Projektowanie ubioru - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Transkrypt

Projektowanie ubioru - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu: Projektowanie ubioru
2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy
3. Poziom i kierunek studiów: Niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo
4. Rok studiów: II, III, IV
5. Semestr : zimowy/ letni
6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: II, III rok- 108h, IV rok- 54h
7. Liczba punktów ECTS: II, III rok- 14, IVrok-20
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Zygmunt Laskowski dr
hab.
9. Język wykładowy: Polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć
C1
Zrywanie ze schematami i zabawa. Poznawanie i rozważanie rozmaitych
warunków i ograniczeń.
C2
Przenoszenie projektu na papier jako różne metody wyrażania i
dokumentowania pracy twórczej.
C3
Wyobraźnia przestrzenna – potrafi wizualizować trójwymiarowe obiekty i
tworzyć ich modele z rozmaitych materiałów.
C4
Zaradność, myślenie niekonwencjonalne, łatwość rozwiązywania
problemów. Pomyślne kończenie zamierzonych pomysłów.
C5
Zaangażowanie w ciężką pracę, szybkie uczenie, gotowość do poświęceń,
własna inicjatywa. Praca i rozwiązywanie problemów czynnie, nie w
myślach.
C6
Przygotowanie prezentacji ( layout) która ma służyć jako wizytówka
zaprojektowanej kolekcji.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują): Wiedza ogólna z historii sztuki, materiałoznawstwa odzieżowego,
antropometrii. Umiejętności adoptowania się do nowych okoliczności i ludzi. Talent
obserwatora, empatia.
1
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Efekty kształcenia w odniesieniu do wiedzy
Symbol
Opis efektów kształcenia
efektu
kształcenia
EK1
Planowanie i gromadzenie potrzebnych informacji i materiałówgospodarność i wydajność.
EK2
EK3
EK4
Efektywne opanowanie konstruowania form odzieżowych, oraz
warsztatu kroju i szycia. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Znajomość charakterystyki i cech podstawowych surowców oraz
narzędzi potrzebnych do projektowania i wytwarzania ubiorów.
Znajomość podstaw problematyki związanej z modą,
wzornictwem, sztukami pięknymi i socjologią kultury (w ujęciu
całościowym).
EK5
Praca w grupie ( możliwość współpracy z krawcem,
konstruktorem, wizażystą fotografem, choreografem).
Efekty kształcenia w odniesieniu do umiejętności
Symbol
Opis efektów kształcenia
efektu
kształcenia
Znajomość oraz rozumienie przemysłowych i profesjonalnych
EK6
czynności metodologii- praktyki.
Artystyczna umiejętność operowania płaszczyzną (tworzenie
EK7
obrazów płaskich).
Praktyka w realizowaniu własnych projektów.
EK8
EK9
EK10
Duża samodzielność pod względem projektowania, jak i realizacji
własnych koncepcji artystycznych.
Zna różne formy publicznej prezentacji własnych projektów.
Efekty kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych
Symbol
efektu
kształcenia
EK11
Opis efektów kształcenia
Dystans do realiów, umiejętność spoglądania w przyszłość.
Zaangażowanie i stałe rozwijanie umiejętności.
4. Treści programowe
2
Symbol
treści
programowych
TP1
Opis treści programowych
II ROK, semestr zimowy, studia licencjackie
Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla
przedmiotu
(symbol
efektów)
EK2, EK3, EK6,
EK7, EK10
Zaprojektować serię ‘’anty- ubiorów’’ wykonanych
z niekonwencjonalnych materiałów .
Szczególną uwagę zwrócić na dobór surowca i
sposób łączenia. Jeden z projektów zrealizować w
skali 1:1.
Całość realizacji przedstawić na modelce i
wystylizować.
Przedstawić dokumentację fotograficzną.
Ocena dotyczyć będzie w pierwszym rzędzie
oryginalności rozwiązania.
TP2
II ROK, semestr letni, studia licencjackie
EK2, EK3, EK6,
EK7, EK10
W oparciu o założenia estetyczne semestru
zimowego zaproponować kolekcję ubiorów
użytkowych, wykonaną z materiałów
odzieżowych.
Jeden prototyp zrealizować.
Udokumentować wybrany materiał w formie
graficznej( zdjęcia sesji, rysunek żurnalowy) na
tablicach, wym. 100/70.
TP3
III ROK, semestr zimowy, studia licencjackie
Zaprojektować kolekcję ubiorów damskich,
męskich lub dziecięcych inspirowanych
dowolnym źródłem w szerokim znaczeniu
terminu.
EK1, EK4,
EK5,EK8, EK9,
EK10
Wybrany projekt zrealizować w materiale
właściwym.
Przedstawić dokumentację:
- mapy skojarzeń
- wybranych obiektów do inspiracji ( kserokopie
barwne), określić ich cechy charakterystyczne
- kartę kolorów dającą pojęcie o klimacie
kolorystycznym kolekcji
- Fotografię zrealizowanego projektu na tablicy o
wym. 100/70.
3
TP4
III ROK, semestr letni, studia licencjackie
Wybrać 20 próbek materiałów odzieżowych
różniących się strukturą, fakturą, kolorem,
wzorem i scharakteryzować je. Wybrać kilka
( maksimum 5 ) i zaprojektować kolekcję o
określonej funkcji i formie.
EK1, EK4,
EK5, EK8, EK9,
EK10
Wynik ćwiczenia musi uzasadnić prawidłowy
stosunek materiału (jego cech wewnętrznych i
zewnętrznych) do proponowanej funkcji i formy.
Uzasadnić wybór materiałów ze względu
znajomości własności i właściwości, oraz technik
szycia i wykończenia.
Jeden z projektów należy zrealizować i
udokumentować ukształtowany materiał
fotograficznie.
TP5
IV ROK, semestr zimowy, studia licencjackie
Zajęcia programowo- warsztatowe w ramach
organizowanej obrony pracy dyplomowej.
EK1,EK2, EK3,
EK4 EK5, EK6,
EK7, EK8, EK9,
EK10, EK11
Formuła podawania wiedzy ma charakter
indywidualny. Student sam ustala założenia
projektu dyplomowego.
Efekt końcowy- pokaz mody, prezentacja, praca
teoretyczna.
5. Literatura
podstawowa:
1. Fashion- A History from the 18th to the 20th Century. The Collection of the
Kyoto Costume Institute
2. Historia Stroju, Maguelonne Toussaint- Samat, Larousse, W-wa 2002
3. Anatomia trendu, Henrik Vejlgaard, W-wa: Wolters Kluwer Polska, 2008
4. Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX
wieku, Francis Boucher, Warszawa: Arkady 2006
5. Krawiectwo: technologia, podręcznik dla zasadniczych szkół odzieżowych, Wwa: Arkady 1998
6. Moda: projektowanie, Sue Jenkyn Jones, W-wa: Wydawnictwo Arkady 2007
7. Moda kobieca w XX wieku, Alina Dziekońska- Kozłowska; Instytut
Wzornictwa Przemysłowego- Warszawa: Arkady 2007
8. Contemporary Fashion Illustration Techniques, Naoki Watanabe, 2009 by
Rockport Publishers
9. Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Anna Siemiradzka, Arkady, W-wa 2003
Dodatkowa:
4
Fashion and Anti- Fashion, w: Anthropology of Clothing and Adornment, Polhemus
Ted, Procter Lynn, London 1978
Krajowa Izba Mody www.kim.org.pl
Metropolita Museum of Art. www. Metmuseum.org- kolekcja strojów
Polski portal o modzie www.moda.com.pl, www.moda.net.pl, www.tekstylia.pl,
www.tendencje.pl,
‘’Dress for Success’’
‘’Women’s Wear Daily’’
‘’Drapers Records’’
‘’Vogue’’
‘’W’’
‘’View on Color’’
‘’Textile View’’
‘’International Textile’’
‘’ID’’
‘’Collezioni’’
5.Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu
Nie przewiduje się.
6.Odniesienie efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia ustalonych dla
obszaru kształcenia
Symbol
efektu
kształcenia
dla przedmiotu
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6
EK7
Symbol efektu
kształcenia
w obszarze
kształcenia
w zakresie sztuki
A1_W13, A1_W15,
A1_U14, A1U22,
A1_K06
A1_W10, A1_W13,
A1_U14
A1_W10, A1_W11,
A1_W13, A1_U16
A1_W10, A1_W15,
A1_U19 A1_W14,
A1_W12, A1_W15,
A1_U20, A1_K03
A1_W16, A1_U18,
A1_K05
A1_W11, A1-W12,
A1_U14, A1_K03,
A1_U22, A1_U24
5
EK8
EK9
EK10
EK11
A1_W10, A1_W13,
A1_U14, A1_U21
A1_K02
A1_W10, A1_U15,
A1_U17, A1_K04
A1_W11, A1_W12,
A1_U22 , A1U23
A1_W10, A1_W12,
A1_W13, A1_K01,
A1_K04
8. Kalkulacja nakładu pracy studenta
Symbol
Opis stosowanych form aktywności
efektu
umożliwiające osiągniecie założonych
kształcenia
efektów kształcenia II ROK
dla
przedmiotu
EK1
indywidualne konsultacje
EK2
ćwiczenia warsztatowe
EK3
przygotowanie do zajęć
EK4
przygotowanie do egzaminu
EK5
praca w zespole
EK6
czytanie zaleconej literatury
EK7
rys. żurnalowy, rys. techniczny
EK8
P publiczna prezentacja własnych dokonań
EK9
wypowiedz artystyczna
EK10
wykorzystanie twórczego myślenia
EK11
wykorzystanie twórczej pracy
Szacunkowa
liczba godzin
poświęcona
na daną
aktywność
70
30
60
50
8
50
30
20
42
30
30
Suma godzin 420
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 14
Symbol
efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6
EK7
EK8
Opis stosowanych form aktywności
umożliwiające osiągniecie założonych
efektów kształcenia III ROK
indywidualne konsultacje
ćwiczenia warsztatowe
przygotowanie do zajęć
przygotowanie do egzaminu
praca w zespole
czytanie zalecanej literatury
rys. żurnalowy, rys. techniczny
publiczna prezentacja
Szacunkowa
liczba godzin
poświęcona
na daną
aktywność
70
30
60
50
8
50
30
20
6
EK9
EK10
EK11
wypowiedz artystyczna
wykorzystywanie twórczego myślenia
wykorzystywanie twórczej pracy
42
30
30
Suma godzin 420
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 14
Symbol
efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6
EK7
EK8
EK9
EK10
EK11
Opis stosowanych form aktywności
umożliwiające osiągniecie założonych
efektów kształcenia IV ROK
indywidualne konsultacje
ćwiczenia warsztatowe
przygotowanie do zajęć
przygotowanie do egzaminu
praca w zespole
czytanie zaleconej lektury
rys. żurnalowy, rys. techniczny
publiczna prezentacja
wypowiedz artystyczna
wykorzystanie twórczego myślenia
wykorzystanie twórczej pracy
Szacunkowa
liczba godzin
poświęcona
na daną
aktywność
40
14
150
96
40
100
50
30
20
30
30
Suma godzin 600
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 20
10. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia:
Efekty określone są oceną z zakończonego ćwiczenia, tj. realizacji tematu.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych, korekt
indywidualnych, konwersatoriów. Semestr zimowy kończy się zaliczeniem na
ocenę, semestr letni ma formę egzaminu ustnego.
Podstawę zaliczenia stanowią zaangażowanie w pracę, postęp studenta i
wykonanie prototypu (skala 1:1), oraz świadoma stylizacja projektu zakończona
sesją zdjęciową, plansze w formie graficznej. Każdy rok akademicki kończy się
wystawą zbiorową najlepszych prac studentów.
Obrona dyplomu jest wydarzeniem publicznym. Odbywa się w formie wizualnej:
krótki pokaz ( bądź prezentacja slajdów czy filmu ), wgląd do portfolio, aneks z
rysunku lub malarstwa; pisemnej- praca teoretyczna ściśle związana z tematem
pracy praktyczny; słownej. Istotne jest jasne przesłanie, spójna koncepcja i jakość
wykonania zaprezentowanych strojów. Na kolekcję ubiorów dyplomowych składa
się: 12 projektów ( rys. żurnalowy) tworzących cały obraz kolekcji, wykonany
jeden prototyp w tkaninie zastępczej i pięć realizacji w materiale właściwym.
7