Biuletyn 47 - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka"

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn 47 - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka"
Nr 47/2012
Październik
OPŁATY ZA MIESZKANIA W 2013 ROKU
Na wstępie pragniemy przypomnieć naszym
mieszkańcom, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych występują dwa terminy
wprowadzania zmian w opłatach za mieszkanie:
– zmiany ustalone przez Spółdzielnię, tj. wyliczone na bazie przewidywanych kosztów zarządzania i utrzymania nieruchomości, wymagają wypowiedzenia co najmniej na 3 miesiące
naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego,
– o zmianach wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności podatków, energii elektrycznej, dostawy
c.o., wody zimnej i ciepłej, odbioru ścieków
i odpadów Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić mieszkańców co najmniej na 14 dni
przed upływem terminu do wnoszenia opłat,
ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
Rada Nadzorcza Spółdzielni w miesiącach sierpień-wrzesień 2012 r. po dokładnej analizie kosztów uchwaliła nowe opłaty za mieszkania i garaże na rok 2013.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nasza Spółdzielnia od 2008 r. ewidencjonuje koszty i przychody na poszczególnych nieruchomościach, zaś wynik każdego roku zwiększa ich przychody lub koszty w roku następnym.
Rozliczenia według stanu na dzień 31.12.2011 r.
poszczególnych nieruchomości wykazywały niedobór lub nadpłatę.
Wynik ten uwzględniono w ustaleniu stawki
opłaty eksploatacyjnej dla każdej nieruchomości od 01 stycznia 2013 r. (tabela nr 1). W tej
tabeli umieszczono również nowe stawki na
utrzymanie i remont instalacji AZART.
Natomiast w tabeli nr 2 przedstawione są
stawki podatku od nieruchomości, wieczystego
użytkowania gruntów i ubezpieczenia budynków
dla osób zamieszkujących w zasobach Spółdzielni
oraz dla właścicieli lokali wyodrębnionych z zasobu Spółdzielni.
Od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywać także
nowe stawki za dźwigi znajdujące się w budynkach:
ul. Bielska 41
0,35 zł/m2/m-c
ul. Moniuszki 16,18,24,26
0,40 zł/m2/m-c
ul. Kamienna 1
0,32 zł/m2/m-c
Rada Nadzorcza uchwaliła również stawki za
wywóz nieczystości stałych, które w przeliczeniu na osobę kształtować się będą w nowym roku
następująco:
– osiedle Bobrek Wschód
6,20 zł
– osiedle Piastowskie
6,00 zł
– osiedle Liburnia
6,30 zł
– osiedle Podgórze I i II
7,00 zł
– osiedle Centrum:
ul. Bobrecka 26
5,50 zł
ul. Żwirki Wigury 10A 5,20 zł
ul. Bobrecka 14
6,00 zł
ul. Bielska 39
3,50 zł
ul. Hallera 2,4,6
5,80 zł
ul. Kraszewskiego 1,1A 5,70 zł
ul. Chrobrego 6
5,00 zł
ul. Górna 29, 29A,B,C 5,00 zł
ul. Cieńciały 1
6,10 zł
ul. Bielska 41
6,00 zł
ul. Korfantego 4,6,8 4,80 zł
Remonty osiedli finansowane są nadal dwoma rodzajami odpisów, które naliczane są według n/w stawek:
– stawki opłat na fundusz remontowy zasobów
mieszkaniowych, z którego pokrywane są roboty wspólne dla danego osiedla oraz koszty
usuwania awarii, a ich wysokość uzależniona
jest od jego potrzeb i naliczane są, co miesiąc,
na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
i tak, od 01.01.2013 r.:
• Os. Centrum: 0,96 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania w budynku nr 26 przy ul.
Bobreckiej w Cieszynie oraz 0,99 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania w pozostałych budynkach tego osiedla,
• Os. Bobrek-Wschód: 1,13 zł/m 2 powierzchni użytkowej mieszkania,
–1–
• Os. Liburnia: 0,88 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
• Os. Piastowskie: 0,81 zł/m2 powierzchni
użytkowej mieszkania,
• Os. Podgórze I: 0,95 zł/m2 powierzchni
użytkowej mieszkania,
• Os. Podgórze II: 0,71 zł/m2 powierzchni
użytkowej mieszkania.
– ustalono również od dnia 01.01.2013 r. stawkę odpisu na remonty poszczególnych osiedli
lub nieruchomości w wysokości 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkań w osiedlach
Bobrek-Wschód, Piastowskie, Podgórze I
i Podgórze II oraz dla budynków wysokich w osiedlu Liburnia na potrzeby realizacji zapisów zawartych w wieloletnim Planie
remontów określonym na lata 2008–2013.
Przypominamy jednocześnie Mieszkańcom zasobów os. Liburnia oraz os. Centrum, że zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej nr 29/2010
i 30/2010 z dnia 21.07.2010 r. wzrasta wysokość
odpisu na wykonanie zmiany sposobu podgrzewania wody poprzez likwidację junkerów i montaż ciepłej wody użytkowej w budynkach na w/w
osiedlach i tak od 01 stycznia 2013 r. stawka dla
użytkowników lokali mieszkalnych na:
• Os. Liburnia wzrośnie z 8,00 zł/mieszkanie/m-c do wysokości 34,00 zł/mieszkanie/ m-c i będzie obowiązywać w tej
wysokości do dnia 31 grudnia 2015 r.,
• Os. Centrum wzrośnie z 8,00 zł/mieszkanie/m-c do wysokości 34,50 zł/mieszkanie/ m-c i będzie obowiązywać w tej
wysokości do dnia 31 maja 2016 r., chyba, że po rozliczeniu kosztów rzeczywistych okres ten uległ już (w budynkach, gdzie te prace już wykonano) lub
ulegnie skróceniu.
Oprócz tego obowiązują stawki opłat na indywidualne roboty w poszczególnych nieruchomościach uchwalone w ubiegłych latach, przeznaczone na remonty tylko w danej nieruchomości,
na przykład: na wymianę wewnętrznych linii zasilających mieszkania w energię elektryczną, malowanie klatek schodowych, izolacje ścian fundamentowych czy na wymianę okienek na klatkach schodowych i w piwnicach budynków itp.
„Żywot” tych stawek kończy się, gdy koszt takiego indywidualnego remontu zostaje całkowicie spłacony.
Na bazie w/w stawek odpisu na remonty administracje osiedli sporządzają obecnie plany remontów na przyszły rok. Zostaną one przedłożone w listopadzie Radom Osiedli celem zaopiniowania, a w grudniu Radzie Nadzorczej, która uchwali przyszłoroczne plany gospodarcze.
Szczegółowy plan remontów oraz stawek opłat
na te indywidualne roboty wydrukujemy w wiosennym Biuletynie Informacyjnym.
Opłaty za wodomierz główny i dostawę wody
ulegną zmianie dopiero od 1 lutego 2013 r., zaś
za odbiór kanalizacji w maju przyszłego roku –
po uchwaleniu nowych Taryf przez Radę Miejską
Cieszyna.
I.P.
Nowe opłaty za garaże od 1 stycznia 2013r.
Informujemy posiadaczy praw do garaży,
że Rada Nadzorcza przyjęła Uchwałą nr
53/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. nowe wysokości opłat za garaże. Tak, jak i przypadku
mieszkań, wystąpiło duże zróżnicowanie stawek w poszczególnych kompleksach garaży,
wynikające z uwzględnienia wyniku za rok
2011 oraz zaplanowanych, bądź wykonanych
wcześniej remontów. Poniżej podajemy wysokość opłaty w poszczególnych zespołach garaży, zawierającą również odpis na ich remonty:
1. Moniuszki A
2. Moniuszki A-1
3. Moniuszki B
4. Moniuszki C
5. Moniuszki E
6. Moniuszki F
7. Szymanowskiego D
8. Kraszewskiego
w tym garaż nr 9
9. Bielska 39
10. Korfantego
11. Bielska 41
1,40
4,10
1,58
3,19
1,46
2,03
1,54
1,40
4,50
2,48
1,50
0,72
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c,
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c
zł/m2/m-c.
I. P.
–2–
Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości od 1.01.2013r.
Tabela 1. Załącznik do uchwały nr 49/2012 z dn. 20.08.2012 r. Rady Nadzorczej S.M. „Cieszynianka”
L.p.
Nazwa nieruchomości
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Osiedle Bobrek
Barteczka 23
Barteczka 27
Barteczka 29
Skrzypka 1
Skrzypka 2,4
Ogółem
Osiedle Podgórze II
Brożka 22,24
Brożka 19
Brożka 21
Brożka 23
Brożka 25
Ogółem
Osiedle Centrum
Bobrecka 26
Żwirki i Wigury 10A
Bobrecka 14
Bielska 39
gen. J. Hallera 2,4,6
Kraszewskiego 1,1A
Chrobrego 6
Górna 29,29A,29B,29C
Cienciały 1
Bielska 41
Korfantego 4,6,8
Hajduka 17
Ogółem
Osiedle Piastowskie
Węgielna 3
Polna 3
Kamienna 1
Kamienna 3
Ogółem
Osiedle Podgórze
Z.Kossak-Szatkowskiej 8
Z.Kossak-Szatkowskiej 10
Z.Kossak-Szatkowskiej 12
Z.Kossak-Szatkowskiej 14
Z.Kossak-Szatkowskiej 16A,16B
Popiołka 1,3
Popiołka 2
Popiołka 4
Popiołka 5
Popiołka 6,8,10
Popiołka 7, 9
Popiołka 11,13
Popiołka 12,14,16
Morcinka 1
Morcinka 7
Morcinka 9
Brożka 1
Brożka 2
Brożka 4
Brożka 6
Brożka 3,5,7
Brożka 9
Brożka 10
Brożka 11,13
Brożka 18,20
Brożka 15,17
Brożka 12,14
Brożka 16
Ogółem
Osiedle Liburnia
Św.Jerzego 5
Św.Jerzego 7
Św.Jerzego 11
Filasiewicza 9
Filasiewicza 11
Karłowicza 3,5
Moniuszki 15
Moniuszki 22
Mac.Szk.1,Szym.2,6,8
Szymanowskiego 1
Szymanowskiego 3
Szymanowskiego 5
Szymanowskiego 7
Szymanow.10,12,14
Macierzy Szkolnej 5
Chopina 18,22,24
Moniuszki 16
Moniuszki 18
Moniuszki 24
Moniuszki 26
Ogółem
Powierzchnia
Koszty
zarządz.
nieruch.
Zieleń
m2
zł/m2
zł/m2
zł/m2
3
4
5
6
Ogołem
Stawka
Wynik
Wynik
Stawka Stawka
eksploat.
AZART
2011
2011
2013
2013
od
2013
01.01.2013 członek* nieczłonek nieczłonek członek**
zł/m2
zł/m2
zł/m2
zł/m2
zł/m2
zł/mieszk
Prace
porządk.
Place
zabaw
Pozostałe
koszty
zł/m2
zł/m2
zł/m2
zł/m2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Przeglądy Energia
techn.
elektr.
16
1 840,00
1 840,00
1 840,00
2 437,00
1 818,30
9 775,30
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,03
0,05
0,04
0,03
0,04
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,15
0,16
0,13
0,13
0,14
1,54
1,57
1,53
1,52
1,54
0,03
0,23
0,00
0,18
-0,18
-0,05
0,15
-0,08
0,10
-0,26
1,59
1,42
1,61
1,42
1,80
1,38
1,21
1,40
1,21
1,59
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
3 897,00
1 140,00
2 313,00
2 313,00
2 926,50
12 589,50
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
0,18
0,32
0,21
0,19
0,10
0,10
0,24
0,13
0,11
0,02
1,35
1,21
1,32
1,34
1,43
1,14
1,00
1,11
1,13
1,22
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1 302,50
2 276,70
730,20
595,30
3 301,80
3 540,20
1 707,30
5 142,00
2 060,80
1 692,00
2 492,20
67,00
24 908,00
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,01
0,07
0,02
0,04
0,07
0,09
0,05
0,10
0,07
0,03
0,06
0,05
0,18
0,09
0,10
0,11
0,10
0,18
0,12
0,09
0,12
0,09
0,11
0,08
0,24
0,06
0,10
0,24
0,04
0,12
0,12
0,05
0,12
0,24
0,15
0,04
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,40
0,28
0,28
x
x
x
x
0,03
0,03
x
0,03
0,05
x
0,04
*
0,11
0,12
0,10
0,06
0,11
0,08
0,11
0,11
0,08
0,05
0,08
0,05
1,68
1,48
1,46
1,59
1,49
1,64
1,54
1,52
1,58
1,67
1,58
1,36
-0,07
0,31
-0,21
0,11
0,20
-0,07
-0,09
0,19
-0,03
-0,30
-0,12
-0,15
0,23
-0,29
0,03
0,12
-0,15
-0,17
0,11
-0,11
-0,38
-0,20
1,83
1,25
1,75
1,56
1,37
1,79
1,71
1,41
1,69
2,05
1,78
1,36
1,62
1,04
1,54
1,35
1,16
1,58
1,50
1,20
1,48
1,84
1,57
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
3 698,30
3 697,50
2 478,60
4 313,30
14 187,70
0,86
0,86
0,86
0,86
0,10
0,10
0,10
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,22
0,07
0,28
0,28
0,28
0,28
0,06
0,06
0,06
0,06
0,10
0,10
0,10
0,10
1,54
1,54
1,69
1,54
0,22
0,39
0,38
0,24
0,14
0,31
0,30
0,16
1,40
1,23
1,39
1,38
1,19
1,02
1,18
1,17
2,82
2,82
2,82
2,82
259,50
966,00
700,00
965,60
572,00
860,50
719,00
146,00
172,00
718,50
055,10
544,40
491,80
011,00
719,00
719,00
144,00
146,00
916,80
916,10
2 400,30
687,60
687,60
2 314,90
2 202,00
2 433,00
1 375,20
1 029,60
61 872,50
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,04
0,03
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,05
0,03
0,04
0,02
0,03
0,06
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,08
0,04
0,05
0,06
0,06
0,05
0,07
0,04
0,06
0,03
0,06
0,05
0,02
0,09
0,02
0,05
0,04
0,07
0,05
0,08
0,04
0,10
0,04
0,15
0,15
0,06
0,04
0,08
1,47
1,40
1,43
1,43
1,45
1,43
1,45
1,42
1,43
1,41
1,45
1,44
1,40
1,47
1,39
1,43
1,42
1,46
1,43
1,46
1,42
1,47
1,43
1,52
1,53
1,42
1,41
1,48
0,25
0,18
-0,04
0,01
0,17
-0,01
0,11
-0,17
0,08
0,03
-0,09
0,04
0,02
0,12
-0,08
-0,05
-0,09
-0,07
-0,06
0,20
-0,05
-0,11
-0,03
-0,37
-0,13
0,10
-0,27
0,01
0,17
0,10
-0,12
-0,07
0,09
-0,09
0,03
-0,25
0,00
-0,05
-0,17
-0,04
-0,06
0,04
-0,16
-0,13
-0,17
-0,15
-0,14
0,12
-0,13
-0,19
-0,11
-0,45
-0,21
0,02
-0,35
-0,07
1,30
1,30
1,55
1,50
1,36
1,52
1,42
1,67
1,43
1,46
1,62
1,48
1,46
1,43
1,55
1,56
1,59
1,61
1,57
1,34
1,55
1,66
1,54
1,97
1,74
1,40
1,76
1,55
1,09
1,09
1,34
1,29
1,15
1,31
1,21
1,46
1,22
1,25
1,41
1,27
1,25
1,22
1,34
1,35
1,38
1,40
1,36
1,13
1,34
1,45
1,33
1,76
1,53
1,19
1,55
1,34
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2 835,50
2 804,50
2 747,00
2 013,50
1 342,00
3 994,50
2 802,20
4 684,50
5 341,30
1 044,70
3 169,50
1 046,60
2 547,90
4 006,00
1 327,50
8 248,00
3 019,50
3 019,50
3 019,50
3 019,50
62 033,20
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,07
0,10
0,07
0,08
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,05
0,10
0,03
0,03
0,03
0,03
0,09
0,09
0,09
0,05
0,04
0,04
0,09
0,08
0,08
0,10
0,15
0,15
0,11
0,06
0,06
0,10
0,16
0,16
0,16
0,16
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,35
0,35
0,35
0,35
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,04
0,05
0,03
0,08
0,06
0,10
0,06
0,06
0,03
0,09
0,05
0,05
0,05
0,06
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
1,55
1,56
1,54
1,55
1,52
1,53
1,57
1,53
1,51
1,61
1,62
1,62
1,58
1,54
1,47
1,57
1,63
1,63
1,63
1,63
0,02
0,00
-0,10
0,33
0,18
0,25
0,11
0,24
0,12
-0,01
0,12
0,18
0,16
0,04
0,14
0,00
0,20
-0,03
0,13
-0,09
-0,06
-0,08
-0,18
0,25
0,10
0,17
0,03
0,16
0,04
-0,09
0,04
0,10
0,08
-0,04
0,06
-0,08
0,12
-0,11
0,05
-0,17
1,61
1,64
1,72
1,30
1,42
1,36
1,54
1,37
1,47
1,70
1,58
1,52
1,50
1,58
1,41
1,65
1,51
1,74
1,58
1,80
1,40
1,43
1,51
1,09
1,21
1,15
1,33
1,16
1,26
1,49
1,37
1,31
1,29
1,37
1,20
1,44
1,30
1,53
1,37
1,59
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
3
3
3
3
2
2
1
1
2
3
2
1
4
4
1
1
1
1
* W kolumnie 12 uwzględniono podział zysku 0,08zł/m2/m-c za rok 2011 wg uchwały Walnego Zgromadzenia
** W kolumnie 15 planowane pożytki spółdzielni na rok 2013 wyniosą 0,13 zł/m2/m-c
–3–
Stawki opłat dla poszczególnych nieruchomości od 1.01.2013r.
Tabela 2. Załącznik do uchwały nr 52/2012 z dn. 20.08.2012 r. Rady Nadzorczej S.M. „Cieszynianka”
L.p.
Własność
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni
1
Powierzchnia
m2
3
2
1.
2.
3.
4.
5.
W
W
W
1.
2.
3.
4.
5.
W
W
W
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
W
1.
2.
3.
4.
W
W
W
W
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
W
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nazwa nieruchomości
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Osiedle Bobrek
Barteczka 23
Barteczka 27
Barteczka 29
Skrzypka 1
Skrzypka 2,4
Ogółem
Osiedle Podgórze II
Brożka 22,24
Brożka 19
Brożka 21
Brożka 23
Brożka 25
Ogółem
Osiedle Centrum
Bobrecka 26
Żwirki i Wigury 10A
Bobrecka 14
Bielska 39
gen. J. Hallera 2,4,6
Kraszewskiego 1,1A
Chrobrego 6
Górna 29,29A,29B,29C
Cienciały 1
Bielska 41
Korfantego 4,6,8
Hajduka 17
Ogółem
Osiedle Piastowskie
Węgielna 3
Polna 3
Kamienna 1
Kamienna 3
Ogółem
Osiedle Podgórze
Z.Kossak-Szatkowskiej 8
Z.Kossak-Szatkowskiej 10
Z.Kossak-Szatkowskiej 12
Z.Kossak-Szatkowskiej 14
Z.Kossak-Szatkowskiej 16A,16B
Popiołka 1,3
Popiołka 2
Popiołka 4
Popiołka 5
Popiołka 6,8,10
Popiołka 7, 9
Popiołka 11,13
Popiołka 12,14,16
Morcinka 1
Morcinka 7
Morcinka 9
Brożka 1
Brożka 2
Brożka 4
Brożka 6
Brożka 3,5,7
Brożka 9
Brożka 10
Brożka 11,13
Brożka 18,20
Brożka 15,17
Brożka 12,14
Brożka 16
Ogółem
Osiedle Liburnia
Św.Jerzego 5
Św.Jerzego 7
Św.Jerzego 11
Filasiewicza 9
Filasiewicza 11
Karłowicza 3,5
Moniuszki 15
Moniuszki 22
Mac.Szk.1,Szym.2,6,8
Szymanowskiego 1
Szymanowskiego 3
Szymanowskiego 5
Szymanowskiego 7
Szymanow.10,12,14
Macierzy Szkolnej 5
Chopina 18,22,24
Moniuszki 16
Moniuszki 18
Moniuszki 24
Moniuszki 26
Ogółem
Podatek
Wieczyste
od
użytkowanie
nieruchomości
gruntów
4
5
Właściciele wyodrębnieni
Ubezpieczenie
Stawka
zasoby
spółdzielni
zł/m2/m-c
6
7
Wieczyste
Podatek
użytkowanie
od
nieruchomości gruntów
8
9
Ubezpieczenie
Stawka
właścicieli
wyodrębn.
zł/m2/m-c
10
11
1 840,00
1 840,00
1 840,00
2 437,00
1 818,30
9 775,30
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,23
0,23
0,23
0,24
0,23
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
3 897,00
1 140,00
2 313,00
2 313,00
2 926,50
12 589,50
0,13
0,12
0,13
0,12
0,11
0,03
0,03
0,03
0,05
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,21
0,20
0,21
0,22
0,19
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
1 302,50
2 276,70
730,20
595,30
3 301,80
3 540,20
1 707,30
5 142,00
2 060,80
1 692,00
2 492,20
67,00
24 908,00
0,12
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,11
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,19
0,20
0,18
0,18
0,19
0,19
0,18
0,19
0,18
0,19
0,18
0,19
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
3 698,30
3 697,50
2 478,60
4 313,30
14 187,70
0,12
0,12
0,11
0,12
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,20
0,20
0,19
0,20
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,11
0,11
0,11
0,11
259,50
966,00
700,00
965,60
572,00
860,50
719,00
146,00
172,00
718,50
055,10
544,40
491,80
011,00
719,00
719,00
144,00
146,00
916,80
916,10
2 400,30
687,60
687,60
2 314,90
2 202,00
2 433,00
1 375,20
1 029,60
61 872,50
0,11
0,12
0,12
0,12
0,13
0,11
0,13
0,12
0,12
0,11
0,12
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,12
0,03
0,04
0,03
0,05
0,03
0,05
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03
0,03
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,19
0,21
0,20
0,22
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,21
0,22
0,22
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,21
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2 835,50
2 804,50
2 747,00
2 013,50
1 342,00
3 994,50
2 802,20
4 684,50
5 341,30
1 044,70
3 169,50
1 046,60
2 547,90
4 006,00
1 327,50
8 248,00
3 019,50
3 019,50
3 019,50
3 019,50
62 033,20
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12
0,13
0,12
0,12
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,24
0,21
0,21
0,20
0,20
0,21
0,20
0,21
0,22
0,21
0,21
0,21
0,21
0,22
0,21
0,22
0,21
0,21
0,21
0,20
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
3
3
3
3
2
2
1
1
2
3
2
1
4
4
1
1
1
1
–4–
„Bawimy się na Podgórzu”
Tym razem była wspaniała pogoda. Ten fakt
i bardzo dobrze dobrany program artystyczny
sprawiły, że XIII edycja imprezy plenerowej
„Bawimy się na Podgórzu” cieszyła się ogromnym powodzeniem i uznaniem publiczności.
Sprawiło to satysfakcję komitetowi organizacyjnemu i władzom Spółdzielni Mieszkaniowej
„CIESZYNIANKA”. Okazuje się bowiem, że
z małej imprezy osiedlowej, można zrobić dużą
imprezę ogólnospółdzielczą i to przy stosunkowo niedużych środkach finansowych, ale
przy olbrzymiej pracy garstki ludzi, którzy zaczynali przygotowania do imprezy w marcu,
a zakończyli 8 września b.r. Święto „Podgórza”
(bo tak niektórzy nazywają naszą imprezę)
rozpoczęło się o godz. 9.00 Turniejem Piłkarskim Młodzików o Puchar Prezesa SM „CIESZYNIANKA”. Następnie od godz. 12.00 swoim uroczym programem pełnym gier
i niespodzianek z nagrodami zabawiała najmłodsze pociechy przez dwie godziny Artystyczna Grupa Clownów z Dzięgielowa. O godz.
14.00 rozpoczęła się właściwa część artystyczna – występem znanej i lubianej „Torki”. Godzi się przypomnieć, że Kazik Urbaś ze swoją
Kapelą Góralską otwierał przed laty pierwszą
imprezę na tzw. Banotówce. W dalszej części
programu prezentowały się wschodzące
gwiazdki estrady czyli wyróżnieni w Cieszyńskiej Lidze Talentów 2012 – Robert Weber,
Anna Rozmus, Marta Szarzec, Dominika
Szlauer i zespół śpiewaczy „Trójdźwięk” ze
Szkoły Podstawowej w Hażlachu. Na naszej
imprezie zawsze dbaliśmy o to, aby reprezentowana była również strona czeska. Tym ra-
zem był to doskonały zespół Silesia Dixieland
Band z Czeskiego Cieszyna, który w 1,5 godzinnym programie „Smaki Tradycyjnego Jazzu”
przypomniał największe przeboje. Zespół był
przyjmowany owacyjnie i musiał bisować. Po
ich występie prowadzący całość Joanna Brenicka i Eugeniusz Raabe przypomnieli śp. Henryka Bobka – „Szczypiónego Górala” i śp. Grzegorza Skibę – nagłośnieniowca, którzy prze lata
bardzo zasłużyli się dla naszej imprezy. Wszyscy zebrani na ich cześć odśpiewali na stojąco
„Szumi jawor, szumi”. Od godz. 17.00 estradą
zawładnęły „Uznane Gwiazdki Estrady” – laureaci konkursów piosenki i tańca w Polsce
i Czechach.: Sabina Broda, Martyna Franek,
Patrycja Szymanek, Filip Czarnecki i zdobywczyni Grand Prix Ligi Talentów 2012, reprezentująca Zaolzie – Noemi Bocek. Występujący
wykonali po 2–3 piosenki, których interpretacje pokazały słuchaczom, jak wysoki poziom
prezentują. Po tej części nastąpił moment, na
który wszyscy czekali. Perła Tyrolu – czyli
w programie „Muzyka nie zna granic” rozbawił i rozśpiewał widownię zespół Tyroli Band.
Rzeczywiście odczuliśmy klimat Tyrolu przy
skocznych dźwiękach muzyki, śpiewu i jodłowania. Oni również musieli bisować.
A później już zabawa i tańce na całego. Do
tańca grał niezawodnie przeboje stare i nowe Itner Band czyli Dariusz Itner i solistka Sabina Broda. Oj działo się działo, ale wszystko, co
dobre skończyć się musi. Punktualnie o północy imprezę kończyło „Fire Show” – rewelacyjny pokaz ekwilibrystyki z zapalonymi ogniami w wykonaniu trzech mocnych dziewcząt;
„bomba”, która na szczęście nie wybuchła,
a zachwyciła i zgasła – i to był koniec imprezy,
którą będziemy długo wspominać.
W trakcie imprezy kwestowaliśmy na pomoc
dla Martynki Grzybek, która musi przechodzić
kosztowną rehabilitację i udało nam się zebrać
820,26 zł. Niewątpliwie atrakcją była również
pamiątkowa karta wydana z okazji naszej imprezy przez Muzeum Drukarstwa i można było
specjalną prasą osobiście odbić pamiątkowy
znak. Trzeba wspomnieć również o tych, którzy zadbali, abyśmy nie byli głodni czyli „Szwagro Grill” z Cieszyna, Koło Gospodyń Wiejskich
z Mnisztwa oraz tym razem złocistym trun-
–5–
kiem raczył nas Tyski Browar Książęcy. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wspomogły nas organizacyjnie, bardzo jesteśmy Wam wdzięczni i bardzo to sobie
cenimy.
A na koniec zostawiłam przykrą wiadomość.
Pod koniec imprezy oficjalnie i ze wzruszeniem
pożegnał się ze współorganizatorami i publicznością pomysłodawca, główny organizator –
załatwiacz, reżyser, wykonawca i prowadzący
czyli Guru, p. Eugeniusz Raabe. Żegnany serdecznie przez Prezesa Spółdzielni inż. Jana
Cichego i współpracowników wyraził nadzieję, że impreza na „Podgórzu” będzie kontynuowana może w innej formie, według nowych
pomysłów. Panie Eugeniuszu, a może to jednak nie po raz ostatni?
Maria Sznapka
Członek Komitetu Organizacyjnego
PODZIĘKOWANIE
Tą drogą bardzo serdecznie dziękuję Zarządowi SM „CIESZYNIANKA” oraz członkom
Rad Nadzorczych obecnym i byłym za popieranie i wspomaganie moich pomysłów i inicjatyw,
mających na celu integrowanie spółdzielców
i mieszkańców i umożliwianie im kulturalnej
rozrywki. Serdecznie dziękuję moim nie tak
znowu licznym współpracownikom – współorganizatorom, członkom Rady Osiedla „Podgórze I” byłym i obecnym, pracownikom administracji Osiedla „Podgórze”. Trudno byłoby
wymieniać wszystkie nazwiska, jak to zwykle
bywa zasługi i zaangażowanie bywa różne ale
w końcu nawet ta najmniejsza pomoc przynosi całościowy efekt. Muszę jednak wymienić
dwie osoby, bez których codziennej pomocy nie
mogłyby się nasze przedsięwzięcia udać. Paniom Izabeli Górniak – Kierowniczce administracji os. Podgórze oraz Marii Sznapce – sekretarce poprzednie Rady Osiedlowej,
najserdeczniej dziękuję.
Eugeniusz Raabe
Wydawca:
Druk:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”.
Nieodpłatnie dla członków Spółdzielni.
Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za treści
artykułów dostarczonych do druku.
Drukarnia Logos Press • www.logospress.pl
Turniej Piłki Nożnej Młodzików
o Puchar Prezesa SM „CIESZYNIANKA”
Turniej ten odbył się 8 września b.r. na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Korczaka w ramach imprezy plenerowej „Bawimy
się na Podgórzu”.
Udział w rozgrywkach wzięły cztery drużyny reprezentacje szkół podstawowych: SP nr 2,
SP nr 4, SP – Towarzystwa Ewangelickiego
i „dzika drużyna” o nazwie KS Cieszyn. Rozgrywki prowadzone były systemem „każdy
z każdym” w przerwach 20 minutowych. Zwycięzcą Turnieju została drużyna Szkoły Podstawowej nr 2. Drugie miejsce zajęła drużyna
KS Cieszyn, a trzecie drużyna Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego. Najlepszym strzelcem Turnieju został Mikołaj Tobiasz z SP nr 2. Najlepszym bramkarzem
okazał się Jakub Bakun z drużyny KS Cieszyn.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju okazał się
Marek Wajda z drużyny SPTE. Puchar oraz
inne nagrody i dyplomy ufundowane przez SM
„CIESZYNIANKA” oraz sponsorów wręczali:
Prezes „Cieszynianki” inż. Jan Cichy, Przewodn. R.O. „Podgórze I” – Andrzej Mleczko
oraz Szef Komitetu Organizacyjnego Imprezy
– Eugeniusz Raabe. Kolejny już raz Turniej
bezinteresownie, sprawnie obiektywnie prowadzili sędziowie p. Marek Bakun i p. Mieczysław Bakun, sekretarzem zawodów była p. Elżbieta Tomica, a nad całością czuwał Kierownik
Turnieju p. Teofil Tomica. Składam im serdeczne podziękowania.
Organizatorzy
–6–

Podobne dokumenty