Sprawozdanie PM 20 Olsztyn

Transkrypt

Sprawozdanie PM 20 Olsztyn
1
Sprawozdanie
z realizacji
OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU
DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
,,BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE”
w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Olsztynie
ODPOWIEDZIALNE:
Marzena Jastrzębowska
Wioletta Nikonowicz
OLSZTYN 2013/2014
2
Bezpieczeństwo dzieci jest jednym z priorytetowych zadań naszej placówki.
Cały personel we współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi dba o
rozwój naszych przedszkolaków zapewniając im bezpieczeństwo i uczy
umiejętności unikania, przewidywania i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
W roku szkolnym 2013/2014 kontynuujemy realizację ogólnopolskiego
programu ,,Bezpieczne Przedszkole”.
W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego skupiałyśmy uwagę dzieci
wokół bezpieczeństwa na terenie przedszkola. Najmłodsze przedszkolaki
rozpoczynające edukację przedszkolną poznawały swoją salę, łazienkę, szatnię i
ogród przedszkolny oraz zasady dobrej i bezpiecznej zabawy. Wszystkich
przedszkolaków uczulałyśmy na nieoddalanie się poza wyznaczony teren a
przed odejściem do domu dzieci żegnały się z nauczycielką poprzez podanie
ręki. Starsze dzieci przypomniały poznane wcześniej reguły i opracowany
,,Kodeks przedszkolaka”. Wyeksponowane zasady w postaci czytelnych
rysunków sprzyjały utrwalaniu zasad zachowania się i służyły odwoływaniu się
do nich w ciągu całego dnia.
W każdej grupie wiekowej dzieci podejmowały próby samodzielnego
i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego, min. bezpieczne miejsce
zabawy. Przy rozwiązywaniu konfliktów i problemów pomogły dzieciom
zajęcia z wykorzystaniem pakietu ,,KUFEREK TAJEMNIC” oparty na
narzędziach
TOC.
Systematycznie
prowadzone
zajęcia
wzbogacone
kolorowymi makietami uczyły dzieci rozpoznawania i określania potrzeb
swoich i potrzeb innych ludzi, pozwalały znaleźć korzystne rozwiązania
zadowalające obie strony konfliktu.
Jesienne spacery i wycieczki skłaniały nas do realizacji tematyki
,,Bezpieczeństwo
na
drodze”.
Wykorzystując
ogólnopolski
program
AUTOCHDZIK zapoznawałyśmy dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania
się po drogach i korzystania ze środków transportu, wspólnie omawialiśmy
3
podstawowe znaki i sygnały drogowe a podczas zabaw dzieci praktycznie
utrwalały zasady ruchu pieszego. Dzieci brały udział w akcjach: ,,Zawsze
zapinam”, ,,Bezpieczny pojazd”, ,,Blaski odblaski”, wspólnie z rodzicami
wykonały przeróżne pojazdy, które trafiły na wystawę w holu przedszkola.
Przedszkolaki utrwaliły numery telefonów alarmowych, dowiedziały się, gdzie
można otrzymać pomoc w razie zagrożenia, uczyły się jak o nią poprosić, komu
podawać informacje dotyczące miejsca zamieszkania.
Jesienna wyprawa do lasu miejskiego była świetną okazją do podpatrywania
przyrody i podziwiania jej uroków oraz lekcją prawdziwego grzybobrania.
Nasze przedszkolaki były bardzo spostrzegawcze i udowodniły, że znają się na
grzybach- zbierały tylko te jadalne. A wszystko to pod czujnym okiem pani
Beatki- prawdziwej znawczyni grzybów.
W grupie najstarszych przedszkolaków gościła Pani sierżant sztabowy Marta
Kacprzyńska
z
Wydziału
Ruchu
Drogowego.
Dzieci
poznały
pełne
umundurowanie funkcjonariuszki, uczestniczyły w pogadance na temat
zachowania ostrożności podczas kontaktów z ,,obcym” i z psem. W czasie
ćwiczeń praktycznych starszaki uczyły się przyjmować pozycję obronną –tzw .
,,żółwia”.
Podczas realizacji tematyki dotyczącej zdrowia dzieci:
 poznały podstawy zdrowego odżywiania- robiły sałatki owocowe, sadziły
i spożywały nowalijki, podczas zajęć kulinarnych robiły bałwanki z
twarogu.
 doskonaliły czynności samoobsługowe oraz
nawyki higieniczne i
kulturalne min. uczyły się nakrywać do stołu, podejmowały próby
jedzenia nożem i widelcem, dbały o porządek w swoim otoczeniu.
 uczestniczyły w zajęciach ruchowych w sali i na powietrzu, w
ćwiczeniach gimnastycznych, korzystały z aktywnego wypoczynku na
świeżym powietrzu w różnych porach roku.
 przygotowywały się do roli świadomego użytkownika TV i komputera.
4
 Pani dyrektor naszego przedszkola Elżbieta Rudzik nawiązała współpracę
z dyrektorem basenu Aquasfera panem Jerzym Litwińskim, w ramach
której powstał pilotażowy program nauki pływania. Programem zostały
objęte dzieci z trzech najstarszych grup, które uczestniczyły nieodpłatnie
w zajęciach prowadzonych na basenie przez wykwalifikowanego
instruktora. Dzięki specjalnie dobranym zabawom dzieci coraz bardziej
oswajały się z wodą, uczyły się pokonywać strach towarzyszący podczas
wejścia do wody i zanurzania się w niej.
Wiosenne spacery i wycieczki na łąkę i do ogrodu przedszkolnego pozwoliły
uświadomić dzieciom zagrożenia wynikające ze świata roślin i zwierząt.
Przestrzegałyśmy dzieci przed braniem do rąk i ust nieznanych roślin, dotykania
nieznanych zwierząt.
Jadąc z wizytą do gospodarstwa agroturystycznego ,,Ziołowa dolina” w
Wilimowie utrwaliliśmy zasady bezpiecznego korzystania ze środków
transportu
publicznego,
podkreślałyśmy
konieczność
zachowania
bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami gospodarskimi.
Bezpośredni kontakt z jednym ze zwierząt domowych czyli z psem, dzieci
miały podczas warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez trenera zwierząt i
zoopsychologa panią Magdę Biadoń.
Przedszkolaki uczyły się: bezpiecznej
zabawy z psem, jak zachować się w obecności psa, dowiedziały się co pies lubi
a czego nie, czego nie wolno robić aby nie drażnić psa, nazywały psie akcesoria.
Również tematyka ekologiczna obejmowała wiele zagadnień związanych ze
zdrowiem i bezpieczeństwem. Dzieci poznały różne rodzaje zanieczyszczenia
środowiska- wody, powietrza. lasów; wspólnie omawialiśmy, w jaki sposób
można temu zaradzić. Uczyły się przetwarzać śmieci, segregować do
odpowiednich pojemników. Poznały też różne aspekty wykorzystania wody w
naszym życiu. Braliśmy udział w Wiosennym Sprzątaniu Ziemi- sprzątaliśmy
teren wokół przedszkola
gumowych rękawiczek.
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa- użycie
5
O każdej porze roku analizowałyśmy z dziećmi charakterystyczne zjawiska
atmosferyczne. Bawiliśmy się w meteorologów
tworząc mapy pogody
i
prowadząc okresowy kalendarz pogody. Dzieci słuchały o czym mówi osoba
zapowiadająca pogodę i próbowały się stosować do podanych informacji min.
dobierając odpowiedni ubiór, zabezpieczenie przed słońcem i deszczem.
W
W
ramach
profilaktyki
poszczególnych
nawiązałyśmy
grupach
odbyły
się
współpracę
pogadanki
z
na
Sanepidem.
temat
zasad
zmniejszających ryzyko ukąszenia przez kleszcza. Dzieci oglądały model
kleszcza, dowiedziały się jakie choroby przenoszone są przez kleszcze.
ABY
PODNIEŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
DZIECI
NA
TERENIE
PRZEDSZKOLA W NASZEJ PLACÓWCE :
 Zobligowano rodziców do dostarczenia upoważnień odbioru dziecka z
przedszkola przez inne osoby (początek roku szkolnego).
 Dokonuje się codziennego przeglądu sprzętu w ogrodzie przedszkolnym
celem bieżących napraw.
 Całe przedszkole uczestniczyło w próbie alarmu przeciwpożarowego z
udziałem pracownika BHP.
 Na schodach wejściowych do przedszkola zamontowano barierki.
 Na schodach prowadzących do ogrodu zamontowano poręcze, aby
ułatwić dzieciom schodzenie po poszczególnych stopniach- szczególnie
dzieci młodsze.
 Wiosną w ogrodzie przedszkolnym, we współpracy z rodzicami
dokonano
montażu
mat
ewentualnych upadków.
bezpieczeństwa
zmniejszających
skutki
6
PONADTO:
 Jako pracownicy oświaty wypełniałyśmy ankietę dotyczącą diagnozy
oczekiwań społecznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
przygotowaną przez Wydział Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu
Drogowego KGP.
Sprzymierzeńcami w realizacji treści programu były instytucje wspierające
naszą działalność:
 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
 Miejska Komenda Policji w Olsztynie
 WORD Olsztyn
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie WCRS Aquasfera
 Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Ziołowa dolina” w Wilimowie
Drugi rok pracy z Programem ,,Bezpieczne przedszkole” pokazuje nam jak
ważne jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Jego realizacja jest dla
naszego przedszkola czynnikiem motywującym, podnoszącym bezpieczeństwo
dzieci.
Sprawozdanie przygotowały:
Marzena Jastrzębowska, Wioletta Nikonowicz
nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie