fenestration market in poland

Komentarze

Transkrypt

fenestration market in poland
FENESTRATION
MARKET
IN POLAND
Ok0808.indd 47
2008-08-04 14:39:37
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
Polski rynek stolarki budowlanej to dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy przedsię- The Polish market of doors and windows consists of several thousand enterprises
biorstw zaangażowanych w procesy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji involved in the supply, production, distribution and service processes. The great
i obsługi serwisowej wyrobów. W ogromnej większości są to firmy powsta- majority are the firms established after 1990, equipped with the most modern
łe po roku 1990, wyposażone w najnowocześniejsze linie technologiczne, assembly lines, using the best material for production.
korzystające z najlepszych materiałów do produkcji.
Wartość polskiego rynku stolarki budowlanej wycenia się dzisiaj na 12 mld zł The total value of the Polish woodwork market is estimated at 12 billion zlotys
(3,3 mld euro) w cenach produkcji sprzedanej wyrobów. Największy udział now (3.3 billion euros) according to sold products prices. Of course windows have
w tym rynku mają, oczywiście, okna. Według danych Eurostatu jego obraz the biggest share in the market. According to the estimations made by Eurostat,
w odniesieniu do rodzaju materiału wykorzystywanego do produkcji wy- the image of which material is used for production nowadays is shown in a chart
gląda dzisiaj tak, jak to przedstawia wykres obok.
below:
Jest to rynek niezwykle rozdrobniony. Pierwsza dziesiątka producentów This market is extremely fragmented. The top ten producers cover only 20 % of the
wypełnia zaledwie jego 20 proc., a kolejna dziesiątka dokłada następne 10 market, the next ten adds some other 10%. Another one hundred biggest produprocent. Dopiero stu największych producentów
cers of doors and windows, accorEksport polskich wyrobów w latach 2004–2007 w mln euro.
okien i drzwi w Polsce, według wyników roku
ding to research results from 2007,
Export development of Polish products in 2004-2007 (mln euro)
2007, obejmuje ponad 70 proc. wartości rynku
cover over 70% of the market value.
stolarki budowlanej. Na pozostałą część pracuje
Over 2000 small production plants
w Polsce ponad dwa tysiące małych zakładów
work for another part, which shows
i warsztatów produkcyjnych, co świadczy nie tylnot only fragmentation but also larko o rozdrobnieniu, ale też o wynikającej z niego
ge competition on this market.
dużej konkurencyjności.
The bigest manufacturers
Najwięksi producenci
The total sales value of 100 biggest
2004
2005
2006
2007
Drzwi i okna z PCW
Drzwi i okna aluminiowe
companies of this area achieved a
Łączna wartość sprzedaży stu największych firm
PVC doors and windows
Aluminium doors and windows
value of 8.5 billion zlotys in 2007,
w tej branży osiągnęła w 2007 roku 8,5 mld zł,
Drzwi i okna stalowe
Drzwi i okna drewniane
Steel doors and windows
Wooden doors and windows.
which makes up 70% of the whole
co stanowi 70 proc. wartości całej produkcji sprzesales volume. The top ten manufacdanej. Pierwszych dziesięciu producentów zajmuje
Stolarka otworowa w Polsce według materiału.
turers cover 25% of the whole feneobecnie 25 proc. całego rynku stolarki otworowej,
Fenestration in Poland according to material used.
stration market now, to which we
do którego zaliczamy okna pionowe i dachowe,
Stolarka
Stolarka
can add: vertical and roof windows,
drzwi wejściowe i wewnętrzne, ogrody zimowe
aluminiowa 2%
ze stali 10%
entrance exterior and interior doors,
i fasady, bramy i rolety.
Aluminium
Steel
winter gardens, facades, garage and
industrial doors and roller blinds.
Eksport
Według statystyk polskiego Głównego Urzędu
Stolarka
Stolarka
z drewna 43%
Export
Statystycznego, w roku 2007 polscy producentworzywowa 45%
Wooden
According to the primary statistics
ci stolarki sprzedali za granicę wyroby o łącznej
Plastic
by Główny Urząd Statystyczny
wartości prawie 1 mld euro. Niemal 48 proc. tej
(Central Statistical Office) in 2007,
wartości to okna i drzwi z drewna. Wyroby z pozostałych materiałów stanowiły odpowiednio: PCW – 39 proc., aluminium Polish fenestration manufacturers sold products abroad of the total value of
nearly €1 billion. Wooden doors and windows made up almost 48% of this
– 7 proc. i stal – 7 proc. wartości polskiego eksportu.
Największym odbiorcą wyrobów stolarki otworowej z Polski jest rynek value. Products made of other materials constituted accordingly: PVC – 39%,
niemiecki. W ubiegłym roku trafiło tam ponad 20 proc. całości polskiego aluminum – 7% and steel – 7% of the Polish export value.
eksportu okien i drzwi. Niezwykle dynamicznie rozwija się również współpraca polskich producentów z odbiorcami w Skandynawii i na Wyspach Germany is the biggest importer of the Polish wooden fenestration. 20% of total
Brytyjskich. W ubiegłym roku 13 proc. polskiego eksportu stolarki znalazło Polish doors and windows export hit this market last year. The cooperation between Polish producers and consumers in Scandinavia and Great Britain has been
tam odbiorców; były to drzwi drewniane, okna typu sash i casement.
Polscy producenci należą do grona najpoważniejszych partnerów uzna- developing dynamically. Last year 13% of Polish goods, mainly wooden doors and
nych, międzynarodowych marek. To dzięki nim powstał w kraju nowo- windows sash and casement style, were exported there.
czesny przemysł szklarski, w który zainwestowały Pilkington, Guardian The Polish manufacturers belong to the group of the most important partners of
i Saint-Gobain. Dzięki nim polskie filie dostawców systemów PCW, takich famous international brands. Thanks to them the modern glass industry has arijak: Aluplast, Veka, Rehau, Deceuninck, Gealan i inne są najbardziej sen, in which Pilkington, Guardian and Saint-Gobain have invested. Thanks
dynamicznymi oddziałami tych firm w Europie. To dzięki nim wreszcie co- to them the Polish divisions of PVC profiles systems’ suppliers such as Aluplast,
raz lepsze w ostatnich latach wyniki sprzedaży mogli notować dostawcy Veka, Rehau, Deceuninck, Gealan and others are the most dynamic branches
okuć: Roto Frank, Winkhaus, Maco, G-U czy Siegenia-Aubi. Polski of these companies in Europe. Thanks to them at last, the hardware suppliers:
boom okienno-drzwiowy lat 90. to także była okazja do zbudowania moc- Roto Frank, Winkhaus, Maco, G-U or Siegenia-Aubi, could record better sanej pozycji rodzimych dostawców. Doskonale skorzystały z tego takie fir- les results. The Polish door-window boom from the nineties was an opportunity to
my, jak Aluprof SA (systemy aluminiowe), Press-Glas (szyby zespolone), build strong position of the domestic suppliers. Such companies as Aluprof SA
Stomil-Sanok (uszczelki), Metalplast Karo Złotów (okucia) czy choć- (aluminium systems), Press-Glas (insulated glass units), Stomil-Sanok (seals),
by toruński Nomet (klamki). Dzięki takiemu rozwojowi Polacy stali się Metalplast Karo Złotów (fittings) or Nomet from Toruń (handles) perfectly
48 sierpień 2008
Ok0808.indd 48
2008-08-04 14:39:39
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
również liczącymi się dostawcami dla rynków Słowacji, Czech, Ukrainy,
Rumunii i Rosji, nawiązując tam liczne kontakty kooperacyjne.
Najważniejszym jednak partnerem handlowym polskich producentów
okien i drzwi jest rynek Unii Europejskiej. W roku 2007 sprowadzono z UE
do Polski wyroby stolarki o wartości 100 mln euro. Wstępne wyniki roku
2008 świadczą o tym, że współpraca ta nadal dynamicznie się rozwija.
Także w drugą stronę – z Polski do Unii sprzedawana jest duża ilość wyrobów. W roku 2007 Polacy wyeksportowali na rynki unijne okna i drzwi
o łącznej wartości 650 mln euro. Najwięcej wśród nich było okien i drzwi
drewnianych, okien aluminiowo-drewnianych oraz okien PCW. Niewielką
stosunkowo ilość stanowiły systemy aluminiowe oraz drzwi metalowe.
Taka aktywność polskich przedsiębiorców sprawia, że już dzisiaj Polacy eksportują najwięcej okien i drzwi spośród wszystkich krajów unijnych, a co-
exploited the opportunity. Thanks to such development the Polish manufacturers
have become significant suppliers for Slovakian, Czech, Ukrainian, Romanian and
Russian markets, establishing there numerous cooperation contacts.
The most important trading partner for Polish windows and doors producers is
European Union market. In 2007, fenestration products of a value of 100 million
euros were imported from the EU to Poland. Preliminary results from 2008, show
that this cooperation has been developing dynamically
From Poland to the European Union is also sold a large quantity of products.
In 2007, Polish companies exported windows and doors of a total value of 650
million euros to the EU market. The largest amount of them were the wooden
windows and doors, aluminium-wood windows and PVC windows. A relatively
small number of products were the aluminum systems and metal doors. Such
activity of Polish businessmen makes that Polish companies export the most of
Dziesięć największych firm branży stolarki otworowej. / Ten biggest companies in the fenestration area.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Firma / The company
Miasto / Town
FAKRO
NB Polska
PORTA KMI
DOBROPLAST
MERCOR
DRUTEX
OKNOPLAST-Kraków
RATIONEL
OKNA RĄBIEŃ
GERDA
Nowy Sącz
Gniezno
Bolszewo
Zambrów
Gdańsk
Bytów
Podłęże
Wędkowy
Rąbień
Warszawa
Zatrudnienie
Employment
3000
1300
2000
1300
560
1000
460
750
550
220
Sprzedaż 2007 / Sales
(tys. euro) / [thousand euro]
130 000
130 000
95 000
85 000
82 000
64 000
53 000
52 000
45 000
42 000
Podstawowe Produkty / Basic Products
okna dachowe / roof windows
okna dachowe / roof windows
drzwi płytowe / chipboard doors
okna PCW / PVC windows
systemy przeciwpożarowe / anti-fire systems
okna PCW i drewniane / PVC and wooden windows
okna PCW / PVC windows
okna drewniane / wooden windows
okna PCW / PVC windows
drzwi przeciwwłamaniowe / Anti-burglar doors
Źródło: ankiety producentów, marzec 2008
raz sprawniejsza logistyka i wyspecjalizowane służby handlowe powodują,
że z roku na rok coraz bardziej rośnie znaczenie polskiego eksportu w unijnym handlu oknami i drzwiami. Zjawisko to powinno w najbliższych latach
się pogłębiać, doprowadzając do wyspecjalizowania się Polski – w skali
całej Europy – w produkcji okien i drzwi.
windows and doors of all EU countries. Efficient logistics and specialized business
services make that importance of export of Polish windows and doors in the EU
trading has been significantly growing. This phenomenon should increase in coming years, causing that Polish windows and doors manufacturers will be the best
specialists in the production of these items in Europe.
sierpień 2008 49
Ok0808.indd 49
2008-08-04 14:39:39
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
OKNA I DRZWI Z PCW
Stolarka tworzywowa to dominujący dzisiaj segment stolarki budowlanej
w Polsce. Niższe w stosunku do okien z innych materiałów ceny tych wyrobów,
decydują o ich 70-procentowym udziale w całości polskiej produkcji okiennej.
Wielkość tego segmentu rynku jest szacowana na ponad 8 mln sztuk jednostek, a wartość produkcji na ponad 1 mld euro.
PCV WINDOWS AND
DOORS
Stollar Suwałki
Grupa M&S
Eko-Okna Racibórz
Vetrex Tczew
Jezierski
Petecki
Okna Rąbień
Oknoplast-Kraków
Drutex
Dobroplast
Nowadays, plastic dominated segment of doors and windows in Poland. Lower prices of those products, in relation to windows made of other materials,
cause that they have 70-percent share in the total production of Polish winNajwięksi polscy producenci stolarki tworzywowej to jednocześnie najbardziej dows. The size of this market segment is estimated at more than 8 million
znaczący odbiorcy systemów oferowanych w naszym kraju przez kilkunastu units, and the production value of over 1 billion euros.
dostawców. I tak Okna Rąbień to największy odbiorca Aluplastu, krakow- The largest Polish producers of plastic doors and windows are also the most
ski Oknoplast, to największy partner Veki, a Jezierski z Kielc to największy significant recipients of systems offered by several suppliers in our country.
odbiorca profili Schüco. Wśród największych producentów okien PCW należy Okna Rąbień is the largest recipient of Aluplast, Oknoplast from Kraków
odnotować jeszcze obecność takich firm, jak: Drutex z Bytowa (własny pro- is the largest Veka’s partner and Jezierski from Kielce is the largest recipient
fil Iglo), Dobroplast z Zambrowa (Avantgarde), Vetrex z Tczewa (Veka), of Schüco profiles. Such companies as Drutex from Bytów (own Iglo profile),
Petecki z Łodzi (Rehau), Jezierski z Kielc (Schüco), M&S ze Słupska (Brüg- Dobroplast from Zambrów (Avantgarde), Vetrex from Tczew (Veka), Pemann), Tras-Intur (obecnie Trion) z Inowrocławia (Aluplast) czy Budvar tecki from Łódź (Rehau), Jezierski from Kielce (Schüco) , M & S from Słupsk
Centrum ze Zduńskiej Woli (Thyssen). Warto jednak wiedzieć, że segment (Brügmann), Tras-Intur (now Trion) from Inowrocław (Aluplast) Budvar
ten jest tak bardzo rozdrobniony,
Centrum from Zduńska Wola (ThysNajwięksi polscy producenci okien PCW.
iż udział w rynku największej firsen) should be mentioned among the
The biggest Polish PVC windows producers.
my nie przekracza wartościowo
largest producers of PVC windows there.
9 proc., a dziesięciu największych
It is, however, known that this segment
producentów obejmuje nie więcej
is so fragmented that the largest market
niż 45 procent. Na pozostałą część
share in the company’s value does not
pracuje kilkaset wytwórni o lokalexceed 9 percent and ten biggest pronym lub najwyżej regionalnym
ducers have no more than 45 percent
znaczeniu.
of the market. The rest of market share
belongs to several hundred local comWśród
producentów
trwają
panies or to regional ones.
w ostatnim czasie silne procesy
Strong consolidation processes took
konsolidacyjne, wyrażające się
place recently among the producers. It
przede wszystkim przejmowaniem
manifests predominantly itself in a way
istniejących sieci sprzedaży. Innym
that companies are taking over existing
przejawem tego zjawiska jest konsolidacja procesów produkcyjnych, wyrażają- network sales. Another indication of this phenomenon is the consolidation
ca się produkcją szyb zespolonych na własne potrzeby, a nawet ekstruzją włas- of production processes. It is mainly visible in the production of glass panych profili, jak ma to miejsce w przypadku Druteksu i Dobroplastu, a także, nels on its own needs, and even extrusion of own profiles, as it is in case
choć w innej formie, Oknoplastu-Kraków. Sytuacja w tym segmencie jest bardzo of Druteks and Dobroplast Company and also Oknoplast-Kraków but in a
dynamiczna, a mniejsze wytwórnie, które nie zrezygnowały jeszcze z produkcji different form. The situation in this segment is very dynamic. Smaller comstolarki, starają się dbać o najwyższą jakość swoich wyrobów i budować wyso- panies, which have not abandoned the doors and windows production yet,
kie standardy serwisowe. Pomaga im w tym zarówno oferta najnowocześniej- are taking care of the highest quality of their products and build high service
szych maszyn do obróbki PCW, jak również wsparcie techniczne i marketingowe standards. The most modern PVC machinery, technical and marketing supnajbardziej renomowanych dostawców systemów profili, zespoleń szybowych port of the most reputable suppliers of profile systems, glass compositions
i okuć. Walka o klienta krajowego wciąż trwa, a ostateczne jej wyniki nie będą and fittings, help them to achieve the goals. Companies are willing to acquire
zapewne znane wcześniej niż za dwa, trzy lata.
a customer and its final results will be probably known for less than two or
Dużą szansę na zbyt swoich produktów widzą Polacy w możliwości sprzedaży three years.
eksportowej. Nie wszystkie jednak firmy, które próbują sił poza granicami Pol- A big chance for Polish manufacturers is export of their products. Not all of the
50 sierpień 2008
Ok0808.indd 50
2008-08-04 14:39:40
ski, są do tego właściwie przygotowane i technologicznie, i mentalnie. Do niedawna jeszcze część
z nich negatywne doświadczenia wojny cenowej
z polskiego rynku przenosiła na aktywność eksportową. Przejawiało się to zaniżaniem cen i wiążącym się z tym obniżaniem jakości wyrobów.
Obecnie jednak przeważa postawa firm, które
znane z wysokiej jakości i dobrego serwisu na rynku polskim, starają się takie standardy stosować
również na rynkach zagranicznych.
companies, which try to find a market abroad, are
properly prepared for that, technologically and
mentally. Until recently, even some of these negative experiences of market price war in Poland were
transferred to export activity. The goods were underpriced and of a lower quality. Today, however,
there are more companies that are known for high
quality and good service on the Polish market, and
what is more they are trying to apply such standards
on foreign markets.
DRUTEX
www.drutex.pl
Założony w 1985 roku, zatrudnia obecnie ponad tysiąc pracowników i jest jednym z największych w Polsce producentów okien
oraz drzwi z PCW. W ofercie ma również okna, drzwi i fasady z drewna oraz aluminium. Drutex ma
własny wydział produkcji szyb zespolonych, a w roku 2007 rozpoczął ekstruzję własnego profilu PCW o
nazwie GL System. Główni dostawcy firmy to Guardian (szkło), Maco (okucia) oraz Aluprof (aluminium).
Drutex jest nie tylko wiodącym w kraju producentem stolarki okienno-drzwiowej, ale również liczącym się
graczem na branżowej arenie międzynarodowej. Firma sprzedaje swoją stolarkę na terenie prawie całej
Europy, w USA, Meksyku, Kanadzie, Australii oraz na Bliskim Wschodzie.
Łączna sprzedaż Druteksu w roku 2007 przekroczyła wartość
67 mln euro.
The DRUTEX Company has been operating on the Polish market since 1985, and it employs more than
1000 workers. It is the biggest manufacturer of PVC windows and doors in Poland. The Company has
also windows, doors and facades made of aluminium and wood on its offer. Drutex has its own glazed
units department and in 2007 it has started extrusion of its own PVC profile called GL system. Its main
suppliers are the Guardian (glass), Maco (fittings) and Aluprof (aluminum). Drutex is not only a leading
domestic manufacturer of doors and windows, but also a major player in the international industry arena. The company sells its products almost in all countries in Europe, and also in the USA, Mexico, Canada,
Australia and the Middle East.
Total Drutex sales exceeded the value of
€67 million in 2007.
DOBROPLAST
www.dobroplast.pl
Powstał w 2000 r. i zatrudnia obecnie 1600 pracowników. Jest
jednym z czołowych producentów stolarki z PCW na rynku krajowym, ale również zaopatruje w okna partnerów z Unii Europejskiej. Jako pierwszy polski producent
okien uruchomił z powodzeniem, w 2005 roku, własną ekstruzję profilu wytwarzanego na austriackiej
licencji. Obecnie wprowadza do oferty okna w systemie angielskim.Dobroplast produkuje okna wykorzystując własny profil Avantgarde, zaś głównymi dostawcami są: Siegenia (okucia) oraz Guardian Flachglas
(szyby). Firma eksportuje swoje wyroby na Litwę, Łotwę, Słowację, Ukrainę, Białoruś, Węgry, a także do
Czech i Niemiec.
Łączna sprzedaż Dobroplastu w roku 2007 przekroczyła wartość
83 mln euro.
DOBROPLAST was founded in 2000, and it currently employs 1600 workers. It is one of the leading producers of PVC doors and windows on the domestic market. It also provides windows for partners from
the European Union. As the first Polish manufacturer of windows it launched successfully its own profile
extrusion under the Austrian license in 2005. Nowadays, English style windows are added to its offer.
Dobroplast produces windows using its own profile Avantgarde. Its main suppliers are companies such
as: Siegenia (fittings) and the Guardian Flachglas (glass panes). The Company exports its products to
Lithuania, Latvia, Slovakia, Ukraine, Belarus, Hungary, and also to the Czech Republic and Germany.
Total Dobroplast sales exceeded the value of
€ 83 million in 2007.
sierpień 2008 51
Ok0808.indd 51
2008-08-04 14:39:40
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
OKNA DREWNIANE
WOODEN WINDOWS
Drutex
M&S
Natura
Stolarka Wołomin
Stolbud Grybów
Włoszczowa
Adpol
Sokółka
Urzędowski
Wood is the traditional raw material in Poland, which has been used for centuries to make window frames. Today, the share of wooden windows in the domestic market has declined significantly, to 22-24 percent of the total number,
and this is due largely to their high price in relation to the windows made of
other materials. However, wooden windows are still a flagship export product
of Polish woodwork industry. On the overall number of over 2 million windows
produced in Poland in 2007, nearly half of them were exported.
A few years ago in Poland, wooden windows were made in numerous small
workshops and in several large state
Najwięksi w Polsce producenci okien drewnianych.
Dawniej okna drewniane wytwarzano
factories. After the transition in the
The biggest wooden window producers in Poland.
w Polsce w kilkuset małych stolarniach
90s, state companies such as (Stolrzemieślniczych i kilku dużych, pańbud in Wrocław and in Gorzow) banstwowych kombinatach. Po przemiakrupted and some of them such as
nach lat 90. firmy państwowe upadły
(Stolbud Włoszczowa, Stolarka
(Stolbudy we Wrocławiu i w Gorzowie)
Wołomin, Sokółka Okna i Drzwi,
i sprywatyzowały się (Stolbud WłoszStolbud Grybów) were privatized.
czowa, Stolarka Wołomin, Sokółka
Companies which survived joined
Okna i Drzwi, Stolbud Grybów).
the group of growing plant crafts
Do tych, które przetrwały, dołączyły
– Urzędowski from Ziębice, Adpol
rosnące zakłady rzemieślnicze: z Ziębic
from Toruń and Natura from Bełżec.
(Urzędowski), z Torunia (Adpol) i BełIn recent years, some of the western
żca (Natura). W ostatnich latach obserbrands such as the Danish Rationel
wujemy inwestowanie w produkcję w
and Velfac or the Swedish Inwido
Polsce znanych zachodnich marek, jak choćby duńskiego Rationela i Velfaca have made some investments in production.
czy szwedzkiego Inwido. Jednocześnie w grupie firm średniej wielkości po- At the same time, mid-size group of companies transformed into a number
wstało wiele prywatnych, elastycznych stolarni, które ograniczają swoją obec- of private, flexible workshops, which limit their presence to local markets, but
ność do rynków lokalnych, ale też śmiało podejmują kooperację zagraniczną. they are also involved in the foreign co-operation. Special activity is shown
Szczególną aktywność wykazują tu firmy śląskie, jak choćby opolski Gebauer, by some of Silesian companies such as Gebauer from Opole, Wiktorczyk
Wiktorczyk z Tychów czy Pinus ze Skarbimierza. Zjawiskiem ostatnich lat from Tychy or Pinus from Skarbimierz. In recent years, some companies which
jest podejmowanie produkcji okien drewnianych przez firmy, które dotychczas produced only PVC windows have started making wooden windows (Drutex,
produkowały jedynie okna z PCW (Drutex, M&S, Vidok) lub drzwi (Pol-Sko- M & S, Vidok) or doors (Pol-Skone, Humdrex). Starting the new plant
ne, Humdrex). Uruchamianie nowych zakładów produkcji okien z drewna production of wood windows is primarily associated with increasing export
związane jest przede wszystkim z rosnącą aktywnością eksportową.
activity.
Rationel
Drewno to tradycyjny w Polsce surowiec, z którego od wieków wykonywano
ramy okienne. Dzisiaj udział okien drewnianych w rynku krajowym znacznie
się zmniejszył, do 22–24 procent całkowitej liczby, a spowodowane jest to
głównie wysoką ich ceną w stosunku do okien z innych materiałów. Niemniej
w dalszym ciągu okna drewniane są sztandarowym wyrobem eksportowym
polskiego przemysłu stolarki budowlanej. Na ogólną liczbę ponad 2 mln okien
wyprodukowanych w Polsce w roku 2007, prawie połowa została wyeksportowana.
W ostatnich latach rośnie także kooperacja polskiego przemysłu z firmami
skandynawskimi i brytyjskimi. W roku 2007 wielkość eksportu polskiej stolarki
wzrosła o kolejne 20 proc., a prognozy na rok 2008 mówią o ponownym, tyle
że 30-procentowym wzroście.
In recent years, cooperation between the Polish, Scandinavian and British
companies has also increased. In 2007 the volume of Polish woodwork export
increased by another 20 percent, and it seems it will grow in 2008 to about 30
percent.
URZĘDOWSKI
RATIONEL
www.urzedowski.pl
www.rationel.dk
Założony został w 1989 roku, zatrudnia obecnie ok. 400 osób. Jest polskim liderem w produkcji okien drewnianych jednoramowych.
Oprócz tego w ofercie firma ma drzwi oraz parapety z meranti, dębu i sosny;
wytwarza też kantówkę z dębu, meranti, mahoniu i sosny. Urzędowski współpracuje z firmami: Glaspol, Effector, G-U, Simonswerk oraz Sigma.
Łączna sprzedaż firmy Urzędowski w roku 2007 przekroczyła wartość
24 mln euro.
Powstał w 1947 roku w Danii, zaś
polski oddział w 1998 roku. Firma,
wchodząca w skład koncernu VKR, zatrudnia w Polsce ponad 900 osób i jest
największym w kraju producentem stolarki drewnianej i drewniano-aluminiowej. Cała produkcja Rationela jest z Polski eksportowana, firma nie ma w naszym kraju struktury handlowej.
Łączna sprzedaż Rationela w roku 2007 przekroczyła wartość
50 mln euro.
URZĘDOWSKI was founded in 1989 and currently employs approximately 400
people. It is the Polish leader in production of single-hung wooden windows.
The Company produces doors and windowsills made of meranti, oak and pine.
It also produces squared timber made of meranti, ebony and pine. Urzedowski
cooperates with companies like: Glaspol, Effector, G-U, Simonswerk and Sigma.
Total sales of the company Urzędowski exceeded
€24 million in 2007.
RATIONEL was founded in 1947 in Denmark, while the Polish branch was opened in 1998. The company, part of the group VKR, employs over 900 people
in Poland and is the largest producer of woodwork and wood-aluminium carpentry. All Rationel products are exported from Poland, as the company has
not yet established a trade structure in our country.
Total Rationel sales exceeded a value of
€50 million in 2007.
52 sierpień 2008
Ok0808.indd 52
2008-08-04 14:39:44
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
DRZWI TECHNICZNE
SPECIAL DOORS
Drzwi techniczne w Polsce to grupa produktów o wyższej cenie i lepszych parametrach, spełniających ponadstandardowe wymagania prawa budowlanego
lub odpowiadających na specyficzne wymagania inwestorów i użytkowników.
Do grupy tej należą przede wszystkim drzwi o wyższej izolacyjności akustycznej, o podwyższonej odporności ogniowej oraz drzwi przeciwwłamaniowe.
Special doors are a group of products with higher prices and a better performance in Poland. They are meeting the high requirements of building legislation and responding to the specific requirements of investors and users.
The doors of higher acoustic insulation, with increased resistance to fire and
anti-burglary doors belong to this group .
Przeciwpożarowe
Drzwi o podwyższonej odporności ogniowej są produkowane przez większość
liczących się w Polsce producentów drzwi metalowych i drewnianych. Odpo-
Fire doors
Doors with increased fire resistance are produced by the most major metal
and wooden doors manufacturers in Poland. Relevant construction modification and the application of anti-fire seals, cause that such doors effectively
protect against the spread of fire during the 15, 30, 60, 90 or 120 minutes.
Appropriate information about these properties is stamped on a special plate
and added to all such doors. Confirmation that a suitable construction has
been tested are: Technical Approval and a Test Fire Certificate.
On the Polish market, there are companies which are specialized in the manufacturing and incorporating anti-fire devices. Profile of their production involves not only the doors, but in general barriers (walls, sites, etc.) with increased
resistance to fire. The best of the country producers are: Mercor company
from Gdańsk and BEM Brudniccy from Płock. Mercor is even going to be a
leader in the passive type of fire protection segment in Europe, taking over
specialized companies in the Czech Republic and Spain.
About 10 percent of Polish production is exported outside the country. Fire
doors production is one of the most profitable sectors of fenestration market
but it is not as competitive as the others.
Zbigmet
Juwent
Capek
Dierre
BEM
Hörmann
Gerda
Mercor
Najwięksi producenci drzwi technicznych.
The biggest producers of special doors.
wiednia modyfikacja konstrukcji i zastosowanie uszczelnień przeciwpożarowych powodują, że drzwi takie skutecznie chronią przed rozprzestrzenianiem
się ognia w czasie 15, 30, 60, 90 lub 120 minut. Odpowiednie informacje
o tych własnościach wybite są na specjalnej tabliczce, dołączanej do każdych
takich drzwi. Potwierdzeniem, że odpowiednia konstrukcja została sprawdzona, są Aprobata Techniczna oraz świadectwo badań ogniowych.
Na polskim rynku są obecne firmy, które specjalizują się w wytwarzaniu
i wbudowywaniu stolarki przeciwpożarowej. Profil ich produkcji obejmuje nie
tylko same drzwi, ale w ogóle przegrody (ściany, witryny itp.) o zwiększonej
odporności na ogień. Najbardziej liczący się w kraju producenci to: gdański
Mercor oraz BEM Brudniccy z Płocka. Mercor aspiruje nawet do pozycji
lidera segmentowi biernych zabezpieczeń ogniowych w Europie, przejmując
wyspecjalizowane firmy w Czechach i w Hiszpanii. Około 10 proc. polskiej produkcji jest eksportowane poza granice kraju. Stolarka przeciwpożarowa jest
jednym z bardziej rentownych segmentów rynku
stolarki, a jednocześnie nie tak konkurencyjnym,
jak pozostałe.
Security doors
The growth of construction projects in Poland and extremely active renovation market, supports the development of doors with increased resistance to
burglary. However, the most prized and the most common way of ensuring
housing in Poland is using the security doors class C. This kind of doors is produced by more than a dozen companies in Poland. The most significant ones
are: Gerda from Warsaw, Zbigmet from Jabłonna and Juwent from Ryki.
Except of home industry offer, there are also foreign importers, among which
the strongest position is represented by Israeli producers: Witex, Super-Lock
and Key-Lock and Italian Dierre. The section of security doors in Poland is
not significant: it is estimated that the total annual sales do not exceed 100
thousand pieces of such doors.
Drzwi przeciwwłamaniowe
Rozwój inwestycji budowlanych w Polsce i nadzwyczaj aktywny rynek remontowy sprzyjają
rozwojowi segmentu drzwi o zwiększonej odporności na włamania. Najbardziej cenionym i najczęstszym sposobem zabezpieczania mieszkań
w Polsce jest stosowanie drzwi w klasie przeciwwłamaniowej C.
Drzwi w klasie C produkuje w Polsce kilkanaście
firm. Najbardziej liczące się spośród nich to:
Gerda z Warszawy, Zbigmet z Jabłonnej oraz
Juwent z Ryków. Poza ofertą rodzimą obecni są
również importerzy drzwi zagranicznych, wśród
których najmocniejszą pozycję mają przedstawiciele producentów izraelskich: Witex, Super-Lock i Key-Lock oraz włoskiego Dierre.
Segment drzwi przeciwwłamaniowych w Polsce
nie jest znaczący: szacuje się, że całkowita roczna sprzedaż nie przekracza 100 tys. sztuk takich
drzwi.
sierpień 2008 53
Ok0808.indd 53
2008-08-04 14:39:44
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
DRZWI DREWNIANE
WOODEN DOORS
Ponad 10 mln sztuk drzwi i skrzydeł drzwiowych wytwarza się corocznie w Polsce. Trzy czwarte spośród nich to drzwi drewniane, a w tej grupie 85 proc.
to drzwi wewnętrzne. Najbardziej popularnym rozwiązaniem są tu skrzydła
płytowe, w których płaszczyznę skrzydła stanowi płyta MDF. Najwięksi w naszym kraju producenci drzwi to wytwórcy właśnie drzwi płytowych.
More than 10 million pieces of doors and door leaves are produced annually in Poland. Three-quarters of them are the wooden doors, and from this
group 85% are the interior doors. The most popular solution are board leaves, in which the leaf surface is an MDF board. The largest door producers in
our country are the board door producers.
Pierwsze miejsce wśród nich zajmuje pomorska Porta KMI z Bolszewa, mająca dwa zakłady w Polsce i jeden w Rumunii. Obecnie firma
buduje kolejną fabrykę – tym razem na Ukrainie. W regionie pomorskim działają jeszcze
dwie inne duże wytwórnie: DRE w Elblągu,
rozpoczynające niegdyś od produkcji blatów
meblowych, oraz SeegerDach w Łebieńcu
koło Słupska, wytwarzający drzwi z drewna
masywnego. W południowo-wschodniej Polsce są zlokalizowane dwie spółki z udziałem
kapitału zagranicznego: w Lublinie firma PolSkone, z udziałami szwedzkimi, oraz w Jaśle
– Kronodoor, będący własnością koncernu
Masonite. W Ciasnej pod Opolem produkcję
rozwija polska firma Kosz, a w śląskich Zwonowicach – spółka Classen-Pol. W ostatnim
czasie na wschodzie kraju, w Sokółce pod
Białymstokiem zdecydował się zainwestować
szwedzki producent okien i drzwi – Inwido
Sverige.
First place among them takes Porta KMI
company from Bolszewo, with two plants
in Poland and one in Romania. At present,
another factory is being built by this company – this time in Ukraine. In Pomerania region there are two other big factories: DRE
in Elbląg (it started its production from making tabletops furniture), and SeegerDach
in Łebieniec near Słupsk, manufacturing
doors from solid wood. In south-eastern Poland there are two companies with foreign
capital; Pol-Skone company in Lublin,
with the Swedish shares, and Kronodoor
company in Jasło, owned by the Masonite
group. In Ciasna near Opole, a Polish Kosz
company and also a Classen-Pol company
in Silesian Zwonowice have been developing
their production. In recent times, in the east
of the country in Sokółka near Bialystok a
Swedish manufacturer of windows and doors – Inwido Sverige decided to invest its
money.
Apart from these major plants in Poland,
there are also over a thousand smaller workshops producing doors from solid wood.
Virtually, every Polish manufacturer of
wooden windows is also a manufacturer of
doors. The main area of door producers in
Poland is the north-eastern region of the country, especially Masurian Lakeland. They are, of course, not such powerful
plants such as Porta company, which can produce one million doors per year,
but they are able to handle any investment, and each secondary wholesaler.
Wytwórcy polscy znaczną część produkcji drzwi eksportują na rynki zagraniczne. Oprócz Porty, która całą produkcję swojej rumuńskiej fabryki przeznacza
na rynki południowej Europy, prawie całą swoją produkcję do Anglii wysyła
SeegerDach, a 20-procentowy udział eksportu w całości sprzedaży wykazują
Polish manufacturers export significant part of the door production to foreign markets, except from Porta Company which supplies the markets of
southern Europe with whole production from Romanian factory. SeegerDach company exports almost all of its production to England. Pol-Skone
Foto Gerda
Poza tymi największymi zakładami działa
w Polsce również ponad tysiąc mniejszych, wytwarzających w większości drzwi z drewna masywnego. Praktycznie każdy polski producent
okien drewnianych jest jednocześnie wytwórcą
drzwi wejściowych. Ośrodkiem o największej
koncentracji wytwórni drzwi jest północnowschodni region kraju, a dokładnie Pojezierze
Mazurskie. Nie są to, oczywiście, zakłady o mocach zbliżonych do Porty, która
rocznie jest w stanie wyprodukować milion drzwi, ale z pewnością są one w stanie obsłużyć każdą inwestycję i każdego średniego hurtownika.
īu}zlzhzq˜wu}qh
ī«flh¸qlfhvwd hluhjxorzdqh
īlvwz|lsurƒohsu}|srg rjrzh
īlvwz|z|nr¡f}hqlrzh
īurƒohliurqw|pheorzh
ÜÜsÜ}rÜrÜ
Dzielna ul. Leśna 2
42-793 Ciasna
tel. +48 34 35 10 540
fax +48 34 35 35 602
[email protected]
īqwhulrugrruv
īl{hgdqgdgmxvwdeohgrruiudphv
īorrulqjsurƒohv
īlqlvklqjsurƒohv
īxuqlwxuhsurƒohvdqgfdelqhwgrruv
zzzÜnrv}ÜfrpÜso
54 sierpień 2008
Ok0808.indd 54
2008-08-04 14:39:45
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
Stolarka Wołomin
Stolbud Włoszczowa
Interdrex
Kosz
Polski rynek drzwi to, oczywiście,
nie tylko drzwi wewnętrzne, ale również masywne, drewniane drzwi
wejściowe. Specjalizują się w nich polscy rzemieślnicy zatrudnieni w mniejszych firmach, które potrafią wykorzystać ich ponadprzeciętne doświadczenie
i umiejętności. Bardzo często ich produkty trafiają do obiektów zabytkowych,
gdzie wymaga się nadzwyczajnej precyzji i staranności w odtworzeniu dawnych kształtów oraz konstrukcji.
Ale także w produkcji przemysłowej najprostsze drzwi wewnątrz mieszkania
nie są jedynymi. Większość producentów oferuje również drzwi o walorach
technicznych: przeciwpożarowe, o podwyższonej izolacyjności akustycznej
czy choćby drzwi ewakuacyjne. Na zamówienie nabywcy może być zrealizowane praktycznie każde zamówienie na drzwi o parametrach użytkowych oczekiwanych przez projektantów. Najnowsze technologie produkcji i wysokie umiejętności polskiej kadry technicznej gwarantują spełnienie takich wymagań. Masonite
DRE
Pol-Skone
Seeger-Dach
Classen-Pol
Najwięksi polscy producenci drzwi.
The biggest Polish door producers.
Porta KMI
zarówno Pol-Skone, jak i Sokółka
Okna i Drzwi. Także mniejsze firmy
starają się być obecne na rynkach zagranicznych, choćby przez realizację
zamówień inwestorów indywidualnych. Bardzo często realizacja takich
zamówień wiąże się z zapewnieniem,
że wyroby zostaną dostarczone
na miejsce budowy, a profesjonalny
montaż przeprowadzą ekipy autoryzowane przez producenta.
and Sokółka Okna i Drzwi Corporations have 20-percent export share
in their total sales. Smaller companies
are also trying to be present on foreign
markets, realizing orders from individual investors. Very often the implementation of such contracts is associated
with the assurance that the products
will be delivered to the construction site
as soon as possible and a professional
assembly will be provided by qualified
teams which are recommended by the
producer.
The Polish door market provides not
only the internal doors, but also massive wooden entrance doors. Polish
craftsmen, with unaverage skills, employed in smaller firms are experienced
in their production. Their products are very often taken to historical objects,
where extraordinary precision and care is required, especially in rebuilding
of old structures and shapes. Even the simplest doors inside the apartment
in industrial production are not the only ones which are produced. Most
manufacturers offer the doors with the technical qualities: fire doors, noise
reduction doors with enhanced sound insulation or even trap doors. Every
buyer’s expectations may be fulfilled and almost every order may be realised
with parameters expected given by the designers. The latest production technologies and high skills of Polish technical staff guarantee the fulfilment of
such demands.
PORTA KMI POLAND
www.porta.com.pl
Powstała w 1992 roku. Jest producentem skrzydeł drzwiowych w okleinach syntetycznych. Wchodzi w skład Grupy
Porta, którą tworzy pięć fabryk, zatrudniających łącznie dwa tysiące osób. Poza głównymi fabrykami drzwi w Bolszewie (Polska) i w Arad (Rumunia) są to: Porta
KMI System (produkująca ościeżnice w okleinach syntetycznych i naturalnych), Porta KMI Metal (metalowe skrzydła drzwiowe i ościeżnice), Porta KMI Fornir
(skrzydła drzwiowe w okleinach naturalnych).Ponadto Grupa Porta ma sieć autoryzowanych dystrybutorów w ponad 25 krajach Europy. Firma współpracuje
z producentami oklein, szkła, okuć, lakierów, klejów. Są to m.in. Jeld-Wen, Kronospan, Becker Akroma, Jowat.
Ubiegłoroczna sprzedaż Porta KMI osiągnęła wartość
100 mln euro.
PORTA KMI POLAND was founded in 1992. It is a manufacturer of door wings with synthetic veneers. It belongs to the Porta Group, which includes five factories
employing a total of two thousand people. Aside from the main doors’ factories in Bolszewo, Poland and Arad, Romania a number of smaller divisions produce
specialty products. These include Porta KMI System (door frames with synthetic and natural veneers), Porta KMI Metal (metal door wings and frames), and Porta
KMI Veneer (door wings with natural veneers). In addition, Porta Group has a network of authorized distributors in over 25 countries in Europe. The company
cooperates with manufacturers of veneers, glass, hardware, varnishes and adhesives. These include Jeld-Wen, Kronospan, Becker Akroma, Jowat.
Last year Porta KMI sales reached a value of
€100 million.
GERDA
www.gerda.pl
Działa na rynku zabezpieczeń od roku 1987, osiągając w tej dziedzinie pozycję lidera. Obecnie zatrudnia ponad 200
osób. W ofercie ma zamki, kłódki oraz drzwi, w tym przeciwwłamaniowe. Głównymi dostawcami są siostrzane spółki Gerda 2 i Gerda 3 oraz Lockpol.Około
15 proc. sprzedaży trafia na rynki zagraniczne, w tym do Rosji i Wielkiej Brytanii.
Łączna sprzedaż Gerdy w roku 2007 przekroczyła wartość
40 mln euro.
GERDA has been operating in the security market since 1987, achieving the leader position in the sector. The Company currently employs over 200 people. It has
in its offer locks, padlocks and doors, including anti-burglary ones. The main suppliers are twin companies Gerda 2, Gerda 3 and Lockpol. Approximately 15%
sales are launched to foreign markets, including Russia and Great Britain.
Total Gerda sales exceeded the value of
€40 million in 2007.
sierpień 2008 55
Ok0808.indd 55
2008-08-04 14:39:47
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
OKNA DACHOWE
ROOF WINDOWS
Polska jest największym w Europie, a być może i na świecie, producentem Poland is the largest manufacturer of roof windows in Europe, and perhaps in
okien dachowych, z produkcją szacowaną na milion sztuk rocznie. Swoje the world. The production is estimated at about one million units
fabryki mają tutaj najwięksi światowi gracze: Velux (Gniezno, Namysłów), a year. Major global manufactures have their plants here: Velux from Gniezno
Fakro (Nowy Sącz) oraz Roto (Lubartów). W śląskim Brzegu znajduje się rów- and Namysłów, Fakro from Nowy Sącz and Roto from Lubartów. Okpol (Ponież fabryka polskiego producenta – firlish company) has its factory in
Produkcja okien dachowych w Polsce.
my Okpol, a w Lublinie produkcję okien
Brzeg and Dobroplast company
Production of roof windows in Poland.
dachowych z PCW rozpoczyna firma Dohas begun its production of PVC
broplast. Łączna wartość produkcji okien
roof windows in Lublin. The total
dachowych w Polsce przekracza 1,1 mld zł
value of roof window production
(ok. 310 mln euro) i w większości jest kieroin Poland exceeds 1.1 billion
wana na eksport.
(about 310 million euros). The
Okna dachowe w Polsce są wykonywane
products are mostly exported.
przede wszystkim z drewna, na bazie konThe roof windows in Poland are
strukcji wprowadzonej 65 lat temu przez zamade of wood based on the
łożyciela firmy Velux. Sprzedawane są u nas
design introduced 65 years ago
również nieznaczne ilości okien dachowych
by the founder of the Velux comFakro
NB Polska
Roto
Okpol
z ramami tworzywowymi (Roto, Fakro,
pany. Roof windows with the
Dobroplast) oraz z kompozytu drzewnego
plastic framework (Roto, Fakro,
(Velux). Mniejsza konkurencyjność w tym
Dobroplast) and made of comsegmencie rynku jest związana z koniecznością posiadania przez producentów posite wood (Velux) are also sold in Poland. Less competition in this market
indywidualnych, autorskich rozwiązań systemu okuć do okien dachowych.
segment is associated with the need of having copyright solutions by indiviBardzo mocno w produkcję w naszym kraju angażuje się koncern VKR, właści- dual producers to the system of roof windows hardware.
ciel marki Velux. Tylko w ostatnich dwóch latach w rozbudowę polskich zakła- VKR concern, owner of Velux brand, very quickly involves its production in
dów zainwestował ponad 100 mln euro. Fenomenem polskiego rynku jest dy- our country. During the last two years, it invested over 100 million euro Polish
namiczny rozwój firmy Fakro, spółki ze 100-procentowo polskim kapitałem, plants development. Dynamic growth of Fakro is a phenomenon on the Polish
która przed 15 laty jeszcze nie istniała, a dzisiaj zajmuje już, jak twierdzi, 17 market, a company with a 100-percent Polish capital, which has been present
proc. rynku globalnego. Produkty tej firmy obecne są na wszystkich krajowych for 15 years and takes, as it claims, 17 % of the global market. The products of
rynkach Unii Europejskiej, ale również w krajach byłego ZSRR, a nawet w RPA. this company are present on all domestic markets of the European Union, in
Najnowsze inwestycje Fakro są związane z obecnością na rynku rosyjskim, countries of the former Soviet Union and even in South Africa. The latest Fakro
amerykańskim oraz w Chinach.
investments are also present on the Russian, the U.S. and China markets.
Producenci okien dachowych mocno angażują się w kształcenie i doskonalenie The manufacturers of roof windows are strongly engaged in training and perumiejętności montażystów swoich wyrobów. Wspierają organizacje samorzą- fecting the skills of their products-assemblers. They support self-governed orgadowe dekarzy w Polsce, organizują szkolenia i kursy dokształcające. Autoryzu- nizations of roofers in Poland, organize trainings and professional development
ją sprawdzone ekipy montażowe. Obecność producentów w tym środowisku, courses, and they authorize the reliable assembly teams. The presence of produpodobnie jak w środowisku projektantów budowli, gwarantuje im powodze- cers in this environment, just as in the community of the construction designers,
nie w popularyzacji i sprzedaży światowej jakości wyrobów.
ensure their success in popularizing and selling world-class products.
VELUX POLSKA
www.velux.pl
Powstał w 1989 roku; w fabrykach i
spółkach handlowych zatrudnia obecnie w Polsce 1300 osób. Jest światowym
liderem w produkcji okien do poddaszy oraz dostosowanego do nich wyposażenia. W ofercie są: okna, świetliki, system doświetleń do dachów płaskich,
akcesoria do okien dachowych, a także kolektory słoneczne.Interesującą realizacją zagraniczną, w której zastosowano okna Velux jest np. apartamentowiec
w Holandii.
Łączna sprzedaż spółki handlowej Velux Polska w roku 2007 osiągnęła
wartość
35 mln euro.
VELUX POLSKA was founded in 1989. Presently, it employs one thousand
three hundred people in factories and commercial companies in Poland. It is a
world leader in the manufacture of roof windows with specialised equipment.
Products offered include windows, skylights, flat roof window systems, and
accessories for roof windows and solar panels. Velux windows were recently
used very successfully in a recent high-end residential application in Holland.
Total sales of the Velux Poland company reached a value of
€35 million in 2007.
FAKRO
www.fakro.pl
Powstało w 1991 roku i zatrudnia 3 tysiące osób. Jest liderem w produkcji i sprzedaży okien dachowych w Polsce i zarazem drugim w świecie producentem z 17-procentowym udziałem. Ma
12 własnych firm dystrybucyjnych w: USA, Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemczech,
Austrii, Holandii, na Węgrzech, w Rosji, na Ukrainie, Słowacji i w Chinach. Produkty firmy sprzedawane są w ponad 40 krajach. Jedną z realizacji jest kopuła
obiektu usługowo-mieszkalnego w Bonn, w całości wyposażona w okna Fakro.
Łączna sprzedaż Fakro w roku 2007 przekroczyła wartość
130 mln euro.
FAKRO, founded in 1991, employs 3000 people. It is a leader in production and
sale of roof windows in Poland, and is the second largest manufacturer in the
world with a seventeen percent market share. Fakro owns twelve distribution
companies in the United States, England, France, Spain, Germany, Austria, Holland, Hungary, Russia, Ukraine, Slovakia, and China. Products are sold in over forty countries worldwide. A foreign project of note is a service-residential building
in Bonn. Fakro equipped the dome of this building in its entirety with windows.
Total Facro sales exceeded value of
€130 million in 2007.
56 sierpień 2008
Ok0808.indd 56
2008-08-04 14:39:47
Ok0808.indd 57
2008-08-04 14:39:49
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
BRAMY
GARAGE DOORS
Nowoczesne konstrukcje bram garażowych i przemysłowych przywędrowały Modern constructions of garage and industrial doors were brought to Podo Polski na początku lat dziewięćdziesiątych wraz ofertą takich firm, takich land at the beginning of the nineties and were offered by such companies
jak: Hörmann, Normstahl czy Butzbach. Do dzisiaj firmy te są obecne as: Hörmann, Normstahl or Butzbach. Up to the present moment, these
na polskim rynku, a niektóre z nich podjęły tu również produkcję (Hörmann, companies are present on the Polish market, and some of them have begun
Butzbach). Szacuje się, że roczna produkcja bram w Polsce przekracza 200 its production here (Hörmann, Butzbach). It is estimated that the annual protysięcy sztuk. Wraz z upowszechnieniem się nowych konstrukcji bram, ich pro- duction of garage doors in Poland exceeds 200000 units. With the disseminadukcję podjęły również liczne firmy polskie. W ciągu dziesięciu lat znaczące tion of the new constructions of garage doors, a lot of Polish companies have
udziały w tym rynku odnotowali tacy wytwórcy, jak: Wiśniowski z Nowe- started producing them. Within the space of ten years manufacturers such as:
go Sącza, Krispol w Wrześni, Aluprof z Opola czy Dako z Nowego Sącza. Wiśniowski from Nowy Sacz, Krispol from Wrzesnia, Aluprof from Opole and
Sprzedaż ich wyrobów w kraju rośnie
Dako from Nowy Sacz recorded a sigNajwięksi producenci bram w Polsce.
dynamicznie każdego roku, a coraz
nificant share in this market. The sales
The biggest gate producers in Poland.
większy udział stanowi sprzedaż eksof their products in the country are
www.wisniowski.pl
Jest największym producentem bram
garażowych i przemysłowych oraz
systemów ogrodzeniowych w Europie Centralnej. Firma powstała w 1989
roku i zatrudnia obecnie około tysiąca osób. Współpracuje z najlepszymi producentami wyrobów stalowych, szklanych oraz profili aluminiowych. Główne
zagraniczne rynki zbytu to: Niemcy, Czechy, Słowacja i kraje nadbałtyckie.
Zasięg ekspansji eksportowej potwierdza niedawna realizacja wyjątkowego
projektu – bram garażowych dla Polskiej Stacji Badawczej na Spitsbergenie.
Wartość sprzedaży, według szacunków CAB, w roku 2007 przekroczyła kwotę
70 mln euro.
WIŚNIOWSKI is the largest manufacturer of the high quality garage and industrial doors and fence systems in Central Europe. The Company was founded
in 1989, and it currently employs about a thousand people. It cooperates with
the best producers of steel products, glass and aluminum profiles. Main export markets are Germany, the Czech Republic, Slovakia and the countries
located on the Baltic coast. The extent of export expansion was confirmed by
the recent implementation of the unique project – garage doors for the Polish
Research Station on Spitsbergen.
According to CAB, the value of sales exceeded the amount of
€70 million in 2007.
Dako
Butzbach
HÖRMANN POLSKA
Krispol
WIŚNIOWSKI
Aluprof
growing dynamically every year. More
and more products are exported. The
last takeover of Aluprof by Kęty listed Company, and joining of its sales
network with the network of the largest supplier of the Polish aluminium
systems (formerly: Metalplast-Bielsko Biała), means for this company
a significant success not only in the
country but also outside its borders.
Except of the major leaders there are
also several hundred less known producers of garage doors in Poland. They produce mostly tilt-up doors, which are
applied in cheap individual construction and in the constructions of detached
metal garages. A simple productive process and the wide accessibility of the
materials and required components to the production cause, that situation in
this market changes each season and a lot of new producers appear at the market every year. Sale of garage doors is closely connected with the new structural
investments. Prognoses for construction in Poland in the next few years are very
promising; therefore, the segment of gates is also developing . The affluence of
foreign investment to Poland, the formation of new industrial institutions, warehouses and shopping centers strengthens and make these expectations real. Wiśniowski
portowa. Ostatnie przejęcie firmy
Aluprof przez giełdową spółkę Kęty
i powiązanie jej sieci sprzedaży z siecią największego polskiego dostawcy
systemów aluminiowych (dawniej:
Metalplast-Bielsko Biała), pozwala
rokować dla tej firmy znaczące sukcesy nie tylko w kraju, ale też poza jego
granicami.
Poza potentatami, działa w Polsce również kilkaset wytwórni bram, w większości o konstrukcji uchylnej, które
znajdują zbyt na swoje niedrogie produkty w tanim budownictwie indywidualnym oraz w wolno stojących konstrukcjach garaży metalowych. Nieskomplikowany proces produkcyjny oraz łatwa dostępność materiałów i komponentów do produkcji powodują, że sytuacja na tym rynku zmienia się w każdym
sezonie i coraz to nowi producenci objawiają się każdego roku.
Sprzedaż bram jest związana z nowymi inwestycjami budowlanymi. Prognozy
dla budownictwa w Polsce w najbliższych latach są bardzo obiecujące, dlatego
też rozwojowy jest również segment bram. Napływ inwestycji zagranicznych
do Polski, powstawanie nowych zakładów przemysłowych, magazynów i centrów handlowych dodatkowo wzmacnia i uwiarygodnia te oczekiwania.
www.hormann.pl
Zatrudnia ponad 70 osób. W roku
2006 otwarta została w naszym kraju pierwsza fabryka. Firma ma sieć
ponad 50 oddziałów i autoryzowanych punktów dilerskich w ponad 30 krajach. Jest największym producentem
w Europie w dziedzinie bram, drzwi, ościeżnic oraz napędów. Od połowy lat
60. w Niemczech, Belgii i innych krajach powstało 10 zakładów produkcyjnych potem dalsze, np. od roku 2000 istnieje fabryka w Chinach, a od roku
2002 – w USA.
Roczna sprzedaż polskiego oddziału przekracza, wg szacunków CAB, wartość
50 mln euro.
HÖRMANN POLSKA employs over 70 people. The first factory was opened in
2006 in our country. The Company has a network of more than 50 branches
and authorized dealer outlets in over 30 countries. It is the largest producer
of garage doors, doors, casings and drives in Europe. Since the mid-60s 10
production plants have been established in Germany, Belgium and other
countries. Next plant was built in China in 2000, and in 2002 in the United
States.
Annual sales exceeds, according to CAB, the value of
€50 million.
58 sierpień 2008
Ok0808.indd 58
2008-08-04 14:39:50
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
ROLETY I ŻALUZJE
SHADING DEVICES
ISPOL
www.ispolltd.com.pl
MOL
Bamar-Pol
Vertex
Portos
Gardinia
Anwis
Franc Gardiner
Ispol
Polski rynek osłon okiennych jest nieco odmienny od rynków Europy Połu- The Polish market of shading devices is slightly different from the markets of
dniowej i Zachodniej, głównie ze względów klimatycznych. Nie są aż tak southern and western Europe which is caused by different climes. In southern
rozpowszechnione okiennice i rolety naokienne, które w Polsce pełnią raczej Europe there are not so widespread window-mounted rolling shutters and
funkcję dodatkowej ochrony przed włamaniem czy przed zimnem aniżeli blinds as in Poland, where they fulfil also additional protective function againosłony przeciwsłonecznej. Duża część producentów okien z PCW otworzyła st burglary or cold rather than function of stopping excessive flow of sunshine.
działy produkcji rolet, bądź rozpoczęła współpracę z wyspecjalizowanymi za- A lot of PVC windows producers opened roller-blind production departments,
kładami. Jednym z większych dostawców jest Aluplast z Poznania. W coraz or started cooperation with specialized plants. One of the major suppliers is
większej liczbie tych wyrobów znajdują
Aluplast from Poznań. In an increrównież zastosowanie napędy elektryczne
asing number of these products,
Najwięksi producenci rolet i żaluzji.
i zautomatyzowane systemy sterowania.
there are more and more electric
The biggest producers of roller blinds and Venetian blinds.
Jest to segment znajdujący się w fazie dydrives and automated control synamicznego rozwoju.
stems applied in them. This is the
W polskim oknie, zgodnie z tradycją, wiszą
segment of market that is underfirany i zasłony, dlatego też inne przesłony
going rapid development.
okienne były dotychczas mniej popularne.
In Polish windows, there are traDo ochrony przeciwsłonecznej stosuje się
ditionally net curtains and curtains
jednak już powszechnie żaluzje i rolety
hung, therefore other window
materiałowe lub aluminiowe, listewkowe.
blinds have been far less popular
Produkcja żaluzji w Polsce zaczęła się rozso far. For anti-sun protection aluwijać. Czterech, może pięciu znaczących
minum, plastic or blinds with adjudostawców systemów żaluzji zaopatruje
stable horizontal slats are applied.
kilka tysięcy mniejszych i większych warProduction of blinds in Poland has
sztatów zajmujących się również montowaniem własnych wyrobów.
begun to grow. Four or five significant blind suppliers provide several thousand
Kilkadziesiąt firm w skali całego kraju uruchomiło produkcję przemysłową, smaller and larger workshops which are also assembling their own devices.
opierając sprzedaż na sieci dystrybutorów. Do największych należą: włocław- Several dozen companies across the country, launched the industrial proski Anwis, Vertex ze Śląska oraz Mirola z Orzesza, MOL z Poznania, Sunżal duction, basing their sales on network of authorized distributors. The bigz Katowic czy Dragon z Gdańska. Znaczącą sprzedaż eksportową notują takie gest companies are: Anwis from Wrocław, Vertex from Silesia, Mirola from
firmy, jak Franc Gardiner ze Świdnicy czy Ispol z Kielc. Jest to jednak seg- Orzesz, MOL from Poznań, Sunżal from Katowice and Dragon from Gdańsk.
ment ogromnie rozdrobniony, zdominowany przez małe warsztaty, a przez Companies such as Franc Gardiner from Świdnica or Ispol from Kielce also
to trudniejszy do rozpoznania i planowego działania marketingowego. Z tego record major export sales. However, this is extremely fragmented segment,
także powodu największe firmy podejmują intensywne działania eksportowe, dominated by small workshops, thus difficult to identify. For this reason, the
nawiązując współpracę handlową z partnerami zagranicznymi. I co ważniej- biggest companies undertake intensive export activities, referring trade coosze: jakościowo, logistycznie i organizacyjnie do współpracy takiej są dosko- peration with foreign partners, and what is the most important they are pernale przygotowane.
fectly prepared to such a cooperation.
FRANC GARDINER
www.francgardiner.pl
Został założony w 1993 roku
i zatrudnia obecnie ponad 300 osób. Firma jest jednym z największych producentów przesłon okiennych w Polsce. Ma dwa zakłady wytwórcze, z których
zakład produkcji kolorowych taśm do żaluzji jest jedynym tego typu w Europie
Środkowej. Firma Ispol wytwarza: żaluzje poziome, żaluzje pionowe, systemy
roletkowe, systemy moskitierowe, systemy plis i duet. Współpracuje z firmami:
Hunter Douglass, Budvar Centrum oraz Van Heek. Jednym z ważniejszych kontraktów zagranicznych jest współpraca z IKEA obejmująca dostawy żaluzji.
Roczna sprzedaż Ispol przekracza wartość
35 mln euro.
Powstał w 2002 r.; zatrudnia ponad
160 osób. Firma jest producentem rolet oraz dekoracji okiennych
i liderem w branży osłonowej. W ofercie ma zarówno rolety tekstylne, jak i
bambusowe, oraz żaluzje i karnisze. Produkty firmy trafiają do dużych sieci
handlowych i sklepów detalicznych. Największym odbiorcą jest IKEA. Jednak
zdecydowana większość produkcji trafia na rynki zagraniczne, m.in. do Niemiec, Francji, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Rosji.
Łączna sprzedaż Franc Gardiner w roku 2007 przekroczyła wartość
27 mln euro.
ISPOL was founded in 1993 and currently employs over 300 people. The Company is one of the largest manufacturers of window blinds in Poland. It has
two manufacturing plants. One of them, where coloured tapes to blinds are
produced, is the only of its kind in Central Europe. The Ispol Company manufactures: horizontal Venetian blinds, vertical blinds (verticals), roller blinds,
mosquito nets, Plisse and Duette systems. It cooperates with companies such
as Hunter Douglass, Budvar Centrum and Van Heek. One of the major foreign
contract is cooperation with IKEA, including delivery of blinds.
Annual Ispol sales exceeds the value of
€35 million.
FRANC GARDINER was founded in 2002, and it employs over 160 people.
The Company is a manufacturer of roller blinds and window decorations. It
is also a leader in the shading devices branch. The company produces textile
blinds, as well as bamboo ones, Venetian blinds and curtain rails. Products
are destined for large chain stores and retail shops. The largest recipient is
IKEA. However, the vast majority of production hits foreign markets: Germany, France, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine
and Russia.
Total Franc Gardiner sales exceeded the value of
€27 million in 2007.
sierpień 2008 59
Ok0808.indd 59
2008-08-04 14:39:50
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
PVC PROFILE SYSTEMS
Choć pierwsze próby z oknami tworzywowymi podejmowano w Polsce już w latach siedemdziesiątych (Poltrocal), to dopiero otwarcie polskiej gospodarki
na początku lat 90. zaowocowało ekspansją systemodawców zachodnich. Początkowo działali oni przez swoje przedstawicielstwa handlowe i magazyny,
Although the first attempts with plastic windows were launched in Poland in
the seventies by Poltrocal; the opening of the Polish free market economy in
the early 90th resulted in expansion of the western system suppliers. At the
beginning, they had their commercial representative offices and warehouses,
z których dystrybuowali profile i elementy systemów. Bardzo mocną pozycję
stworzyły sobie wówczas firmy Thermoplast, Veka i Aluplast. Z czasem
wszyscy najważniejsi gracze europejscy byli już tu obecni, a większość z nich
inwestowała w ekstruzję. Rozpoczął się również proces wchłaniania mniejszych wytwórni przez mocniejsze firmy (Aluplast, Spectus, Deceuninck).
and from them, they were distributing profiles and system components. Thermoplast Company made its mark then, altogether with Veka and Aluplast.
Later all the major European players were already present here, and most of
them invested in extrusion. The process of absorption started, and weaker
companies were seized by stronger production companies, for example by
Aluplast, Spectus or Deceuninck.
Foto Aluplast
Foto Extherm-2
SYSTEMY PROFILI PCW
O dzisiejszej pozycji firm systemowych zdecydowała zdolność do zbudowania
stabilnej sieci odbiorców – producentów okien PCW. Po pierwszym zachłyśnięciu się nowymi technologiami i wypróbowywaniem przez producentów
okien coraz to innych dostawców systemów, na początku XXI wieku sytuacja
nieco się ustabilizowała. Firmy niestabilne, sezonowe, wobec spadku popytu
na rynku zaczęły rezygnować z kontynuowania produkcji. W następstwie tego
coraz większą część rynku zajmują firmy stabilne, związane zaopatrzeniowo z konkretnym dostawcą systemu.
W ostatnich latach pojawiło się również nowe zjawisko:
produkcji systemów przeznaczonych dla pojedynczego,
dużego producenta (Oknoplast-Kraków, Vetrex), a nawet podejmowania prób samodzielnego tłoczenia profili
przez niektórych wytwórców okien (Tras, Dobroplast,
Drutex).
Foto Rehau
Dzisiejszy rynek systemów PCW w Polsce charakteryzuje
dominacja pięciu dużych dostawców, z których każdy dysponuje kilkunastoma ekstruderami i rozbudowaną siecią
odbiorców. Do „piątki” tej należą firmy: Aluplast, Veka,
Rehau, Deceuninck oraz Profine, zajmujące w sumie
2/3 polskiego rynku profili PCW. Znaczącą rolę odgrywają
również systemy firm Brügmann, Schüco, Spectus i Gealan, a o swoje miejsce walczą Okfens, Spectus i Thermoplast. Znacznie mniejsze udziały w polskim rynku mają
firmy: Wymar, Garbalinski, LB Profile, Plustec, Royal
i Dimex, a odważnie lokują się tu tańsze, rodzime systemy: Avantgarde (Dobroplast), Iglo (Drutex) i – tłoczony
w Chinach – Decco. Szacujemy, że ogólna wartość systemów profili PCW sprzedawanych w Polsce wyniosła w roku
2007 ok. 570 mln euro.
Sprzedaż systemów produkowanych w Polsce odbywa się nie tylko na rynku
krajowym, ale także na rynkach krajów ościennych. Dla większości systemo-
Nowadays, the company’s success is largely due to the ability of building a
stable network of customers - manufacturers of PVC window. The situation
has stabilised at the beginning of the 21-st century, after the first delight of
new technologies and after checking different systems suppliers. Unstable or
seasonal companies had to finish their activity because of the demand decrease in the market, and they lost the continuation of production. On their place appeared new, stable companies, linked with a particular system supplier.
In recent years, also a new phenomenon emerged: the production of systems designed for a single, large manufacturer (Oknoplast-Kraków,
Vetrex), and even some attempts to press profiles by some window
manufacturers (Tras, Dobroplast, Drutex).
Today’s PVC market systems in Poland is dominated by the five major suppliers. Each of them has several extruders and an extensive
network of recipients. Aluplast, Veka, Rehau, Deceuninck and
Profine belong to these five companies, occupying a total of
two-third of the PVC profiles on the Polish market. A Brügmann, Schüco, Spectus and Gealan systems play significant
role. Okfens, Spectus and Thermoplast also want to take
a significant place on the market. Much smaller shares in
the Polish market belong to companies such as: Wymar,
Garbalinski, LB Profile, Plustec, Royal and Dimex,
and also cheaper, home systems such as: Avantgarde
(Dobroplast), Iglo (Drutex) and – pressed in China
– Decco want to have its shares in the market. It
is estimated that the total value of PVC profiles
sold in Poland in 2007, reached approximately
570 million euro.
Systems, manufactured in Poland, are not only
sold on the domestic market but also on markets in
neighbouring countries. For many system suppliers,
Poland is a good foothold to reach the eastern mar-
60 sierpień 2008
Ok0808.indd 60
2008-08-04 14:39:50
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
dawców Polska jest dobrym przyczółkiem
do pozyskiwania rynków wschodnich (tzw.
Pribałtyki, Rosji, Ukrainy, Białorusi), gdzie
– jeżeli nawet bezpośrednio nie sprzedają
– są obecni w wyrobach eksportowanych
przez swoich polskich partnerów. Zresztą
wobec zwiększonej aktywności eksportowej
Polaków, systemodawcy starają się dostarczać im również rozwiązania zgodne z wymaganiami inwestorów w Niemczech, Francji czy Skandynawii. Pracownicy wykształceni
w Polsce pomagają także w otwieraniu
placówek handlowych i nowych wytwórni
na rynkach wschodnich.
Rynek systemów okiennych PCW w polsce (wartościowo).
PVC market systems in Poland (according to the value).
Okfens 2%
pozostali / the rest 10%
Schüco 2%
Spectus 2%
Aluplast 20%
Decco 3%
Dobroplast 4%
Gealan 5%
Veka 14%
Brügmann 6%
Profine 9%
Wyraźnie widoczne w Polsce są procesy konsolidacji branży. W ostatnim czasie wspólne
działania podjęły Brügmann i Salamander,
Kömmerling, Trocal i KBE (Profine), Deceuninck i Thyssen oraz Spectus
(Roplasto). W najbliższych latach proces ten powinien się nasilać, a dynamiczny wzrost rynku budowlanego i potrzeb polskich nabywców daje pewność osiągania dobrych wyników sprzedaży oraz stabilnego wzrostu całego
segmentu dostawców profili z PCW. Pewną przesłanką sukcesu jest również
notowany w ostatnich latach wzrost eksportu polskich okien i drzwi. Tylko
w 2007 roku wyniósł on ponad 20 proc., a wstępne wyniki roku 2008 pokazu
ją kontynuację tej tendencji.
kets (Russia, Ukraine, Belarus), where - even if they do not directly sell
- are present in products exported by
their Polish partners. Moreover, on
account of the increased export activity of Poles, system suppliers seek
to provide them effective solutions
in accordance to the requirements
of investors in Germany, France or
Scandinavia. Employees educated
in Poland also help in opening retail
outlets and new plants on the eastern markets.
Rehau 13%
Processes of industry consolidation
are clearly visible in Poland. In recent
Deceuninck 10%
times, joint actions were taken by
Brügmann and Salamander, Kömmerling, Trocal, KBE (Profine), Deceuninck, Thyssen and Spectus (Roplasto). In the coming years, this process should increase and a strong growth on
the construction market and the needs of Polish buyers will ensure the achievement of good results and a stable increase in sales in the entire segment of
the PVC profiles suppliers. In recent years, boost in export of Polish windows
and doors was noticed. Total export value amounted to more than 20 percent
in 2007, and the preliminary results of 2008 show a continuation of these
trends.
ALUPLAST
www.aluplast.com.pl
Zatrudnia obecnie ponad 300 pracowników i jest największym na rynku polskim dostawcą systemów okiennych z PCW.
Należy do Grupy Aluplast, która jest zaliczana do najbardziej dynamicznie rozwijających się producentów systemów okiennych z PCW w Europie. Polska spółka
Grupy Aluplast została utworzona w roku 1995 i jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się oddziałem Grupy w Europie.
Łączna sprzedaż Aluplastu w roku 2007 przekroczyła wartość
110 mln euro.
ALUPLAST presently employs over three hundred workers and delivers more PVC window systems to the Polish market than any other company. It belongs to
the ALUPLAST Group, one of the most dynamic developing producers of PVC window systems in all of Europe. The Polish company of the ALUPLAST Group was
created in 1995, and is one of the fastest growing branches of the group.
This branch had sales exceeding
€110 million in 2007.
REHAU
www.rehau.pl
VEKA POLSKA
www.veka.pl
Rozpoczął działalność w Polsce
na przełomie lat 1993/1994. Obecne zatrudnienie wynosi ponad 400 pracowników. Jest głównie producentem systemów okiennych i drzwiowych z PCW
oraz fasadowych. W tym segmencie rynku zajmuje wysoką pozycję wśród największych w Polsce systemodawców.
Łączna sprzedaż firmy Rehau w roku 2007 przekroczyła wartość
133 mln euro.
Założona w roku 1994 r. zatrudnia
około 450 pracowników. Produkuje i
dostarcza systemy profili okiennych oraz drzwiowych z PCW do około 180
producentów okien w Polsce.
Łączna sprzedaż Veki w roku 2007 przekroczyła, według szacunków CAB,
wartość
77 mln euro.
REHAU started its activity in Poland at the turn of 1993/1994. Currently, it
employs more than 400 people. It is mainly a manufacturer of PVC windows,
doors and facade systems. It is on a high position among the biggest system
suppliers in Poland in this segment of the market.
Total Rehau sales exceeded the value of
€133 million in 2007.
VEKA POLSKA was founded in 1994, and it employs about 450 workers. The
company produces and delivers PVC window and door profile systems to about 180 window manufacturers in Poland.
Total Veka Poland sales, according to CAB, exceeded the value of
€77 million in 2007.
sierpień 2008 61
Ok0808.indd 61
2008-08-04 14:39:54
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
FASADY
FACADES
Aluminiowe systemy architektoniczne w Polsce rozwijają się dynamicznie
od połowy lat 90., lecz ich całkowita sprzedaż nie przekracza rocznie 20 tys.
ton. Wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji okien i witryn, a tym
zajmują wyspecjalizowane działy produkcyjne w zakładach produkujących
głównie stolarkę tworzywową. Produkcja okien i drzwi z aluminium traktowana jest jako uzupełnienie oferty handlowej. Głównymi dostawcami profili
aluminiowych są Aluprof, Ponzio, Aliplast i Yawal.
Aluminium architectural systems have been developing rapidly since the mid90s in Poland but their total sales do not exceed 20 thousand tons a year. They
are mostly used in the manufacture of windows and shop-windows, which are
Alumil
Mega-Aluminium
Widok
Eljako-Al
Jezierski
Opal
Defor
Alumen
Aluglass
Metalplast-Stolarka
Jednak od kilku lat obserwuje się na polskim rynku także wzrost liczby wykonywanych konstrukcji fasadowych, w których znajdują zastosowanie systemy
Schüco, Reynaersa, Wicony, Heroala i innych czołowych dostawców europejskich. Znaczącą pozycję zajmuje tu polski system Aluplastu, a aspiracje
do obecności w tym segmencie zgłasza również drugi polski systemodawca
– częstochowski Yawal.
Najwięksi wykonawcy fasad w Polsce.
The biggest facade manufacturers in Poland.
produced by specialized divisions in factories producing mainly plastic fenestration. Production of aluminium windows and doors is treated as a supplement to trade offers. The main suppliers of aluminum profiles are Aluprof,
Ponzio, Aliplast and Yawal.
Foto Ponzio
However, for the last few years the number of facade construction has been
growing in the Polish market. In these constructions systems of Schüco, Reynaers, Wicony, Heroal are applied and also systems of other top European
deliverers. Polish Aluplast system has significant position in this market. The
other Polish system supplier is Yawal from Częstochowa.
Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia, część tych firm podejmuje się realizacji fasadowych również poza granicami Polski. I wbrew
pozorom nie chodzi w tym o niższe dla inwestora koszty, ale o prawdziwy
Foto Metalplast-Stolarka
Powodzenie w segmencie fasad zależy jednak od dwóch zasadniczych czynników: obecności z ofertą i doradztwem w biurach projektowych oraz od współpracy z doświadczonymi ekipami wykonawczymi. W Polsce można się doliczyć
kilkunastu firm, które wyspecjalizowały się w wykonywaniu fasad i dysponują
odpowiednim potencjałem do podjęcia większych realizacji. Do czołówki należą:
bielska Metalplast-Stolarka, poznański Alumen, wrocławski Opal, warszawski Aluglass, Defor ze Śremu, Jezierski z Kielc czy Eljako-Al z Legionowa. Są
to wszystko firmy mające własne biura projektowe, zatrudniające wykwalifikowanych montażystów i inżynierów nadzoru, osiągające kilkudziesięciomilionowe
obroty w skali roku. Nie stanowi dla nich problemu wykonanie kilkusetmetrowej
fasady w ściśle określonym czasie, w dowolnym niemal systemie fasadowym.
Success in the segment of facades depends on the two principal factors: the
presence of an offer, investment consulting at design offices and collaboration
with experienced contractors. In Poland, we have a dozen companies that are
specialized in producing facades and have the right potential to take greater
achievements. The most important ones are: Metalplast-Stolarka (from
Bielsko, Alumen from Poznań, Opal from Wrocław, Aluglass from Warsaw,
Defor from Śrem, Jezierski from Kielce and Eljako-Al from Legionowo.
These are companies with their own design offices, which employ skilled fitters and building control inspectors, achieving yearly turnover counted in tens
of millions. It is not a problem for them to make ten-odd meters high facade
at a specified time, in almost any of facade systems.
Having many years of experience, some of these companies start producing
facades beyond the borders of Poland. Contrary to appearances, lower cost
62 sierpień 2008
Ok0808.indd 62
2008-08-04 14:39:54
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
profesjonalizm w wykonawstwie, elastyczność w reagowaniu na oczekiwania inwestora oraz o tempo realizowanych prac. W ostatnim roku szczególnie
mocno było to widać na rynku brytyjskim i irlandzkim, gdzie polscy montażyści
zdobyli sobie uznanie, a polskie firmy wykonawcze są pożądanym partnerem
na każdej budowie. I choć ostatnio intensywność tej współpracy nieco spadła,
jest to raczej pochodna lekkiej recesji na tamtych rynkach i niekorzystnych
kursów walutowych. Niewątpliwie bowiem polskie firmy wykonawcze na stałe
wpisały się w segment europejskich fasad i z pewnością ich znaczenie w Euro
pie będzie nadal rosło.
to the investor is not the most important matter but a real professionalism in
contracting, flexibility in responding to investor expectations and the pace of
ongoing work. In the last year, it was particularly visible in the British and Irish
market, where Polish assemblers gained recognition, and Polish companies
became welcomed partners for any construction. However, the intensity of
this cooperation has been declining, it is rather caused by a light recession on
these markets and unfavourable exchange rates. Undoubtedly, Polish companies have become significant ones in the European facades market and their
importance in Europe will continue to grow.
ALUGLASS
www.aluglass.com.pl
Wchodzi w skład grupy Aluglass Group SA, która została utworzona w 2000 roku. Obecnie zatrudnia ponad
80 osób. Pod względem obrotów znajduje się w pierwszej szóstce firm produkujących ślusarkę aluminiową. Specjalizuje się w konstrukcjach aluminiowych. Jest
przede wszystkim producentem ścian kurtynowych o różnej konstrukcji oraz ślusarki aluminiowej, w tym: okien i drzwi (także ppoż.). Głównymi dostawcami
systemów aluminiowych są: Hueck, Metra, Schüco, Sapa. Dostawcy szkła to głównie firmy: AGC, Glaspol, Press-Glas. Poza granicami Polski firma jest obecna na
rynkach irlandzkim oraz angielskim. Wśród zagranicznych realizacji jest m.in. duży obiekt biurowy w Dublinie, w Irlandii.
Łączna sprzedaż Aluglassu w roku 2007 przekroczyła wartość
19 mln euro.
ALUGLASS belongs to Aluglass Group SA, which was founded in 2000. It employs over 80 people. It is among the first six companies, according to sales, producing aluminum fenestration. It specializes in aluminum structures. Aluglass is mainly the manufacturer of curtain walls of different construction and aluminum
windows and doors (also fire rated). The main suppliers of aluminum systems are Hueck, Metra, Schüco, Sapa. Suppliers of glass are mainly companies such as:
AGC, Glaspol, Press-Glas. Except of the Polish market, the Company is also present on Irish and English markets. One of the foreign implementation is a large
office building in Dublin, Ireland.
Total Aluglass sales exceeded the value of
€19 million in 2007.
METALPLAST-STOLARKA
www.metalplast-stolarka.pl
ALUMEN
www.alumen.com.pl
Jako samodzielny podmiot istnieje od
2000 roku, a od 2006 jej właścicielem jest Grupa Kęty. Firma zatrudnia ponad
140 osób i jest jednym z największych polskich producentów stolarki aluminiowej, dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie konstrukcji aluminiowych
wykonanych na bazie systemów Aluprof. Wykonuje wszelkiego rodzaju fasady,
drzwi i okna, ścianki osłonowe oraz przegrody, a także stolarkę specjalistyczną,
w tym przeciwpożarową, jak ścianki i drzwi ognioodporne i dymoszczelne. Metalplast-Stolarka współpracuje z firmami Aluprof, Metalplast Karo, Press-Glas,
Termglas, Aluminium Konin.Wśród realizacji zagranicznych są: Centrum Handlowo-Usługowe w Kaliningradzie, budynki mieszkalne w Nowym Jorku oraz
Budynek Uniwersytetu w czeskiej miejscowości Mlada Boleslav.
Łączna sprzedaż Metalplastu w roku 2007 przekroczyła wartość
21 mln euro.
Został założony w 1993 roku. We
wrześniu 2005 roku udziałowcem spółki stała się hiszpańska firma Grupo Folcrá Edificación. Obecnie Alumen zatrudnia około 160 osób. Przedsiębiorstwo
świadczy usługi w zakresie kompleksowego wykonywania elewacji budynków,
a w szczególności montażu wentylowanych elewacji ceramicznych, takich jak:
NBK, Argeton, Alphaton, Agrob Buchtal, Terreal Terracotta; produkcji i montażu ślusarki aluminiowej w systemach: Schüco, Sapa, Aluprof, Reynaers; produkcji i montażu elewacji aluminiowo-szklanych oraz Alucobond i Reynobond.
Alumen jest także zaangażowany w realizacje poza granicami Polski, obecnie
w Hiszpanii. Firma uczestniczyła także w tworzeniu wielu projektów w Niemczech, Szwecji, Irlandii oraz Anglii.
Łączna wartość robót budowlanych w 2007 roku wyniosła ponad
16 mln euro.
METALPLAST-STOLARKA has existed as an independent entity since 2000. In
2006, the Kęty Group obtained the company. The Company employs over one
hundred and forty people and is one of the biggest Polish producers of aluminium
fenestration. It supplies modern solutions in the field of aluminium structures
based on Aluprof systems. It produces facades, doors and windows, and curtain
walls and barriers. Metalplast-Stolarka also produces specialty fire-fighting joinery utilized in fireproof and smoke proof walls and doors. Metalplast-Stolarka
cooperates with companies like: Aluprof, Metalplast Karo, Press-Glas, Termglas,
and Aluminum Konin. Foreign implementations of their products include the
Trading and Service Centre in Kaliningrad, residential buildings in New York, and
the University building in Mlada Boleslav, Czech Republic.
Total Metalplast sales exceeded value of
€21 million in 2007.
ALUMEN was founded in 1993. In September 2005 the Spanish company
Grupo Folcrá Edificación became Alumen’s shareholder. Alumen currently
employs approximately 160 people. The company provides comprehensive
facade construction services, particularly the installation of ventilated ceramic facades of such systems as NBK, Argeton, Alphaton, Agrob Buchtal, Terreal Terracotta; production and installation of aluminum metalwork, Schüco,
Sapa, Aluprof, Reynaers, production and installation of aluminum-glass facade elements and production and installation of Alucobond and Reynobond
facades. Alumen is also involved in projects outside of Poland, now in Spain.
The Company also participated in realisation of many projects in Germany,
Sweden, Ireland and England.
The total value of works carried out by the company in 2007 amounted over
16 million euro.
sierpień 2008 63
Ok0808.indd 63
2008-08-04 14:39:56
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
PROFILE ALUMINIOWE
ALUMINIUM PROFILES
W Polsce aluminiowe systemy architektoniczne i ślusarka aluminiowa zużytkowują ponad 20 000 ton profili. Ruch na polskim rynku budowlanym pozwala
przypuszczać, że w najbliższych latach ilość ta znacznie się zwiększy.
Rok 2007 nie przyniósł zasadniczych zmian wśród dostawców systemów architektonicznych. Pozycję absolutnego lidera umocnił Aluprof, wchodzący
w skład giełdowej spółki Grupa Kęty, a bardzo dobre wyniki sprzedażowe
zanotowali ponownie dostawcy tańszych systemów: Yawal, Ponzio i Aliplast. Boom budowlany w Polsce i wysyp obiektów biurowych oraz apartamentowych pozwolił także na odbudowanie portfeli zamówień przez tak
In Poland the architectural aluminium systems and aluminium framing, consume above 20 000 tons of profiles. Movement in the Polish structural market
shows that in the next few years the quantity will grow significantly.
The year 2007 has not brought substantial changes among suppliers of architecture systems. Aluprof, which is a part of Grupa Kęty listed company, strengthened the position of absolute leader. Very good sales results were noted again by
the deliverers of cheaper systems: Yawal, Ponzio and Aliplast. Construction
boom in Poland and creation of many office buildings and apartments allowed
to renew the contracts by such reputable suppliers as Schüco or Sapa.
Polski rynek aluminiowych profili (ilościowo w roku 2007) – %.
Polish market of architectural aluminium profiles (in terms of
quantity in 2007) – %.
Yawal – 11
Reynaers – 9
Schuco – 5
Aliplast – 11
Metra – 4
Ponzio – 14
Sapa – 3
Aluprof 37
Foto Aluprof
Alumil – 2
pozostali \ the rest– 4
renomowanych dostawców, jak Schüco czy Sapa. Polski oddział Reynaersa zainwestował w nowe powierzchnie magazynowe i staje się rzeczywistym
centrum logistyczno-handlowym tej firmy na Europę Środkowo-Wschodnią.
Na rynek polski po kilku latach nieobecności powróciła Wicona, aktywność
swoją zwiększyła Metra. Wszystkie firmy z optymizmem patrzą na rozwój
rynku w najbliższych latach, a przesłanki do tego daje im zwiększoną liczba inwestycji nie tylko związanych z organizacją EURO 2012, ale również
z wciąż niezaspokojonym popytem na powierzchnie biurowe i mieszkalne.
Czynnikiem sprzyjającym reorganizacjom i optymalizacji ofert jest ujednolicenie prawa budowlanego na całym obszarze unijnym. Firmy otrzymują tym
samym okazję do tworzenia systemów, które nie będą ograniczane granicami
państw. Przez to bardziej sprawnie będą mogły koordynować rozwój, produkcję, zaopatrzenie, logistykę i marketing. Dostawcy systemów architektonicznych wsłuchują się w oczekiwania biur projektowych, które stają się
prawdziwymi partnerami w tworzeniu nowych systemów i modyfikacji dotychczasowych. Wraz z otwarciem granic wzrasta zasięg geograficzny działalności architektów oraz wykonawców, którzy oczekują, że dostawcy będą
oferowali coraz bardziej złożone systemy i aktywnie uczestniczyli w procesie
rozwoju. Zrozumienie dla tych procesów owocuje już dziś formułowaniem nowych strategii firm, jak ma to miejsce choćby w Aluporfie czy Yawalu, a w bardziej globalnej skali w Reynaersie, Schüco i w Sapie.
Polish branch of Reynaers invested in new storages and has become the
real logistics and trading center of this company in the central and eastern
Europe. After several years of absence Wicona returned on the Polish market
also Metro has increased its activity. Market forecast and analysis show that
all companies have further reason for optimism observing the development
of the market in the coming years. This is because an increased number of
investment which is not only related to the organisation of EURO 2012, but
also still insatiate demand for office and residential space.
A decisive factor is well disposed towards reorganisation and optimizing bids
by reason of the building law unification throughout the European Union.
Companies receive the opportunity to create systems that are not constrained
by country borders. They will be able to efficiently coordinate the development, production, purchasing, logistics and marketing. Suppliers of architectural systems meet project offices expectations, which have become true
partners in developing new systems and in modifying of existing ones. With
the opening of borders, the geographic scope of architects and contractors
activities, who expect that the supplier will offer more complex systems, and
will actively participate in the development process, have been increasing.
Taking into consideration of these processes results in formulation of new
company strategies. This is clearly visible in Aluporf or Yawal, or for a more
global scale in Reynaers, Schüco and Sapa.
PONZIO POLSKA
www.ponzio.pl
Zostało założone w 1995 roku i w zatrudnia ponad 100 osób. Produkuje systemy aluminiowe okiennodrzwiowe, fasadowe, przesuwne i harmonijkowe. Dostawcami okuć są m.in.: Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa,
Hautau i Geze. Firma jest aktywna na rynkach: czeskim, słowackim, rosyjskim, ukraińskim i łotewskim. Jedną z bardziej interesujących realizacji zagranicznych
jest budynek GE Money w Rydze.
Łączna sprzedaż Ponzio w roku 2007 przekroczyła wartość
21 mln euro.
PONZIO POLSKA was founded in 1995 and employs over 100 people. It produces doors and windows aluminium systems, curtain walls and slidable systems.
Fittings suppliers are: Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Hautau and Geze. The Company is active in Czech, Slovak, Russian, Ukrainian and Latvian markets. One of
the most interesting foreign implementations is GE Money building in Riga.
Total Ponzio sales exceeded value of
€21 million in 2007.
64 sierpień 2008
Ok0808.indd 64
2008-08-04 14:39:57
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
YAWAL SYSTEM
www.yawal.pl
ALUPROF
www.aluprof.eu
Należący do Grupy Kapitałowej Yawal, rozpoczął działalność w 2001 roku; zatrudnia ponad 200
osób. Jest jednym z największych w Polsce dostawców architektonicznych
systemów profili aluminiowych – zarówno izolowanych termicznie, jak i bez
izolacji. Firma korzysta z usług zewnętrznych dostawców, takich jak: Roto,
Schilling, Fapim, Sobinco, Isseo, Trelleborg. Poza tym stale współpracuje z ponad 70 firmami zagranicznymi. Poza Polską sprzedaje swe produkty do Czech, Rosji, na Słowację, Ukrainę, na Białoruś i Litwę. Największa
realizowana obecnie w systemie Yawal zagraniczna budowa to Trzy Wieże
w Bratysławie.
Łączna sprzedaż Yawalu w roku 2007 przekroczyła wartość
21 mln euro.
Należący do Grupy Kapitałowej Kęty, jest producentem i największym polskim dystrybutorem systemów aluminiowych dla budownictwa. Firma zatrudnia obecnie ponad 280
pracowników. Oferta produktów obejmuje rozwiązania okienno-drzwiowe,
systemy ścian osłonowych (słupowo-ryglowe, półstrukturalne, strukturalne,
okładziny elewacyjne) oraz systemy specjalistyczne, takie jak ścianki i drzwi
przeciwpożarowe. Oprócz tego rolety i bramy. Produkty są wykorzystywane
przez odbiorców zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Firma ma też
osiem spółek za granicą. Jedną z większych realizacji zagranicznych jest budynek centrum handlowego Komod w Kijowie.
Łączna sprzedaż Aluprofu przekroczyła w 2007 r. wartość
113 mln euro.
YAWAL SYSTEM belonging to Yawal Capital Group, started its business in
2001and employs over two hundred people. In Poland, it is one of the largest
suppliers of architectural aluminium profiles systems, both thermally insulated
and without insulation. The company utilizes external suppliers such as: Roto,
Schilling, Fapim, Sobinco, Isseo, Trelleborg. In addition, the Yawal System
Company cooperates with over 70 foreign companies. It sells its products not
only to Poland but also to the Czech Republic, Russia, Slovakia, Ukraine, Belarus and Lithuania. The largest foreign project currently being realised through
implementation of a Yawal system are the Three Towers in Bratislava.
Total Yawal sales exceeded the value of
€21 million in 2007.
Today ALUPROF, owned by Capital Group Kęty, is the largest Polish manufacturer and distributor of aluminum systems for construction. The company
currently employs more than two hundred eighty workers. They offer systems
for the building industry, such as window and door systems, post and beam
systems, structural systems, and façade linings. They also offer specialty systems, such as fire doors and walls. Roller blinds and gates are also offered
for some products. Aluprof sends its products to Europe and beyond. The
company has interests in eight other companies abroad. One of Aluprof’s
major foreign implementations is a trade center building in Kiev.
Aluprof sales had a total value exceeding
€113 million in 2007.
-%4!,0,!3434/,!2+!3PZOO
43-300 Bielsko-Biała
ul.Warszawska 153
tel. +48 33 819 53 05
sierpień 2008 65
Ok0808.indd 65
2008-08-04 14:39:57
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
SZYBY
GLASS
Zasadnicze zmiany na polskim rynku szkła spowodowało wejście światowych
potentatów: Pilkingtona i Saint-Gobain w latach 90. Firmy te uruchomiły
tu swoje huty wytwarzające szkło nową wówczas w Polsce technologią float.
Handlowo uzupełniały tę ofertę wyroby Glaverbela, EuroGlasu i Guardiana, który w roku 2000 otworzył w Częstochowie własną hutę szkła float i szkła
laminowanego. Obecnie w centralnej Polsce swoją hutę buduje EuroGlas.
O ile Pilkington, Saint-Gobain i Glaverbel utworzyły równolegle własne zakłady przetwarzające szkło w zespolenia szybowe, o tyle EuroGlass i Guardian
pozostały jedynie dostawcą szkła dla producentów zespoleń. Taka sytuacja
spowodowała, że na polskim rynku, poza zakładami zależnymi od potentatów, takimi jak IGP (Pilkington), Glaspol (S-G) i zakłady grupy Glaverbel, nie-
The main changes on the Polish glass market were caused by the entry of
world magnates: Pilkington and Saint-Gobain in the nineties. These companies have launched their glassworks here and started producing glass using
the new float technology. This offer was complemented by the products of
such companies as: Glaverbel, EuroGlas and Guardian, which opened its
own glasswork in Czestochowa in 2000 and started producing float glass and
laminated glass. Today, a new glasswork is being built in central Poland by
EuroGlas Company.
While Pilkington, Saint-Gobain and Glaverbel have set up simultaneously their
own plants processing glass into combined glass, the EuroGlass and Guardian only supplied glass for producers of insulated glass units (IGU). Such a
Pilkington IGP 15%
Glaspol 15%
Press-Glas 22%
AGC Polska 7%
Effector 7%
Glasterm 5%
Dobroplast 5%
Drutex 4%
Vitroterm 2%
PST 2%
Fakro 2%
WIM 2%
Glassprodukt 1%
Termglass 1%
Vitroszlif 1%
Starglass 1%
pozostali 10%
zależne miejsce zajęło kilkadziesiąt większych i mniejszych wytwórni zespoleń. Zbudowały one własne kanały dystrybucji, przede wszystkim skierowane
do producentów stolarki okiennej. Największe sukcesy w tej grupie wytwórców
odnosi częstochowski Press-Glas, mający trzy zakłady w Polsce (w Poczesnej,
Tychach i Tczewie), oraz kielecki Effector z zakładami w Kielcach i Stargardzie
Gdańskim. W ostatnim czasie Press-Glas rozwija silnie przetwórstwo szkła
(laminowanie, gięcie) oraz sprzedaż eksportową, głównie na rynki skandynawskie. Obecny udział eksportu w obrotach firmy przekracza 30 procent.
Podstawowym zespoleniem na rynku polskim jest obecnie 4/16/4 z jednym termofloatem i argonem, osiągające U=1,1. Średnia ubiegłoroczna cena takiego
zespolenia to 68 zł (18 euro) za 1 m2. Podejmowane są próby wprowadzania
nowych, bardziej rentownych produktów, takich jak: zespolenia dwukomorowe o wsp. U<1,0; szyby samoczyszczące (Pilkington), szyby pochłaniające promieniowanie UV (Glaverbel, Guardian), ornamentowe (Saint Gobain) czy choćby szyby gięte (Press-Glas). Rynek polskich odbiorców jest jednak ubogi, kieruje
się przede wszystkim ceną, dlatego też standardowe zespolenie jest wciąż najbardziej popularne, a wszelkie nowości z trudem torują sobie drogę.
Jeżeli ceny szyb u wszystkich dostawców na polskim rynku są jednakowo
niskie, to pozyskują oni odbiorców innymi środkami marketingowymi; ostatnio są to głównie dobry serwis i logistyka. Coraz więcej polskich producentów okien oczekuje dostaw zespoleń w systemie just in time, a dostawcy
starają się tym oczekiwaniom sprostać. Nierzadko dodatkowym elementem
skłaniającym do współpracy są wspólne akcje promocyjne producenta zespoleń i ich odbiorców oraz mocno rozbudowane doradztwo techniczne
i technologiczne.
Zjawiskiem ostatnich lat jest podejmowanie produkcji zespoleń szybowych
przez największych producentów okien. Przy produkcji kilkuset tysięcy jednostek okiennych rocznie są to inwestycje wpływające nie tylko na podniesienie
rentowności, ale też na większą elastyczność logistyczną. Już dzisiaj wytwórnie szyb doskonale funkcjonują u producenta okien dachowych Fakro, ale też
u największych producentów okien PCW (Drutex, Dobroplast, EkoOkna)
i drewnianych (Sokółka). Wydaje się, że wraz ze wzrostem skali produkcji
rośnie u polskich producentów okien skłonność do samodzielnego zespalania
wkładów szybowych.
Foto Pilkington
Rynek szyb 2007.
Polish glass market in 2007.
situation caused that on the Polish market, except of companies dependent
from the potentates (IGP (Pilkington), Glaspol (SG) and companies belonging to Glaverbel group), dozens of independent larger and smaller glazing
units companies exist in this market. They created their own distribution channels, primarily directed to timber window producers. The greatest successes in
this group of manufacturers belong to Press-Glas from Częstochowa, with
three plants in Poland (Poczesna, Tychy and Tczew), and Effector with plants
in Kielce and in Stargard Gdański. In recent times, Press-Glas has developed
glass processing (laminating, curving) and export sales, mainly to Scandinavian markets. The current share of exports in the company’s turnover exceeds
30 percent.
The basic combined glass on the Polish market is now 4/16/4 with one thermofloat and argon, with U = 1.1 W/m2K. The average sales price of such a
composite was about 68 zlotys (18 euros) per one square meter last year.
Due steps were taken to introduce new, more profitable products such as double-chamber combined glass with a very low heat transfer – U<1.0 W/m2K;
self-cleaning glass (Pilkington), UV absorbing glass (Glaverbel, Guardian), ornamental (Saint Gobain) or even curved glass (Press-Glas). Polish consumers
market is poor, because of the prices, and therefore the standard composition
is still the most popular, new products are hardly accepted.
In the moment when all suppliers on the Polish market offer glass panes in
similar low prices, they try to gain their customers in another way, for example, by good service and logistics. More and more Polish window producers
expect supply in just in time system. Suppliers have been trying to meet these
expectations. Sometimes additional elements such as promotions, extensive
engineering and technological consultancy are offered to customers to start
cooperation.
In recent years, the largest window producers have started IGU production.
Producing several hundred thousand units per year causes not only rising of
profitability, but also increasing of logistics flexibility. Fakro, the manufacturer of roof windows, has its own glass department. The largest producers of
PVC windows (Drutex, Dobroplast, EkoOkna) and timber windows (Sokółka) have also their own glass departments. It seems that with the increase
of the production scale, propensity for producing glazed units by the Polish
window manufacturers on their own is also growing.
66 sierpień 2008
Ok0808.indd 66
2008-08-04 14:39:58
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
Perspektywy rozwoju segmentu zespoleń szybowych w Polsce zależą głównie
od wielkości produkcji okien oraz wzrostu zamówień na nowe budynki z fasadami szklanymi. Obecnie obydwa te kierunki wydają się być niezagrożone.
Lawinowo rośnie w Polsce liczba pozwoleń na nowe budynki (wzrost w roku
2008 o 50 proc.), ale też rośnie produkcja okien, co jest związane nie tylko
z wzrostem popytu na rynku krajowym, ale też z rosnącą aktywnością eksportową polskich producentów. O ile w roku 2007 polscy producenci zespoleń
wyprodukowali 16 mln m2 tych wyrobów, o tyle w bieżącym roku jest spodziewany kolejny, kilkunastoprocentowy wzrost. Oficjalne wyniki statystyki krajowej po pierwszym półroczu 2008 notują 17-procentowy wzrost produkcji
zespoleń, z którego duża część została skierowana bezpośrednio do sprzedaży
eksportowej. A po siedmiu latach chudych w polskim budownictwie wszelkie
prognozy mówią o kolejnych siedmiu latach wzrostu. Doskonale to wróży także segmentowi produkcji zespoleń szybowych.
Prospects for the development of glazed units segment in Poland, depend on
the scale of production and increase in orders for the new buildings with glass
facades. Fortunately, both these trends seem not to be endangered. Recently,
in Poland, the number of construction permits for new buildings has been rapidly growing (an increase in 2008 by 50 percent.). Production of windows has
also been growing, which is associated not only with rising demands in the domestic market, but also with increasing export activity of the Polish producers.
While in 2007 the Polish glazed units manufacturers produced 16 million m2 of
these products, this year growth is expected to increase by several percent.
Recent results of the national research in the first half of 2008 show 17-percent increase in IGU production, with a large proportion addressed directly to
export sales. After seven lean years in the Polish construction industry, the next
seven years seem to be better. This is also good news for the insulated glass
units segment.
PILKINGTON Polska
www.pilkington.pl
Powstał w 1993 roku i obecnie zatrudnia 253 osoby. Zajmuje się produkcją szkła float oraz szkła laminowanego, a także
sprzedażą szkła budowlanego produkowanego przez NSG Group Flat Glass Business. Jest jednym z liderów w produkcji i sprzedaży szkła płaskiego na rynku polskim, a swoje wyroby sprzedaje także m.in. na Ukrainie, Litwie, Białorusi oraz na Słowacji. Pilkington Polska wyprodukował laminowane szkło dźwiękochłonne
ze szkła hartowanego, m.in. do realizacji prestiżowego Biurowca Metropolitan w Warszawie.
Przychody ze sprzedaży w roku 2007 przekroczyły
126 mln euro.
PILKINGTON Poland was founded in 1993, and it currently employs 253 people. It manufactures float glass and laminated glass, distributes construction glass
produced by the NSG Group Flat Glass Business. It is one of the leaders in the production and sale of flat glass on the Polish market, and also sells its products
in Ukraine, Lithuania, Belarus and Slovakia.
Pilkington Poland has produced acoustic laminated glass of toughened glass for prestigious Metropolitan office building in Warsaw.
Incom from the sales exceeded the value of
€126 million in 2007.
PRESS-GLAS
www.press-glas.pl
GLASPOL (Saint-Gobain)
www.glaspol.com
Powstał w 1991 roku i obecnie zatrudnia 1200 pracowników. Firma
jest największym polskim producentem szyb zespolonych i hartowanych.
Współpracuje z wytwórcami szkła: AGC, Euroglas, Guardian, Pilkington, Saint
Gobain Glass; ramek: Ensinger, Helima, Metalunion, Rolltech, Technoform oraz
maszyn: Benteler, Bottero, Lenhardt, Lisec, Tamglass. Dziś eksportuje do większości krajów europejskich – największym rynkiem jest Skandynawia. Obecnie
na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Radomsko,
trwa budowa kolejnego zakładu produkcji szyb zespolonych i obróbki szkła
płaskiego, w którym znajdzie zatrudnienie prawie 500 osób.
Łączna sprzedaż Press-Glasu w roku 2007 przekroczyła wartość
110 mln euro.
Powstał w 1991 roku, zatrudnia w sezonie ponad 800 pracowników. Firma wchodzi w skład koncernu Saint-Gobain,
największego w Europie producenta szyb dla budownictwa, w tym szyb zespolonych. Jest na rynku krajowym wiceliderem w produkcji szkła. Glaspol wytwarza szyby zespolone, szkło laminowane (również ze szkłem hartowanym),
hartowane oraz ogniochronne (formatki na bazie szkła hartowanego z wypełnieniem żelowym). Dostawcą szkła jest Saint-Gobain. Sieć przetwórców szkła
Saint-Gobain Glass Solutions jest aktywna w całej Europie.
Jedną z większych zagranicznych realizacji jest Centrum BMW w Monachium.
Łączna sprzedaż w roku 2007 przekroczyła, wg szacunków CAB, wartość
72 mln euro.
PRESS-GLAS was founded in 1991, and it currently employs 1200 workers. The
Company is the largest Polish manufacturer of assembled and tempered glass
panels. It cooperates with the producers of glass: AGC, Euroglas, Guardian,
Pilkington, Saint Gobain Glass; frames: Ensinger, Helima, Metalunion, Rolltech, Technoform and machinery: Benteler, Bottero, Lenhardt, Lisec, Tamglass.
Currently, PRESS-GLAS exports its goods to most European countries. Currently, at the area of Lodz Special Economic Zone, in the sub-zone of Radomsko,
Press-Glas is constructing a factory for the production of flat glass. Press-Glas
anticipates hiring up to five hundred people there in the foreseeable future.
Total Press-Glas sales exceeded the value of
€110 million in 2007.
GLASPOL (Saint-Gobain) was founded in 1991. During the construction season it employs over eight hundred workers. The company is part of the SaintGobain group, Europe’s largest manufacturer of construction glass, including
glass panels. It is a leader in glass production in the domestic market. Glaspol
Company manufactures glass units, laminated glass, various toughened glass,
and fire retardant glass (with forms based on toughened glass with gel filling).
The glass supplier is the Saint-Gobain company. Saint-Gobain Glass Solutions,
a network of glass processors, is active throughout Europe. Glaspol products
were successfully implemented in the important BMW Center project in Munich.
Total Glaspol sales, according to CAB, exceeded value of
€72 million in 2007.
sierpień 2008 67
Ok0808.indd 67
2008-08-04 14:40:01
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
OKUCIA BUDOWLANE
BUILDING HARDWARE
Metalplast Karo Złotów
Nomet
Fam
G-U
Maco
Siegenia-Aubi
Gamet
VBH
Roto
Winkhaus
Do połowy lat dziewięćdziesiątych na polskim rynku okiennym dominowaUntil the mid-nineties, domestic multi-point locking window fittings prevały krajowe okucia obwiedniowe, w których funkcję uchylania zapewniała
iled at the Polish market, provided with unsealing function handled by a
odrębna dźwignia. Wraz ze zmianą konstrukcji na okna jednoramowe naseparate lever. In conduction with the change of the construction into the
stąpiła również zmiana stosowanych okuć. Prekursorami były firmy Roto,
one-frame windows, fittings were also changed. The precursors were the
Winkhaus, Siegenia-Aubi i G-U. Także dzisiaj te firmy są głównymi dostawRoto, Winkhouse, Siegenia, Aubi and G-U companies. These compacami dla polskich producentów okien, a dołączyły do nich: austriacka Maco
nies also today are the main suppliers for Polish window producers. Auoraz krajowy producent Metaplast Karo Złotów (Romb). Spośród wymiestrian Maco joined them and a domestic producer Metalplast KaroZłonionych jedynie Winkhaus, Siegenia-Aubi
tów (Romb). Among the
Najwięksi dostawcy okuć w Polsce (wg wyników sprzedaży roku 2007.
i Metalplast produkują okucia w Polsce.
mentioned companies only
The biggest hardware suppliers in Poland (according to sales in 2007).
Pozostałe dystrybuują wyroby wytwarzaWinkhaus and Metalplast are
ne w innych krajach.
producing fittings in Poland.
Standardem w polskich oknach są okucia
Rest of them only distribute
uchylno-rozwierane z funkcją mikrorozthe goods which are produszczelnienia. Coraz częściej producenci stoced in other countries.
sują seryjnie zaczepy przeciwwłamaniowe
Tilt-and-turn fittings with the
oraz klamki o wzmocnionej konstrukcji.
function of micro-ventilation
Dużą popularnością wśród polskich odare standard in Polish winbiorców cieszą się również drzwi balkodows. More and more produnowe przesuwne oraz balkony typu patio.
cers use antibalance catches
W związku z dużą aktywnością eksportoand strengthened handles.
wą znaczna część stolarki jest wykonywaFrench-style sliding doors
na w wersji skandynawskiej, ze skrzydłami
and patio doors are also very
otwieranymi na zewnątrz oraz w konstrukcji sash-window, na rynek brytyjski.
popular among Polish consumers. Due to the great interest abroad, signiProducenci okuć sprzedają swoje wyroby nie tylko bezpośrednio producentom
ficant part of the woodwork is made in a Scandinavian version (with the
okien, ale także przez wyspecjalizowane firmy handlowe. Do bardziej znanych
wings opened outside) and in a British version called sash-window.
na polskim rynku należą VBH, Reimpex, M.Meesenburg oraz VDV. Ponadto
Hardware producers sell their products not only to the window manudziałają tu również wyspecjalizowane hurtownie okuć do stolarki aluminiowej,
facturers but also to specialised commercial companies. VBH, Reimpex,
takie jak Fapim czy Esco. W asortymencie takich firm znajdują się nie tylko
M.Meesenburg and VDV are well-known Polish companies. Moreover theokucia okienne, ale również drzwiowe, klamki, zamki, okapniki, a nawet parare are also specialised wholesale companies trading fittings to aluminium
pety. Ich odbiorcami są najczęściej producenci o mniejszej skali produkcji.
woodwork such as Fapim and Esco. They are selling not only window fitOdrębną grupą są producenci okuć drzwiowych, wśród których dominują firtings but also door fittings, handles, locks, drip caps and even windowsills.
my krajowe, przede wszystkim z grupy dawnego Metalplastu: Lob z Leszna
Their recipients are mostly small and medium producers.
to największy krajowy wytwórca zamków do drzwi wejściowych oraz wkładek
A separate group of the producers, dominated by domestic firms, are manubębenkowych, a Metalplast-Częstochowa, należący dzisiaj do francuskiej
facturers of door fittings, mainly from the former Metalplast group. To this
grupy Securidev, to główny dostawca zawiasów i zamków do drzwi wegroup belong such companies as Lob from Leszno – the largest domestic
wnętrznych. Poza nimi aktywne w Polsce są także znane światowe marki, jak
manufacturer of door locks and lock cylinders, and Metalplast-Częstochochoćby Assa Abloy, Kaba, Dom, Hoppe czy KFV. Polscy handlowcy oferują
wa, which belongs to a French Securidev group today, and is the main suprównież szeroki wybór okuć, przede wszystkim klamek pochodzenia włoskieplier of hinges and locks to inner doors. Except of them there are also other
go. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że także polscy producenci coraz
active well-known global brands on the Polish market, such as Assa Abloy,
więcej wyrobów wysokiej jakości sprzedają poza granicami Polski. Sukcesy
Kaba, Dom, Hoppe or KFV. Polish merchants also offer a wide selection of
eksportowe takich firm, jak Domino, Spinko, Fam czy PolSoft są charaktehardware, primarily Italian handles. However, it is important to note that the
rystyczne dla tego segmentu.
Polish producers have started selling more and more high-quality products
Wśród okuć drzwiowych pojawia się w Polsce również oferta producenoutside of Poland. Export successes of companies such as Domino, Spinko,
tów azjatyckich. Trafia ona tutaj na podatny grunt, ponieważ zasadniczym
Fam or PolSoft are characteristic in this market segment.
68 sierpień 2008
Ok0808.indd 68
2008-08-04 14:40:01
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
kryterium sprzedaży pozostaje cena. Jedynie zdecydowanie wyższa jakość
wyrobów europejskich powoduje, że okucia „made in China” nie zyskują
powszechnego uznania polskich użytkowników. W związku z tym ich liczba
na rynku krajowym nie jest jeszcze wyraźnie odczuwana. Stanowią jednak
poważny argument przetargowy przy wszelkich negocjacjach cenowych
z producentami stolarki i dystrybutorami okuć. I te właśnie, zaniżone na rynku polskim ceny, są dzisiaj główną troską producentów oraz dostawców
okuć w Polsce.
Wartość całego polskiego rynku okuć szacuje się dzisiaj na 2 mld zł, czyli ok.
550 mln euro. Wielkość ta ma szansę znacznie wzrosnąć w najbliższych latach
w związku z przewidywanym zwiększeniem liczby produkowanych tu okien
i drzwi. Prognozy na najbliższe lata przewidują, że produkcja okuć może,
dzięki sprzedaży eksportowej i zwiększonemu popytowi krajowemu, rosnąć
w Polsce w tempie 12–15 proc. w każdym kolejnym roku.
Asian producers also offer the door hardware in Poland. It is very beneficial
because of the price, but higher quality products in Europe makes that fittings
„made in China” do not gain recognition by the Polish purchasers. As a result,
the number of Asian products is not yet so much noticeable on the domestic
market. However, it is a serious argument in any price negotiations with fittings manufacturers and distributors. The underpriced fittings on the Polish
market, are worrying manufacturers and suppliers of hardware in Poland.
The value of the entire Polish hardware market is estimated at 2 billion zlotys,
or about 550 million euros today. It is going to increase significantly in coming
years in connection with an expected increase in the number of produced
windows and doors here. Sales forecasts for the next few years predict that
the production of hardware may increase, because of export sales and increased domestic demand. It is estimated that growth in Poland will be about
12–15 percent each year.
ROTO FRANK Okucia Budowlane
www.roto.pl
Zatrudnia w swoim polskim oddziale ponad 90 pracowników. Jest światowym liderem w zakresie technologii
okien i drzwi oraz producentem okien dachowych; wytwarza też systemy okuć do wielkopowierzchniowych drzwi balkonowych i tarasowych: przesuwnych
i harmonijkowych. Produkty firmy Roto wytwarzane są w 12 fabrykach i dystrybuowane poprzez 40 własnych spółek handlowych na całym świecie. Obroty netto
całego koncernu przekroczyły w ubiegłym roku 603 mln euro.
Łączna sprzedaż polskiego oddziału Roto w roku 2007 przekroczyła wartość
79 mln euro.
ROTO FRANK Okucia Budowlane (ROTO FRANK Hardware) employs, in its
Polish branch, more than 90 workers. It is a world leader in windows and
doors technology and a prominent producer of roof windows. It manufactures hardware systems for large-area balcony and terrace doors, Tilt&Slide or
Fold&Slide ones. Roto products are manufactured in 12 factories and distributed by 40 own trading companies around the world. Net turnover of the
entire concern exceeded € 603 million last year.
Total sales of the Polish Roto branch exceeded the value of
€79 million in 2007.
WINKHAUS POLSKA
www.winkhaus.pl
Istnieje od 1992 roku i zatrudnia ponad 800 osób. Jest jedną z wiodących firm należących do Grupy Winkhaus.
Podstawowa produkcja to: wytwarzanie nowoczesnych obwiedniowych
okuć okiennych, produkcja zamków drzwiowych, wkładek patentowych
i systemów klucza generalnego oraz automatyka przemysłowa. Partnerami
handlowymi są firmy: Hoppe, Hautau, Dr. Hahn, Fapim. Swoje wyroby firma
eksportuje przede wszystkim do Rosji, Ukrainy, na Białoruś, Litwę, Łotwę,
do Czech i Turcji.
Roczna sprzedaż Winkhaus Polska przekracza, wg szacunków CAB, wartość
110 mln euro.
WINKHAUS POLSKA has existed since 1992 and employs over eight hundred
people. It is one of the leading companies belonging to the Winkhaus Group.
Winkhaus manufactures a wide range of modern multi-point locking window fittings, door locks, insert patents, master key systems and industrial
automation machinery. The commercial partners are companies such as:
Hoppe, Hautau, Dr. Hahn, Fapim. The products are mainly exported to Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, the Czech Republic and Turkey.
Annual Winkhaus Poland sales exceed, according to CAB, the value of
€110 million.
sierpień 2008 69
Ok0808.indd 69
2008-08-04 14:40:01
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
USZCZELNIENIA
SEALS
Rytm-L
AIB
Polychem Systems
Carina
Stomil Sanok
Henkel
DenBraven
Soudal
Selena
Uszczelnienia na polskim rynku to zasadniczo dwie grupy: uszczelki stoso- Seals on the Polish market are divided into two groups: the gaskets used in
wane w przymykach okiennych i drzwiowych oraz silikony i piany stosowane window and door pivots, and silicones and foams used in installations. Stow montażach. Wśród czołowych na polskim rynku producentów uszczelek mil Sanok is the leader among the most important manufacturers on the
prym wiedzie z pewnością sanocki Stomil – dzisiaj europejski lider w produk- Polish market . This company is also European leader in the production of selfcji uszczelek samoprzylepnych, używanych do renowacji. Poza nim są tu obec- adhesive seals used in renovations. There are also other European potentates
ni także europejscy potentaci, jak Trelleborg, Deventer, PrimoProfile such as: Trelleborg, Deventer, Primo Profile or Turkish Seçil, and smaller
czy turecki Seçil, ale też mniejsze, polskie wytwórnie, jak choćby śląski AIB. ones such as: Silesian AIB. Recent technological developments are offered
W zasadzie oferują oni polskim producentom
to Polish seals producers by
Dostawcy uszczelnień do stolarki.
ostatnie osiągnięcia techniki uszczelkowej,
these companies, but it ofJoinery seals suppliers.
a często zdarza się, że najnowsze rozwiązaten happens that the latest
nia materiałowe na polskim rynku są właśnie
construction design is tested
testowane. Nie jest to segment imponujący
on the Polish market. It is not
wartościowo, ale z pewnością w ostatnich
an impressive segment of the
latach rozwijający się dynamicznie, równomarket, but it has been develegle z rozwojem produkcji stolarki budowloping dynamically in recent
lanej w Polsce.
years, simultaneously with
Nowym produktem w technice uszczelniania
the development of fenestrasą na rynku polskim taśmy rozprężne, stotion in Poland.
sowane do montażu okien i drzwi. Wysoka
Expanding tapes, the new
cena tego produktu powoduje, że nie jest on
products in sealing technolojeszcze w Polsce tak popularny, jak na to zagy on the Polish market, are
sługuje z powodu swoich walorów. Jednak
used for assembling windows
dzięki szerokiej akcji popularyzatorskiej prowadzonej przez polski oddział and doors. The high price of these products cause that they have not been
Illbruck, zdobywa sobie coraz większą popularność wśród polskich ekip very popular in Poland yet. Thanks to wide promoting actions provided by the
montażowych. Taśmy rozprężne oferuje w Polsce również belgijski Soudal, Polish branch of Illbruck, they have been achieving popularity among Polish
a ich produkcję próbuje obecnie uruchomić AIB.
assemblers. Expanding tapes are also offered by Belgian Soudal, and AIB is
Soudal to także najbardziej popularna marka pian montażowych. Jej uznana going to start producing them.
jakość i przystępna cena powodują, że większość prac montażowych w Polsce Soudal is also the most popular manufacturer of fitting foams. Most of the
odbywa się z użyciem tej właśnie piany. Inną popularną marką jest Tytan, assemblers use these foams because of their quality and affordable price.
produkowany przez polską firmę Selena z Wrocławia, obecną dzięki kilku Another popular trade mark is Titan, manufactured by the Polish company
zakładom produkcyjnym i dziesiątkom biur handlowych na całym świecie Selena from Wroclaw, which is present thanks to a number of current ma– od Ameryki Południowej do Chin. Poza tymi firmami w nieco mniejszym nufacturing plants and dozens of sales offices around the world – from South
zakresie piany i silikony sprzedają na polskim rynku tacy producenci, jak: Den- America to China. Apart from these companies, on the Polish market, there are
Braven, Henkel, Illbruck czy Lakma z Cieszyna.
also such less known companies as: DenBraven, Henkel, Illbruck or Lakma
Wprowadzenie pian montażowych jako podstawowego materiału uszczelnia- from Cieszyn.
jącego na początku lat dziewięćdziesiątych zrewolucjonizowało rynek usług The introduction of the fitting foams, as a basic sealing material at the beginmontażowych w Polsce. Obecnie 95 prac odbywa się z zastosowaniem samej ning of the nineties, revolutionized the market of assembly services in Poland.
tylko rozprężnej piany poliuretanowej, a pozostała część – zgodnie ze standar- Currently, 95 works is carried out by the use of expanding PU-foam, the rest
dami wyznaczanymi przez RAL i polski Instytut Techniki Budowlanej, przewi- – in accordance with the standards marked by RAL and Polish Building Resedującymi stosowanie taśm rozprężnych oraz folii.
arch Institute, by the use of tapes and foils.
SELENA
www.selena.pl
Powstała w roku 1992; zatrudnia ponad 160 osób. Jest międzynarodowym producentem i dostawcą chemii
budowlanej, przeznaczonej zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych; na polskim rynku pian i uszczelniaczy zajmuje
pierwsze miejsce. Swoje wyroby firma dostarcza do ponad 50 krajów na całym świecie. W skład Grupy Selena wchodzi 15 spółek handlowych zlokalizowanych
w Brazylii, Bułgarii, Czechach, Finlandii, Niemczech, Kazachstanie, Korei Południowej, Polsce, Rumunii, Rosji, na Węgrzech, we Włoszech, na Ukrainie i w USA.
Produkty Seleny dystrybuowane są przede wszystkim za pośrednictwem sieci hurtowni budowlanych.
Sprzedaż firmy Selena SA (odpowiedzialnej za sprzedaż produktów na rynku polskim) w roku 2007 przekroczyła wartość
43 mln euro.
SELENA was established in 1992, and it currently employs more than 160 workers. Selena is an international manufacturer and supplier of a wide range of
chemical building products for professional contractors and for home users. At present, Selena is the first biggest manufacturer of PU foams and sealings on
the Polish market. The company sells its products in more than 50 countries around the world. The Selena Group contains 15 trade companies situated in
Brazil, Bulgaria, China, Czech Republic, Finland, Germany, Kazakhstan, South Korea, Poland, Romania, Russia, Hungary, Italy, Ukraine and the USA. The Selena’s
products are distributed by the chain of wholesalers.
Total Selena sales (on the Polish market) exceeded the value of
€43 million in 2007.
70 sierpień 2008
Ok0808.indd 70
2008-08-04 14:40:02
STOMIL SANOK
www.stomilsanok.com.pl
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego istnieją od
1932 roku. Zatrudniają obecnie ponad 2 tys. pracowników. Głównymi liniami produktowymi są m. in.:
uszczelnienia karoserii i wyroby do systemów antywibracyjnych dla motoryzacji, uszczelnienia do systemów
okiennych i uszczelki samoprzylepne. Uszczelnieniami przeznaczonymi dla budownictwa zajmuje się Dywizja
Uszczelek dla Budownictwa, sprzedająca swoje produkty do ponad 50 krajów świata. Stomil Sanok jest grupą kapitałową, w której funkcjonują także firmy znajdujące się za granicą: w Rosji, na Białorusi i Ukrainie.
Łączna sprzedaż Stomilu w roku 2007 przekroczyła wartość
115 mln euro.
STOMIL SANOK or in other words Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego was established in 1932, and
employs more than two thousand workers. At present, the main product groups consist of car body seals,
anti-vibration systems for the automotive industry, window insulation and self-adhesive gaskets. Dywizja
Uszczelek dla Budownictwa is responsible for different kinds of sealing for construction , sold to over
fifty countries throughout the world. Stomil Sanok is a holding company, which includes the companies
located abroad: in Russia, Belarus and Ukraine.
Total Stomil sales exceeded the value of
€115 million in 2007.
DEN BRAVEN EAST
www.denbraven.pl
Zostało założone w 1991 roku jako wschodnioeuropejski oddział Grupy Den Braven. Zatrudnia obecnie ponad 50 osób. Den Braven East jest liderem w swojej
branży i oferuje przede wszystkim silikony, piany poliuretanowe, masy uszczelniające i kleje. Terenem
działania, oprócz Polski, są państwa Unii Europejskiej, kraje na wschód od Polski oraz Stany Zjednoczone.
Firma jest obecna w około dziesięciu krajach.
Łączna sprzedaż Den Braven East w roku 2007 przekroczyła wartość
31 mln euro.
DEN BRAVEN EAST was founded in 1991 as an Eastern European branch of Den Braven Group. Currently, it
employs over fifty people. Den Braven East is a leader in its industry, offering mainly silicone, polyurethane
foam, filling masses, and glues. The company exports its products to several countries in the European
Union, to countries east of Poland, and to the United States. The company is present in ten countries.
Total Den Braven East sales exceeded value of
€31 million in 2007.
SOUDAL
www.soudal.pl
Powstał w naszym kraju w 1996 roku – w czerwcu tego roku rozpoczęto budowę pierwszej fabryki w Polsce. Zatrudnia ponad 100
osób. Soudal jest największym na świecie producentem pianki poliuretanowej w aerozolu. Dostawcami surowców i innych materiałów do produkcji są największe firmy chemiczne, takie jak Bayer, Basf, Wacker, Huntsman.Soudal ma 30 spółek zależnych w Europie, obu Amerykach,
Azji i Afryce. Swoje produkty sprzedaje przez niezależnych dystrybutorów w ponad 100 krajach świata.
Łączna sprzedaż Soudala w roku 2007 przekroczyła wartość
37 mln euro.
SOUDAL was founded in 1996 in our country. In June this year, Soudal began construction on their first
factory in Poland. It employs over 100 people. Soudal Company is the world’s largest manufacturer of
polyurethane foam in aerosol. The suppliers of raw materials and other materials for production are large
worldwide chemical companies such as Bayer, Basf, Wacker, and Huntsman. Soudal has 30 subsidiaries
in Europe, the Americas, Asia and Africa. Its products are sold by independent distributors in over 100
countries around the world
Total Soudal sales exceeded value of
€37 million in 2007.
sierpień 2008 71
Ok0808.indd 71
2008-08-04 14:40:02
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
WZMOCNIENIA
REINFORCEMENTS
Gebhardt-Stahl
Passat-Stal
Deceuninck
Profil-Wojkowice
Glob-Profil
Aluplast
Budmat
MFO
Wzmocnienia stalowe profili PCW są istotnym elementem każdego okna, gdyż Steel reinforcements for PVC windows are important elements of every winzapewniają odpowiednią jego trwałość i statykę. Ale także przemysł wytwa- dow. They ensure its durability and statics. Reinforcement industry is an imrzający wzmocnienia jest ważnym segmentem rynku stolarki budowlanej. portant segment of the fenestration market. Assuming that in 2007 more
Jeżeli w roku 2007 wytworzono w Polsce ponad 6 mln sztuk okien tworzywo- than 6 million pieces of plastic windows were produced in Poland, more than
wych, oznacza to, że zużyto do ich produkcji ponad 50 mln m.b. wzmocnień 50 million linear meters of steel reinforcements were used to produce them.
stalowych. Przyjmując tylko ubiegłoroczne ceny stali możemy oszacować war- Taking into consideration the last year steel prices we can estimate that the vatość tego segmentu na kwotę
lue of this segment is about
Najwięksi dostawcy wzmocnień w Polsce.
150 mln zł. Jednak zwiększający
150 million zlotys. However,
The biggest reinforcement suppliers in Poland.
się rynek okien i wciąż rosnące
a growing window market
ceny stali powodują, że w kolejand the increasing prices
nych latach wartość tego segof steel cause that in subsementu także będzie systemaquent years the value of this
tycznie rosła.
segment will also grow systeW pierwszych latach produkcji
matically.
okien PCW w Polsce dostawIn the first years of the procami profili byli systemodawcy
duction PVC windows in
oferujący kształtowniki z PCW.
Poland, profile suppliers ofKształt, grubość i wielkość
fered sections made of PVC.
wzmocnienia w każdym oknie
The shape, thickness and
opisują szczegółowo specysize of the reinforcements
fikacje techniczne (aprobaty)
in every window, are descrisystemodawców. Wielu z nich
bed in detail in the technical
zapewnia więc swoim odbiorspecifications (approvals) of
com również dostawy takich profili. Jednak z biegiem lat zaczęły powstawać system-suppliers. Even today many of them offer the supply of such profiwyspecjalizowane firmy, zajmujące się wyłącznie gięciem blachy i sprzedażą les. Over the years a number of specialized companies have come into being,
kształtowników stalowych do wybranych systemów tworzywowych. Dlatego which are specialized only in bending sheet and providing steel sections to
dzisiaj poza systemodawcami dominującymi dostawcami wzmocnień są takie selected plastic systems. Therefore, dominant steel reinforcement suppliers
firmy, jak MFO z Sochaczewa, płocki Budmat i bydgoski Glob-Profil. Poza today are such companies as: MFO from Sochaczew, Budmat from Płock
UNITED FOR DEVELOPMENT
The Polskie Okna i Drzwi (the Polish Windows
and Doors) is an Polish association of manufacturers of windows, doors, garage and industrial
doors, facades and shading devices, suppliers of
materials for their production and distributors
of these products. The Związek Polskie Okna i
Drzwi was established by the autonomous decision of its members-founders. It is currently
the only one significant representation of this
economic area in our country. The voice of this
group is amplified by an active involvement of
other economic organizations first of all Krajowa Izba Gospodarcza (the Polish Chamber of
Commerce) and the Federacja Pracodawców i
Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP
(the Federation of Employers and Businessmen
of Construction Industry) Every month in a different region of the country we call the Regional
Fenestration Forum to discuss the situation on
the market to define potential threats and find
remedies. Once a year we call All-Polish Forum
which takes decisions on business strategy for
the nearest time.
Exchange of experiences
Yet in the first year of operation the Association
became a forum of experiences exchange, place
where joint lobbing and marketing actions were
undertaken, the spot, where the most important
information about the fenestration market is
collected. In order to realize common purposes
of windows and doors manufacturers the Association cooperates with scientific-research institutions. We benefit from the cooperation with
the experts from Warsaw and Poznań Universities and PAN (the Polish Academy of Science).
These contacts enables the members of association to complete materials and documents for
technical approbations and certificates. We also
cooperate with court experts who help us to
protect manufactures on the market dominated
by consumers.
Trainings
The Association is a place where manufacturers
can organize trainings. We have been training
professionals within the range of wood drying
for several years. They get familiar with the latest
devices and experiences of the greatest Polish experts within the area.
Tens of window fitters become the beginning of
professional staff for windows manufacturers as
well as their distributors thanks to trainings offered by the Association. We organize seminars
directed at the professional environment connected with the construction. We present wide
range of fenestration products to architects,
designers, contractors and investors.
Promotion
The Związek Polskie Okna i Drzwi is focused on
the promotion of products manufactured by its
members. Promotion is done through internet,
press publications, fair exhibitions and advertising campaigns. There is a constant exhibition
of products in the Association’s headquarters.
Our experts provide consumer with information
about products, technology, and prices. Every
member of the Association is a solid partner, verified on the market and gives the guarantee of
reliability. The association vouch for its members.
|Manufactures have the right to make use of the
logo of Association as their recommendation.
Association helps its members in contacts with
construction press.
The Polish Windows and Doors Association is
involved in programs indicated by its members
depending on their needs. Also the economic
life places in front of us new problems every day,
which are easier to overcome together.
72 sierpień 2008
Ok0808.indd 72
2008-08-04 14:40:03
nimi wytwarzaniem wzmocnień do okien PCW
zajmuje się w Polsce kilkadziesiąt mniejszych zakładów.
Specjalizacja i odpowiednia skala produkcji są w tej
branży gwarantem właściwej jakości. Dziesiątki
mniejszych firm powstałych w ostatnich latach
zbyt często wykorzystują bowiem oferty dostaw
blachy stalowej, kupione po okazyjnych cenach
albo też grubości kształtowników znacznie odbiegające od standardowych 5 mm. Te „garażowe”
wytwórnie wzmocnień są najczęściej dostawcami
dla podobnych wytwórni okien PCW, kojarzonych
w Polsce z najniższą jakością i ceną.
Z badań przeprowadzonych przez Związek
Polskie Okna i Drzwi wynika, że wiele okien
na rynku polskim wyposażanych jest we wzmocnienia o grubości niższej od wymaganej przez
specyfikacje. Wpływa to negatywnie na statykę konstrukcji okiennych, na ich szczelność
na wodę i wiatr. Jednak także w tym segmencie
widać w ostatnim czasie postęp procesów konsolidacyjnych, co niewątpliwie wpływa zasadniczo na poprawę jakości wzmocnień stalowych
w profilach okiennych.
and Glob-Profil from Bydgoszcz. Except of these
companies dozens of smaller ones also manufacture these kinds of sections.
Specialization and the appropriate scale of production in this industry are the guarantor of
adequate quality. Dozens of smaller companies,
created in recent years, often use sheet steel,
bought at low prices, which thickness is different
from the standard 5 mm. These family run garage
companies producing reinforcements are mostly
suppliers for similar PVC windows producers and
are associated with the lowest quality and price.
The research carried out by the Association of
Producers, Suppliers and Distributors Polish Windows & Doors show that many windows on the Polish market are equipped with the
reinforcements which are thinner than required by
the specifications. This affects negatively on the
stability of window construction and their impermeability for water and wind. However, even in
this segment the progress of consolidation processes is noticeable, which has a beneficial affect
on improving the quality of steel reinforcements
in window profiles.
MFO
www.mfo.pl
Działa na rynku od 2000 roku i zatrudnia ponad 90 osób. Obecnie produkuje 300 wzorów kształtowników do profili i obsługuje ponad 250 producentów okien z PCW, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jej moce produkcyjne
to pięć tysięcy ton miesięcznie. Współpracuje m.in. z dostawcą surowca, firmą ArcelorMittal Poland,
www.denbraven.pl
eksportując za granicę 25 proc. swojej produkcji.
W roku 2007 łączna sprzedaż przekroczyła
30 mln euro.
MFO has been operating on the market since 2000, and it employs more than 90 people. Currently, it produces 300 patterns of profiles shapes and supplies more than 250 PVC window producers, both domestic
and foreign ones. Its production capacity amounts five thousand tons per month. It cooperates with the
ArcelorMittal Poland – a raw materials supplier, exporting 25 percent of its production abroad.
Total MFO sales exceeded the value of
€30 million in 2007.
GLOB PROFIL
www.glob-profil.pl
Zatrudnia ponad 100 osób. Specjalizuje
się w profilowaniu na zimno stalowych
wzmocnień do okien PCW, profili do suchej zabudowy wnętrz oraz profili konstrukcyjnych. Wśród odbiorców są producenci okien z profili Aluplast, Brügmann, Deceuninck, Gealan, KBE, Kömerling, LB, Plastmo,
Plus Tec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal, Wymar, Veka.
Łączna sprzedaż Glob Profilu w roku 2007 przekroczyła wartość
27 mln euro.
GLOB PROFIL employs over one hundred workers. The company specializes in cold roll forming of steel
for PVC window reinforcements, drywall construction profiles, and structural profiles. Main recipients are
window producers such as: Aluplast, Brügmann, Deceuninck, Gealan, KBE, Kömerrling, LB, Plastmo, Plus
Tec, Rehau, Salamander, Schuco, Trocal, Wymar, and Veka.
Total Glob Profil sales exceeded value of
€ 27 million in 2007.
sierpień 2008 73
Ok0808.indd 73
2008-08-04 14:40:03
FORUM BRANŻOWE
RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
DREWNO
TIMBER
Drewnostyl
Forest GPPD
Pommeranian Timber
TLH
TPPD
ABWood
Poltarex
DLH
KPPD
Intar
Choć udział okien drewnianych w polskim rynku stolarki z roku na rok spada, Even though the share of wooden windows in the Polish market has been decto jednak nadal z tego materiału wykonywane jest prawie 30 proc. okien i 90 lining from year to year, there are still almost 30 percent of windows and 90
proc. drzwi wewnętrznych. W ostatnich latach ujawnił się nawet w Polsce percent of interior doors made of this material. In recent years, in Poland there
deficyt drewna tartacznego, potrzebnego w przemyśle okiennym.
was even a scarcity of saw timber needed for the window production.
Producenci okien drewnianych korzystają z kantówki klejonej warstwowo, Manufacturers of wooden windows use glued squared timber, produced by
produkowanej przez wyspecjalizowane krajowe wytwórnie. Do najbardziej specialized national companies. The most popular ones are KPPD Szczecinek,
znanych należą KPPD Szczecinek, Drewexim, Poltarex, Barlinek, choć Drewexim, Poltarex, Barlinek, however, squared timber is also produced
produkcją kantówki zajmuje się również kilkaset mniejszych stolarni. Więksi in several hundred smaller workshops. Bigger manufacturers of windows such
producenci okien, jak choćby Sokółka, czy Stolarka Wołomin, mają rów- as Sokółka or Stolarka Wołomin, also have their own sections of square
nież własne działy produkcji kantimber production.
tówki.
In the lower grades of quaNajwięksi polscy dostawcy drewna.
W niższych klasach jakościowych
lity, it is acceptable to join
The biggest Polish wood suppliers.
dopuszczalne jest łączenie lameindividual lamels at milled
li na mikrowczepy, jednak stanjoints, so called micro-dodardem jest kantówka, w której
vetails, but the standard is
przynajmniej zewnętrzne lamele
square timber, where at least
nie są tak łączone. Najbardziej
external lamels are not joined
popularnym drewnem w Polsce
this way. The most popular
jest sosna, a w mniejszym stopwood in Poland is pine, and
niu świerk oraz dąb. Gatunki te
less popular is spruce and
są pozyskiwane w lasach krajooak. These tree species are
wych, a od niedawna sprowadzane
harvested in national forests
również z Rosji, Białorusi i Ukrainy.
and, recently they are imporWobec stopniowego wyrównywated from Russia, Belarus and
nia się cen surowców w Europie,
Ukraine. Because of gradual
coraz bardziej konkurencyjny staje
price inflation of raw matesię import drewna z Niemiec i Szwecji.
rials in Europe, it has become increasingly competitive to import timber from
Germany and Sweden.
Kilkunastoprocentowy udział w rynku mają również okna z drewna egzotycz- Several percent of market share belong also to windows produced from exotic
nego, w większości red meranti. Dystrybucją tego materiału w Polsce zajmuje wood, mostly from red meranti. A few companies distribute this material in
się kilka firm, spośród których najbardziej znane jest DLH Drewno, mające Poland, among which the most popular one is DLH Drewno, with a dozen
kilkanaście oddziałów w całym kraju. Więksi producenci, używający większe branches across the country. Bigger producers which use larger amounts of
ilości drewna meranti, mają podpisane wieloletnie umowy z dużymi dystrybu- meranti wood, signed long-lasting agreements with major European distributorami europejskimi, głównie niemieckimi, choć najwięksi importują bezpo- tors, mainly with German ones, however, the largest one Urzędowski Comśrednio z Azji, jak choćby firma Urzędowski.
pany import meranti wood directly from Asia.
Monopolistą w Polsce w zakresie produkcji drzewnej jest państwowe przed- Lasy Państwowe (National Forests) , state-owned company, has monopoly
siębiorstwo Lasy Państwowe, do którego należy 92 proc. rynku. Produkcja on the wood production in Poland, they cover about 92 percent of the market.
z lasów prywatnych stanowi znikomą część oferty. Należy się jednak spodzie- Production from private forests is a negligible part of the offer. It is, however,
wać, że w najbliższych latach zmieni się polityka sprzedaży państwowego mo- expected that in coming years the policy of selling by state monopolist will
nopolisty, a ceny surowca wzrosną do poziomu światowego. W ślad za tym change and prices of raw materials will rise to the world level and according
wzrosną również ceny kantówki klejonej.
to that, the prices of glued squared timber will also rise.
DLH POLAND
www.dlh-poland.com
Rozpoczęło działalność w 1990 roku. Początkowo zajmowało się eksportem tarcicy i materiałów płytowych produkowanych przez Polski Przemysł Drzewny. Jednak dynamiczny rozwój polskiej gospodarki spowodował, iż Grupa DLH
wybrała Polskę jako miejsce strategicznych inwestycji firmy. Obecnie jest liderem w imporcie oraz dystrybucji drewna
egzotycznego. W ofercie firmy są m.in. podłogi egzotyczne, deski tarasowe, drzwi, forniry, tarcica, kantówka i materiały płytowe.
Ubiegłoroczny obrót firmy osiągnął wartosć
55 mln euro.
DLH POLAND was established in 1990. At the beginning the Company was exporting sawn timber and solid wood panels produced by Polski Przemysł Drzewny
(The Polish Economic Chamber of Wood Industry). The dynamic development of the Polish economy has caused that the DLH Group chose Poland as a place for
strategic investments. DLH Poland is currently a leader in the import and distribution of exotic wood. The Company offers: exotic floors, decking boards, doors,
veneers, sawn timber, squared timber and solid wood panels.
Total DLH Poland sales reached
€ 55 million in 2007.
74 sierpień 2008
Ok0808.indd 74
2008-08-04 14:40:04
FORUM BRANŻOWE
FENESTRATION MARKET IN POLAND
MASZYNY I NARZĘDZIA
MACHINERY AND TOOLS
Jeszcze kilka lat temu wyposażenie zakładu produkcyjnego mogło kosztować
100–200 tys. euro. Dzisiaj, w dobie automatyzacji, jedno tylko centrum obróbcze
może pochłonąć taką kwotę. Dlatego też tak istotne znaczenie mają jego bezawaryjność i natychmiastowy serwis, stanowiący dzisiaj istotny argument konkurencyjny oraz ważny element przychodów dostawców maszyn i narzędzi.
HOMAG POLSKA
www.homag.pl
Powstał w 1999 roku i zatrudnia ponad 50 osób. Ma w swojej ofercie maszyny i urządzenia firm: Bargstedt,
Brandt, Bütfering, Friz, Holzma, Homag, Ligmatech, Torwegge, Weeke, Weinmann. Są to między innymi: numerycznie sterowane centra obróbcze CNC,
formatyzerko-czopiarki, okleiniarki, pilarki, wiertarki, transportery, szlifierki
itd. Homag Polska wchodzi w skład Grupy Homag – światowego lidera w swojej branży.
Łączna sprzedaż Homag Polska w roku 2007 przekroczyła wartość
50 mln euro.
HOMAG POLSKA was founded in 1999 and employs more than fifty people.
It offers machinery and equipment from companies such as: Bargstedt,
Brandt, Bütfering, Friz, Holzma, Homag, Ligmatech, Torwegge, Weeke,
Weinmann. These include: numerically controlled CNC machining centers,
double end tenoners, edge banders, saws, drills, conveyors, sanders, and
others. Homag Poland belongs to Homag Group – the world leader in its
industry.
Total Homag Poland sales exceeded value of
€50 million in 2007.
Famad
Fimtec
ITA
Rotox
IMAC
Urban
Jaroma
SCM
Homag
Teknika
Rynek maszyn i narzędzi do produkcji stolarki budowlanej jest niezwykle atrak- Machinery and tools market for production of doors and windows is extremely
cyjny, ponieważ w ostatnim okresie rozwija się bardzo dynamicznie. Poszerza- attractive because in the last time it has been developing very dynamically.
jące się rynki zbytu oraz dostępność środków unijnych i kredytów powodują, Widening outlets and the availability of EU funds and loans cause that the
że producenci okien i drzwi masowo modernizują swój park maszynowy. windows and doors producers are modernizing their machinery. The main
Główny nacisk kładzie się obecnie na automatyzację procesów produkcyjnych, emphasis is put on the automation of production processes, high quality of
precyzję wykonania oraz wysoką wydajność. W roku 2007 nakłady na nowe the products and high capacity. In 2007, outlays on the new machinery in
maszyny w firmach produkujących stolarkę wzrosły o 1/3 w porównaniu fenestration companies increased by one-third compared with the previous
z wcześniejszym rokiem, a lata kolejne zapowiadają się wcale nie gorzej.
year, and the following years are not going to be worse.
Wartość rynku maszyn do produkcji okien PCW i aluminiowych szacowana The value of the machinery market for the production of PVC and aluminium
był w roku 2007 na około 250 mln
windows was estimated at about
Najwięksi dostawcy maszyn w Polsce.
zł. Większość tej kwoty wpada
$250 million in 2007. Most of this
The biggest machinery suppliers in Poland.
do budżetów czwórki: Urban, Roamount is the budget of four comtox, Fimtec i Wegoma. Drugie tyle
panies: Urban, Rotox, Fimtec and
przypada zapewne dostawcom maWegoma. Suppliers of machinery
szyn do stolarki drewnianej, gdzie
for wooden fenestration, where
pierwsze skrzypce grają Homag,
Homag, Weinig and SCM are the
Weinig i SCM. Swoje tradycyjne
most important companies cover as
miejsce na tym rynku zajmują rówmuch again. Polish manufacturers of
nież polscy producenci prostszych
simpler joinery machines also have
maszyn stolarskich. A przecież
its traditional place in this market.
maszyny i narzędzia do produkcji
Machinery and tools for fenestration
stolarki sprzedają również wyspeproducts are also sold by specialized
cjalizowane firmy zaopatrzeniowe
supply companies as VBH, M. Meesjak VBH, M.Meessenburg czy Resenburg or Reimprex. Substantial
imprex. Istotnymi natomiast dostawcami dla tego przemysłu są polscy pro- suppliers for this industry are the Polish manufacturers of tools like: cutters,
ducenci narzędzi: frezów, pił i narzędzi diamentowych. Uznane i cenione przez saws and diamond tools. Leitzem and also Polish Faba, Wapienica or
producentów stolarki marki, to poza Leitzem, również polskie Faba, Wapie- Frezwid are the brands recognized and appreciated by the manufacturers.
nica czy Frezwid. Roczna wartość sprzedaży narzędzi tylko tej polskiej trójki The annual value of tool sales, only of these three Polish producers, exceeds
przekracza kwotę 130 mln zł.
the amount of $130 million.
A few years ago, equipping of a manufacturing plant could cost 100-200 thousand euro. Today, in the automation age, only one processing center can
soak up such amount of money. Therefore, the major importance is reliability
and quick service, which is today an important competitive argument and an
important element of machinery and tools suppliers income.
TEKNIKA
www.teknika.pl
Powstała w 1998 roku i zatrudnia ponad 70 osób. Zajmuje pozycję lidera w sprzedaży maszyn do produkcji mebli i
stolarki budowlanej oraz maszyn do obróbki drewna, szkła i kamienia. Wyposaża zakłady w kompletne linie technologiczne oraz pojedyncze maszyny (np.
centra obróbcze CNC). Obecnie reprezentuje marki włoskie: Secea, Primultini,
Storti, Spanevello, Salvador, Balestrini, Camam, Orma, Costa Levigatrici, Giardina, CMA, Makor, Finiture, Tecnolegno, Barucca, Biesse, Intermac oraz Diamut.
Roczna sprzedaż firmy w Polsce przekracza, wg szacunków CAB, wartość
15 mln euro.
TEKNIKA was founded in 1998 and currently employs more than seventy people. The company is a Polish market leader of machinery sales for furniture
manufacturing and construction joinery. It also produces machinery for processing of wood, glass and stone. It specializes itself in equipping facilities with
complete technological lines and individual machines (such as CNC machining
centers). The company represents the Italian brands such as: Secea, Primultini,
Storti, Spanevello, Salvador, Balestrini, Camam, Orma, Costa Levigatrici, Giardina, CMA, Makor, Finiture, Tecnolegno, Barucca, Biesse, Intermac and Diamut.
Annual sales exceeds, according to CAB, the value
of €15 million.
sierpień 2008 75
Ok0808.indd 75
2008-08-04 14:40:04
FORUM BRANŻOWE
Z WIZYTOWNIKA
WIZYTOWNIKA
WINKHAUS POLSKA
OKUCIA
ul. Rzeźnicza 4
58-200 Dzierżoniów
(074) 832 48 00
(074) 832 48 01
[email protected]
[email protected]
www.domino.pl
ul. Przemysłowa 1
64-130 Rydzyna
(065) 52 55 700
(065) 52 55 800
[email protected]
www.winkhaus.pl
DYSTRYBUTOR OKUĆ STOLARKI OTWOROWEJ –
KLAMEK, ZAMKÓW, AKCESORIÓW DRZWIOWYCH
OKUCIA DO STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
OKUCIA
FKS
ul. Rudzka 31
95-030 Rzgów
(042) 225 21 30
(042) 225 21 35
[email protected]
www.gealan.pl
PRODUCENT KLAMEK OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
MASZYNY
ul. Fabryczna 1A
42-240 Rudniki
k/Częstochowy
(034) 320 13 38
(034) 320 13 38
[email protected]
www.metalik.pl
ZAMKI WĄSKIE, KASETY ZAMKA I ELEKTROZACZEPU DO FURTEK
MASZYNY
Zieleniec 69
46-034 Pokój
(077) 469 31 63
(077) 469 31 62
[email protected]
www.rotox.pl
INNE
PRODUCENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH
PRODUCENT USZCZELEK DO OKIEN
DRZWI I OŚCIEŻNIC STALOWYCH
MASZYNY DO WYTWARZANIA OKIEN Z PCW I ALUMINIUM
INNE
INNE
CAB
ul. Koniczynowa 2A
03-612 Warszawa
0 509 834 994
(022) 678 41 32
[email protected]
www.okna-forum.pl
ul. Bakalarska 19
02-212 Warszawa
(022) 575 09 00
(022) 575 09 02
[email protected]
www.rollfix.pl
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE I CIŚNIENIOWE
USZCZELNIENIA
INTER DEVENTER
ul. Gen. Grota Roweckiego 187
41-200 Sosnowiec
(032) 291 90 00
(032) 674 13 20
[email protected]
ROLLFIX
ul. J.Bema 60A
01-225 Warszawa
(022) 380 30 00
(022) 862 41 84
infolinia: 0 801 237 326
[email protected]
www.aereco.com.pl
PROFILE
PONZIO POLSKA
Cekanowo, ul. Płocka 22
09-472 Słupno
(024) 267 50 00
(024) 267 50 01
[email protected]
www.ponzio.pl
ROTOX
PRODUCENT MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI, TRANSPORTU,
MAGAZYNOWANIA SZKŁA I OKIEN
OKUCIA
METALIK
PRODUCENT PROFILI OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z PVC
ul. Boczna 3
44-240 Żory
+48 (0) 32 435 94 33
+48 (0) 32 734 06 85
[email protected]
www.melka.com.pl
AERECO WENTYLACJA
PROFILE
GEALAN POLSKA
ul. Morownicka 1C
Bronikowo
64-030 Śmigiel
(065) 518 80 24
(065) 518 80 30
[email protected]
www.fks.home.pl
MELKA
OKUCIA
DOMINO
OPRACOWANIA ANALIZ RYNKU STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE
ORAZ RAPORTÓW Z RYNKÓW ZAGRANICZNYCH
TAŚMY I FOLIE SAMOPRZYLEPNE
Wybrane dane z opublikowanych sprawozdań finansowych za rok 2006 (w tysiącach złotych).
lp nazwa firmy
aktywa
obrotowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
545 675,00
44 125,25
97 594,00
88 021,46
21 826,60
25 129,49
30 972,80
21 747,29
23 787,62
23 649,40
26 220,88
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
KRONOPOL Sp. z o. o.*
BORSODCHEM Polska Sp. z o. o.
TIKKURILA Polska SA
SELENA Co. SA
GEALAN Polska Sp. z o. o.
SCHOLLGLAS Polska Sp. z o. o.
OKFENS Sp. z o. o.
MASONITE PL Sp. z o. o.
FRANC GARDINER Sp. z o. o.
KROSGLASS SA
YAWAL SYSTEM Sp. o. o.
SELT SUN PROTECTION SYSTEMS
T. Selzer
„BEM” BRUDNICCY Sp. j.
PPHU AMEX-BĄCZEK Sp. j.
EJOT Technka Mocowań Sp.
z o. o.
NORDAN Sp. z o. o.
EUROPROFIL Sp. z o. o.
BETOR Składy Budowlane Sp.
z o. o.
PPHU „KADMAR” Sp. z o. o.
Firma Handlowo-Usługowa
PLASTBUD
WITNICA - METAL Sp. z o. o.
EUROCAST Sp. z o. o.
HELIOS Polska - Farby, Lakiery,
Żywice i Klje Sp. z o. o.
KMW ENGINEERING Sp. z o. o.
AL-BUD Sp. z o. o.
środki
trwałe
kapitał
własny
462 510,00 981 091,00
176,64
540,73
44 505,00 95 862,00
1 382,68
9 579,04
14 808,50 16 109,60
4 863,99 25 653,53
24 681,60 17 595,10
34 580,85 17 160,65
1 862,32 19 215,36
39 941,74 28 388,96
17 989,31 45 933,05
25 207,56 21 615,57
44 547,56
20 215,44 12 845,31
6 129,87
559,37
6 315,15
1 775,12
17 986,05
7 453,10
20 235,49
13 765,64 14 271,56
18 041,48 4 616,19
5 966,77
6 190,24
11 093,38 10 361,42
14 659,42
0,00
zoboprzychody
koszty
wydatki
wiązania
zysk/strata
wynagro- nr MPB/
netto ze
działaln.
inwestykrótkoternetto
dzenia
poz.
sprzedaży operacyjnej
cyjne
minowe
130 563,00 1 869 890,00 1 642 558,00 152 243,00 47 427,00 63 645,00 916/5379
44 422,04 226 299,83 224 690,29 -2 539,15
104,67
793,07 843/4944
23 668,00 223 935,00 152 804,00 4 591,00 7 952,00
bd 825/4841
92 670,14 141 152,47 137 159,23 1 164,29 6 514,66 3 303,54 900/5287
23 077,20 101 677,90
95 546,80 4 939,20
989,40 4 116,50 665/3885
4 327,78
89 620,79
87 390,31 1 399,61 1 075,50 6 866,94 842/4397
40 119,40
81 040,40
89 933,00 -9 317,70 4 299,30 11 948,10 677/3955
9 706,28
78 542,25
70 344,06 5 091,12 3 696,84 6 162,62 868/5094
10 417,21
73 965,96
56 414,69 12 606,04 9 075,77 4 464,31 917/5383
6 474,89
66 726,48
56 236,91 3 227,97 9 129,03
bd 631/3684
14 901,58
62 759,97
44 344,41 6 384,42 9 116,56
bd 908/5333
2 470,58
56 723,82
51 546,62 20 155,65
714,92
4 361,84 826/4846
4 678,89 23 167,82
50,40 4 862,28
54 489,43
52 493,24
51 245,08
24 993,22
2 695,84
362,92
2 614,29
249,29
9 169,67 971/5676
1 659,75 852/4997
4 181,35
3 916,80
49 550,61
40 798,28
8 329,70
3 061,50
3 762,14 844/4950
1 953,16 20 015,41
479,05 14 750,36
49 014,50
48 484,21
41 690,26
46 886,61
1 262,00
872,66
2 624,56
1 282,44
bd 968/5663
1 858,42 875/5134
42 653,13
41 833,27
744,32
823,26
2 052,88 948/5551
187,13
6 654,86
9 780,90
2 267,72
6 283,80
175,02
6 273,82
39 647,58
35 817,43
3 419,90
1 230,45
1 454,53 974/5692
5 953,48
4 684,97
8 134,28
750,72
1 667,39
32 967,29
30 463,73
2 369,83
2 469,72
2 423,45 905/5317
10 024,53
7 981,39
2 956,89
5 005,63
14 030,98
15 153,89
526,94
0,00
8 666,19
532,03
30 666,33
28 154,70
30 120,30
27 568,08
411,62
1 020,96
218,30
4 261,78
5 458,16 545/3178
2 993,89 843/4947
12 207,82
5 410,21
7 411,75
2 244,59
7 549,45
26 327,30
24 598,94
1 355,61
1 487,43
1 617,82 924/5419
9 814,82
5 008,06
8 760,20
778,04
4 331,43
717,24
7 589,20
36,77
8 863,18
5 151,95
26 253,52
23 370,54
25 618,20
24 289,94
2 686,61
-1 023,00
252,92
569,72
6 513,32 847/4971
3 518,02 701/4105
* KRONOPOL Sp. z o. o. rok obrotowy: 01.10.06 – 30.09.07; bd – brak danych
Ok0808.indd 76
zobowiązania
długoterminowe
64 785,00
0,00
14 000,00
429,34
0,00
0,00
0,00
24 619,35
3 558,43
28 281,92
11 443,77
oprac. Izabela Kolimaga
2008-08-04 14:40:05
Ok0808_okladka.indd 2
2008-08-04 14:46:32
ISSN 1730-9522
FORUM BRANŻOWE SIERPIEŃ 2008
NR 8 (64)
SIERPIEŃ 2008
BRAMY I ROLETY
ANALIZA
WSKAŹNIKÓW
str. 18–19
Dariusz Marczuk
PRZYSZŁOŚĆ
STOLARKI SZKLANEJ
FENESTRATION MARKET IN POLAND – pages 47– 75
Ok0808_okladka.indd 1
2008-08-04 14:46:25

Podobne dokumenty