RB nr 41/k/2011 Data : 22-03-2012 Temat: Korekta błędu w

Transkrypt

RB nr 41/k/2011 Data : 22-03-2012 Temat: Korekta błędu w
RB nr 41/k/2011
Data : 22-03-2012
Temat:
Korekta błędu w numeracji raportu
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie
Treść raportu:
W numeracji korekty raportu nr 41 z ubiegłego roku został omyłkowo
wpisany rok bieŜący. Poprawna numeracja to RB nr 41/2011/k, a nie
jak podano RB nr 41/2012/k – wyjaśnia ED invest S.A.
Podstawa szczegółowa § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz.
259 z późn. zm.)
Osoby reprezentujące spółkę:
1. Zofia Egierska – Prezes Zarządu
2. Jerzy Dyrcz – Wiceprezes Zarządu
3. Barbara Banasiewicz – Prokurent

Podobne dokumenty