Kontakt:

Transkrypt

Kontakt:
Doktoranciprof.drhab.AndrzejaMatlaka:
mgrNicholasGhazal
mgrStanisławNowak
mgrBohdanWidła
mgrNicholasGhazal
DoktorantstudiówstacjonarnychnaWydzialePrawaiAdministracjiUJ.Przygotowujerozprawędok‐
torskązatytułowaną,,Prawodofonogramuwświetleustawyoprawieautorskimiprawachpokrew‐
nych”.
Publikacjenaukowe:
Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pracezprawawłasnościintelektualnej,Zeszyt2(108)2010r.
Problemrelacjipomiędzymajątkowymiprawamiautorskimiaprawamipokrewnymi, Zeszyty Naukowe
UniwersytetuJagiellońskiego.Pracezprawawłasnościintelektualnej,Zeszyt2(116)2012r.
Publikacjedydaktyczne‐udziałwpracachzbiorowych:
Prawokonstytucyjne‐testydlastudentów,wyd.WoltersKluwer
Wstępdoprawoznawstwa‐testydlastudentów,wyd.WoltersKluwer
Praworzeczowe‐testydlastudentów,wyd.WoltersKluwer
Teoriaifilozofiaprawa‐repetytorium,wyd.WoltersKluwer
mgrStanisławNowak
W 2011 r. uzyskał tytuł magistra prawa broniąc pracy „Wzór przemysłowy jako przedmiot prawa
autorskiego”napisanejpodkierunkiemprof.drhab.EwyFerenc‐Szydełko,zaśw2012r.uzyskałtytuł
licencjata filologii rosyjskiej i angielskiej. Uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i
AdministracjiUJ.Przygotowujerozprawędoktorskądotyczącąporównaniasystemówochronyprawa
autorskiegowRzeczypospolitejPolskiejiFederacjiRosyjskiej.Wkręgujegozainteresowańleżyprawo
autorskie,prawowłasnościprzemysłowejorazprawoegzekucyjne.
Publikacjenaukowe:
ProcedurarejestracjiwzoruprzemysłowegowPolsce,Publikacje edukacyjne”, publikacja dostępna pod
adresemhttp://www.publikacje.edu.pl/pdf/9837.pdf
Definicja wzoru przemysłowego, „Publikacje edukacyjne”, publikacja dostępna pod
adresemhttp://www.publikacje.edu.pl/pdf/9838.pdf
Środki
ochrony
autorskich
praw
osobistych,
„Publikacje
edukacyjne”,
http://www.publikacje.edu.pl/pdf/9867.pdf
Publikacjeocharakterzedydaktycznymipopularnonaukowym:
„Краков” – статья для лингвострановедческого словаря („Kraków” – hasło w słowniku
lingworealizonawczym),
„Publikacje
edukacyjne”,
publikacja
dostępna
pod
adresemhttp://www.publikacje.edu.pl/pdf/9827b.pdf
Kontakt:[email protected]
mgrBohdanWidła
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005‐2010). Interesuje się
prawem autorskim (zwłaszcza wpływem technicznych aspektów działania sieci komputerowych na
wykładnię prawa autorskiego) oraz zasadami ochrony pierwszych wydań i krytycznych edycji dzieł
literackich.
Planowanytematpracydoktorskiej:Ochronanaukowychikrytycznychedycjidziełliterackich
Najważniejszepublikacje:
B. Widła, W. Jarosiński, Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o
przeciwdziałaniunieuczciwympraktykomrynkowymwświetledyrektywy2005/29/WEonieuczciwych
praktykachhandlowych,TransformacjePrawaPrywatnego1‐2/2009,s.37‐66
B. Widła, Ochrona naukowych i krytycznych edycji dzieł literackich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego.PracezPrawaWłasnościIntelektualnej2(108)/2010,s.34‐55
B. Widła, Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań
(linków) internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności
Intelektualnej4(110)/2010,s.51‐93
B.Widła,WolneiotwarteoprogramowanieaSoftware‐as‐a‐Service,CzasInformacji3(8)/2011,
s.88‐93
Kontakt:[email protected]

Podobne dokumenty