dyrektor zespołu szkół nr 3 w rybniku ogłasza konkurs ofert na

Transkrypt

dyrektor zespołu szkół nr 3 w rybniku ogłasza konkurs ofert na
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU OGŁASZA
KONKURS OFERT NA :
„WYNAJEM POWIERZCHNI NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKOŁ
NR 3 W RYBNIKU UL. ORZEPOWICKA 15 A”
I. Przedmiot konkursu:
2
Szkoła dysponuje na powyższą działalność powierzchnią 30 m zlokalizowaną w najniższej
kondygnacji budynku.
Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na
następujących zasadach:
30
30
Codzienne otwieranie sklepiku w godz. 7 -15 , z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
Zabezpieczenie obsługi handlowej i gastronomicznej dla uczniów i pracowników szkoły,
Najemca na własny koszt dostosuje w/w lokal do aktualnych wymagań sanitarno-technicznych,
Utrzymywanie czystości i porządku na terenie sklepiku zgodnie z wymogami odpowiednich służb,
Wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia do prowadzenia
działalności,
Przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ, Sanepidu,
Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i pracowników.
Powinien obejmować m.in. soki naturalne, wodę mineralną owoce sezonowe drożdżówki, kanapki,
zapiekanki wykonane ze świeżych produktów oraz podstawowe materiały papiernicze.
II. Termin realizacji umowy najmu do uzgodnienia
III. Warunki wymagane od oferenta.
Oferent nie może powierzyć prowadzenie działalności innemu podmiotowi,
IV. Oferta pisemna powinna zawierać:
imię, nazwisko lub nazwę firmy, jej siedzibę i adres oferenta,
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
zaświadczenie o niezaleganiu w odprowadzaniu składek z ZUS i podatków z Urzędu
Skarbowego,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu,
proponowana miesięczną stawkę za wynajem powierzchni :
a) nie niższą niż 400 zł netto miesięcznie w roku szkolnym,
przykładowy asortyment,
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:
Zespół Szkół nr 3
ul. Orzepowicka 15 a
44-217 Rybnik
i oznaczyć: konkurs ofert.
00
Termin składania ofert do 19.01.2010 r. do godz. 10 .
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania
przyczyny.
Rybnik 11.01.2010 r.

Podobne dokumenty