Program: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w

Transkrypt

Program: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w
Program: Wsparcie aktywności zawodowej
osób bezrobotnych w powiecie
aleksandrowskim (II)
Uczestnikami projektu jest ogółem: 107 osób (55K/52M) zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej
lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy) w wieku powyżej 29 roku
życia, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50
roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej
więcej wynosi : 33%.
Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej
Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej
niepełnosprawnościami wynosi: 33%
Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej
bezrobotnych wynosi: 30%
Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej
kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 ) wynosi: 38%.
dla osób w wieku 50 lat i
dla kobiet wynosi: 39%.
dla osób z
dla osób długotrwale
dla osób o niskich
STAŻE: 45 osób (29 K/16M)
Osoby długotrwale bezrobotne- 10 (6K,4M)
Osoby niepełnosprawne – 2 (1K,1M)
Osoby o niskich kwalifikacjach – 28(14K,14M)
Osoby w wieku 50 lat i więcej – 15(9K,6M)
Efektywność zatrudnieniowa: umowa minimum 3-mce w pełnym wymiarze
czasu pracy. Okres stażu: 6 miesięcy
limit na 2016 r .: 345 913,20 zł.
SZKOLENIA : 40 osób (16K/24M)
Osoby długotrwale bezrobotne- 10 (5K,5M)
Osoby niepełnosprawne – 2 (1K,1M)
Osoby o niskich kwalifikacjach – 20 (10K,10M)
Osoby w wieku 50 lat i więcej – 9 (3K,6M)
Limit na 2016 r.: 100 000 zł.
Jednorazowe środki na podjęcie dział. gosp. : 7osób (2K/5M)
Osoby długotrwale bezrobotne- 1 (1K,0M)
Osoby o niskich kwalifikacjach – 2 (1K,1M)
Limit na 2016 r.: 155 590,82zł.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 15 osób
(8K,7M)
Osoby długotrwale bezrobotne- 5 (3K,2M)
Osoby o niskich kwalifikacjach – 8 (6K,2M)
Osoby w wieku 50 lat i więcej – 2 (1K,1M)
Limit na 2016r.: 324 352,50zł.
Zgodnie z wyjaśnieniami IZ RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 dane
od uczestnika projektu niezbędne do określenia kwalifikowalności danej
osoby w projekcie oraz wspólnych wskaźników produktu zbierane są w
momencie rozpoczęcia udziału
w projekcie. Nie ma obowiązku zbierania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę wizyty u doradcy
zawodowego
i spełnienie przez potencjalnego uczestnika kryteriów kwalifikowalności
uprawniających go do udziału w projekcie, następnie kompleksowe i
indywidualne pośrednictwo pracy
w celu propozycji odpowiedniej formy wsparcia i forma wsparcia (staż,
szkolenie, samozatrudnienie, możliwość zatrudnienia w ramach wyposażenia
stanowiska pracy) zgodna z IPD.