WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU* Nazwisko i

Transkrypt

WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU* Nazwisko i
WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU*
Nazwisko i imię……………………………
Student ……………….. roku
Kierunek/specjalność……………………..
Nr albumu…………………………………
Adres stałego zamieszkania:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej
rodziny w roku bazowym 2009 ze względu na:
1. utratę dochodu1 przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień
pokrewieństwa) …………………………………. w wysokości ……………….zł,
co dokumentuję następującym dokumentem: ……………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(należy dołączyć dokument potwierdzający utratę dochodu).
2. uzyskanie dochodu2 przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz
stopień pokrewieństwa) ……………………… w wysokości ……………….zł,
co dokumentuję następującym dokumentem: ……………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu).
Poznań, dnia ………………..
…………………………..
(podpis studenta)
* dołączyć w przypadku zmiany dochodu w stosunku do roku 2009 (utraty lub uzyskania dochodu)
1
zgodnie z art.3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255
2
zgodnie z art.3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255