iowatow - Igi-sped

Transkrypt

iowatow - Igi-sped
AIG
CERWFIKAT
CYWI LN EJ ZAWO DOWEJ
EDZIALNOSCI
DPOWI
O
IA
U BEZPI ECZEN
NT 0871000757
POLISY
DO
DROGOWEGO
PRZEWOaNIKA
OF INSURANCE
CERTIFICATE
PROFESSIONAL
ROAD CARRIER'S LIABILITY
TO THE POLICY NO0871000757
odpowiedzialno6cia oddziat
Niniejszym certyfikatem AIG Europe Limited spolka z ograniczonq
potwierdzonej w/w polisq
w polsce zaswiadcza fakt zawarcia oraz warunki umowy ubezpieczenia
w zakresie wskazanym w certyfikacie.
oddzial
with this ceftificate AIG Europe Limited spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
grated
following
w polsce hereby confirms existence of insurance contract and scope of cover
certificate.
above captioned Polisy range of cover pointed out in
- SPED Transport i Spedycia Henryk Latka
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wroclaw
UbezpieczaiqcY I
UbezpieczonY:
Policy Holder:
lcl
Okres ubezPieczenia:
01 lo1
Insurance Period:
Przedmiot ubezPieczenia
S u bie ct- m atte r i n s u re d :
:
1201 4
- 31 | 121201 4
1. AIG EuroPe Limited SPolka z
Polsce obejm
Oddzial
odpowiedzialno66 cYwilnq Ub
drogowego umownego
jakq ponosi on
nienalezytego wykonania umowy przewozu,
zgodnie z:
Umowie Miqdzynarodowego Przewozu
Konwencj4
'iowatow
pzypadku transportu
(CMR)
drogo*"go
w
o
ti
w
miqdzynarodowego,
b)"UstawqPrawopzewozoweWprzypadkutransportu
kiajowego wykonywanego na terenie RP;
*ro.OOj,- l<radzieZ z wlamaniem, kradzie2 rozboinicza lub
zuchwiia, o ile istnieje odpowiedzialno66 ubezpieczonego
w ramach Prawa Pzewozowego oraz Kodeksu cywilnego lub
Umowie Miqdzynarodowego Przewozu
Konwencji
Drogowego Towarow (CMR).
2. przedmiotem ubezpieczenia nie sq kary pieniq2ne nalozone na
pL"*o2nika lub osoby, za ktore ponosi odpowiedzialnoSc,
w tym kary umowne'
o
-
7. AIG Europe Limited spolka z ograniczonq odpowiedzialnoSci4
oddzial w Polsce covers the insured person's liability for
incompletion or fautty completion of a contract, which the
insured person incurs as a contractual road carrier in
accordance with:
a) convention on the contract for the lnternational carriage
of Goods by Road (CMR convention) - in the case of
intern ational tran sPort,
AIG Europe Limited
Oddziol w
Polsce
ul Morszolkowskolll
0O-l 02 Worszowo
rw,oig
com pl
1
F
22 528 5104
22 528 5252
AIG Europe Limited, zorelesirowono w Anglii i Wolii pod numerem: 01486260, siedzibo gl6wno:1he AIG Building, 5B Fenchurch St,
Londyn EC3M 4AB, Wielko Brytonio Kopitol zoklodowy AIG Europe Limited oplocony w coio5ci wynosi 197 1 1S 478 GBP.
AIG Europe Limited Sp6lkc z ogroniczonq odpcwiedziolnoftiq Oddziol rv Polsce zorejeskowony w Sqdzie Reionowym dlo I st Worszowy
Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS 0000436014, NIP l0Z-0023-828 siedzibo gl6wno: u Morszolkowsko I I l, 00 102 Worszorvo
Aby dov/iedziec sig, iok chronimy prywofnoSa, odv/redz slrong in1:rnelowq w.oig.com.ollpo-privocv-oo
tigtp_Jlfl
hY
AIG
b)
-
Carriage Law Act in the case of domestic transport in
Poland;
+robbery, burglary, robbery with violence, aggravated larceny,
if lnsured is liable according to the Carriage Law and Civil
Code or to Convention on the Contract for the lnternational
Carriage of Goods by Road (CMR).
2. The insurance does not include penalties imposed on the
carrier or on any person the carrier is responsib le for.
Rodzaj przewo2onych
ladunk6w:
Goods carried:
towary ro2ne, w tym mied2, ol6w, siarczan niklawy, siarczan
miedzi, kawa, herbata, wyroby czekoladowe, alkoholowe
itytoniowe, leki, sprzgt AGD i RTV, aparaty fotograficzne, kamery,
sprzgt komputerowy, jego czq5ci skladowe i akcesoria, sprzqt
telekomunikacyjny, telefony kom6rkowe, czq6ci zamienne
i podzespoly motoryzacyjne, opony, samochody i motocykle,
materialy niebezpieczne ADR (bez klasy 1 i 7)
various goods including copper, lead, nickel sulphate, copper
sulphate, coffee, tea, chocolate products, alcoholic beverages,
tobacco products, medicines, household appliances, radio and
television equipment, cameras, computer equipment,
fts
components and accessorles, telecommunications equipment,
mobile phones, automotive spare parts and subassemblies, cars
and motorcycles dangerous goods (ADR) excluding c/ass 7 and 7.
Zakres terytorialny/ Territorial limits
transport krajowy I domestic
:
Polska / Poland
transporT:
transport
iqdzynarod owy/:
i nte rn ation al tran sport :
m
Europa
z
wylqczeniem Rosji Bialorusi, Ukrainy, Moldawii,
Czarnogory i Kosowa;
Europe, excluding Russla, Belarus, Ukraine,
Moldova,
Montenegro and Kosovo
$uma gwarancyjna na ka2de zdarzenie w okresie ubezpieczenia:
tfimount of cover for each occurence during the period of insurance=
Transport krajowy i
migdzynarodowy:
Domestic and lnternational
400.000,- EUR
400.000,- EUR
transpotT:
Franszyza redukcyjna:
Deductible:
Limired
w
Polsce
szotkowsko I I I
00.1
(
Worszowo
com pl
122
F22
8 5100
I 5252
300,- EUR w kaZdej szkodzie
Franszyzy nie stosuje siq do szkod powstalych wskutek po2aru,
eksplozji i wypadku.
300,- EUR per each occurrence
Deductible does not apple to fire, explosion and car accident.
AIG Europe Limiled, zorejeslrowono w Anglii Wolii pod numerem: ol 486260, siedzibo gl6wno: The Ai
Londyn EC3M 4AB, Wielto Bry'tonio. Kopiiol zoktodowy
'
AIG Europe limired oplocony w Jolo<ci wfnosi
ilding, 5g Fenchurch Si,
I I 8.428 GBp
I'imited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolnoiciq Oddzioi w Polsce zoreieshowony w Sqdzie
Relonowym dto m. st. worszowy
1.1.9.!':i:
Xll Wydziot KRS, pod numerem KRS 0000436014, NIP loz OO-23 828 siedzibo gl6wno:
ul.
I I t, oo-l 02 Worszowo
Aby dowiedziei sig, jok chronimy prlvotnoji, odwiedl skonp interneiov/q
j
u'."t"ti.*rt.
&fl
AIG
Qertyfikat nie stanowi dokumentu ubezpieczenia w rozumieniu pzepis6w art. 809 S 1 Kodeksu
qywilnego (Dz.U. z 1964 nr 16, poz.93 z p62n. zm.) oraz arl. 141 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
o dzialalnoSci ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 950). Jedynym wiEzqcym
dokumentem ubezpieczenia pozostaje Polisa nr 0871000757, a niniejszy certyfikat w zadnym
wypadku jej nie zastqpuje.
Qertificate does not constitute insurance contract confirmation defined ln s. 809 g 1 Polish Civil
Qode (Journal of Laws from 1964 no. 16, s.93 including all later amendments) and s.141 of
insurance Activity Act of May 22-nd 2003 (consolidated text: Journal of Laws from 2013 s. 950).
The only binding insurance document shall remain Policy No 0871000757 on no condition shall
Qertificate replace above captioned Policy.
MErir.ne
S
e Underwriter
AIG Europe Limited
polka z ograniczonq od powiedzial no5ciq
Oddzial w Polsce
(25)
Warszawa, 19 grudnia, 2013
AiG Eulope Limited
Oddzicif w Polsce
ul Morszolko,wsko
ll
AIG EliRspf; Lirnited Spofka z ograniczonq
:lr. i"',rlrr}ininc{r:ia 0ddziel w Polsce
OC- , ir. ' .r'.,'a:rs;::',.va. ul- Marszalkowska I11
rsi '., ,1!) a2P,5,1 OO, s(r48 22)52a 52 52
\l!F: 1C7 OO 23 az$
r.
.r.' a
j
[email protected]
I
00 I 02 Worszowo
vzwv oig com pl
T
F
22 548 5rc0
22 5L8 s252
Aby rlo'r edziei sig, lck ci.rr,r rry
prl"voirc!( odwied; si o1e i.t.-
r.tr*(r
lvu&-otgla4+]lpo.plvsey.paalypo]t
hhK

Podobne dokumenty