- odbył się przetarg na opracowanie zmian w planie przestrzennym ale oferent się nie zgłosił
do podpisania umowy,
- w kwestii dróg gminnych prowadzimy z Nadleśnictwem rozmowy w sprawie pomocy w
remoncie dróg,
- odbyło się spotkanie w sprawie sportu na terenie gminy,
- zorganizowano wyjazd młodzieży do Kołobrzegu na trening piłkarzy duńskich.
Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brzeżno
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2011, które stanowi załącznik do protokołu
Następnie udzielił wyjaśnienia na zapytanie radnej Strenk, że powstało zamieszanie gdyż
grunty za komórkami są drogą gminną, dlatego też trzeba uporządkować, robimy
inwentaryzację , następnym krokiem będzie podział i zmiana przeznaczenia.
Na 28.06.2012 zaplanowane jest spotkanie z użytkownikami gruntów.
Radna Bożena Cymbała powiedziała, że dróg osiedlowych w Pęczerzynie jest kilka
aby umieścić znaki ograniczające wjazd dla pojazdów ciężkich.
Przewodniczący Rady dodal aby uporządkować sprawę ogródków działkowych.
Wójt powiedział, że jest to rola użytkowników, powinni zawiązać stowarzyszenie
działkowców.
Pan Sławomir Koruc sprawa ogrodów to odrębny temat aby rozmawiać z użytkownikami,
trzeba wybrać lidera , my jako gmina możemy pomóc poradą prawną.
Ad.10 Wolne wnioski i Trybuna Obywatelska.
Pani Marzenna Janas Dyrektor ZSP zapytała Wójta czy zaplanowany jest monitoring na
orliku?
Wójt powiedział, że nie ma konieczności monitoringu ale prowadzimy rozmowy.
P.Beata Kępka zapytała czy w Wilczkowie będzie plac zabaw?
Wójt poinformował, że jest zamówione wyposażenie placu zabaw.
Pan Zenon Diakun prosi aby na sesje Rady zapraszać przedstawicieli wspólnot
mieszkaniowych aby byli informowani o pewnych sprawach.
Radca Prawny powiedział, że Rada Gminy nie może dzielić kogo zaprosić kogo nie.
Wobec wyczerpania porządku obrad , Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia sesji.
Protokołowała
Jadwiga Tomaszczuk
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Andrzej Janas

Podobne dokumenty