WARSZTATY FERIE Z MUZYKĄ 2017 REGULAMIN

Transkrypt

WARSZTATY FERIE Z MUZYKĄ 2017 REGULAMIN
WARSZTATY FERIE Z MUZYKĄ 2017 REGULAMIN
1. ORGANIZATOR: Organizatorem warsztatów Ferie z muzyką 2017
zwanych dalej warsztatami jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.
Grzegorza Fitelberga w Chorzowie (41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 43)
2. TERMIN I MIEJSCE: Warsztaty odbędą się w dniach 16-20 stycznia
2017r. w godzinach 10-14. Miejscem warsztatów będzie siedziba
Organizatora.
3. ODPŁATNOŚĆ: Warsztaty są bezpłatne dla uczestników.
4. UCZESTNICY: Uczestnikiem Warsztatów jest każda osoba w wieku 6-18
lat, która w terminie do 16 grudnia 2016r. złoży wypełnioną i podpisaną przez
rodziców/opiekunów prawnych kartę zgłoszenia.
5. ZASADY PRZYJĘCIA ZGŁOSZEŃ: Pierwszeństwo zgłoszenia mają
osoby w wieku 6-18 lat zamieszkałe na terenie miasta Chorzów nie będące
uczniami szkół muzycznych.
W dalszej kolejności o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ilość
pozostałych wolnych miejsc.
W przypadkach nieujętych w niniejszym Regulaminie o kolejności
zgłoszeń decyduje Organizator.