Oświadczenie o rezygnacji

Transkrypt

Oświadczenie o rezygnacji
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
oświadczam, że z dniem……………………………………………………………………………….
rezygnuję z udziału w projekcie.
……………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika/uczestniczki)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty