kosztorys - Spółdzielnia Mieszkaniowa Kaszuby

Transkrypt

kosztorys - Spółdzielnia Mieszkaniowa Kaszuby
smk
KOSZTORYS
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Malowanie klatki schodowej "A".
Wybickiego 25 w Kartuzach
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KASZUBY"
83-300 KARTUZY, UL. SĘDZICKIEGO 30
:
:
Ogółem wartość kosztorysowa robót
WIESŁAW MALINOWSKI
11.01.2013
:
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
11.01.2013
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Malowanie klatek schodowych Wybickiego 25.KST
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.
Podstawa
Opis
Malowanie jednej klatki schodowej - Wybickiego 25 (klatka schodowa: A)
1 KNR 4-01 1202- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po09
wierzchni podłogi ponad 5 m2
Ściany
1,10*((2,22+1,12+1,18+2,25+3,40+(2,25*2+2,40*2+6,20*
2)*5)+(1,40+1,70)*2)*1=137,36m2
2 KNR 2-02 0815- Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach
04
z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
137,36m2
3 KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
03
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem
Ściany: 137,36m2
4 KNR 4-01 1206- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
05 z.sz.2.3.
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem
Obmiar: 1,50*(2,22+1,12+1,18+2,25+3,40+(2,25*2+2,40*
2+6,20*2)*5+(1,40*2+1,70*2)-(0,90*1+0,90*4*5+1,48+1,
72))*1=154,16m2
5 KNR 4-01 1202- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po09
wierzchni podłogi ponad 5 m2
Sufity. Obmiar:
((6,20*2,25+2,40*2,80)+(2,25*1,33*4+4,65*2,80*4+2,50*
1,12*5*2))*1=115,13m2
6 KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
01 z.sz.2.3.
wewnętrznych sufitów - klatki schodowe
Obmiar :115,13m2
7 KNR 4-01 1207- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o
02 z.sz.2.3.
wysokości do 20 cm - klatki schodowe
Cokoły, czoła prefabrykatów klatki schodowej, podstopnie
((2,25+2,40+2,80+2,50)*2*5+(1,40+1,70)*2-(0,90*1+0,90*
4*5+1,48+1,72)+2,50*2*5*2+1,12*2*5+1,12*8*5*2)*1=
234,40m
8 KNR 4-01 1212- Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prę04
tów prostych
Obmiar: (1,17+2,50*8)*1,10*1=23,29m2
9 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
1209-08
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
z.sz.2.3.
1.0 m2 - klatki schodowe
1,00*2,05*5*1*1,50=15,38m2
10 KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych
02
pełnych szpachlowanych jednokrotnie
Malowanie skrzynek elektrycznych
(0,15*0,40*2+0,15*0,30*2+0,30*0,40)+(0,15*0,70*2+0,15*
0,60*1+0,60*0,70))*1=1,05m2
11 KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga28
zowych, osłon przewodów o średnicy do 50 mm
Obmiar: (2,60*3*6*+0,50*2*3)*1=49,80m
12 KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-Ŝe23
browych
Obmiar: 15,00m
13 KNR 4-01 1216- Zasypanie podłóg trocinami
01
Obmiar: 115,05m2
14 KNR 4-01 1216- Usunięcie trocin
02
Obmiar: 115,05m2
15 KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga28
zowych o średnicy do 50 mm
Analogia: dwukrotne malowanie farbą olejna poręczy
Obmiar: 2,70*1=2,70m
16 KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga34
zowych o średnicy ponad 100 do 200 mm
Analogia: Dwukrotne malowanie farba olejna rur PCV Fi
160mm
2.60*5*1=13,00m
17 KNR 0-17 2609- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
08
lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym
Obmiar: ((2,05*2+1,00)*5+(1,10*2+1,55)*4+(2,05*2+1,48)
*1+(1,12*2+2,50*2)*5+2,60*6))*1=97,52m
18 Kalkulacja
Wypełnienie wnęk w ścianach prefabrykowanych na klatwłasna
kach schodowych styropianem gr. 10cm, zazbrojenie dwiema warstwami siatki zbrojącej z włókna szklanego zatopionej w masie klejowej, (z uzupełnieniem brakujacego cokolika po obu bokach)
Obmiar: (0,65*1,15*2*4+1,55*0,85*2)*1=4,13m2
19 Kalkulacja
DemontaŜ i ponowny montaŜ segmentów skrzynek listowłasna
wych montowanych w kompletach po 5 szt
Obmiar: 4*1=4kpl
-2-
Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 15609 dla smk
Jedn.obm.
Ilość
m2
137.36
m2
137.36
m2
137.36
m2
154.16
m2
115.13
m2
115.13
m
234.40
m2
23.29
m2
15.38
m2
1.05
m
49.80
m
15.00
m2
115.05
m2
115.05
m
2.70
m
13.00
m
97.52
m2
4.13
kpl
4
Cena jedn.
Wartość
Malowanie klatek schodowych Wybickiego 25.KST
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.
Podstawa
20 Kalkulacja
własna
Opis
Jedn.obm.
Wkucie przewodów pojedyńczych "dzwonkowych" przy
kpl
drzwiach do mieszkań pod tynk opraz schowanie przewodów instalacji domofonowej we wiatrołapach na 4 klatkach
schodowych
Obmiar: 1 kpl
21 Kalkulacja
Wyrównanie płaszczyzn pionowych ścian we wiatrołapach m2
własna
płytami k-g lub styropianem gr. c.a. do 3cm z siatką zbrojącą podwójną (zagubienie uskoków)
1,48*2,5*2*1=7,40m2
22 Kalkulacja
Wymiana opraw świetlnych na klatce schodowej na plafony szt
własna
typu "Warna".
Obmiar: 5 szt
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-3-
Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 15609 dla smk
Ilość
1
7.40
5
Cena jedn.
Wartość