wniosek o cesję umowy leasingu

Transkrypt

wniosek o cesję umowy leasingu
Do:
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
WNIOSEK
O CESJĘ UMOWY LEASINGU
Dane teleadresowe Korzystającego:
Nazwa:
……………………………………….
Adres:
……………………………………….
Tel./fax./e-mail:
……………………………………….
Osoba do kontaktu:
……………………………………….
Dotyczy Umowy Leasingu nr:………………………………
1.
Zwracamy się z wnioskiem o wydanie zgody na przejęcie ww. umowy przez:
Nazwa: …………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………
Dalej („Nowy Korzystający”)
2.
Uzasadnienie wniosku (pole obowiązkowe)
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3.




W załączeniu przekazujemy dokumenty rejestrowe ww. podmiotu:
Aktualny wyciąg z CEIDG
Aktualny wyciąg z KRS
Zaświadczenie nadania numeru NIP/Regon
Wypełnione upoważnienie G2I – wymagane jeśli podmiot przejmujący to osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej wymagane jest wypełnienie upoważnienia przez
każdego wspólnika oddzielnie)
4.
Oświadczamy, iż na dzień złożenia niniejszego wniosku nie posiadamy przeterminowanych zobowiązań
wobec ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Jednocześnie wyrażamy zgodę na obciążenie opłatą manipulacyjną za rozpatrzenie wniosku o dokonanie cesji
praw i zobowiązań w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Za sporządzenie umowy cesji Nowy Korzystający zostanie obciążony opłatą zgodną z obowiązującą Tabelą Opłat
i Prowizji.
…………………………………….
………………………………………
(miejscowość, data)
(podpis)
INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami prosimy przesłać e-mailem lub faxem. Wniosek można również wysłać
poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.inglease.pl.
E-mail: [email protected]
Fax. : 022 820 54 00