Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki

Transkrypt

Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki
Archiwa i kancelarie kościelne
Władysław P. Wlaźlak – Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego
Patykiewicza w Częstochowie – dzieje i zasób
Paweł Wolnicki – Pergaminy proweniencji papieskiej dla diecezji i archidiecezji
częstochowskiej
Stanisław Nabywaniec – Urzędy metrykalne w Galicji w świetle „Kancelaryi Parafialnej” ks.
Alojzego Jougana
Wskazówki bibliograficzne
Бoгдaнa Петришак – Пергаментні грамоти Центрального державного історичного
архіву у Львові – до історії львівської архідієцезії у середньовіччі / Dokumenty pergaminowe do dziejów archidiecezji lwowskiej w średniowieczu w zasobach Centralne-go
Paostwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie
Василь Говгера, Станіслав Набиваніец – Джерела до організаційної структури –
деканальної та парафіяльної – у Львівської єпархії в XVIII ст. / Źródła do badania
struktury organizacyjnej – dekanalnej i parafialnej – w eparchii lwowskiej w XVIII w.
Dokumenty
Dariusz Cichor – Nieznany dokument dotyczący wsi Czerniczyn koło Hrubieszowa w
zbiorach Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze
Wacław W. Szetelnicki – Dokument Zygmunta III Wazy z 1595 r. dotyczący Lesienic z
Archiwum Benedyktynek w Krzeszowie
Wioletta Zawitkowska – Dokumenty odpustowe papieża Leona XIII dla kościoła
parafialnego w Radomsku w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks.
Walentego Patykiewicza w Częstochowie
Mieczysław Różański – Bulla erekcyjna diecezji łódzkiej „Christi Domini” z 10 XII 1920 r.
Miscellanea
Lucyna Rotter – Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie „Fizjologa”
Bogdan Bobowski – Metody wytyczania granicy dóbr w świetle dokumentów książąt i
rycerstwa księstwa rugijskiego (1168–1325)
Józef Marecki – Herby województw i ziem polskich w „Statucie Łaskiego”