uchwała nr XLII(39(2013

Komentarze

Transkrypt

uchwała nr XLII(39(2013
Uchwała Nr XLII/39/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie: współpracy z Gminą Związkową Ruwer (Niemcy)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jedn. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami )
Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
1.Wyraża się zgodę na zawarcie partnerstwa pomiędzy Gminą Kosakowo i Gminą
Związkową Ruwer (Niemcy), którego celem będzie stworzenie kontaktów na zasadzie
partnerstwa, przyjaźni i wolności, owocnych dla obu społeczności, w szczególności w
zakresie rozwoju społecznego, turystyki, ekonomii, sportu, edukacji i kultury.
2. Zasady współdziałania gmin określa „Dokument Partnerstwa” podpisany przez obie strony.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Od powrotu Polski do Europy i zjednoczenia Niemiec rozwinęła się na wielką skalę
między dwoma sąsiadującymi krajami bliska współpraca i wymiana na różnych
płaszczyznach. Ważnym jej elementem był i jest ruch partnerstwa na płaszczyźnie gminnej.
Gmina związkowa Ruwer leży w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w Powiecie
Trier-Saarburg, z którym od 2001r. współpracuje Powiat Pucki. Ruwer jest kolejną gminą
tego powiatu, z którą gmina powiatu puckiego zawarła umowę o partnerstwie. Wcześniej
podobne umowy podpisały Gmina Krokowa, Miasto Puck i Miasto Hel.
Siedziba Gminy Związkowej Ruwer znajduje się w miejscowości Waldrach, gdzie w dniu
19 maja 2013r. przedstawiciele gmin: Ruwer i Kosakowo podpisali Dokument Partnerstwa.
Warunkiem jego wejścia w życie i podjęcia współpracy jest podjęcie w tej sprawie uchwały
przez Radę Gminy Kosakowo.

Podobne dokumenty