PRACE NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Komentarze

Transkrypt

PRACE NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PRACE NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA WARSZAWSKA
2013
SPIS TREŚCI
z. 93 - monografia
Detekcja i klasyfikacja pojazdów z wykorzystaniem cyfrowego
przetwarzania strumienia wideo dla systemów sterowania ruchem
drogowym / Wiesław Pamuła
1. Wprowadzenie
1.1. Monitorowanie ruchu drogowego 5
1.2. Problemy badawcze
1.3. Cel pracy
1.4. Struktura pracy
7
9
11
2. Parametry ruchu drogowego dla potrzeb sterowania
2.1. Zadanie sterowania
2.2. Sterowanie lokalne w obrębie węzłów
2.3. Sterowanie w sieci skrzyżowań
2.4. Wymagania i ograniczenia pomiarowe
12
14
23
28
32
3. Sposoby pomiaru parametrów ruchu
3.1. Własności technik pomiarowych
3.2. Wideodetekcja
3.3. Ograniczenia stosowanych metod wideodetekcji
3.4. Pożądane cechy algorytmów wideodetekcji
3.5. Algorytm identyfikacji stanu ruchu
33
36
39
42
43
55
4. Akwizycja i ekstrakcja danych ze strumienia wideo
4.1. Platforma sprzętowa wideodetektora
4.2. Organizacja przetwarzania w wideodetektorze
4.3. Metoda dekompozycji algorytmu przetwarzania
56
62
64
66
5. Własności zaimplementowanych rozwiązań układów pomiarowych
83
6. Nowe rozwiązania układów pomiaru parametrów ruchu
6.1. Transformatowa reprezentacja ruchu
6.2. Zastosowanie kamer sieciowych
89
90
96
7. Wnioski końcowe
99
Bibliografia
Summary
4
100
108
Oprac. BPK

Podobne dokumenty