By cieszyć się szczęściem trzeba dzielić je z innymi

Transkrypt

By cieszyć się szczęściem trzeba dzielić je z innymi
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej
przy Parafii Najœwiêtszej Marii Panny
Królowej Polski
„By cieszyæ siê szczêœciem trzeba dzieliæ je z innymi”
Rok za³o¿enia - 1997
G³ówne cele statutowe:
- pog³êbianie formacji chrzeœcijañ- - pomoc materialna oraz wsparcie duskiej, oraz organizowanie bezpochowe dla rodzin ubogich, niedostoœredniej wspó³pracy katolików
sowanych spo³ecznie,
œwieckich z hierarchia koœcieln¹ w - terapeutyczne spotkania grup m³oprowadzeniu misji apostolskiej Kodzie¿owych,
œcio³a.
- prowadzenie œwietlicy opiekuñczowychowawczej.
Formy pracy:
Masz problem, szukasz pomocy, zagubi³eœ siê? Niewa¿ne ile
masz lat 5, czy 55, przyjdŸ do nas!
Plac Wolnoœci 10a,
tel. 520-11-00.
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000 - 1800.
2
Olecko 2003
- prowadzenie dzia³alnoœci oœwiatowej, wychowawczej, wydawniczej,
kulturalnej, dobroczynej, turystycznosportowej i informacyjnej.
- prowadzenie klubu dla m³odzie¿y
gimnazjalnej, szkó³ œrednich oraz
studenckiej,
- organizacje wypoczynku letniego i
zimowego dla dzieci i m³odzie¿y,

Podobne dokumenty