2 Zał 2- formularz oferty niebieski pokój

Transkrypt

2 Zał 2- formularz oferty niebieski pokój
Załącznik nr 2
....................................................................
(Pieczęć firmowa Oferenta)
....................................................................
(miejscowość i data)
Nazwa Oferenta:
……………………..…………..………………………………………………………………..
Siedziba:…………………………………………………………………………………………
Regon : ………………………….……..
NIP : ……………….…………………….
Numer konta bankowego : …………………………..…………………………..……………..
Telefon : ……………………………….
Faks : ……………………………………
Adres poczty elektronicznej : ………………………………………………………………….
FORMULARZ OFERTY
Przedmiot zamówienia :
„Zakup wraz z dostawą oraz montaŜem zestawu mebli dziecięcych przeznaczonych
do tzw. niebieskiego pokoju znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich, ul. Chorzowska 14 ( nowa cześć budynku )”
1.
Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie objętym zapytaniem
za łączną wartość:
Netto : ...................................................... zł
VAT : ...................................................... zł
Brutto :...................................................... zł
(słownie .......................................................................................................)
Szczegółowe wyszczególnienie cenowe poszczególnych pozycji zestawu mebli
stanowi załącznik do niniejszej oferty.
2. Termin realizacji zamówienia wyniesie ….. dni, licząc od dnia podpisania stosownej
umowy,
3. Termin płatności do …. dni od dnia wystawienia faktury. Podstawą wystawienia
faktury jest podpisany przez Zamawiającego, Oferenta oraz przedstawicieli Sądu
Okręgowego w Katowicach protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, Ŝe usługa montaŜu obejmuje wszystkie elementy wyszczególnione
w zapytaniu ofertowym.
5. Okres waŜności oferty : …. dni.
6. Udziela się ….. letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
7. Oświadczamy, Ŝe zaoferowane produkty posiadają stosowne atesty, certyfikaty
dopuszczające do \moŜliwości korzystania przez dzieci – certyfikaty, atesty
w załączeniu.
Dodatkowe uwagi :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
8. Dodatkowe uwagi, które powinny być uwzględnione w umowie :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......
.......................................
Miejsce i data
……………………………...........................................................
Pieczęć i podpisy uprawnionych przedstawicieli Oferenta

Podobne dokumenty