P-SFUK w Chicago Wesołych Świąt

Transkrypt

P-SFUK w Chicago Wesołych Świąt
ZIMA 2010
KWARTALNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
1 800 297-2181 | www.NaszaUnia.com
1 800 2971
W kilku słowach…
Ważne sprawy
Członkowie Rady Dyrektorów dokonują uroczystego przecięcia wstęgi
Nasza Unia ponownie oddaje do użytku oddział przy 140 Greenpoint Avenue
Najstarszy oddział znów czynny
W poniedziałek, 16 listopada 2009 r., po zaledwie 10 miesiącach kapitalnego remontu,
najstarszy oddział P-SFUK, przy 140 Greenpoint Ave., Brooklyn, NY został ponownie oddany do użytku. Na uroczystość
otwarcia, oprócz licznej grupy okolicznych
mieszkańców, przybyli przedstawiciele or-
ganizacji sponsorujących i wielu innych polonijnych instytucji, lokalni biznesmeni, duchowni z dwóch pobliskich polskich parafii,
członkowie Rady Dyrektorów Unii oraz Zarząd P-SFUK. Podczas uroczystości głos zabrał
m. in. pan Tomasz Bortnik, Przewodniczący
Nasza Unia otwiera kolejne oddziały
Oddziały Naszej Unii będą zlokalizowane w Norridge i Mt. Prospect, oba w otocze niu du żych cen trów han dlo wych.
Odział w Norridge znajdować się będzie naprzeciwko centrum handlowego Harlem
Irving Plaza, w którego okolicy znajduje się
wiele polonijnych biznesów, takich jak,
np. Polamer, DOMA itp., jak również duże sklepy: Wally’s Market i Rich’s Supermarket. Członkowie Unii na pewno nie
będą mieli problemów z zaparkowaniem
tam samochodu, bo zarówno centrum, jak
i plac przed oddziałem mają duże parkingi. W oddziale w Norridge będzie zatrudnionych siedmiu pracowników i będzie
on wyposażony w sześć kas, pięć stanowisk
do obsługi klienta, dwa biura i salę konferencyjną. Powierzchnia oddziału wynosi 4800 stóp kwadratowych. Dokładny
dokończenie na stronie 3…
P-SFUK w Chicago
Pracownicy Naszej Unii w Chicago
Już wkrótce z usług Naszej Unii będzie korzystać Polonia w Chicago. Przygotowania
do otwarcia oddziałów P-SFUK w Chicago
zbliżają się ku końcowi. Do użytku zostaną
oddane dwa oddziały, a ich planowane otwarcie nastąpi pod koniec stycznia 2010 roku.
dokończenie na stronie 3…
Wesołych Świąt
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa życzy
wszystkim Członkom i Całej Polonii
zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz finansowej pomyślności w Nowym 2010 Roku!
Jako nowy Przewodniczący Naszej
Unii, chciałbym przekazać Państwu podziękowania za tak liczny
udział w tegorocznych
wyborach. Głosowało
ponad 10 tysięcy osób,
czyli trzykrotnie więcej niż w poprzednich
latach, co daje nowo wybranym i całej Radzie
Dyrektorów najsilniejszy mandat zaufania jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy od Członków.
Wybory pokazały, że demokratyczny proces wyborczy prowadzi do wyłonienia kandydatów najlepiej reprezentujących interesy
Członków. Przecież to Państwo jesteście najwyższą władzą w Naszej Unii. Poprzez wybór dyrektorów decydujecie Państwo
o dalszym rozwoju naszej instytucji; my ze
swojej strony postaramy się realizować postulaty, które przedstawiliśmy w programach
wyborczych. Przy tej okazji chciałbym powitać dwóch nowych dyrektorów Unii: Adama Grocheckiego i Janusza Sporka. Część
z postulatów jest już realizowana. Obiecaliśmy, że wszystkie organizacje sponsorujące
będą traktowane równo. Już w listopadzie br.
Nasza Unia pomogła w zebraniu składek
członkowskich na rzecz Centrum Polsko-Słowiańskiego, tak jak zrobiła to dla wszystkich
innych sponsorów. Tego chcieli wyborcy.
dokończenie na stronie 2…
SPIS TREŚCI
W KILKU SŁOWACH
Ważne sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ŁĄCZY NAS UNIA
Najstarszy oddział znów czynny . . . . . . . 1
P-SFUK w Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Młodzież ocenia Wirtualną Unię . . . . . . 2
Nagrody – „Głosujesz, decydujesz!” . . . . 3
USŁUGI I PRODUKTY FINANSOWE
Kredyty biznesowe na
wyposażenie praktyk medycznych . . . . . . 3
Skrytki sejfowe dla Członków P-SFUK . . . 3
Czas pomyśleć o IRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Aktualizacja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Otwieranie kont dla nieletnich . . . . . . . . . 3
NASZA UNIA
Co nowego w Naszej Unii . . . . . . . . . . . . . 4
UNIA
ZIMA 2010
Ważne sprawy
…dokończenie ze strony 1
Obiecaliśmy, że wysokość dotacji i lista organizacji, które je otrzymały będą w każdej
chwili udostępnione do wglądu dla wszystkich Członków. Obecnie można już ją przeglą dać na na szej stro nie in ter ne to wej
www.NaszaUnia.com.
Jednocześnie, trwa dyskusja nad wypłaceniem nadzwyczajnej dywidendy. Chciałbym
zaprosić Państwa do udziału w publicznej
debacie na ten temat. Chciałbym poznać Wasze opinie, a szczególnie Waszą opinię dotyczącą kwestii jak i komu dywidenda ta ma
zostać wypłacona. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie, które nie tylko odzwierciedlać będzie możliwości finansowe naszej instytucji,
ale również wolę większości Członków. Dyskusję na ten temat otworzymy na naszej stronie internetowej, gdzie można będzie umieścić
swoje pisemne opinie. Udostępnimy również
specjalny numer telefonu, pod który można będzie dzwonić ze swoimi uwagami.
Warto zauważyć, że w korporacjach stosuje się dywidendę kapitałową – jej wysokość
zależy od ilości kapitału zainwestowanego
przez akcjonariusza. W uniach kredytowych
stosuje się dywidendę dochodową – jej wysokość zależy od wypłaconego dochodu. Dla
przykładu, jedną z rozważanych propozycji
jest wypłacenie dodatkowo określonego procentu od otrzymanego oprocentowania
za ostatni rok na naszych kontach oszczędnościowych i na lokatach terminowych, a także od zapłaconego oprocentowania na kontach
pożyczkowych. Dla przykładu, jeżeli nadzwyczajna dywidenda dochodowa na kontach
oszczędnościowych miałaby wynosić 10%, to
od każdego $100 wypłaconego oprocentowania Nasza Unia wypłaciłaby dodatkowo $10.
Oczywiście są to liczby przykładowe, a ostateczna forma dywidendy będzie określona w bardzo wyważony sposób.
Opisując nasze ostatnie rozważania i decyzje, chciałbym Państwa poinformować, że
Rada Dyrektorów postanowiła zakończyć
umowę o pracę z Dyrektorem Wykonawczym,
panem Bogdanem Chmielewskim. Chodzi
o to, że bardzo istotną sprawą jest harmonijna współpraca Naszej Unii z organizacjami
sponsorującymi. Naszą misją jest zapewnienie usług finansowych Członkom-współwłaścicielom Naszej Unii i wspomaganie
wszystkich organizacji sponsorujących, które ich zrzeszają. Do chwili powołania nowego CEO, Naszą Unią będzie kierował Dyrektor
Finansowy P-SFUK, pan I. Brief, który ma 30
lat doświadczenia w sektorze finansowym.
Chciałbym tu zaznaczyć, że w trudnej sytuacji ekonomicznej, Nasza Unia ciągle się
rozwija, co w zdecydowany sposób różni nas
od wielu innych instytucji finansowych. W li2
stopadzie br., po gruntownej renowacji, otworzyliśmy ponownie najstarszy oddział P-SFUK,
przy Greenpoint Avenue. Oddział wygląda
nowocześnie i przestronnie i ponownie obsługuje tysiące interesantów tygodniowo. Osobom
korzystającym z tego oddziału daliśmy również możliwość korzystania z nowego rodzaju usługi, dzięki której można wynajmować
skrytki sejfowe w celu przechowywania, np.
papierów wartościowych, dokumentów, czy
kosztowności. Warto wspomnieć, że renowacja oddziału i zwiększenie jego mocy przerobowych pozwoliły nam na skonsolidowanie
obsługi i zamknięcie „satelity” tego oddziału
przy Kent Ave.
Pod koniec stycznia otworzymy dwa oddziały w Chicago w dzielnicach Mt. Prospect
i Norridge. Mamy nadzieję, że Polonia w Chicago przyjmie nas dobrze. Zaczynamy przecież działalność w Chicago by wspólnie
budować siłę Polonii. Zadbamy, by zyski Naszej Unii były rzetelnie dzielone na potrzeby
wszystkich naszych środowisk polonijnych,
zarówno w Nowym Jorku jak i w Chicago.
Otwieranie dalszych oddziałów zależało będzie od ilości Członków korzystających z nowo otwartych oddziałów.
Warto wspomnieć, że w przyszłym roku
upływają nam 10 letnie terminy umów wynajmu dwóch oddziałów: na Ridgewood, NY
i w Bayonne, NJ. Stoi przed nami decyzja, czy
mamy nadal wynajmować pomieszczenia,
czy wykorzystać dobre ceny nieruchomości
i zakupić własne. Tu również zapraszam Państwa do dyskusji i przekazania nam Waszego
zdania. Dyskusja tę rozpoczniemy na początku przyszłego roku.
Kończąc, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku chciałbym
życzyć wszystkim naszym Członkom – czyli
współwłaścicielom – dużo pomyślności, zarówno osobistej jak i zawodowej oraz zadowolenia z naszej wzajemnej współpracy
na rzecz Polonii.
Dr Tomasz Bortnik,
Przewodniczący P-SFUK
Łączy Nas Unia
Młodzież ocenia
Wirtualną Unię
W czwartek 5-go listopada br. w siedzibie
Naszej Unii przy 100 McGuinness Blvd.
na Brooklynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie P-SFUK na najlepsze
eseje marketingowe. W tym roku, w ramach
Programu Stypendialnego P-SFUK, Komisja
Stypendialna dała wszystkim kandydatom
możliwość napisania dodatkowego (oprócz
dwóch obowiązkowych) eseju na następujący temat: „Jesteś recenzentem usług bankowości internetowej. Zapoznaj się z usługami
bankowości internetowej na stronie www.NaszaUnia.com i oceń ich poziom. Jeśli możesz,
porównaj je z podobnymi usługami w innych
instytucjach finansowych i zaproponuj zmiany, które pomogłyby usprawnić naszą bankowość internetową”.
Eseje mogły być napisane w języku polskim
lub angielskim. Autorzy pięciu najlepszych
wypracowań otrzymali po $500. Prawie 20 studentów napisało dodatkowe prace, oferując
ciekawe pomysły i rozwiązania. W spotkaniu
ze zwycięzcami konkursu uczestniczyli przedstawiciele Rady Dyrektorów oraz zarządu Naszej Unii: Krystyna Myssura, Pierwszy
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyrektorów P-SFUK, Irena Marchaj, Skarbnik, Kaja
Sawczuk, Dyrektor, Wiceprezes ds. Marketingu & PR, Marian Ponanta. Obecni też byli
przedstawiciele polonijnych mediów.
Nagrodzono eseje, które zawierały najlepsze i najbardziej trafne propozycje zmian oraz
Zwycięzcy konkursu z przedstawicielami zarządu P-SFUK
ulepszeń w bankowości internetowej Naszej
Unii. Izabela Blach, Robert Cecot, Katharine
Kucharski, Katarzyna Piekło oraz Łukasz Zbylut wykazali się największą inwencją i to oni
zostali nagrodzeni w tegorocznym konkursie
na najlepszy esej. Laureaci w swoich pracach
jednomyślnie stwierdzili, że strona internetowa Naszej Unii zawiera tyle samo informacji, co witryny konkurencyjnych instytucji
finansowych, ale różni się tym, że jest też źródłem informacji o tym, co dzieje się nie tylko w P-SFUK ale i wśród lokalnej społeczności.
Studenci zaproponowali kilka istotnych
usprawnień dotyczących technicznych rozwiązań oraz układu strony. Warto podkreślić, że popularność wirtualnych usług
P-SFUK stale rośnie; w grudniu 2008r. z usługi bankowości internetowej korzystało 18 000
osób, a listopadzie bieżącego roku liczba ta
wzrosła aż do 23 000 użytkowników. Tych
z Państwa, którzy jeszcze nie korzystają
z bankowości internetowej, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi wirtualnymi usługami na www.NaszaUnia.com,
a wszyst kich stu den tów za pra sza my
do udziału w programie stypendialnym P-SFUK w roku 2010.
UNIA
Kredyty biznesowe
na wyposażenie praktyk medycznych
Jeżeli planują Państwo nabycie sprzętu medycznego do swojego gabinetu, możemy zaoferować kredyt na sfinansowanie takiego zakupu.
Kredyty na sfinansowanie wyposażenia biura udostępnią Państwu niezbędne fundusze,
aby uniknąć potrzeby wydawania gotówki
niezbędnej na zaspokojenie innych potrzeb.
Wniosek o pożyczkę na zakup sprzętu można złożyć bez wkładu własnego. Każda rata
spłacanej pożyczki pomaga w powiększaniu
kapitału Państwa gabinetu lekarskiego.
Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem kredytu na zakup sprzętu medycznego,
szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Działu Usług Biznesowych pod numerem 1-866-534-3674 lub w najbliższym
oddziale Naszej Unii.
Skrytki sejfowe już służą
naszym Członkom
W nowo wyremontowanym oddziale przy 140
Greenpoint Avenue na Brooklynie oferujemy
teraz skrytki sejfowe, dostępne w trzech różnych rozmiarach, które można wynająć w celu przechowywania dokumentów bankowych,
personalnych czy też innych wartościowych
przedmiotów. Wszystkie skrytki mają 21 cali głębokości. Skrytki wielkości 3”x 5” są do
wynajęcia w cenie $25 rocznie, skrytki rozmiaru 5”x 5” kosztują $125, a skrytki wielkości 10”x 10” są w cenie $300 rocznie. Skrytki
sejfowe ulokowane są w wysoce zabezpieczo-
nym skarbcu oddziału, skonstruowanym ze
stali i betonu. P-SFUK zainstalowała także dodatkowe zabezpieczenia, w tym system czujników biometrycznych. Zainteresowanych
zapraszamy do odwiedzenia oddziału.1
Czas pomyśleć o IRA
Zbliża się sezon podatkowy, który dla wielu z nas jest najlepszym okresem do wpłaty
na konta Emerytalne IRA. Nasza Unia już od
wielu lat umożliwia Członkom oszczędzanie
funduszy na spokojną jesień życia. Dokonując wpłat na Tradycyjne Konta IRA osoby
kwalifikujące się mogą odliczyć wpłaconą
kwotę, (której maksymalna wysokość określona jest przepisami federalnymi), od sumy
dochodu podlegającego opodatkowaniu, co
obniża ogólną wysokość podatków. W niektórych przypadkach może okazać się, że po
odjęciu wpłaconej sumy, podatnik wchodzi
w strefę niższego progu podatkowego, uzyskując dodatkowe korzyści.
Za rok podatkowy 2009 i 2010, osoby poniżej 50-tego roku mogą dokonać wpłaty w
wysokości do $5000, natomiast osoby, które ukończyły 50 lat mogą dokonać wpłaty w
wysokości do $6000.Przypominamy, że ostateczny termin wpłaty za rok 2009, to 15
kwietnia, 2010 roku.
Założenie konta jest bardzo proste – można tego dokonać w każdym oddziale Naszej
Unii. Dodatkowe informacje dostępne są pod
numerem 1-800-297-2181.2
Aktualizacja danych
W celu zapewnienia usług na jak najwyższym
poziomie, każda instytucja finansowa musi
posiadać wszystkie niezbędne, a przede
wszystkim aktualne, dane osobowe swoich
klientów, szczególnie w zbliżającym się okresie rozliczeniowym. Aktualne dane ułatwiają
szybkie przesłanie ważnych dokumentów, takich jak roczne zestawienia podatkowe.
Dlatego też uprzejmie prosimy wszystkich
Członków Naszej Unii o aktualizację danych
adresowych i innych informacji wymaganych w formularzach podatkowych. W tym
celu zapraszamy do wizyty w jednym z naszych oddziałów. Można również dzwonić
pod numer 1-800-297-2181.
Otwieranie kont dla nieletnich
Zarządzanie funduszami przy pomocy komputera podłączonego do Internetu jest już powszechnym i bezpiecznym sposobem łatwego
i szybkiego dokonywania prawie wszystkich
operacji finansowych, które dotychczas wymagały wizyty w oddziale, czy kontaktu telefonicznego z przedstawicielem Naszej Unii.
Oddział Online umożliwia nie tylko sprawdzanie stanu konta, płatność rachunków czy transfer funduszy, ale pozwala również na ubieganie
się o kartę kredytową czy pożyczkę, a także
na otworzenie konta i subkonta. Dodatkowo,
ostatnie zmiany umożliwiają również możliwość otworzenia konta i subkonta dla osób nieletnich, tzw. Minor Accounts. Nasz wirtualny
Oddział jest do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy do
korzystania z wirtualnego oddziału P-SFUK dostępnego na www.NaszaUnia.com .Dzięki Bankowości Internetowej Nasza Unia jest z
Państwem zawsze i wszędzie!3
ZIMA 2010
Greenpoint Ave…
…dokończenie ze strony 1
Rady Dyrektorów. Jak wymaga tradycja, Ks. Proboszcz Tadeusz Maciejewski z parafii Cyryla
i Metodego oraz Ks. Proboszcz Marek Sobczak
z parafii Stanisława Kostki dokonali poświęcenia oddziału, życząc pracownikom i Członkom Unii pomyślności i zadowolenia z
odrestaurowanego budynku.
Po poświęceniu, symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali Dyrektorzy Unii: panie
Irena Marchaj, Krystyna Myssura i Kaja Sawczuk oraz pan Tomasz Bortnik, Przewodniczący Rady. Ze strony pracowników asystowała
im kierowniczka oddziału, Krystyna Figiel.
Oddział przy 140 Greenpoint Ave. jest
pierwszym oddziałem Naszej Unii, a sam budynek został kupiony w 1981 r. od miejscowego banku, stając się oficjalną siedzibą
P-SFUK. Po remoncie, który zachował wszystkie ważne architektonicznie detale, w oddziale umieszczono aż siedem stanowisk
kasjerskich i pięć stanowisk Działu Obsługi
Klienta – w sumie 3600 stóp kw. powierzchni użytkowej. Wewnętrzny wystrój został zaprojektowany przez P. Krzysztofa Kozłowskiego
i starannie dobrany do stylu budynku. W wyposażeniu oddziału znajdują się duże ekrany
telewizji wewnętrznej, w której, oprócz polskojęzycznych programów, prezentowana jest
aktualna oferta P-SFUK oraz bieżące informacje dla Członków. Godnym uwagi jest fakt, iż
oddział ten oferuje teraz skrytki sejfowe,
o czym piszemy w odrębnym artykule.
Chicago…
…dokończenie ze strony 1
adres oddziału to: 4147 N Harlem Ave.,
Norridge IL 60706
Oddział w Mt. Prospect zlokalizowany będzie w dużym centrum handlowym, w otocze niu ta kich skle pów jak: Mar shalls,
Michaels, Wal-Mart, jak również blisko polonijnych biznesów: Kalinowski Deli, Polamer, czy Shop and Save Market. W oddziale
tym będzie pracować siedmiu pracowników, a znajdować się tam będzie sześć kas,
pięć punktów obsługi klienta, dwa biura
i sala konferencyjna. Powierzchnia oddziału wynosi 4500 stóp kwadratowych. Adres
oddziału to: 1044 Mt. Prospect Plaza, Mt.
Prospect IL 60056.
Rozdanienagródw specjalnymlosowaniu„Głosujesz,decydujesz!”
Podczastegorocznychwyborówdo RadyDyrektorówP-SFUK wszyscyCzłonkowieNaszejUnii,oddającygłosna dowolnychkandydatówdo zarządu,braliautomatycznieudziałw losowaniudwóchatrakcyjnychnagród.OsobygłosującelistowniemogływygraćtelewizorSONY®Bravia,aosobygłosująceelektroniczniemiałyszansęotrzymaćlaptopSony®VAIO.FirmaElections.com,organizacja
przeprowadzającai nadzorującaprzebiegwyborów,po zakończeniuprocedurwyborczych,dokonałalosowanianagród.Szczęście
uśmiechnęłosiędo PanówKrzysztofaKlimka,którywylosowałlaptoporazZdzisławaŚwiderskiego,zwycięzcytelewizora.
3
UNIA
ZIMA 2010
Nasza Unia
Co nowego w Naszej Unii?
OddziałNaszejUniiwTrentonotrzymuje
nagrodęodBurmistrzaMiasta
W dniu 19 października 2009 roku w hotelu
Trenton Marriott, podczas oficjalnego śniadania, odbyła się ceremonia wręczenia nagrody dla Nowego Biznesu Roku, przyznana przez
Burmistrza Miasta Trenton, NJ, dla oddziału
Naszej Unii w tym właśnie mieście. W spotkaniu uczestniczyło około 500 osób reprezentujących biznesy z Trenton i jego okolic, jak
również przedstawiciele lokalnych władz.
Wręczenia nagrody dokonał sam Burmistrz,
pan Douglas H. Palmer, a odebrała ją w imieniu Naszej Unii, pani Barbara Milewski, Kierownik Oddziału w Trenton. Godnym uwagi
jest fakt, iż to wyróżnienie przyznane zostało w ramach Corocznego Programu Premiowania Nowych Biznesów, organizowanego
przez Burmistrza miasta Trenton, który odbył
się już po raz szesnasty. Jest to dla nas nie tylko wyróżnienie, ale potwierdzenie słuszności decyzji, by otworzyć oddział w stolicy
stanu New Jersey. Dla przypomnienia, oddział w Trenton został wybudowany w zaledwie 6 miesięcy, a oficjalne jego otwarcie
odbyło się 21-go marca 2009 roku. Starannie
zaprojektowane wnętrze oddziału ma 325m2
oraz zatrudnia 10 osób. Jego misją jest służenie 20-tysięcznej społeczności polonijnej ze
środkowej części stanu New Jersey, a szczególnie mieszkańcom Trenton i Filadelfii. Ten
okazały budynek z powodzeniem służy już
okolicznym mieszkańcom, co zapewne zauważyły lokalne władze, czego dowodem jest
przyznana nagroda. Serdecznie zapraszamy
naszych przyszłych oraz obecnych Członków do wizyty w oddziale, a jego kierownikowi oraz pracownikom gratulujemy nagrody
i życzymy sukcesów na dalsze lata.
KalendarzP-SFUK
Jak co roku, Nasza Unia, specjalnie dla swoich Członków wyprodukowała w grudniu
kalendarz, który dostępny jest we wszystkich oddziałach P-SFUK. Tegoroczna edycja
kalendarza skoncentrowana jest na tych usługach i produktach, które są najbardziej potrzebne, najbardziej powszechne, i najbardziej
praktyczne. Bazując na przeprowadzonych
przez P-SFUK badaniach marketingowych,
stwierdziliśmy, iż czasem nasi Członkowie nie
wiedzą, że oferujemy wszystkie niezbędne
usługi i produkty i dlatego korzystają z nich
w innych instytucjach finansowych, często
ponosząc niepotrzebne i wysokie koszty.
Używając podobnego toku rozumowania,
w „wizualnej” części Kalendarza postanowiliśmy zaprezentować ten aspekt kultury Polski, który wszystkim, związanym z naszym
4
krajem, powinien być doskonale znany, a który, jak się okazuje, jest im często zupełnie obcy. Cho dzi tu o obiek ty znaj du ją ce się
na prestiżowej liście Dziedzictwa Kultury
UNESCO, których Polska ma aż trzynaście.
Łącząc te dwa tematy stworzyliśmy publikację, którą nazwaliśmy „Skarby UNESCO,
Klasyka Finansów”.
Myślą przewodnią tej publikacji jest pokazanie piękna Polski. Nie uwzględniliśmy
w nim tylko Oświęcimia-Brzezinki – nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady – który jest tragicznym przypomnieniem
okrucieństw II Wojny Światowej. Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z informacji
zawartych w tegorocznej publikacji, a piękne fotografie polskich krajobrazów i słynnych
obiektów będą przypominać Państwu o bogatej kulturze i historii naszej Ojczyzny.
ProgramStypendialnyna2010r.
Nasza Unia zaprasza młodych, ambitnych
Członków, którzy potrzebują pomocy finansowej by zrealizować swoje edukacyjne marzenia, do ubiegania się o stypendia P-SFUK.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa oferuje stypendia w połączeniu ze Stowarzyszeniem Unii Kredytowych Stanu
Nowy Jork (Credit Union Association of New
York-CUANY) – organizacją zrzeszającą 600
nowojorskich unii kredytowych.
Program Stypendialny przeznaczony jest
dla uczniów, którzy jesienią 2010 r. rozpoczną studia w szkołach wyższych. Ostateczny
termin składania podań upływa 31 stycznia 2010 r.
Po więcej szczegółów studenci mogą również skontaktować się z panią Agatą Król, Menedżerem ds. Szkolenia i Rozwoju w Dziale
Kadr pod nr 973-808-3240 wew. 6250 lub wysłać e-mail na adres [email protected], jak
również z panią Kingą Gutowski, Koordynatorem ds. Szkoleń pod nr 973-808-3240
wew. 6247 lub wysłać e-mail na adres [email protected]
Formularze potrzebne do złożenia podania na Program Stypendialny CUANY znajdują się we wszystkich oddziałach P-SFUK a także
można je pobrać na naszej stronie internetowej www.NaszaUnia.com, gdzie znajdują się
bieżące informacje na temat stypendiów.
O przyszłości trzeba myśleć już dziś…
Czy masz już Konto Emerytalne IRA?
JEŻELI nIE – warto je założyć już dziś, by nie przegapić wielu okazji (niekoniecznie finansowych), by skorzystać z uroków życia!
JEŻELI tAK – czas już pomyśleć o następnych wpłatach: ten mądry sposób oszczędzania może dodatkowo
obniżyć wielu osobom poziom podatku za ubiegły rok.*
* Przy wpłatach na Roth IRA podatki nie zostają obniżone, a także nie każda osoba wpłacająca na konto Tradycyjne IRA może odliczyć wpłatę
od podatków i tym samym obniżyć poziom podatków. Każda decyzja dotycząca kont IRA powinna zostać skonsultowana z doradcą podatkowym.
Dodatkowe ograniczenia mogą obowiązywać.
1) Opłaty są ważne z dniem 12/18/2009 i mogą być zmienione za uprzednim zawiadomieniem. Nowojorski podatek stanowy obowiązuje. Skrytki sejfowe nie są ubezpieczone
przez P-SFUK i NCUA. 2)Przed dokonaniem każdej transakcji związanej z kontem IRA, prosimy o zasięgnięcie porady doradcy finansowego. 3) Ograniczenia obowiązują.

Podobne dokumenty

Waż ne spra wy Wesołego Alleluja!

Waż ne spra wy Wesołego Alleluja! Bortnik, Przewodniczący Rady Dyrektorów pod koniec stycznia br. Wzięło w niej udział P-SFUK. Wśród poruszanych tematów była ponad 300 dzieci naszych Członków. Dzię m. in. wypłata dywidend, polityka...

Bardziej szczegółowo